update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 13 Aug 2008 19:48:09 +0200
changeset 4 ec909a20418106070cce5613d47e25d0b41a20cb
parent 3 31856e09bd60851c88c935b1839c1021bd5b6e4f
child 5 0603841cf70cbb294f4e3db5c2aec6f5d9335ff5
child 6 af1df931d459d53b9ad82d31267e76ab468bc733
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/helpFileLayout.css
suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/search/search-editor.properties
suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
toolkit/chrome/global/languageNames.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -29,18 +29,16 @@
 <!ENTITY spellCheck.label          "Kontrolovať pravopis pred odoslaním">
 <!ENTITY spellCheck.accesskey        "K">
 <!ENTITY spellCheckInline.label       "Povoliť kontrolu pravopisu počas písania">
 <!ENTITY spellCheckInline1.accesskey     "o">
 <!ENTITY languagePopup.label         "Jazyk:">
 <!ENTITY languagePopup.accessKey       "a">
 <!ENTITY downloadDictionaries.label     "Prevziať ďalšie slovníky">
 
-<!ENTITY useMIME.label            "Pre správy obsahujúce 8-bitové znaky používať MIME kódovanie znakov">
-<!ENTITY useMIME.accesskey          "M">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.label      "Žiadať potvrdenie pri odosielaní správy pomocou klávesovej skratky">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.accesskey    "v">
 <!ENTITY autoSave.label           "Automaticky ukladať každých">
 <!ENTITY autoSave.accesskey         "u">
 <!ENTITY autoSaveEnd.label          "minút">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (wrapOutMsg.label): This will concatenate with "xxx characters", using a number and (char.label). -->
 <!ENTITY wrapOutMsg.label          "Zalamovať textové správy po">
 <!ENTITY wrapOutMsg.accesskey        "x">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -1,11 +1,12 @@
 # context menu strings
 
 searchText=Hľadať "%S" na webe
+searchText.accesskey=w
 
 blockImage=Blokovať obrázky z %S
 blockImage.accesskey=k
 unblockImage=Zrušiť blokovanie obrázkov z %S
 unblockImage.accesskey=k
 
 SavePageTitle=Uložiť webovú stránku
 SaveImageTitle=Uložiť obrázok
--- a/suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
@@ -31,38 +31,38 @@
 
 <table class="defaultTable">
 <thead>
 <tr>
 <th>Internet Explorer</th>
 <th>&brandShortName;</th>
 </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
 <tr>
 <td>Možnosti siete Internet</td>
 <td><a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml">Možnosti</a></td>
 </tr>
-<tr class="even">
+<tr>
 <td>Dočasné internetové súbory</td>
 <td><a href="nav_help.xhtml#changing_cache_settings">Vyrovnávacia pamäť</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Obľúbené položky</td>
 <td><a href="customize_help.xhtml#bookmarks">Záložky</a></td>
 </tr>
-<tr class="even">
+<tr>
 <td>Panel Adresa</td>
 <td><a href="nav_help.xhtml#moving_to_another_page">Panel s adresou</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Aktualizovať</td>
 <td><a href="nav_help.xhtml#stopping_and_reloading">Obnoviť</a></td>
 </tr>
-<tr class="even">
+<tr>
 <td>Odkazy</td>
 <td><a href="customize_help.xhtml#personal_toolbar">Panel s nástrojmi</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Kopírovať pdkaz</td>
 <td>Kopírovať adresu odkazu</td>
 </tr>
 </tbody>
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -3,740 +3,380 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
  %brandDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-<title>Glossary</title>
+<title>Slovník</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
-<div class="boilerPlate">This glossary is provided for your information only,
- and is not meant to be relied upon as a complete or authoritative description
- of the terms defined below or of the privacy and/or security ramifications of
- the technologies described.</div>
+<div class="boilerPlate">Obsah tohto slovníka je len pre vašu informáciu a nekladie si za cieľ byť kompletným alebo smerodajným popisom termínov uvedených nižšie.</div>
 
-<h1 id="glossary">Glossary</h1>
+<h1 id="glossary">Slovník</h1>
 
 <dl>
 
-<dt id="authentication">authentication</dt><dd>The use of a password,
- certificate, personal identification number (PIN), or other information to
- validate an identity over a computer network. See also
- <a href="#password-based_authentication">password-based authentication</a>,
- <a href="#certificate-based_authentication">certificate-based
- authentication</a>, <a href="#client_authentication">client
- authentication</a>, <a href="#server_authentication">server
- authentication</a>.</dd>
+<dt id="location_bar">Adresný riadok</dt>
+ <dd>Pole (a priľahlé tlačidlá) v hornej časti okna prehliadača, kde je možné vpísať <a href="#url">adresu URL</a> alebo vyhľadávať.</dd>
 
-<dt id="bookmark">bookmark</dt><dd>A stored <a href="#web_page">web page</a>
- address (<a href="#url">URL</a>) that you can go to easily by clicking a
- bookmark icon in the <a href="#personal_toolbar">Personal Toolbar</a> or
- choosing the bookmark&apos;s name from the Bookmarks menu.</dd>
+<dt id="authentication">Autorizácia</dt>
+ <dd>Použitie hesla, certifikátu, osobného identifikačného čísla (PIN) alebo iných informácií na overenie identity cez počítačovú sieť. Príbuzné témy: <a href="#password-based_authentication">Autorizácia heslom</a>, <a href="#certificate-based_authentication">Autorizácia certifikátu</a>, <a href="#client_authentication">Klientska autorizácia</a>, <a href="#server_authentication">Autorizácia servera</a>.</dd>
+
+<dt id="certificate-based_authentication">Autorizácia pomocou certifikátu</dt>
+ <dd>Overenie identity založené na certifikátoch a šifrovaní verejným kľúčom. Pozrite taktiež <a href="#password-based_authentication">Autorizácia heslom</a>.</dd>
 
-<dt id="ca">CA</dt><dd>See <a href="#certificate_authority">certificate
- authority (CA)</a></dd>
+<dt id="password-based_authentication">Autorizácia heslom</dt>
+ <dd>Dôveryhodná identifikácia pomocou mena a hesla. Pozrite taktiež <a href="#authentication">Autorizácia</a>.</dd>
 
-<dt id="ca_certificate">CA certificate</dt><dd>A certificate that
- identifies a certificate authority. See also
- <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a>,
- <a href="#subordinate_ca">subordinate CA</a>, <a href="#root_ca">root
- CA</a>.</dd>
+<dt id="client_authentication">Autorizácia klienta</dt>
+ <dd>Proces identifikácie <a href="#client">klienta</a> <a href="#server">serverom</a>. Napríklad menom a heslom alebo použitím <a href="#client_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a> a niektorých digitálne podpísaných dát. Pozrite taktiež <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>, <a href="#server_authentication">Autorizácia servera</a>.</dd>
 
-<dt id="cache">cache</dt><dd>A collection of web page copies stored
- on your computer&apos;s hard disk or in its random-access memory (RAM). The
- browser accumulates these copies as you browse the Web. When you click a link
- or type a <a href="#url">URL</a> to fetch a particular web page for which the
- cache already contains a copy, the browser compares the cached copy to the
- original. If there have been no changes, the browser uses the cached copy
- rather than refetching the original, saving processing and download
- time.</dd>
+<dt id="server_authentication">Autorizácia servera</dt>
+ <dd>Proces identifikácie <a href="#server">servera</a> <a href="#client">klientom</a> použitím <a href="#server_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a>. Ďalšie informácie nájdete pri termínoch <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>, <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
+ 
+<dt id="security_device">Bezpečnostné zariadenie</dt>
+ <dd>Hardvér alebo softvér, ktorý zabezpečuje šifrovacie služby ako zašifrovanie a dešifrovanie a môže uchovávať certifikáty a kľúče. <a href="#smart_card">Smart karta</a> je príkladom bezpečnostného zariadenia implementovaného v hardvéri. <a href="#certificate_manager">Správca certifikátov</a> obsahuje vlastné zabudované bezpečnostné zariadenie, ktoré sa volá <a href="#software_security_device">Softvérové bezpečnostné zariadenie</a> a funguje, keď je spustený prehliadač. Každé bezpečnostné zariadenie je chránené vlastným <a href="#master_password">Hlavným heslom</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate">certificate</dt><dd>The digital equivalent of an ID card.
- A certificate specifies the name of an individual, company, or other entity
- and certifies that a public key, which is included in the certificate,
- belongs to that entity. When you digitally sign a message or other data, the
- digital signature for that message is created with the aid of the private key
- that corresponds to the public key in your certificate. A certificate is
- issued and digitally signed by a <a href="#certificate_authority">certificate
- authority (CA)</a>. A certificate&apos;s validity can be verified by checking
- the CA&apos;s <a href="#digital_signature">digital signature</a>. Also called
- digital ID, digital passport, public-key certificate, X.509 certificate, and
- security certificate. See also <a href="#public-key_cryptography">public-key
- cryptography</a>.</dd>
+<dt id="security_certificate">Bezpečnostný certifikát</dt>
+ <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_authority">certificate authority (CA)</dt><dd>A service
- that issues a certificate after verifying the identity of the person or
- entity the certificate is intended to identify. A CA also renews and revokes
- certificates and generates a list of revoked certificates at regular
- intervals. CAs can be independent vendors or a person or organization using
- certificate-issuing server software (such as &brandShortName; Certificate
- Management System). See also <a href="#certificate">certificate</a>,
- <a href="#crl">CRL (certificate revocation list)</a>.</dd>
+<dt id="security_module">Bezpečnostný modul</dt>
+ <dd>Viď <a href="#pkcs_11_module">Modul PKCS #11</a>.</dd>
+
+<dt id="security_token">Bezpečnostný token</dt>
+ <dd>Viď <a href="#security_device">Bezpečnostné zariadenie</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_backup_password">certificate backup password</dt><dd>A
- password that protects a certificate that you are backing up or have
- previously backed up. Certificate Manager asks you to set this password when
- you back up a certificate, and requests it when you attempt to restore a
- certificate that has previously been backed up.</dd>
+<dt id="ca">CA</dt>
+ <dd>Viď <a href="#certificate_authority">Certifikačná autorita (CA)</a></dd>
 
-<dt id="certificate-based_authentication">certificate-based
- authentication</dt><dd>Verification of identity based on certificates and
- public-key cryptography. See also
- <a href="#password-based_authentication">password-based
- authentication</a>.</dd>
+<dt id="certificate_authority">Certifikačná autorita (CA)</dt>
+ <dd>Služba, ktorá vydáva certifikát potom, ako bola overená identita osoby alebo entity, ktorú mal certifikát identifikovať. CA taktiež obnovuje/ruší certifikáty a pravidelne vytvára zoznam zrušených certifikátov. CA môže byť dodávateľ alebo osoba, či organizácia používajúca server so softvérom, ktorý vydáva certifikáty (ako napríklad &brandShortName; Certificate Management System). Pozrite tiež <a href="#certificate">Certifikát</a>, <a href="#crl">CRL (Zoznam zrušených certifikátov/Certificate revocation list)</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_chain">certificate chain</dt><dd>A hierarchical series of
- certificates signed by successive certificate authorities. A CA certificate
- identifies a <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a>
- and is used to sign certificates issued by that authority. A CA certificate
- can in turn be signed by the CA certificate of a parent CA and so on up to a
- <a href="#root_ca">root CA</a>.</dd>
+<dt id="certificate">Certifikát</dt>
+ <dd>Digitálny ekvivalent identifikačnej karty. Certifikát obsahuje meno jednotlivca, podniku alebo inej spoločnosti a overuje, či verejný kľúč obsiahnutý v certifikáte prislúcha tejto spoločnosti. Keď digitálne podpisujete správu alebo iné údaje, digitálny podpis pre túto správu je vytvorený pomocou súkromného kľúča, ktorý zodpovedá verejnému kľúču vo vašom certifikáte. Certifikát je vydávaný a digitálne podpísaný <a href="#certificate_authority">Certifikačnou autoritou (CA)</a>. Pravosť certifikátu môže byť overená skontrolovaním <a href="#digital_signature">digitálneho podpisu</a> tiež nazývaného digitálne ID, digitálny pas, certifikát verejného kľúča, X.509 certifikát, bezpečnostný certifikát. Pozrite tiež <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_fingerprint">certificate fingerprint</dt><dd>
- A unique number associated with a certificate. The number is not part of
- the certificate itself but is produced by applying a mathematical function to
- the contents of the certificate. If the contents of the certificate change,
- even by a single character, the function produces a different number.
- Certificate fingerprints can therefore be used to verify that certificates
- have not been tampered with.</dd>
+<dt id="ca_certificate">Certifikát CA</dt>
+ <dd>Certifikát, ktorý identifikuje certifikačnú autoritu. Taktiež pozrite <a href="#certificate_authority">Certifikačná autorita (CA)</a>, <a href="#subordinate_ca">Podriadená CA</a>, <a href="#root_ca">Kmeňová CA</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_manager">Certificate
- Manager</dt><dd>The part of the browser that allows you to view and manage
- certificates. To view the main Certificate Manager window: Open the
- <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Edit</span>
- menu, choose Preferences, click Privacy and Security, and then click Manage
- Certificates.</dd>
+<dt id="object-signing_certificate">Certifikát podpisovaného objektu</dt>
+ <dd>Certifikát, ktorého korešpondujúci súkromný kľúč sa používa na podpisovanie objektov ako napríklad kódových súborov. Taktiež pozrite <a href="#object_signing">Podpisovanie objektu</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_renewal">certificate renewal</dt><dd>The process of
- renewing a <a href="#certificate">certificate</a> that is about to
- expire.</dd>
+<dt id="cookie">Cookie</dt>
+ <dd>Malá informácia ukladaná na vašom počítači niektorými webovými stránkami. Keď takú stránku navštívite, stránka požiada &brandShortName; o umiestnenie jedného alebo viacerých cookie súborov na váš pevný disk. Pri ďalšej návšteve stránky jej &brandShortName; odošle príslušný cookie súbor. Cookies pomáhajú webovým stránkam sledovať informácie o vašej aktivite. Môžete nastaviť možnosti pre cookies tak, aby ste mohli kontrolovať ich použitie a určovať množstvo informácií prístupných webovým stránkam. Pozrite aj <a href="#foreign_cookie">Cudzie cookies</a>.</dd>
+
+<dt id="third-party_cookie">Cookies tretej strany</dt>
+ <dd>Viď <a href="#foreign_cookie">Cudzie cookies</a>.</dd>
 
-<dt id="certificate_verification">certificate verification</dt><dd>When
- <a href="#certificate_manager">Certificate Manager</a> verifies a
- certificate, it confirms that the digital signature was created by a CA whose
- own CA certificate is both on file with Certificate Manager and marked as
- trusted for issuing that kind of certificate. It also confirms that the
- certificate being verified has not itself been marked as untrusted. Finally,
- if the <a href="#ocsp">OCSP (Online Certificate Status Protocol)</a> has been
- activated, Certificate Manager also performs an online check. It does so by
- looking up the certificate in a list of valid certificates maintained at a
- <a href="#url">URL</a> that is specified either in the certificate itself or
- in the browser&apos;s Validation preferences. If any of these checks fail,
- Certificate Manager marks the certificate as unverified and won&apos;t
- recognize the identity it certifies.</dd>
+<dt id="crl">CRL (Zoznam zrušených certifikátov/certificate revocation list)</dt>
+ <dd>Zoznam zrušených certifikátov, ktorý je generovaný a podpísaný <a href="#certificate_authority">Certifikačnou autoritou(CA)</a>. Môžete prevziať najnovšiu verziu CRL do svojho prehliadača alebo servera a skontrolovať, či sú používané certifikáty stále platné, predtým ako budú zautorizované. </dd>
 
-<dt id="cipher">cipher</dt><dd>See
- <a href="#cryptographic_algorithm">cryptographic algorithm</a>.</dd>
-
-<dt id="client">client</dt><dd>Software (such as browser software) that sends
- requests to and receives information from a <a href="#server">server</a>,
- which is usually running on a different computer. A computer on which client
- software runs is also described as a client.</dd>
+<dt id="foreign_cookie">Cudzie cookies</dt>
+ <dd><a href="#cookie">Cookie</a> z jednej stránky, ktorá sa uloží do počítača, keď navštívite inú stránku. Niekedy <a href="#web_site">webový server</a> zobrazí obsah, ktorý je uložený na inom webovom serveri. Tento obsah môže byť hocičo od obrázku cez text po reklamu. Druhý webový server, ktorý obsahuje tieto prvky, má možnosť ukladať cookies vo vašom prehliadači, i keď ho nenavštívite priamo. Je to tiež známe ako <q>cookies tretej strany</q>.</dd>
+ 
+<dt id="decryption">Dešifrovanie</dt>
+ <dd>Proces dešifrovania údajov, ktoré sú zašifrované. Ďalšie informácie nájdete pri termíne <a href="#encryption">Šifrovanie</a>.</dd>
 
-<dt id="client_authentication">client authentication</dt><dd>The process of
- identifying a <a href="#client">client</a> to a <a href="#server">server</a>,
- for example with a name and password or with a
- <a href="#client_ssl_certificate">client SSL certificate</a> and some
- digitally signed data. See also <a href="#ssl">SSL (Secure
- Sockets Layer)</a>, <a href="#server_authentication">server
- authentication</a>.</dd>
+<dt id="tamper_detection">Detekcia falšovania</dt>
+ <dd>Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že dáta, ktoré boli prijaté v elektronickej forme, nie sú falošné. To znamená, že prijaté dáta úplne zodpovedajú originálnej verzii.</dd>
 
-<dt id="client_ssl_certificate">client SSL certificate</dt><dd>A certificate
- that a <a href="#client">client</a> (such as browser software) presents to a
- <a href="#server">server</a> to authenticate the identity of the client
- (or the identity of the person using the client) using the
- <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a> protocol. See
- also <a href="#client_authentication">client authentication</a>.</dd>
+<dt id="digital_id">Digitálne ID</dt>
+ <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
 
-<dt id="component_bar">Component Bar</dt><dd>The toolbar located at the bottom
- left of any &brandShortName; window. The Component Bar allows you to switch
- between &brandShortName; components by clicking icons for Browser,
- Mail &amp; Newsgroups, Composer, and so on.</dd>
+<dt id="digital_signature">Digitálny podpis</dt>
+ <dd>Kód vytvorený z podpisových dát a súkromného kľúča podpisovateľa. Je jedinečný pre každý nový kus dát. I obyčajná čiarka vložená do správy zmení jej digitálny podpis. Úspešné overenie vášho digitálneho podpisu patričným softvérom nielenže potvrdí, že transakcia alebo správa súhlasia, ale tiež, že ich dáta sa nezmenili odvtedy, čo boli digitálne podpísané. Digitálny podpis nemá nič s rukou urobeným podpisom, i keď môžu byť niekedy použité na podobné právne účely. Pozrite taktiež <a href="#nonrepudiation">Nepopierateľnosť</a>, <a href="#tamper_detection">Detekcia falšovania</a>.</dd>
 
-<dt id="cookie">cookie</dt><dd>A small bit of information stored on your
- computer by some <a href="#web_site">websites</a>. When you visit such a
- site, the site asks your browser to place one or more cookies on your hard
- disk. Later, when you return to the site, your browser sends the site the
- cookies that belong to it. Cookies help websites keep track of information
- about you, such as the contents of your shopping cart. You can set your
- cookie preferences to control how cookies are used and how much information
- you are willing to let websites store on them. See also
- <a href="#foreign_cookie">foreign cookie</a>.</dd>
+<dt id="home_page">Domovská stránka</dt>
+ <dd>Stránka, ktorú &brandShortName; zobrazí pri spustení alebo po kliknutí na tlačidlo Domov. Môže tiež odkazovať na hlavnú stránku webového servera, z ktorého prehliadate ostatné stránky, ktoré obsahuje.</dd>
 
-<dt id="cookie_manager">Cookie Manager</dt><dd>The part of the browser
- that you can use to control <a href="#cookie">cookies</a>.</dd>
+<dt id="trust">Dôvera</dt>
+ <dd>Dôvera v osobu alebo inú entitu. V kontexte <a href="#pki">PKI (infraštruktúra verejného kľúča)</a> dôvera znamená vzťah medzi používateľom certifikátu a <a href="#certificate_authority">certifikačnou autoritou (CA)</a>, ktorá vydáva certifikát. Ak používate Správcu certifikátov na špecifikáciu dôvery k CA, Správca certifikátov dôveruje platným certifikátom vydaným CA, pokiaľ nedefinujete iné nastavenia pre jednotlivé certifikáty. Ak chcete spresniť, ktorým certifikátom vydaným CA dôverujete alebo nie, kliknite na položku Autority v Správcovi certifikátov. </dd>
 
-<dt id="crl">CRL (certificate revocation list)</dt><dd>A list of revoked
- certificates that is generated and signed by a
- <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a>. You can
- download the latest CRL to your browser or to a server, then check against it
- to make sure that certificates are still valid before permitting their use
- for authentication.</dd>
+<dt id="dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov</dt>
+ <dd>Dva páry verejno-súkromných kľúčov, t.j. 4 kľúče dokopy, korešpondujúce s dvomi rozdielnymi certifikátmi. Súkromný kľúč z jedného páru sa používa pri podpisových operáciách a verejný a súkromný kľúč z druhého páru sa používajú na zašifrovanie a dešifrovanie. Každý pár korešponduje s iným <a href="#certificate">certifikátom</a>. Pozrite tiež <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
+
+<dt id="fips_pubs_140-1">FIPS PUBS 140-1</dt>
+ <dd>Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 je norma vlády USA na implementáciu šifrovacích modulov — hardvéru alebo softvéru, ktoré zašifrujú a dešifrujú údaje alebo vykonajú iné šifrovacie operácie (napríklad vytváranie alebo overovanie digitálnych podpisov). Veľmi veľa produktov dodávaných vláde USA musí spĺňať jednu či viac FIPS noriem.</dd>
 
-<dt id="cryptographic_algorithm">cryptographic algorithm</dt><dd>A set of
- rules or directions used to perform cryptographic operations such as
- <a href="#encryption">encryption</a> and
- <a href="#decryption">decryption</a>. Sometimes called a
- <em>cipher.</em></dd>
+<dt id="ftp">FTP (File Transfer Protocol)</dt>
+ <dd>Norma, ktorá umožňuje používateľom prenos súborov z jedného počítača do iného prostredníctvom siete. Na prenos súborov pomocou protokolu FTP je možné použiť aj &brandShortName;.</dd>
 
-<dt id="cryptography">cryptography</dt><dd>The art and practice of scrambling
- (encrypting) and unscrambling (decrypting) information. For example,
- cryptographic techniques are used to scramble an unscramble information
- flowing between commercial websites and your browser. See also
- <a href="#public-key_cryptography">public-key cryptography</a>.</dd>
-
-<dt id="decryption">decryption</dt><dd>The process of unscrambling data that
- has been encrypted. See also <a href="#encryption">encryption</a>.</dd>
-
-<dt id="digital_id">digital ID</dt><dd>
- See <a href="#certificate">certificate</a>.</dd>
+<dt id="gopher">Gopher</dt>
+ <dd>Protokol používaný na vyhľadávanie a opätovné získanie informácií z internetových <a href="#server">serverov</a> pred nástupom <a href="#world_wide_web">World Wide Webu</a>.</dd>
 
-<dt id="digital_signature">digital signature</dt><dd>A code created from both
- the data to be signed and the private key of the signer. This code is unique
- for each new piece of data. Even a single comma added to a message changes
- the digital signature for that message. Successful validation of your digital
- signature by appropriate software not only provides evidence that you
- approved the transaction or message, but also provides evidence that the data
- has not changed since you digitally signed it. A digital signature has
- nothing to do with a handwritten signature, although it can sometimes be used
- for similar legal purposes. See also
- <a href="#nonrepudiation">nonrepudiation</a>,
- <a href="#tamper_detection">tamper detection</a>.</dd>
+<dt id="certificate_backup_password">Heslo zálohovaného certifikátu</dt>
+ <dd>Heslo, ktoré chráni certifikát, ktorý zálohujete alebo ste zálohovali. Správca certifikátov vás požiada, aby ste toto heslo nastavili, keď zálohujete certifikát a vypýta si ho, ak sa pokúsite obnoviť dané dáta.</dd>
 
-<dt id="distinguished_name">distinguished name (DN)</dt><dd>A specially
- formatted name that uniquely identifies the subject of a
- <a href="#certificate">certificate</a>.</dd>
+<dt id="master_password">Hlavné heslo</dt>
+ <dd>Heslo používané Správcom certifikátov na ochranu hlavného kľúča a/alebo súkromných kľúčov uložených na <a href="#security_device">bezpečnostnom zariadení</a>. Správca certifikátov potrebuje prístup k vašim súkromným kľúčom vtedy, keď napríklad podpisujete správu alebo používate jeden zo svojich vlastných certifikátov. Prístup k hlavnému heslu je potrebný, keď Správca hesiel alebo Správca formulárov čítajú či pridávajú vaše osobné údaje. Môžete nastaviť alebo zmeniť hlavné heslo v paneli nastavení Hlavného hesla. Každé bezpečnostné zariadenie požaduje odlišné hlavné heslo. Ďalšie informácie nájdete v sekciách <a href="#private_key"> Súkromný kľúč</a>, <a href="#master_key">Hlavný kľúč</a>.</dd>
+
+<dt id="master_key">Hlavný kľúč</dt>
+ <dd>Symetrický kľúč používaný <a href="#certificate_manager">Správcom certifikátov</a> na zašifrovanie informácií. Napríklad, <a href="#password_manager">Správca hesiel</a> použije Správcu certifikátov a hlavný kľúč na zašifrovanie hesiel e-mailových účtov, hesiel webových stránok a iných citlivých informácií. Ďalšie informácie nájdete pod pojmom <a href="#symmetric_encryption">symetrické šifrovanie</a>.</dd>
 
-<dt id="dual_key_pairs">dual key pairs</dt><dd>Two public-private key
- pairs&mdash;four keys altogether&mdash;corresponding to two separate
- certificates. The private key of one pair is used for signing operations, and
- the public and private keys of the other pair are used for encryption and
- decryption operations. Each pair corresponds to a separate
- <a href="#certificate">certificate</a>. See also
- <a href="#public-key_cryptography">public-key cryptography</a>.</dd>
+<dt id="html">HTML (HyperText Markup Language)</dt>
+ <dd>Formát dokumentu používaný pri webových stránkach. Norma HTML definuje značky a kódy použité na určenie usporiadania textu, písmen, štýlov, obrázkov a ďalších prvkov, ktoré tvoria vzhľad webovej stránky.</dd>
+
+<dt id="http">HTTP (HyperText Transfer Protocol)</dt>
+ <dd>Protokol používaný na prenos <a href="#web_page">webových stránok</a> (hypertextové dokumenty) medzi prehliadačmi a <a href="#server">serverom</a> cez <a href="#world_wide_web">World Wide Web</a>.</dd>
 
-<dt id="eavesdropping">eavesdropping</dt><dd>Surreptitious interception of
- information sent over a network by an entity for which the information is not
- intended.</dd>
+<dt id="https">HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)</dt>
+ <dd>Bezpečná verzia HTTP protokolu, ktorá používa <a href="#ssl">SSL</a> na utajenie používateľových dát (napríklad informácií o kreditnej karte) počas pripojenia na <a href="#internet">Internete</a>.</dd>
 
-<dt id="encryption">encryption</dt><dd>The process of scrambling information in
- a way that disguises its meaning. For example, encrypted connections between
- computers make it very difficult for third-parties to unscramble, or
- <em>decrypt</em>, information flowing over the connection. Encrypted
- information can be decrypted only by someone who possesses the appropriate
- key. See also <a href="#public-key_cryptography">public-key
- cryptography</a>.</dd>
+<dt id="misrepresentation">Chybný výklad</dt>
+ <dd>Prezentácia entity ako osoby alebo organizácie, ktorou nie je. Napríklad sa webová stránka tvári ako predajňa nábytku, ale v skutočnosti len prijíma platby a nikdy nepošle žiaden tovar. Pozrite aj <a href="#spoofing">Spoofing</a>.</dd>
 
-<dt id="encryption_certificate">encryption certificate</dt><dd>A
- <a href="#certificate">certificate</a> whose public key is used for
- encryption only. Encryption certificates are not used for signing operations.
- See also <a href="#dual_key_pairs">dual key pairs</a>,
- <a href="#signing_certificate">signing certificate</a>.</dd>
+<dt id="imap">IMAP (Internet Message Access Protocol)</dt>
+ <dd>Štandardný protokol servera elektronickej pošty, ktorý povoľuje ukladanie všetkých správ a ich zmien nie v počítači na pevnom disku, ale na serveri. Používaním IMAPu radšej ako <a href="#pop">POP</a> ušetríte miesto na disku a zároveň sa dostanete do celého obsahu svojej poštovej schránky, vrátane odoslaných e-mailov, konceptov a vlastných priečinkov z akéhokoľvek miesta na internete. Používanie modemu a IMAP servera je rýchlejšie, pretože prevezmete len hlavičky správ. Nie všetci <a href="#isp">poskytovatelia</a> podporujú IMAP.</dd>
+
+<dt id="implicit_consent">Implicitný súhlas</dt>
+ <dd>Tiež známy ako <q>opt-out</q> súhlas. Slúži na definovanie súkromných nastavení, ktorými je možné povoliť webovým stránkam zbierať informácie o používateľovi (takými sú napríklad <a href="#cookie">cookies</a> a online formuláre). Môžete zvoliť výhradné odmietnutie poskytnutia súhlasu zvolením tejto možnosti na stránke, ktorú webová stránka na tento účel vytvorila. Váš súhlas nemusí byť vyžiadaný, keď bola informácia už poskytnutá.</dd>
 
-<dt id="encryption_key">encryption key</dt><dd>A private key used for
- encryption only. An encryption key and its equivalent private key, plus a
- <a href="#signing_key">signing key</a> and its equivalent public key,
- constitute a <a href="#dual_key_pairs">dual key pairs</a>.</dd>
+<dt id="internet">Internet</dt>
+ <dd>Celosvetová sieť miliónov počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom štandardných protokolov ako je <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>. Pôvodne (v roku 1969) bola táto sieť vyvíjaná pre armádu USA. Internet sa neskôr rozvinul do vzdelávacej a výskumnej sféry a potom v 90. rokoch sa k nemu pripojilo množstvo obchodníkov, organizácií a jednotlivcov. Dnes Internet slúži na posielanie e-mailov, prehliadanie <a href="#world_wide_web">webu</a>, posielanie krátkych správ, prehliadanie diskusných skupín a množstvo ďalších vecí.</dd>
 
-<dt id="fingerprint">fingerprint</dt><dd>See
- <a href="#certificate_fingerprint">certificate fingerprint</a>.</dd>
-
-<dt id="fips_pubs_140-1">FIPS PUBS 140-1</dt><dd>Federal Information Processing
- Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 is a US government standard for
- implementations of cryptographic modules&mdash;that is, hardware or software
- that encrypts and decrypts data or performs other cryptographic operations
- (such as creating or verifying digital signatures). Many products sold to the
- US government must comply with one or more of the FIPS standards.</dd>
+<dt id="ip_address">IP adresa (Internet protocol address)</dt>
+ <dd>Adresa počítača v sieti <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>. Každý počítač na <a href="#internet">Internete</a> má adresu IP. <a href="#client">Klienti</a> majú buď stálu adresu IP alebo im je prideľovaná vždy, keď sa pripoja do siete. Adresy IP sú napísané ako súbor štyroch setov čísiel, napríklad ako 204.171.64.2.</dd>
 
-<dt id="foreign_cookie">foreign cookie</dt><dd>A <a href="#cookie">cookie</a>
- from one site that gets stored on your computer when you visit a different
- site. Sometimes a <a href="#web_site">website</a> displays content that is
- hosted on another website. That content can be anything from an image to text
- or an advertisement. The second website that hosts such elements also has the
- ability to store a cookie in your browser, even though you don&apos;t visit
- it directly. Also known as <q>third-party cookie</q>.</dd>
+<dt id="irc">IRC (Internet Relay Chat)</dt>
+ <dd>Protokol používaný na chat s ostatnými ľuďmi v reálnom čase použitím <a href="#client">klienta</a> IRC.</dd>
+
+<dt id="isp">ISP (Internet Service Provider)</dt>
+ <dd>Spoločnosť/inštitúcia, ktorá zabezpečuje <a href="#internet">internetové</a> pripojenie.</dd>
 
-<dt id="form_manager">Form Manager</dt><dd>The part of the browser that can
- help you save the personal data you enter into online forms, such as your
- name, address, phone, and so on. Then, when a website presents you with a
- form, Form Manager can fill it in automatically.</dd>
-
-<dt id="frame">frame</dt><dd>Frames are <a href="#web_page">web pages</a>
- contained inside of an all-encompasssing <q>meta</q> page.</dd>
+<dt id="java">Java</dt>
+ <dd>Programovací jazyk vyvíjaný firmou Sun Microsystems. Samostatný program Java môže byť spustený na množstve počítačov s odlišným operačným systémom. Nie je teda potrebné vytvárať pre každý z nich špeciálnu verziu. Po inštalácii Javy môže &brandShortName; automaticky preberať a spúšťať Java programy (tiež nazývané aplety).</dd>
 
-<dt id="ftp">FTP (File Transfer Protocol)</dt><dd>A
- standard that allows users to transfer files from one computer to another
- over a network. You can use your browser to fetch files using FTP.</dd>
-
-<dt id="gopher">Gopher</dt><dd>A protocol used to search and retrieve
- information on Internet <a href="#server">servers</a>, common before the
- emergence of the <a href="#world_wide_web">World Wide Web</a>.</dd>
+<dt id="javascript">JavaScript</dt>
+ <dd>Skriptovací jazyk, ktorý je používaný pri vytváraní <a href="#web_page">webových stránok</a>. Programátori používajú JavaScript na vytváranie webových stránok, ktoré sú tak viac interaktívne. JavaScript môže byť použitý napríklad na zobrazenie tlačidiel a formulárov <a href="#java">Javy</a>, ale jedná sa o technicky samostatný jazyk. Java nie je na správnu funkčnosť JavaScriptu nutná.</dd>
 
-<dt id="helper_application">helper application</dt><dd>Any application that is
- used to open or view a file downloaded by the browser. A
- <a href="#plug-in">plug-in</a> is a special kind of helper application that
- installs itself into the Plugins directory of the main browser installation
- directory and can typically be opened within the browser itself (internally).
- Microsoft Word, Adobe Photoshop, and other external applications are
- considered helper applications but not plug-ins, since they don&apos;t
- install themselves into the browser directory, but can be opened from the
- download dialog box.</dd>
+<dt id="client">Klient</dt>
+ <dd>Softvér (napríklad webový prehliadač) zasielajúci požiadavky na získanie informácií zo <a href="#server">servera</a>, ktorý je spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom je klientsky softvér spustený, je často popisovaný ako klient.</dd>
 
-<dt id="home_page">home page</dt><dd>The page your browser is set to display
- every time you launch it or when you click the Home button. Also used to
- refer to the main page for a website, from which you can explore the rest of
- the site.</dd>
+<dt id="key">Kľúč</dt>
+ <dd>Veľké číslo používané <a href="#cryptographic_algorithm">šifrovacím algoritmom </a> na zašifrovanie alebo dešifrovanie dát. Napríklad osobný verejný kľúč povoľuje ostatným používateľom zašifrovať správy osoby, ktorá ho vlastní. Zašifrovaná správa musí byť dešifrovaná príslušným súkromným kľúčom. Pozrite aj <a href="#public-key_cryptography">šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
-<dt id="html">HTML (HyperText Markup Language)</dt><dd>The document format used
- for web pages. The HTML standard defines tags, or codes, used to define the
- text layout, fonts, style, images, and other elements that make up a web
- page.</dd>
+<dt id="root_ca">Koreňová CA</dt>
+ <dd><a href="#certificate_authority">Certifikačný autorita (CA)</a> so samopodpisovacím certifikátom na vrchole <a href="#certificate_chain">Reťazca certifikátov</a>. Pozrite aj <a href="#subordinate_ca">Podriadená CA</a>.</dd>
 
-<dt id="http">HTTP (HyperText Transfer Protocol)</dt><dd>The protocol used to
- transfer <a href="#web_page">web pages</a> (HyperText documents) between
- browsers and <a href="#server">servers</a> over the
- <a href="#world_wide_web">World Wide Web</a>.</dd>
+<dt id="ldap">LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)</dt>
+ <dd>Štandardný protokol, ktorý umožňuje prístup do služieb priečinkov ako napríklad korporátnych adresárov skrz rôzne platformy. Je možné nastaviť prehliadač tak, aby pristupoval do adresárov LDAP priamo cez adresár. Podobne je možné nastaviť Poštu a diskusné skupiny.</dd>
 
-<dt id="https">HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)</dt><dd>The secure
- version of the HTTP protocol that uses <a href="#ssl">SSL</a> to ensure the
- privacy of customer data (such as credit card information) while en route
- over the <a href="#internet">Internet</a>.</dd>
+<dt id="pkcs_11_module">Modul PKCS #11</dt>
+ <dd>Počítačový program, ktorý spravuje šifrovacie operácie ako zašifrovanie a dešifrovanie použitím normy PKCS #11. Tiež nazývaný <em>šifrovací modul</em>, <em>správca šifrovacích operácií</em> alebo <em>bezpečnostný modul</em>. Modul PKCS #11 kontroluje ako hardvérové tak i softvérové zariadenia. Modul PKCS #11 vždy kontroluje jeden alebo viacero slotov, ktoré sa môžu implementovať ako určité formy fyzickej čítačky (napríklad na čítanie smart kariet) alebo v softvéri. Každý slot modulu PKCS #11 môže taktiež obsahovať <a href="#security_device">bezpečnostné zariadenie</a> (nazývané aj <em>token</em>), ktoré je buď hardvérovým alebo softvérovým zariadením zabezpečujúcim šifrovacie operácie a ukladajúcim certifikáty a kľúče. <a href="#certificate_manager">Správca certifikátov</a> poskytuje dva zabudované moduly PKCS #11. Do svojho počítača si môžete inštalovať prídavné moduly, ktoré budú kontrolovať čítačky smart kariet alebo iných hardvérových zariadení.</dd>
 
-<dt id="imap">IMAP (Internet Message Access Protocol)</dt><dd>A standard mail
- server protocol that allows you to store all your messages and any changes to
- them on the server rather than on your computer&apos;s hard disk. Using IMAP
- rather than <a href="#pop">POP</a> saves disk space and allows you to access
- your entire mailbox, including sent mail, drafts, and custom folders, from
- any location. Using an IMAP server over a modem is generally faster than
- using a POP mail server, since you initially download message headers only.
- Not all <a href="#isp">ISPs</a> support IMAP.</dd>
+<dt id="navigation_toolbar">Navigačný panel nástrojov</dt>
+ <dd>Panel, ktorý je umiestnený v hornej časti okna prehliadača. Obsahuje tlačidlá ako Naspäť či Dopredu.</dd>
 
-<dt id="implicit_consent">implicit consent</dt><dd>Also known as implied or
- <q>opt-out</q> consent. Used to describe privacy settings that may allow
- websites to gather information about you (for example by means of
- <a href="#cookie">cookies</a> and online forms) unless you explicitly choose
- to withhold your consent by selecting an option on a page that the website
- provides for that purpose. Your consent may not be requested when the
- information is actually gathered.</dd>
+<dt id="subject_name">Názov subjektu</dt>
+ <dd><a href="#distinguished_name">Príznačný názov (PN)</a>, ktorý jedinečne popisuje <a href="#subject">subjekt</a> <a href="#certificate">certifikátu</a>.</dd>
 
-<dt id="internet">Internet</dt><dd>A worldwide network of millions of computers
- that communicate with each other using standard protocols such as
- <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>. Originally developed for the US military in
- 1969, the Internet grew to include educational and research institutions and,
- in the late 1990s, millions of businesses, organizations, and individuals.
- Today the Internet is used for email, browsing the
- <a href="#world_wide_web">World Wide Web (WWW)</a>, instant messaging,
- usegroups, and many other purposes.</dd>
+<dt id="nonrepudiation">Nepopierateľnosť</dt>
+ <dd>Nemožnosť odosielateľa správy poprieť jej odosielanie. Regulárny rukou urobený podpis je jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť nepopierateľnosť. <a href="#digital_signature">Digitálny podpis</a> symbolizuje druhý.</dd>
+
+<dt id="certificate_renewal">Obnovenie certifikátu</dt>
+ <dd>Proces obnovenia <a href="#certificate">certifikátu</a>, ktorému končí platnosť.</dd>
 
-<dt id="ip_address">IP address (Internet protocol address)</dt><dd>The address
- of a computer on a <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a> network. Every computer on
- the <a href="#internet">Internet</a> has an IP address.
- <a href="#client">Clients</a> have either a permanent IP address or one that
- is dynamically assigned to them each time they connect with the network. IP
- addresses are written as four sets of numbers, like this: 204.171.64.2.</dd>
+<dt id="ocsp">OCSP (Online Certificate Status Protocol)</dt>
+<dd>Súbor pravidiel, ktoré dovoľujú <a href="#certificate_manager">Správcovi certifikátov</a> skontrolovať platnosť certifikátu v každom momente použitia. Tento proces využíva zoznam platných certifikátov pre daný webový server a konfrontuje ho s práve použitým certifikátom. Váš počítač musí byť on-line, aby OCPS mohol fungovať.</dd>
 
-<dt id="irc">IRC (Internet Relay Chat)</dt><dd>A protocol used to chat with
- other people in real-time using an IRC <a href="#client">client</a>.</dd>
-
-<dt id="isp">ISP (Internet Service Provider)</dt><dd>A company/institution
- that provides <a href="#internet">Internet</a> connections.</dd>
+<dt id="eavesdropping">Odpočúvanie</dt>
+ <dd>Tajné odpočúvanie informácií posielaných sieťou, osobou, ktorej neboli určené.</dd>
 
-<dt id="java">Java</dt><dd>A programming language developed by Sun
- Microsystems. A single Java program can run on many different kinds of
- computers, thus avoiding the need for programmers to create a separate
- version of each program for each kind of computer. Your browser can
- automatically download and run Java programs (also called applets).</dd>
+<dt id="fingerprint">Odtlačok</dt>
+ <dd>Viď <a href="#certificate_fingerprint">Odtlačok certifikátu</a>.</dd>
 
-<dt id="javascript">JavaScript</dt><dd>A scripting language commonly used to
- construct <a href="#web_page">web pages</a>. Programmers use JavaScript to
- make web pages more interactive; for example, to display forms and buttons.
- JavaScript can be used with <a href="#java">Java</a>, but is technically a
- separate language. Java is not required for JavaScript to work
- correctly.</dd>
+<dt id="certificate_fingerprint">Odtlačok certifikátu</dt>
+ <dd>Unikátne číslo, ktoré je spájané s certifikátom. Nie je jeho časťou, ale je vytvorené aplikovaním matematickej funkcie na obsah certifikátu. Ak sa tento obsah zmení, čo i len o jediný znak, bude vytvorené nové číslo. Odtlačok certifikátu sa preto používa na overenie, či certifikát nebol sfalšovaný.</dd>
 
-<dt id="key">key</dt><dd>A large number used by a
- <a href="#cryptographic_algorithm">cryptographic algorithm</a> to encrypt or
- decrypt data. A person&apos;s public key, for example, allows other people to
- encrypt messages to that person. The encrypted messages must be decrypted
- with the corresponding private key. See also
- <a href="#public-key_cryptography">public-key cryptography</a>.</dd>
+<dt id="certificate_verification">Overenie certifikátu</dt>
+ <dd>Keď <a href="#certificate_manager">Správca certifikátov</a> overí certifikát, potvrdí tým, že digitálny podpis bol vytvorený certifikačnou autoritou, ktorej vlastný certifikát je v zozname Správcu certifikátov a zároveň je označený ako dôveryhodný. Taktiež to potvrdzuje, že certifikát, ktorý bol overený, nemôže byť označený ako nedôveryhodný. Nakoniec, ak <a href="#ocsp">OCSP (Online Certificate Status Protocol)</a> bol aktivovaný, Správca certifikátov urobí online kontrolu a to tak, že ho vyhľadá v zozname platných certifikátov, ktoré sú uchované na <a href="#url">adrese URL</a>, ktorá je špecifikovaná buď v certifikáte samotnom alebo v prehliadači v Možnostiach - Overenie platnosti. Ak akákoľvek z týchto kontrol zlyhá, Správca certifikátov označí daný certifikát ako neoverený a nepotvrdí identitu daného predmetu.</dd>
 
-<dt id="ldap">LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)</dt><dd>A standard
- protocol for accessing directory services, such as corporate address books,
- across multiple platforms. You can set up your browser to access LDAP
- directories from the Address Book. You can also set up Mail &amp; Newsgroups
- to use an LDAP directory for email address autocompletion.</dd>
-
-<dt id="location_bar">Location Bar</dt><dd>The field (and associated buttons)
- near the top of a browser window where you can type a
- <a href="#url">URL</a> or search terms.</dd>
+<dt id="component_bar">Panel komponentov</dt>
+ <dd>Panel nástrojov umiestnený v ľavom dolnom rohu okna &brandShortName;. Umožňuje prepínať medzi jednotlivými nástrojmi &brandShortName; jednoduchým kliknutím na ikony Prehliadač, Pošta a diskusné skupiny, Composer a podobne.</dd>
 
-<dt id="master_key">master key</dt><dd>A symmetric key used by
- <a href="#certificate_manager">Certificate Manager</a> to encrypt
- information. For example, <a href="#password_manager">Password Manager</a>
- uses Certificate Manager and your master key to encrypt email passwords,
- website passwords, and other stored sensitive information. See also
- <a href="#symmetric_encryption">symmetric encryption</a>.</dd>
+<dt id="pkcs_11">PKCS #11</dt>
+ <dd>Šifrovacia norma verejného kľúča, ktorý riadi bezpečnostné zariadenia ako smart karty. Taktiež pozri <a href="#security_device">Bezpečnostné zariadenie</a>, <a href="#smart_card">Smart karta</a>.</dd>
 
-<dt id="master_password">master password</dt><dd>A password used by
- Certificate Manager to protect the master key and/or private keys stored on a
- <a href="#security_device">security device</a>. Certificate Manager needs to
- access your private keys, for example, when you sign email messages or use
- one of your own certificates to identify yourself to a website. It needs to
- access your master key when Password Manager or Form Manager reads or adds to
- your personal information. You can set or change your master password from
- the Master Passwords preferences panel. Each security device requires a
- separate master password. See also <a href="#private_key">private key</a>,
- <a href="#master_key">master key</a>.</dd>
+<dt id="pki">PKI (Infraštruktúra verejného kľúča)</dt>
+ <dd>Normy a služby, ktoré napomáhajú využitiu šifrovania verejným kľúčom a certifikátov v prostredí sieti.</dd>
+
+<dt id="object_signing">Podpisovanie objektu</dt>
+ <dd>Technológia, ktorá dovoľuje softvérovým vývojárom podpísať kód Java, JavaScript alebo iný druh súboru. Taktiež dovoľuje používateľovi identifikovať podpisovateľa a kontrolovať prístup k miestnym systémovým zdrojom pomocou podpisového kódu.</dd>
 
-<dt id="misrepresentation">misrepresentation</dt><dd>Presentation of an entity
- as a person or organization that it is not. For example, a website might
- pretend to be a furniture store when it is really just a site that takes
- credit card payments but never sends any goods. See also
- <a href="#spoofing">spoofing</a>.</dd>
+<dt id="signing_certificate">Podpisový certifikát</dt>
+ <dd>Certifikát, ktorý sa zhoduje so <a href="#private_key">súkromným kľúčom</a> a používa sa na podpisovanie prenesených dát, takže si príjemca môže overiť identitu odosielateľa. Certifikačné autority (CA) často vydávajú podpisový certifikát, ktorý bude použitý na podpísanie e-mailových správ v rovnakom čase ako <a href="#encryption_certificate">šifrovací certifikát</a>, ktorý zašifruje e-mailovú správu. Pozrite taktiež <a href="#dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov </a> a <a href="#digital_signature">Digitálny podpis</a>.</dd>
 
-<dt id="navigation_toolbar">Navigation Toolbar</dt><dd>The toolbar near the top
- of the browser window that includes the Back and Forward buttons.</dd>
+<dt id="signing_key">Podpisový kľúč</dt>
+ <dd>Súkromný kľúč, ktorý slúži len na podpisovanie. Podpisový kľúč a jeho ekvivalent verejný kľúč spolu tvoria <a href="#encryption_key">šifrovací kľúč</a> a jeho ekvivalent súkromný kľúč, čo sú spolu <a href="#dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov</a>.</dd>
 
-<dt id="nonrepudiation">nonrepudiation</dt><dd>The inability, of the sender of
- a message, to deny having sent the message. A regular hand-written signature
- provides one form of nonrepudiation. A
- <a href="#digital_signature">digital signature</a> provides another.</dd>
+<dt id="subordinate_ca">Podriadená CA</dt>
+ <dd><a href="#certificate_authority">Certifikačná autorita (CA)</a>, ktorej certifikát je podpísaný od inej podriadenej alebo koreňovej CA. Pozrite tiež <a href="#certificate_chain">Reťazový certifikát</a>, <a href="#root_ca">Koreňová CA</a>.</dd>
 
-<dt id="object_signing">object signing</dt><dd>A technology that allows
- software developers to sign Java code, JavaScript scripts, or any kind of
- file, and that allows users to identify the signers and control access by
- signed code to local system resources.</dd>
+<dt id="phishing">Podvodná stránka</dt>
+ <dd>Podvodná stránka je podvodná obchodná metóda, ktorej úlohou je vytvoriť falošnú webovú stránku, napríklad bánk, internetových obchodov a kreditných spoločností, za účelom získania osobných informácií používateľov.</dd>
 
-<dt id="object-signing_certificate">object-signing certificate</dt><dd>A
- certificate whose corresponding private key is used to sign objects such as
- code files. See also <a href="#object_signing">object signing</a>.</dd>
+<dt id="helper_application">Pomocná aplikácia</dt>
+ <dd>Akákoľvek aplikácia, ktorá slúži na otváranie alebo prezeranie si prevzatých súborov prehliadačom. <a href="#plug-in">Zásuvný modul</a> je špeciálny typ pomocnej aplikácie, ktorý sa nainštaluje do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom priečinka prehliadača a obvykle môže byť otvorený v rámci samotnej aplikácie. Microsoft Word, Adobe Photoshop a iné externé aplikácie sa považujú za pomocné aplikácie, ale nie zásuvné moduly, pretože sa nedokážu nainštalovať do priečinka prehliadača, ale dajú sa otvoriť z dialógového okna Preberanie súborov.</dd>
 
-<dt id="ocsp">OCSP (Online Certificate Status Protocol)</dt><dd>A set of rules
- that <a href="#certificate_manager">Certificate Manager</a> follows to
- perform an online check of a certificate&apos;s validity each time the
- certificate is used. This process involves checking the certificate against a
- list of valid certificates maintained at a specified website. Your computer
- must be online for OCSP to work.</dd>
+<dt id="tooltip">Pomôcka</dt>
+ <dd>Malé okienko s textom, ktoré sa zobrazí keď ponecháte kurzor myši nad určitými položkami. Obvykle obsahuje informácie vzťahujúce sa k položke, nad ktorou držíte kurzor myši.</dd>
 
-<dt id="p3p">P3P (Platform for Privacy Preferences)</dt><dd>A standard
- published by the World Wide Web Consortium (W3C) designed to help users to
- gain more control over the use of personal information by websites they
- visit. For general information on the standard itself, see the online
- document <a href="http://www.w3.org/P3P/">P3P Public Overview</a>.</dd>
-
-<dt id="password-based_authentication">password-based
- authentication</dt><dd>Confident identification by means of a name and
- password. See also <a href="#authentication">authentication</a>.</dd>
+<dt id="pop">POP (Post Office Protocol)</dt>
+ <dd>Štandardný protokol poštového servera, ktorý vyžaduje, aby ste prevzali nové správy do svojho lokálneho počítača, aj keď môžete ukladať kópie na server. So službou POP je možné uchovať všetky správy vrátane odoslaných e-mailov, konceptov, vlastných priečinkov. Na porovnanie protokol <a href="#imap">IMAP</a> umožňuje dlhodobé uchovávanie všetkých správ a zmien na serveri, kam sa dostanete z akéhokoľvek počítača. Väčšina <a href="#isp">ISP</a> podporuje práve POP.</dd>
 
-<dt id="password_manager">Password Manager</dt><dd>The part of the
- browser that can help you remember some or all of your names and passwords by
- storing them on your computer&apos;s hard disk, and entering them for you
- automatically when you visit such sites.</dd>
+<dt id="distinguished_name">Príznačný názov (PN)</dt>
+ <dd>Špecificky formátovaný názov, ktorý unikátne identifikuje predmet <a href="#certificate">certifikátu</a>.</dd>
+
+<dt id="proxy">Proxy</dt>
+ <dd>Prostredník či <q>sprostredkovateľský</q> program, ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi <a href="#server">serverom</a> a <a href="#client">klientom</a> pre požiadavky iných klientov.</dd>
 
-<dt id="personal_toolbar">Personal Toolbar</dt><dd>The customizable toolbar
- that appears just below the location bar by default in the browser. It
- contains standard buttons such as Home, Bookmarks, and so on that you can add
- or remove. You can also add buttons for your favorite bookmarks, or folders
- containing groups of bookmarks.</dd>
+<dt id="p3p">P3P (Platform for Privacy Preferences)</dt>
+ <dd>Norma vydaná konzorciom World Wide Web (W3C). Bola navrhnutá, aby pomohla používateľom získať väčšiu kontrolu nad využitím osobných informácií webovými stránkami, ktoré navštívia. Všeobecné informácie o norme samotnej nájdete na stránke <a href="http://www.w3.org/P3P/">P3P Public Overview</a>.</dd>
 
-<dt id="phishing">Phishing</dt><dd>Phishing is a fraudulent business scheme in
- which a party creates counterfeit websites, hijacking brand names of banks,
- e-retailers and credit card companies, trying to collect victims&apos;
- personal information.</dd>
-
-<dt id="pkcs_11">PKCS #11</dt><dd>The public-key cryptography standard that
- governs security devices such as smart cards. See also
- <a href="#security_device">security device</a>, <a href="#smart_card">smart
- card</a>.</dd>
+<dt id="frame">Rámec</dt>
+ <dd>Rámce sú <a href="#web_page">webové stránky</a> obsiahnuté v rámci jednej stránky.</dd>
 
-<dt id="pkcs_11_module">PKCS #11 module</dt><dd>A program on your computer
- that manages cryptographic services such as encryption and decryption using
- the PKCS #11 standard. Also called <em>cryptographic modules</em>,
- <em>cryptographic service providers</em>, or <em>security modules</em>,
- PKCS #11 modules control either hardware or software devices. A PKCS #11
- module always controls one or more slots, which may be implemented as some
- form of physical reader (for example, for reading smart cards) or in
- software. Each slot for a PKCS #11 module can in turn contain a
- <a href="#security_device">security device</a> (also called <em>token</em>),
- which is the hardware or software device that provides cryptographic services
- and stores certificates and keys. <a href="#certificate_manager">Certificate
- Manager</a> provides two built-in PKCS #11 modules. You may install
- additional modules on your computer to control smart card readers or other
- hardware devices.</dd>
+<dt id="certificate_chain">Reťazový certifikát</dt>
+ <dd>Hierarchické série certifikátov podpísané za sebou idúcimi certifikačnými autoritami. CA certifikátu idetifikuje <a href="#certificate_authority">certifikačnú autoritu (CA)</a> a používa sa na podpísanie certifikátov vydaných danou autoritou. CA certifikátu môže naopak byť podpísaná certifikátom CA z nadriadenej CA a tak ďalej až po <a href="#root_ca">Koreňovú CA</a>.</dd> 
 
-<dt id="pki">PKI (public-key infrastructure)</dt><dd>The standards and services
- that facilitate the use of public-key cryptography and certificates in a
- networked environment.</dd>
+<dt id="server">Server</dt>
+ <dd>Softvér (ako napr. softvér, ktorý poskytuje webové stránky), ktorý prijíma požiadavky a posiela informácie <a href="#client">klientovi</a>, ktorý je obyčajne spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom softvér serveru funguje, býva označovaný ako server.</dd>
+
+<dt id="slot">Slot</dt>
+ <dd>Časť hardvéru alebo jeho ekvivalent v softvéri, ktorý je kontrolovaný <a href="#pkcs_11_module">Modulom PKCS #11</a> a navrhnutý na ovládanie <a href="#security_device">bezpečnostného zariadenia</a>.</dd>
 
-<dt id="plug-in">plug-in</dt><dd>A type of
- <a href="#helper_application">helper application</a> that adds new
- capabilities to your browser, such as the ability to play audio or video
- clips. Unlike other kinds of helper applications, a plug-in application
- installs itself into the Plugins directory within the main browser
- installation directory and typically can be opened within the browser itself
- (internally). For example, an audio plug-in lets you listen to audio files on
- a <a href="#web_page">web page</a> or in an email message. Macromedia Flash
- Player and Java are both examples of plug-in applications.</dd>
+<dt id="smart_card">Smart karta</dt>
+ <dd>Malé zariadenie väčšinou veľkosti kreditnej karty obsahujúce mikroprocesor, ktoré je schopné uchovávať šifrovacie informácie (ako kľúče a certifikáty) a zabezpečiť šifrovacie operácie. Smart karty používajú normu <a href="#pkcs_11">PKCS #11</a> a sú typom <a href="#security_device">bezpečnostného zariadenia</a>.</dd>
+
+<dt id="smtp">SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)</dt>
+ <dd>Protokol, ktorý posiela e-maily cez sieť <a href="#internet">Internet</a>.</dd>
 
-<dt id="pop">POP (Post Office Protocol)</dt><dd>A standard mail server protocol
- that requires you to download new messages to your local
- computer&mdash;although you can choose to leave copies on the server. With
- POP, you can store all your messages, including sent mail, drafts, and custom
- folders, on one computer only. By contrast,
- <a href="#imap">IMAP</a> allows you to permanently store all your messages
- and any changes to them on the server, where you can access them from any
- computer. Most <a href="#isp">ISPs</a> currently support POP.</dd>
+<dt id="socks">SOCKS</dt>
+ <dd>Protokol, ktorý používa server <a href="#proxy">proxy</a> na akceptovanie požiadaviek od klienta v sieti, aby ich mohol poslať ďalej v sieti <a href="#internet">Internet</a>.</dd>
 
-<dt id="private_key">private key</dt><dd>One of a pair of
- <a href="#key">keys</a> used in public-key cryptography. The private key is
- kept secret and is used to decrypt data that has been encrypted with the
- corresponding public key.</dd>
-
-<dt id="proxy">proxy</dt><dd>An intermediary or <q>go-between</q> program that
- acts as both a <a href="#server">server</a> and a
- <a href="#client">client</a> for the purpose of making requests on behalf of
- other clients.</dd>
+<dt id="software_security_device">Softvérové bezpečnostné zariadenie</dt>
+ <dd>Predvolené <a href="#security_device">bezpečnostné nastavenie</a> používané <a href="#certificate_manager">správcom certifikátov</a> na uchovanie súkromných kľúčov spájaných s certifikátmi. Okrem súkromných kľúčov je v softvérovom bezpečnostnom zariadení uložený hlavný kľúč používaný <a href="#password_manager">správcom hesiel</a> na šifrovanie e-mailových hesiel, hesiel webových stránok a iných citlivých informácií. Pozrite aj termíny <a href="#private_key">Súkromný kľúč</a> a <a href="#master_password">Hlavné heslo</a>.</dd>
 
-<dt id="public_key">public key</dt><dd>
- One of a pair of <a href="#key">keys</a> used in public-key cryptography.
- The public key is distributed freely and published as part of a
- <a href="#certificate">certificate</a>. It is typically used to encrypt data
- sent to the public key&apos;s owner, who then decrypts the data with the
- corresponding private key.</dd>
+<dt id="spoofing">Spoofing</dt>
+ <dd>Vydávanie sa za niekoho iného. Napríklad osoba môže tvrdiť, že má e-mailovú adresu <tt>jdoe@mozilla.com</tt> alebo počítač sa bude identifikovať ako stránka <tt>www.mozilla.com</tt> aj keď ňou v skutočnosti nie je. Spoofing je jednou z foriem <a href="#misrepresentation">dezinformovanosti</a>.</dd>
+
+<dt id="certificate_manager">Správca certifikátov</dt>
+ <dd>Časť prehliadača, ktorá vám umožňuje zobrazovať a spravovať certifikáty. Na zobrazeniu hlavného okna Správca certifikátov otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Upraviť</span>, vyberte položku Možnosti, kliknite na Súkromie a Bezpečnosť a položku Certifikáty.</dd>
 
-<dt id="public-key_cryptography">public-key cryptography</dt><dd>A set of
- well-established techniques and standards that allow an entity (such as a
- person, an organization, or hardware such as a router) to verify its identity
- electronically or to sign and encrypt electronic data. Two keys are involved:
- a <a href="#public_key">public key</a> and a <a href="#private_key">private
- key</a>. The public key is published as part of a
- <a href="#certificate">certificate</a>, which associates that key with a
- particular identity. The corresponding private key is kept secret. Data
- encrypted with the public key can be decrypted only with the private key.
- </dd>
+<dt id="cookie_manager">Správca cookie</dt>
+ <dd>Časť prehliadača, ktorá slúži na ovládanie súborov <a href="#cookie">cookies</a>.</dd>
 
-<dt id="roaming_profile">roaming profile</dt><dd>A user profile (or parts of
- it) stored on a remote <a href="#server">server</a> and used for sharing the
- same settings and data across multiple computers.</dd>
+<dt id="form_manager">Správca formulárov</dt>
+ <dd>Časť prehliadača, ktorá vám môže pomôcť pri ukladaní osobných dát, ktoré napíšete do online formulárov, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo a podobne. Keď sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje vyplnenie takéhoto formulára, Správca formulárov ho vyplní automaticky.</dd>
 
-<dt id="root_ca">root CA</dt><dd>The
- <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a> with a
- self-signed certificate at the top of a
- <a href="#certificate_chain">certificate chain</a>. See also
- <a href="#subordinate_ca">subordinate CA</a>.</dd>
+<dt id="password_manager">Správca hesiel</dt>
+ <dd>Časť prehliadača, ktorá vám pomáha pamätať si niektoré alebo všetky prihlasovacie mená a heslá, ich uložením na pevný disk a vložením do príslušného formulára ako náhle navštívite stránku, ktorá vyžaduje takéto prihlásenie.</dd>
 
-<dt id="search_engine">search engine</dt><dd>A web-based program that allows
- users to search for and retrieve specific information from the
- <a href="#world_wide_web">World Wide Web (WWW)</a>. The search engine may
- search the full text of web documents or a list of keywords, or use
- librarians who review web documents and index them manually for retrieval.
- Typically, the user types a word or phrase, also called a query, into a
- search box, and the search engine displays links to relevant web pages.</dd>
+<dt id="ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</dt>
+ <dd>Protokol, ktorý umožňuje obojstrannú autorizáciu medzi <a href="#client">klientom</a> a <a href="#server">serverom</a> za účelom vytvorenia overeného a šifrovaného spojenia. SSL beží nad protokolom <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a> a pod protokolmi <a href="#http">HTTP</a>, <a href="#ldap">LDAP</a>, <a href="#imap">IMAP</a>, NNTP a ďalšími vyššími sieťovými protokolmi. Nový štandard Internet Engineering Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založený na SSL. Viac informácií nájdete aj pri termínoch: <a href="#authentication">Autorizácia</a>, <a href="#encryption">Zašifrovanie</a>.</dd>
 
-<dt id="security_certificate">security certificate</dt><dd>See
- <a href="#certificate">certificate</a>.</dd>
+<dt id="client_ssl_certificate">SSL certifikát klienta</dt>
+ <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#client">klient</a> (ako napríklad prehliadač) <a href="#server">serveru</a>, aby mohla byť overená jeho identita (alebo identita osoby používajúcej daného klienta) pomocou protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>. Pozrite aj <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>.</dd> 
 
-<dt id="security_device">security device</dt><dd>Hardware or software that
- provides cryptographic services such as encryption and decryption and can
- store certificates and keys. A <a href="#smart_card">smart card</a> is one
- example of a security device implemented in hardware.
- <a href="#certificate_manager">Certificate Manager</a> contains its own
- built-in security device, called the
- <a href="#software_security_device">software security device</a>, that is
- always available while the browser is running. Each security device is
- protected by its own <a href="#master_password">master password</a>.</dd>
-
-<dt id="security_module">security module</dt><dd>See
- <a href="#pkcs_11_module">PKCS #11 module</a>.</dd>
+<dt id="server_ssl_certificate">SSL certifikát servera</dt>
+ <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#server">server</a> danému <a href="#client">klientovi</a>, aby mohla byť overená jeho identita použitím protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
 
-<dt id="security_token">security token</dt><dd>See
- <a href="#security_device">security device</a>.</dd>
-
-<dt id="server">server</dt><dd>Software (such as software that serves up web
- pages) that receives requests from and sends information to a
- <a href="#client">client</a>, which is usually running on a different
- computer. A computer on which server software runs is also described as a
- server.</dd>
+<dt id="status_bar">Stavový riadok</dt>
+ <dd>Stavový riadok, ktorý je umiestnený v dolnej časti okna &brandShortName;. Zahŕňa <a href="#component_bar">Panel komponentov</a> na ľavej strane a ikony stavu na pravej.</dd>
 
-<dt id="server_authentication">server authentication</dt><dd>The process of
- identifying a <a href="#server">server</a> to a <a href="#client">client</a>
- by using a <a href="#server_ssl_certificate">server SSL certificate</a>. See
- also <a href="#client_authentication">client authentication</a>,
- <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
+<dt id="subject">Subjekt</dt>
+ <dd>Entita (ako osoba, organizácia alebo router) identifikovaná <a href="#certificate">certifikátom</a>. Pole subjektu v certifikáte môže obsahovať overené položky ako <a href="#subject_name">Názov subjektu</a> a iné znaky.</dd>
 
-<dt id="server_ssl_certificate">server SSL certificate</dt><dd>A
- certificate that a <a href="#server">server</a> presents to a
- <a href="#client">client</a> to authenticate the server&apos;s identity using
- the <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a> protocol.</dd>
+<dt id="private_key">Súkromný kľúč</dt>
+ <dd>Jeden z páru <a href="#key">kľúčov</a> používaný v asymetrickom šifrovaní. Súkromný kľúč je tajný a je používaný na dešifrovanie správ, ktoré boli zašifrované verejným kľúčom.</dd>
 
-<dt id="signing_certificate">signing certificate</dt><dd>A certificate whose
- corresponding <a href="#private_key">private key</a> is used to sign
- transmitted data, so that the receiver can verify the identity of the sender.
- Certificate authorities (CAs) often issue a signing certificate that will be
- used to sign email messages at the same time as an
- <a href="#encryption_certificate">encryption certificate</a> that will be
- used to encrypt email messages. See also <a href="#dual_key_pairs">dual key
- pairs</a>, <a href="#digital_signature">digital signature</a>.</dd>
+<dt id="symmetric_encryption">Symetrické šifrovanie</dt>
+ <dd>Šifrovacia metóda, ktorá používa jednoduchý šifrovací kľúč na zašifrovanie a dešifrovanie danej správy.</dd>
+
+<dt id="cipher">Šifra</dt>
+ <dd>Viď <a href="#cryptographic_algorithm">Šifrovací algoritmus</a>.</dd>
 
-<dt id="signing_key">signing key</dt><dd>A private key used for signing only.
- A signing key and its equivalent public key, together with an
- <a href="#encryption_key">encryption key</a> and its equivalent private key,
- constitute <a href="#dual_key_pairs">dual key pairs</a>.</dd>
+<dt id="cryptographic_algorithm">Šifrovací algoritmus</dt>
+ <dd>Súbor pravidiel alebo príkazov používaných na vykonanie šifrovacích operácií ako <a href="#encryption">zašifrovanie</a> a <a href="#decryption">dešifrovanie</a> údajov. Niekedy zvykne byť označovaný ako <em>šifra</em>.</dd>
 
-<dt id="slot">slot</dt><dd>A piece of hardware, or its equivalent in software,
- that is controlled by a <a href="#pkcs_11_module">PKCS #11 module</a> and
- designed to contain a <a href="#security_device">security device</a>.</dd>
-
-<dt id="smart_card">smart card</dt><dd>A small device, typically about the size
- of a credit card, that contains a microprocessor and is capable of storing
- cryptographic information (such as keys and certificates) and performing
- cryptographic operations. Smart cards use the <a href="#pkcs_11">PKCS #11</a>
- standard. A smart card is one kind of <a href="#security_device">security
- device</a>.</dd>
+<dt id="encryption_certificate">Šifrovací certifikát</dt>
+ <dd><a href="#certificate">Certifikát</a>, ktorého verejný kľúč sa používa len na zašifrovanie. Šifrovacie certifikáty sa nepoužívajú na operácie, ktoré vyžadujú podpis. Pozrite <a href="#dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov</a>, <a href="#signing_certificate">Podpisový certifikát</a>.</dd>
 
-<dt id="smtp">SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)</dt><dd>A protocol that
- sends email messages across the <a href="#internet">Internet</a>.</dd>
+<dt id="encryption_key">Šifrovací kľúč</dt>
+ <dd>Súkromný kľúč, ktorý sa používa len na zašifrovanie. Šifrovací kľuč a jeho ekvivalent súkromný kľúč plus <a href="#signing_key">podpisový kľúč</a> a jeho ekvivalent verejný kľúč tvoria <a href="#dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov</a>.</dd>
 
-<dt id="socks">SOCKS</dt><dd>A protocol that a <a href="#proxy">proxy</a>
- server can use to accept requests from client users in an internal network
- so that it can forward them across the <a href="#internet">Internet</a>.</dd>
+<dt id="cryptography">Šifrovanie</dt>
+ <dd>Umenie a postupy zašifrovania a dešifrovania informácií. Tieto šifrovacie techniky sú napríklad použité pri zašifrovaní a dešifrovaní informácií vymieňaných medzi komerčnými webovými stránkami a prehliadačom. Pozri <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
-<dt id="software_security_device">software security device</dt><dd>The default
- <a href="#security_device">security device</a> used by
- <a href="#certificate_manager">Certificate Manager</a> to store private keys
- associated with your certificates. In addition to private keys, the software
- security device stores the master key used by
- <a href="#password_manager">Password Manager</a> to encrypt email passwords,
- website passwords, and other sensitive information. See also
- <a href="#private_key">private key</a> and <a href="#master_password">master
- key</a>.</dd>
+<dt id="public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</dt>
+<dd>Súbor známych techník a noriem, ktoré dovoľujú entite (napríklad osobe, organizácii alebo hardvéru, ktorým môže byť router) overiť identitu elektronickou formou alebo podpísať elektronické dáta. Sú potrebné dva kľúče: <a href="#public_key">verejný kľúč</a> a <a href="#private_key">súkromný kľúč</a>. Verejný kľúč je vydaný ako súčasť <a href="#certificate">certifikátu</a>, ktorý spája tento kľúč s určitou identitou. Korešpondujúci súkromný kľúč je držaný v tajnosti. Dáta, ktorá boli zašifrované verejným kľúčom, môžu byť dešifrované jedine súkromný kľúčom.</dd>
+
+<dt id="tcp">TCP</dt>
+ <dd>Viď <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>.</dd>
 
-<dt id="spoofing">spoofing</dt><dd>Pretending to be someone else. For example,
- a person can pretend to have the email address <tt>jdoe@mozilla.com</tt>, or
- a computer can identify itself as a site called <tt>www.mozilla.com</tt> when
- it is not. Spoofing is one form of
- <a href="#misrepresentation">misrepresentation</a>.</dd>
+<dt id="tcp_ip">TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)</dt>
+ <dd>Unixový protokol používaný na spojenie počítačov s rôznymi operačnými systémami. TCP/IP je nevyhnutný protokol siete internet a stal sa všeobecne uznávanou normou.</dd>
+
+<dt id="tls">TLS</dt>
+ <dd>Viď <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer).</a>.</dd>
 
-<dt id="ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</dt><dd>A protocol that allows mutual
- authentication between a <a href="#client">client</a> and a
- <a href="#server">server</a> for the purpose of establishing an authenticated
- and encrypted connection. SSL runs above <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a> and
- below <a href="#http">HTTP</a>, <a href="#ldap">LDAP</a>,
- <a href="#imap">IMAP</a>, NNTP, and other high-level network protocols.
- The new Internet Engineering Task Force (IETF) standard called Transport
- Layer Security (TLS) is based on SSL. See also
- <a href="#authentication">authentication</a>,
- <a href="#encryption">encryption</a>.</dd>
+<dt id="token">Token</dt>
+ <dd>Viď <a href="#security_device">Bezpečnostné zariadenie</a>.</dd>
 
-<dt id="status_bar">Status Bar</dt><dd>The toolbar that appears at the bottom
- of any &brandShortName; window. It includes the
- <a href="#component_bar">Component Bar</a> on the left and status icons on
- the right.</dd>
-
-<dt id="subject">subject</dt><dd>The entity (such as a person, organization,
- or router) identified by a <a href="#certificate">certificate</a>. In
- particular, the subject field of a certificate contains the certified
- entity&apos;s <a href="#subject_name">subject name</a> and other
- characteristics.</dd>
+<dt id="url">URL (Uniform Resource Locator)</dt>
+ <dd>Štandardizovaná adresa, ktorá povie prehliadaču &brandShortName;, ako sa dostať k súboru alebo k inému zdroju na webe. Napríklad: <tt>http://www.mozilla.org</tt>. Môžete napísať adresu URL do <a href="#location_bar">Adresného riadka</a> prehliadača, aby ste sa dostali na požadovanú <a href="#web_page">webovú stránku</a>. Adresa URL sa taktiež používa ako odkaz na webovej stránke, na ktorý môžete kliknúť, ak sa chcete dostať na inú stránku. Poznáme ho pod názvom internetová adresa alebo webová adresa.</dd>
 
-<dt id="subject_name">subject name</dt><dd>A
- <a href="#distinguished_name">distinguished name (DN)</a> that uniquely
- describes the <a href="#subject">subject</a> of a
- <a href="#certificate">certificate</a>.</dd>
+<dt id="public_key">Verejný kľúč</dt>
+ <dd>Jeden z páru <a href="#key">kľúčov</a>, ktoré sa používajú v šifrovaní verejným kľúčom. Tento kľúč je voľne distribuovaný a vydaný ako súčasť <a href="#certificate">certifikátu</a>. Obvykle sa používa na zašifrovanie dát vlastníka tohto kľúča, ktorý ich môže dešifrovať príslušným súkromným kľúčom.</dd>
 
-<dt id="subordinate_ca">subordinate CA</dt><dd>A
- <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a> whose
- certificate is signed by another subordinate CA or by the root CA. See also
- <a href="#certificate_chain">certificate chain</a>, <a href="#root_ca">root
- CA</a>.</dd>
+<dt id="personal_toolbar">Osobný panel nástrojov</dt>
+ <dd>Upraviteľný panel nástrojov, ktorý sa automaticky objaví pod adresným riadkom. Obsahuje štandardné tlačidlá ako Domov, Záložky a podobne, ktoré môžete pridať alebo odstrániť. Taktiež môžete pridať tlačidlá pre svoje obľúbené záložky alebo priečinky, ktoré budú obsahovať tieto záložky. </dd>
 
-<dt id="symmetric_encryption">symmetric encryption</dt><dd>An encryption method
- that uses a single cryptographic key to both encrypt and decrypt a given
- message.</dd>
-
-<dt id="tamper_detection">tamper detection</dt><dd>A mechanism ensuring that
- data received in electronic form has not been tampered with; that is, that
- the data received corresponds entirely with the original version of the same
- data.</dd>
+<dt id="search_engine">Vyhľadávač</dt>
+ <dd>Program, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať konkrétne informácie z <a href="#world_wide_web">World Wide Web (WWW)</a>. Vyhľadávač môže prehľadávať text webových dokumentov alebo zoznam kľúčových slov, môže tiež využívať knižničné služby, ktoré prehľadávajú dokumenty a ručne ich indexujú. Obvykle používateľ uvádza slovo alebo frázu do okna vyhľadávania a vyhľadávač zobrazí odkazy na zodpovedajúce webové stránky.</dd>
 
-<dt id="tcp">TCP</dt><dd>See <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>.</dd>
+<dt id="cache">Vyrovnávacia pamäť (cache)</dt>
+ <dd>Skupina kópií webových stránok uložená na vašom pevnom disku alebo v operačnej pamäti (RAM). &brandShortName; zhromažďuje tieto webové stránky počas vášho prehliadania webu. Ak kliknete na odkaz alebo zadáte <a href="#url">adresu URL</a> na zobrazenie príslušnej webovej stránky a táto je už vo vyrovnávacej pamäti uložená, vykoná sa porovnanie s originálom. Ak sa na stránke nevyskytujú zmeny, &brandShortName; použije uloženú webovú stránku. Urýchli sa tým zobrazenie webovej stránky a ušetrí sa prenosová kapacita linky.</dd>
 
-<dt id="tcp_ip">TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
- Protocol)</dt><dd>A Unix protocol used to connect computers running a variety
- of operating systems. TCP/IP is an essential Internet protocol and has become
- a global standard.</dd>
-
-<dt id="third-party_cookie">third-party cookie</dt><dd>See
- <a href="#foreign_cookie">foreign cookie</a>.</dd>
+<dt id="roaming_profile">Vzdialený profil</dt>
+ <dd>Používateľský profil alebo jeho časť uložená na vzdialenom <a href="#server">serveri</a> používaná na zdieľanie rovnakých nastavení a dát v rámci viacerých počítačov.</dd>
 
-<dt id="tls">TLS</dt><dd>See <a href="#ssl">SSL
- (Secure Sockets Layer).</a>.</dd>
+<dt id="web_page">Webová stránka</dt>
+ <dd>Jeden dokument na World Wide Web, ktorý je reprezentovaný unikátnou webovou adresou <a href="#url">URL</a>. Môže obsahovať text, odkazy a grafiku.</dd>
 
-<dt id="token">token</dt><dd>See <a href="#security_device">security
- device</a>.</dd>
-
-<dt id="tooltip">tooltip</dt><dd>A small box with text that appears when
- you hover your mouse's cursor over certain items. It usually contains
- information regarding the item being hovered over.</dd>
+<dt id="web_site">Webový server</dt>
+ <dd>Skupina príbuzných webových stránok prepojená webovými odkazmi a spravovaná spoločnosťou, organizáciou či konkrétnym jednotlivcom. Webové stránky môžu obsahovať text, grafiku, audio či video súbory a odkazy na iné webové stránky.</dd>
 
-<dt id="trust">trust</dt><dd>Confident reliance on a person or other entity. In
- the context of <a href="#pki">PKI (public-key infrastructure)</a>, trust
- usually refers to the relationship between the user of a certificate and the
- <a href="#certificate_authority">certificate authority (CA)</a> that issued
- the certificate. If you use Certificate Manager to specify that you trust a
- CA, Certificate Manager trusts valid certificates issued by that CA unless
- you specify otherwise in the settings for individual certificates. You use
- the Authorities tab in Certificate Manager to specify the kinds of
- certificates you do or don&apos;t trust specific CAs to issue.</dd>
+<dt id="world_wide_web">World Wide Web (WWW)</dt>
+ <dd>Tiež známy ako web. Časť <a href="#internet">Internetu</a>, ktorá sa skladá z webových stránok uložených na webových <a href="#server">serveroch</a> zobrazovaných pomocou <a href="#client">klientov</a> nazývaných webové prehliadače (ako napríklad &brandShortName;).</dd>
+
+<dt id="wpad">WPAD (Web Proxy AutoDiscovery)</dt>
+ <dd>Webový protokol, ktorý umožňuje prehliadaču automaticky vyhľadať a pripojiť sa k <a href="#proxy">proxy</a> serverom dostupným na sieti.</dd>
 
-<dt id="url">URL (Uniform Resource Locator)</dt><dd>The standardized address
- that tells your browser how to locate a file or other resource on the Web.
- For example: <tt>http://www.mozilla.org.</tt> You can type URLs into the
- browser&apos;s <a href="#location_bar">Location Bar</a> to access
- <a href="#web_page">web pages</a>. URLs are also used in the links on web
- pages that you can click to go to other web pages. Also known as an Internet
- address or Web address.</dd>
+<dt id="xml">XML (Extensible Markup Language)</dt>
+ <dd>Voľne dostupná norma pre popis údajov. Na rozdiel od <a href="#html">HTML</a>, XML dovoľuje tvorcovi webovej stránky definovať špeciálne značky. Viac informácií nájdete v online dokumente W3C na stránke <a href="http://www.w3.org/XML/">Extensible Markup Language (XML)</a>.</dd>
 
-<dt id="web_page">web page</dt><dd>A single document on the World Wide Web that
- is specified by a unique address or <a href="#url">URL</a> and that may
- contain text, hyperlinks, and graphics.</dd>
+<dt id="xslt">XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation)</dt>
+ <dd>Jazyk používaný na konvertovanie dokumentov XML do iných dokumentov XML alebo do iného formátu.</dd>
 
-<dt id="web_site">website</dt><dd>A group of related web pages linked by
- hyperlinks and managed by a single company, organization, or individual. A
- website may include text, graphics, audio and video files, and links to
- other websites.</dd>
+<dt id="xul">XUL (XML User Interface Language)</dt>
+ <dd> XML je štandardný jazyk, ktorý slúži na vytváranie používateľského rozhrania v aplikáciách.</dd>
 
-<dt id="world_wide_web">World Wide Web (WWW)</dt><dd>Also known as the Web. A
- portion of the <a href="#internet">Internet</a> that is made up of web pages
- stored by web <a href="#server">servers</a> and displayed by
- <a href="#client">clients</a> called web browsers (such as
- &brandShortName;).</dd>
+<dt id="encryption">Zašifrovanie</dt>
+ <dd>Proces zmeny informácie spôsobom, ktorý skryje jej význam. Napríklad, zašifrované spojenia medzi počítačmi zásadne znižujú možnosť úspešného odpočúvania alebo <em>dešifrovania</em> vymieňaných informácií treťou osobou. Zašifrované informácie môžu byť dešifrované len vlastníkom príslušného kľúča. Pozrite aj <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
-<dt id="wpad">WPAD (Web Proxy AutoDiscovery)</dt><dd>A proposed Internet
- protocol that allows a Web browser to automatically locate and interface
- with <a href="#proxy">proxy</a> services in a network.</dd>
+<dt id="bookmark">Záložka</dt>
+ <dd>Uložená <a href="#url">adresa URL</a> ľubovoľnej <a href="#web_page">webovej stránky</a>, ktorú môžete zobraziť jednoduchým kliknutím na jej záložku na <a href="#personal_toolbar">osobnom paneli nástrojov</a> alebo ju vyberiete z ponuky Záložky.</dd>
 
-<dt id="xml">XML (Extensible Markup Language)</dt><dd>An open standard for
- describing data. Unlike <a href="#html">HTML</a>, XML allows the developer of
- a web page to define special tags. For more information, see the online W3C
- document
- <a href="http://www.w3.org/XML/">Extensible Markup Language (XML)</a>.</dd>
-
-<dt id="xslt">XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation)</dt><dd>A
- language used to convert an XML document into another XML document or into
- some other format.</dd>
-
-<dt id="xul">XUL (XML User Interface Language)</dt><dd>A XML markup language
- for creating user interfaces in applications.</dd>
+<dt id="plug-in">Zásuvný modul</dt>
+ <dd>Druh <a href="#helper_application">pomocnej aplikácie</a>, ktorá pridáva nové možnosti prehliadaču &brandShortName;, napríklad možnosť prehrávať zvuky alebo videoklipy. Na rozdiel od iných druhov pomocných aplikácií sa zásuvné moduly inštalujú do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom adresári &brandShortName; a sú otvárané priamo vo vnútri prehliadača &brandShortName;. Napríklad, zásuvný modul na prehrávanie zvuku vám umožní prehrávať zvukové súbory priamo na <a href="#web_page">webových stránkach</a> alebo v e-mailových správach. Macromedia Flash Player a Java sú príklady takýchto zásuvných modulov. </dd>
 
 </dl>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -2,131 +2,131 @@
 
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
 
 <!-- HELP Glossary SECTION -->
  <rdf:Description about="urn:root">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="authentication" nc:link="glossary.xhtml#authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="bookmark" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Adresa IP" nc:link="glossary.xhtml#ip_address"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Adresný riadok" nc:link="glossary.xhtml#location_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia" nc:link="glossary.xhtml#authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name=" Autorizácia certifikátu authentication" nc:link="glossary.xhtml#certificate-based_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia heslom" nc:link="glossary.xhtml#password-based_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia servera" nc:link="glossary.xhtml#server_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#security_device"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný certifikát" nc:link="glossary.xhtml#security_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný modul" nc:link="glossary.xhtml#security_module"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný token" nc:link="glossary.xhtml#security_token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA" nc:link="glossary.xhtml#ca"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA certificate" nc:link="glossary.xhtml#ca_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="cache" nc:link="glossary.xhtml#cache"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate" nc:link="glossary.xhtml#certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate authority (CA)" nc:link="glossary.xhtml#certificate_authority"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate backup password" nc:link="glossary.xhtml#certificate_backup_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate-based authentication" nc:link="glossary.xhtml#certificate-based_authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate chain" nc:link="glossary.xhtml#certificate_chain"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate fingerprint" nc:link="glossary.xhtml#certificate_fingerprint"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certificate Manager" nc:link="glossary.xhtml#certificate_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate renewal" nc:link="glossary.xhtml#certificate_renewal"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="certificate verification" nc:link="glossary.xhtml#certificate_verification"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="cipher" nc:link="glossary.xhtml#cipher"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="client" nc:link="glossary.xhtml#client"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="client authentication" nc:link="glossary.xhtml#client_authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="client SSL certificate" nc:link="glossary.xhtml#client_ssl_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Component Bar" nc:link="glossary.xhtml#component_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie Manager" nc:link="glossary.xhtml#cookie_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA certifikát" nc:link="glossary.xhtml#ca_certificate"/> </rdf:li> 
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikačná autorita (CA)" nc:link="glossary.xhtml#certificate_authority"/> </rdf:li> 
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikát podpisovaného objektu" nc:link="glossary.xhtml#object-signing_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie tretej strany" nc:link="glossary.xhtml#third-party_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CRL" nc:link="glossary.xhtml#crl"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="cryptographic algorithm" nc:link="glossary.xhtml#cryptographic_algorithm"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="cryptography" nc:link="glossary.xhtml#cryptography"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="decryption" nc:link="glossary.xhtml#decryption"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="digital ID" nc:link="glossary.xhtml#digital_id"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="digital signature" nc:link="glossary.xhtml#digital_signature"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="distinguished name (DN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="dual key pairs" nc:link="glossary.xhtml#dual_key_pairs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="eavesdropping" nc:link="glossary.xhtml#eavesdropping"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="encryption" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="encryption certificate" nc:link="glossary.xhtml#encryption_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="encryption key" nc:link="glossary.xhtml#encryption_key"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="fingerprint" nc:link="glossary.xhtml#fingerprint"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cudzia cookie" nc:link="glossary.xhtml#foreign_cookie"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dešifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#decryption"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Detekcia falšovanian" nc:link="glossary.xhtml#tamper_detection"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Digitálne ID" nc:link="glossary.xhtml#digital_id"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Digitálny podpis" nc:link="glossary.xhtml#digital_signature"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Domovská stránka" nc:link="glossary.xhtml#home_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dôvera" nc:link="glossary.xhtml#trust"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dvojité páry kľúčov" nc:link="glossary.xhtml#dual_key_pairs"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="FIPS PUBS 140-1" nc:link="glossary.xhtml#fips_pubs_140-1"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="foreign cookie" nc:link="glossary.xhtml#foreign_cookie"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Form Manager" nc:link="glossary.xhtml#form_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="frame" nc:link="glossary.xhtml#frame"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="FTP" nc:link="glossary.xhtml#ftp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Gopher" nc:link="glossary.xhtml#gopher"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="helper application" nc:link="glossary.xhtml#helper_application"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="home page" nc:link="glossary.xhtml#home_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Heslo zálohovaného certifikátu password" nc:link="glossary.xhtml#certificate_backup_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Hlavné heslo" nc:link="glossary.xhtml#master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Hlavný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#master_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="HTML" nc:link="glossary.xhtml#html"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="HTTP" nc:link="glossary.xhtml#http"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="HTTPS" nc:link="glossary.xhtml#https"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Chybný výklad" nc:link="glossary.xhtml#misrepresentation"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="IMAP" nc:link="glossary.xhtml#imap"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="implicit consent" nc:link="glossary.xhtml#implicit_consent"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Implicitný súhlas" nc:link="glossary.xhtml#implicit_consent"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Internet" nc:link="glossary.xhtml#internet"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="IP address" nc:link="glossary.xhtml#ip_address"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="IRC" nc:link="glossary.xhtml#irc"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="ISP" nc:link="glossary.xhtml#isp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Java" nc:link="glossary.xhtml#java"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="JavaScript" nc:link="glossary.xhtml#javascript"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="key" nc:link="glossary.xhtml#key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Klient" nc:link="glossary.xhtml#client"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Kľúč" nc:link="glossary.xhtml#key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Koreňová CA" nc:link="glossary.xhtml#root_ca"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="LDAP" nc:link="glossary.xhtml#ldap"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Location Bar" nc:link="glossary.xhtml#location_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="master key" nc:link="glossary.xhtml#master_key"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="master password" nc:link="glossary.xhtml#master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="misrepresentation" nc:link="glossary.xhtml#misrepresentation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Navigation Toolbar" nc:link="glossary.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="nonrepudiation" nc:link="glossary.xhtml#nonrepudiation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="object signing" nc:link="glossary.xhtml#object_signing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="object-signing certificate" nc:link="glossary.xhtml#object-signing_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Modul PKCS #11 " nc:link="glossary.xhtml#pkcs_11_module"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Navigačný panel" nc:link="glossary.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Názov subjektu" nc:link="glossary.xhtml#subject_name"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Nepopierateľnosť" nc:link="glossary.xhtml#nonrepudiation"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Obnovenie certifikátu" nc:link="glossary.xhtml#certificate_renewal"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="OCSP" nc:link="glossary.xhtml#ocsp"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="P3P" nc:link="glossary.xhtml#p3p"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="password-based authentication" nc:link="glossary.xhtml#password-based_authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Password Manager" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Personal Toolbar" nc:link="glossary.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="phishing" nc:link="glossary.xhtml#phishing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Odpočúvanie" nc:link="glossary.xhtml#eavesdropping"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Odtlačok" nc:link="glossary.xhtml#fingerprint"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Odtlačok certifikátu" nc:link="glossary.xhtml#certificate_fingerprint"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Overenie certifikátu" nc:link="glossary.xhtml#certificate_verification"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Panel nástrojov" nc:link="glossary.xhtml#component_bar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="PKCS #11" nc:link="glossary.xhtml#pkcs_11"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="PKCS #11 module" nc:link="glossary.xhtml#pkcs_11_module"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="PKI" nc:link="glossary.xhtml#pki"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="plug-in" nc:link="glossary.xhtml#plug-in"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisovanie objektu" nc:link="glossary.xhtml#object_signing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#signing_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový kľúč" nc:link="glossary.xhtml#signing_key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podriadená CA" nc:link="glossary.xhtml#subordinate_ca"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podvodná stránka" nc:link="glossary.xhtml#phishing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomocná aplikácia" nc:link="glossary.xhtml#helper_application"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomôcka" nc:link="glossary.xhtml#tooltip"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="POP" nc:link="glossary.xhtml#pop"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="private key" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="proxy" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="public key" nc:link="glossary.xhtml#public_key"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="public-key cryptography" nc:link="glossary.xhtml#public-key_cryptography"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="roaming profile" nc:link="glossary.xhtml#roaming_profile"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="root CA" nc:link="glossary.xhtml#root_ca"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="search engine" nc:link="glossary.xhtml#search_engine"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="security certificate" nc:link="glossary.xhtml#security_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="security device" nc:link="glossary.xhtml#security_device"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="security module" nc:link="glossary.xhtml#security_module"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="security token" nc:link="glossary.xhtml#security_token"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="server" nc:link="glossary.xhtml#server"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="server authentication" nc:link="glossary.xhtml#server_authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="server SSL certificate" nc:link="glossary.xhtml#server_ssl_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="signing certificate" nc:link="glossary.xhtml#signing_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="signing key" nc:link="glossary.xhtml#signing_key"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="smart card" nc:link="glossary.xhtml#smart_card"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Príznačný názov (PN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>   
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Proxy" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="P3P" nc:link="glossary.xhtml#p3p"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rámec" nc:link="glossary.xhtml#frame"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Reťazový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate_chain"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Roamingový profil" nc:link="glossary.xhtml#roaming_profile"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Server" nc:link="glossary.xhtml#server"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Smart karta" nc:link="glossary.xhtml#smart_card"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SMTP" nc:link="glossary.xhtml#smtp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SOCKS" nc:link="glossary.xhtml#socks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="software security device" nc:link="glossary.xhtml#software_security_device"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Softvérové bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#software_security_device"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca certifikátov" nc:link="glossary.xhtml#certificate_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca foriem" nc:link="glossary.xhtml#form_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca hesiel" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li> 
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL" nc:link="glossary.xhtml#ssl"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Status Bar" nc:link="glossary.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="subject" nc:link="glossary.xhtml#subject"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="subject name" nc:link="glossary.xhtml#subject_name"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="subordinate CA" nc:link="glossary.xhtml#subordinate_ca"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="symmetric encryption" nc:link="glossary.xhtml#symmetric_encryption"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="tamper detection" nc:link="glossary.xhtml#tamper_detection"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_ssl_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát servera" nc:link="glossary.xhtml#server_ssl_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Stavový riadok" nc:link="glossary.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Subjekt" nc:link="glossary.xhtml#subject"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Súkromný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Symetrické šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#symmetric_encryption"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifra" nc:link="glossary.xhtml#cipher"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací algoritmus" nc:link="glossary.xhtml#cryptographic_algorithm"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací certifikát" nc:link="glossary.xhtml#encryption_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací kľúč" nc:link="glossary.xhtml#encryption_key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#cryptography"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovanie verejným kľúčom" nc:link="glossary.xhtml#public-key_cryptography"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TCP" nc:link="glossary.xhtml#tcp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TCP/IP" nc:link="glossary.xhtml#tcp_ip"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="third-party cookie" nc:link="glossary.xhtml#third-party_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TLS" nc:link="glossary.xhtml#tls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="token" nc:link="glossary.xhtml#token"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="tooltip" nc:link="glossary.xhtml#tooltip"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="trust" nc:link="glossary.xhtml#trust"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Token" nc:link="glossary.xhtml#token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="URL" nc:link="glossary.xhtml#url"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="web page" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="website" nc:link="glossary.xhtml#web_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Verejný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#public_key"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vlastný panel nástrojov" nc:link="glossary.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyhľadávač" nc:link="glossary.xhtml#search_engine"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyrovnávacia pamäť (cache)" nc:link="glossary.xhtml#cache"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webová stránka" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webový server" nc:link="glossary.xhtml#web_site"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="World Wide Web (WWW)" nc:link="glossary.xhtml#world_wide_web"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="WPAD" nc:link="glossary.xhtml#wpad"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XML" nc:link="glossary.xhtml#xml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XSLT" nc:link="glossary.xhtml#xslt"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XUL" nc:link="glossary.xhtml#xul"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zašifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Záložka" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zásuvný modul" nc:link="glossary.xhtml#plug-in"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
+ </rdf:Description>    
 
 </rdf:RDF>
--- a/suite/chrome/common/help/helpFileLayout.css
+++ b/suite/chrome/common/help/helpFileLayout.css
@@ -58,17 +58,19 @@ kbd { font-family: sans-serif; }
 .defaultTable { border-collapse: collapse; border: 1px solid grey;
  width: 100%; }
 
 .defaultTable td { border: 1px solid grey; padding: 4px; }
 
 .defaultTable th { background-color: #99ccff;
  border: 1px solid grey; font-size: 10pt; padding: 4px; text-align: left; }
 
-.defaultTable tbody > tr.even { background-color: #eeeeee; }
+.tbody-default > tr:nth-child(2n) {
+ background-color: #eeeeee;
+}
 
 .boilerPlate { font-size: 7pt; }
 
 .commandColumn { width: 40%; }
 .osFirstColumn { width: 20%; }
 .osSecondColumn { width: 20%; }
 .osThirdColumn { width: 20%; }
 
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
@@ -26,144 +26,144 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Nová stránka Composera</td>
   <td>Ctrl+Shift+N</td>
   <td>Cmd+Shift+N</td>
   <td>Ctrl+Shift+N</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Uložiť stránku</td>
   <td>Ctrl+S</td>
   <td>Cmd+S</td>
   <td>Ctrl+S</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť súbor</td>
   <td>Ctrl+O</td>
   <td>Cmd+O</td>
   <td>Ctrl+O</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zavrieť stránku</td>
   <td>Ctrl+W</td>
   <td>Cmd+W</td>
   <td>Ctrl+W</td>
  </tr>
   <tr>
   <td>Publikovať</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
   <td>Cmd+Shift+S</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Hľadať a nahradiť</td>
   <td>Ctrl+F</td>
   <td>Cmd+F</td>
   <td>Ctrl+F</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať znova</td>
   <td>Ctrl+G</td>
   <td>Cmd+G</td>
   <td>Ctrl+G</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Hľadať predchádzajúce</td>
   <td>Ctrl+Shift+G</td>
   <td>Cmd+Shift+G</td>
   <td>Ctrl+Shift+G</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Kontrola pravopisu</td>
   <td>Ctrl+K</td>
   <td>Cmd+K</td>
   <td>Ctrl+Shift+K</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vložiť/upraviť odkaz</td>
   <td>Ctrl+L</td>
   <td>Cmd+L</td>
   <td>Ctrl+L</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zväčšiť zarážku</td>
   <td>Ctrl+[</td>
   <td>Cmd+[</td>
   <td>Ctrl+[</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zmenšiť zarážku</td>
   <td>Ctrl+]</td>
   <td>Cmd+]</td>
   <td>Ctrl+]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Ukončiť štýly textu</td>
   <td>Ctrl+Shift+T</td>
   <td>Cmd+Shift+T</td>
   <td>Ctrl+Shift+T</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Ukončiť odkaz</td>
   <td>Ctrl+Shift+K</td>
   <td>Cmd+Shift+K</td>
   <td>Ctrl+Shift+K</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odstrániť pomenované kotvy</td>
   <td>Ctrl+Shift+A</td>
   <td>Cmd+Shift+A</td>
   <td>Ctrl+Shift+A</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vybrať riadok/stĺpec</td>
   <td>Ctrl+Drag</td>
   <td>Cmd+Drag</td>
   <td>Ctrl+Drag</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vybrať bunky</td>
   <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
   <td>Cmd+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
   <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zmenšiť veľkosť písma</td>
   <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
   <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
   <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zväčšiť veľkosť písma</td>
   <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
   <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
   <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Štýl textu: tučné</td>
   <td>Ctrl+B</td>
   <td>Cmd+B</td>
   <td>Ctrl+B</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Štýl textu: kurzíva</td>
   <td>Ctrl+I</td>
   <td>Cmd+I</td>
   <td>Ctrl+I</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Štýl textu: podčiarknuté</td>
   <td>Ctrl+U</td>
   <td>Cmd+U</td>
   <td>Ctrl+U</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Štýl textu: pevná šírka</td>
   <td>Ctrl+T</td>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -36,48 +36,48 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Presunúť sa na nasledujúci panel pošty (Priečinky, Rýchle vyhľadávanie, Vlákno, Panel správy)</td>
   <td>F6</td>
   <td>F6</td>
   <td>F6</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prepnúť zobrazenie Panela správy</td>
   <td>F8</td>
   <td>F8</td>
   <td>F8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prepnúť zobrazenie Panela priečinkov</td>
   <td>F9</td>
   <td/>
   <td>F9</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Nová správa</td>
   <td>Ctrl+M</td>
   <td>Cmd+Shift+M</td>
   <td>Ctrl+M</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prijať nové správy</td>
   <td>Ctrl+T</td>
   <td>Cmd+T</td>
   <td>Ctrl+T</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prijať všetky nové správy</td>
   <td>Ctrl+Shift+T</td>
   <td>Cmd+Shift+T</td>
   <td>Ctrl+Shift+T</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať správy</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
@@ -99,192 +99,192 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Uložiť správu ako súbor</td>
   <td>Ctrl+S</td>
   <td>Cmd+S</td>
   <td>Ctrl+S</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Otvoriť správu (v novom okne)</td>
   <td>Ctrl+O</td>
   <td>Cmd+O</td>
   <td>Ctrl+O</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odstrániť správu</td>
   <td>Del</td>
   <td>Del</td>
   <td>Del</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odstrániť správu okamžite (bez premistnenia do priečinka Kôš)</td>
   <td>Shift+Del</td>
   <td>Shift+Del</td>
   <td>Shift+Del</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vrátiť späť odstránenie správy</td>
   <td>Ctrl+Z</td>
   <td>Cmd+Z</td>
   <td>Ctrl+Z</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vybrať všetky správy</td>
   <td>Ctrl+A</td>
   <td>Cmd+A</td>
   <td>Alt+A</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vybrať vlákno</td>
   <td>Ctrl+Shift+A</td>
   <td>Cmd+Shift+A</td>
   <td>Alt+Shift+A</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zbaliť všetky vlákna</td>
   <td>\ (spätná lomka)</td>
   <td>\ (spätná lomka)</td>
   <td>\ (spätná lomka)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Rozbaliť všetky vlákna</td>
   <td>* (hviezdička)</td>
   <td>* (hviezdička)</td>
   <td>* (hviezdička)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zdrojový kód správy</td>
   <td>Ctrl+U</td>
   <td>Cmd+U</td>
   <td>Ctrl+U</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť na ďalšiu správu</td>
   <td>F</td>
   <td>F</td>
   <td>F</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť na ďalšiu neprečítanú správu</td>
   <td>N</td>
   <td>N</td>
   <td>N</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť na ďalšie neprečítané vlákno</td>
   <td>T</td>
   <td>T</td>
   <td>T</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť na prechádzajúcu správu</td>
   <td>B</td>
   <td>B</td>
   <td>B</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť na prechádzajúcu neprečítanú správu</td>
   <td>P</td>
   <td>P</td>
   <td>P</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odpovedať na správu (odpoveď len odosielateľovi)</td>
   <td>Ctrl+R</td>
   <td>Cmd+R</td>
   <td>Ctrl+R</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Odpovedať všetkým (odpoveď pre odosielateľa a všetky e-mailové správy v správe)</td>
  <td>Ctrl+Shift+R</td>
  <td>Cmd+Shift+R</td>
  <td>Ctrl+Shift+R</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odoslať ďalej</td>
   <td>Ctrl+L</td>
   <td>Cmd+L</td>
   <td>Ctrl+L</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Upraviť správu ako novú (vytvoriť novú správu použitím tela a príloh označenej správy)</td>
   <td>Ctrl+E</td>
   <td>Cmd+E</td>
   <td>Ctrl+E</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odstrániť menovku správy</td>
   <td>0</td>
   <td>0</td>
   <td>0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Menovka správy (5 prispôsobiteľných menoviek)</td>
   <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
   <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
   <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Označiť správu ako prečítanú</td>
   <td>M</td>
   <td>M</td>
   <td>M</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označit vlákno ako prečítané</td>
   <td>R</td>
   <td>R</td>
   <td>R</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Označiť vlákno ako prečítané a presunúť sa na ďalšiu neprečítanú správu</td>
   <td>T</td>
   <td>T</td>
   <td>T</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť správy ako prečítané podľa dátumu</td>
   <td>C</td>
   <td>C</td>
   <td>C</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Označiť všetky správy v označenom priečinku ako prečítané</td>
   <td>Ctrl+Shift+C</td>
   <td>Cmd+Shift+C</td>
   <td>Ctrl+Shift+M</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť správu vlajkou</td>
   <td>I</td>
   <td>I</td>
   <td>I</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Označiť správu ako nevyžiadanú</td>
   <td>J</td>
   <td>J</td>
   <td>J</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť správu ako nie nevyžiadanú</td>
   <td>Shift+J</td>
   <td>Shift+J</td>
   <td>Shift+J</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Označiť správu ako dôveryhodnú</td>
   <td>Shift+P</td>
   <td>Shift+P</td>
   <td>Shift+P</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
@@ -300,24 +300,24 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Vložiť ako citáciu</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
   <td>Cmd+Shift+V</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odoslať správu teraz</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
   <td>Cmd+Return</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odoslať správu neskôr</td>
   <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
@@ -39,50 +39,50 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Otvoriť okno Správcu záložiek</td>
   <td>Ctrl+B</td>
   <td>Cmd+B</td>
   <td>Ctrl+B</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Pridať stránku medzi záložky</td>
   <td>Ctrl+Shift+D</td>
   <td>Cmd+Shift+D</td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Pridať k záložkám ako (môžete určiť, kam bude záložka pridaná)</td>
   <td>Ctrl+D</td>
   <td>Cmd+D</td>
   <td>Ctrl+D</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Usporiadať priečinok záložiek (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
   </td>
   <td>Ctrl+S</td>
   <td>Cmd+S</td>
   <td>Ctrl+S</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Usporiadať priečinok záložiek podľa názvu (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
   </td>
   <td>Ctrl+N</td>
   <td>Cmd+N</td>
   <td>Ctrl+N</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vlastnosti záložky (pre záložku označenú v okne Správcu záložiek)
   </td>
   <td>Ctrl+I</td>
   <td>Cmd+I</td>
   <td>Ctrl+I</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
@@ -99,192 +99,192 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Otvoriť okno História</td>
   <td>Ctrl+H</td>
   <td>Cmd+Shift+H</td>
   <td>Ctrl+H</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Obnoviť</td>
   <td>Ctrl+R</td>
   <td>Cmd+R</td>
   <td>Ctrl+R</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť)</td>
   <td>Ctrl+Shift+R</td>
   <td>Cmd+Shift+R</td>
   <td>Ctrl+Shift+R</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Naspäť</td>
   <td>Alt+Šípka doľava alebo Backspace</td>
   <td>Cmd+Šípka doľava, Cmd+[ alebo Delete (Backspace)</td>
   <td>Alt+Šípka doľava alebo Ctrl+[</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Dopredu</td>
   <td>Alt+Šípka doprava</td>
   <td>Cmd+Šípka doprava, Cmd+] alebo Shift+Delete (Backspace)</td>
   <td>Alt+Šípka doprava alebo Ctrl+]</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Nahor</td>
   <td>Alt+Šípka nahor</td>
   <td>Opt+Šípka nahor</td>
   <td>Alt+Šípka nahor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zastaviť</td>
   <td>Esc</td>
   <td>Cmd+. alebo Esc</td>
   <td>Esc</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Domov</td>
   <td>Alt+Home</td>
   <td>Cmd+Home</td>
   <td>Alt+Home</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť na spodok stránky</td>
   <td>End</td>
   <td></td>
   <td>End</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť navrch stránky</td>
   <td>Home</td>
   <td>Home</td>
   <td>Home</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vybrať text v paneli s adresou</td>
   <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
   <td>Cmd+L</td>
   <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Otvoriť adresu webovej stránky</td>
   <td>Ctrl+Shift+L</td>
   <td>Cmd+Shift+L</td>
   <td>Ctrl+Shift+L</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť odkaz označený na webovej stránke</td>
   <td>Enter</td>
   <td>Return</td>
   <td>Enter</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Otvoriť stránku vyhľadávacieho modulu</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
   <td>Cmd+Shift+S</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Presunúť sa na ďalší rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
   <td>F6</td>
   <td>Ctrl+Tab alebo F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
   <td>F6</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Presunúť sa na predchádzajúci rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
   <td>Shift+F6</td>
   <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Shift+F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
   <td>Shift+F6</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nové okno prehliadača</td>
   <td>Ctrl+N</td>
   <td>Cmd+N</td>
   <td>Ctrl+N</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Presunúť sa na ďalší/predchádzajúci odkaz alebo prvok formulára na webovej stránke</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť súbor</td>
   <td>Ctrl+O</td>
   <td>Cmd+O</td>
   <td>Ctrl+O</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zavrieť okno</td>
   <td>Ctrl+W</td>
   <td>Cmd+W</td>
   <td>Ctrl+W</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zavrieť okno (s viacerými otvorenými kartami)</td>
   <td>Ctrl+Shift+W</td>
   <td>Cmd+Shift+W</td>
   <td>Ctrl+Shift+W</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Uložiť stránku ako</td>
   <td>Ctrl+S</td>
   <td>Cmd+S</td>
   <td>Ctrl+S</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Uložiť cieľ odkazu (ak je označený odkaz)</td>
   <td>Shift+Enter</td>
   <td>Opt+Return</td>
   <td>Shift+Enter</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Upraviť stránku</td>
   <td>Ctrl+E</td>
   <td>Cmd+E</td>
   <td>Ctrl+E</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vytlačiť stránku</td>
   <td>Ctrl+P</td>
   <td>Cmd+P</td>
   <td>Ctrl+P</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť o stránku vyššie</td>
   <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
   <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
   <td>Page Up, Shift+Space alebo Backspace</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o stránku nižšie</td>
   <td>Page Down alebo Space</td>
   <td>Page Down alebo Space</td>
   <td>Page Down, Space alebo Shift+Backspace</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť o riadok vyššie</td>
   <td>Šípka nahor</td>
   <td>Šípka nahor</td>
   <td>Šípka nahor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o riadok nižšie</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zapnúť/vypnúť prehliadanie s kurzorom</td>
   <td>F7</td>
   <td>F7 (ak kláves F7 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
   <td>F7</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
@@ -300,48 +300,48 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Na celú obrazovku (prepínanie)</td>
   <td>F11</td>
   <td></td>
   <td>F11 (záleží na správcovi okien)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zmenšiť text</td>
   <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
   <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
   <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zväčšiť text</td>
   <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
   <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
   <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Predvolená veľkosť (100%)</td>
   <td>Ctrl+0</td>
   <td>Cmd+0</td>
   <td>Ctrl+0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zobraziť informácie o stránke</td>
   <td>Ctrl+I</td>
   <td>Cmd+I</td>
   <td>Ctrl+I</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zobraziť zdrojový kód stránky</td>
   <td>Ctrl+U</td>
   <td>Cmd+U</td>
   <td>Ctrl+U</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
@@ -357,73 +357,73 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Nová karta prehliadača</td>
   <td>Ctrl+T</td>
   <td>Cmd+T</td>
   <td>Ctrl+T</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prepnúť na nasledujúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)</td>
   <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
   <td>Cmd+Opt+Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down</td>
   <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prepnúť na predchádzajúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)
   </td>
   <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+Page Up</td>
   <td>Cmd+Opt+Šípka doľava alebo Ctrl+Page Up</td>
   <td>Ctrl+Page Up</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Zavrieť kartu (Zavrieť okno, ak je otvorená jedna karta)</td>
   <td>Ctrl+W</td>
   <td>Cmd+W</td>
   <td>Ctrl+W</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Presunúť kartu doľava (keď je karta v popredí)</td>
   <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
   <td>Cmd+Šípka doľava alebo Cmd+Šípka nahor</td>
   <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Presunúť kartu doprava (keď je karta v popredí)</td>
   <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
   <td>Cmd+Šípka doprava alebo Cmd+Šípka nadol</td>
   <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Presunúť kartu na začiatok (keď je karta v popredí)</td>
   <td>Ctrl+Home</td>
   <td>Cmd+Home</td>
   <td>Ctrl+Home</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Presunúť kartu na koniec (keď je karta v popredí)</td>
   <td>Ctrl+End</td>
   <td>Cmd+End</td>
   <td>Ctrl+End</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť okdaz na novej karte v popredí (keď je odkaz označený)</td>
   <td>Insert (alebo Shift+Insert) *</td>
   <td></td>
   <td>Insert (alebo Shift+Insert) *</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Otvoriť okdaz na novej karte na pozadí (keď je odkaz označený)</td>
   <td>Shift+Insert (alebo Insert) *</td>
   <td></td>
   <td>Shift+Insert (alebo Insert) *</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
@@ -443,24 +443,24 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Otvoriť/Zavrieť bočný panel (prepínanie)</td>
   <td>F9</td>
   <td/>
   <td>F9</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prepnúť na panel ďalšieho bočného panela</td>
   <td>Alt+Page Down</td>
   <td>Opt+Page Down</td>
   <td>Alt+Page Down</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prepnúť na panel predchádzajúceho bočného panela</td>
   <td>Alt+Page Up</td>
@@ -482,48 +482,48 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Presunúť na ďalšiu/predchádzajúcu položku formulára</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
   <td>Tab/Shift+Tab</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odoslať formulár</td>
   <td>Enter</td>
   <td>Return</td>
   <td>Enter</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Stlačiť označené tlačidlo / Označiť prepínač</td>
   <td>Medzerník</td>
   <td>Medzerník</td>
   <td>Medzerník</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vybrať položku zo zoznamu</td>
   <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
   <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
   <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť/Zrušiť označenie políčka (prepínanie)</td>
   <td>Medzerník</td>
   <td>Medzerník</td>
   <td>Medzerník</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Otvoriť rozbaľovaciu ponuku</td>
   <td>Alt+Šípka nadol</td>
   <td>Opt+Šípka nadol</td>
   <td>Alt+Šípka nadol</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
@@ -43,17 +43,17 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Kopírovať</td>
   <td>Ctrl+C</td>
   <td>Cmd+C</td>
   <td>Ctrl+C</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
@@ -86,171 +86,171 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Kopírovať</td>
   <td>Ctrl+C</td>
   <td>Cmd+C</td>
   <td>Ctrl+C</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prilepiť</td>
   <td>Ctrl+V</td>
   <td>Cmd+V</td>
   <td>Ctrl+V</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vystrihnúť</td>
   <td>Ctrl+X</td>
   <td>Cmd+X</td>
   <td>Ctrl+X</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Vybrať všetko</td>
   <td>Ctrl+A</td>
   <td>Cmd+A</td>
   <td>Alt+A</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zavrieť okno</td>
   <td>Ctrl+W</td>
   <td>Cmd+W</td>
   <td>Ctrl+W</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Odstrániť ďalšie slovo</td>
   <td>Ctrl+Del</td>
   <td></td>
   <td>Ctrl+Del</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o jednu stránku vyššie</td>
   <td>Page Up</td>
   <td>Page Up</td>
   <td>Page Up</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť o jednu stránku nižšie</td>
   <td>Page Down</td>
   <td>Page Down</td>
   <td>Page Down</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o jeden riadok vyššie</td>
   <td>Šípka nahor</td>
   <td>Šípka nahor</td>
   <td>Šípka nahor</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť o jeden riadok nižšie</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vrátiť zmeny</td>
   <td>Ctrl+Z</td>
   <td>Cmd+Z</td>
   <td>Ctrl+Z</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Znovu</td>
   <td>Ctrl+Y alebo Ctrl+Shift+Z</td>
   <td>Cmd+Shift+Z</td>
   <td>Ctrl+Y alebo Ctrl+Shift+Z</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať</td>
   <td>Ctrl+F</td>
   <td>Cmd+F</td>
   <td>Ctrl+F</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Hľadať znova</td>
   <td>Ctrl+G alebo F3</td>
   <td>Cmd+G</td>
   <td>Ctrl+G</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať odkazy počas písania</td>
   <td>&apos; (apostrof)</td>
   <td>&apos; (apostrof)</td>
   <td>&apos; (apostrof)</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Hľadať text počas písania</td>
   <td>/</td>
   <td>/</td>
   <td>/</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť kontextovú ponuku</td>
   <td>Shift+F10</td>
   <td>Ctrl+Medzerník</td>
   <td>Shift+F10</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>
    Otvoriť hlavnú ponuku <span class="noMac">(prepne na prvú rozbaľovaciu ponuku
    navrchu okna)</span>
   </td>
   <td>Alt alebo F10</td>
   <td>(Mac OS X: podľa nastavenia klávesnice v Ovládacom paneli)</td>
   <td>F10</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Presunúť sa na začiatok riadka (v textovom poli)</td>
   <td>Home</td>
   <td>Cmd+Šípka doľava</td>
   <td>Ctrl+A</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Presunúť sa na koniec riadka (v textovom poli)</td>
   <td>End</td>
   <td>Cmd+Šípka doprava</td>
   <td>Ctrl+E</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Ukončiť &brandShortName;</td>
   <td>Ctrl+Q</td>
   <td>Cmd+Q</td>
   <td>Ctrl+Q</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Spustiť prehliadač</td>
   <td>Ctrl+1</td>
   <td>Cmd+1</td>
   <td>Ctrl+1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Spustiť Poštu &amp; diskusné skupiny</td>
   <td>Ctrl+2</td>
   <td>Cmd+2</td>
   <td>Ctrl+2</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Spustiť Composer</td>
   <td>Ctrl+4</td>
   <td>Cmd+4</td>
   <td>Ctrl+4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Spustiť Adresár</td>
   <td>Ctrl+5</td>
   <td>Cmd+5</td>
   <td>Ctrl+5</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Spustiť IRC Chat</td>
   <td>Ctrl+6</td>
   <td>Cmd+6</td>
   <td>Ctrl+6</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť okno Pomocníka</td>
   <td>F1</td>
@@ -274,61 +274,61 @@
 <thead>
  <tr>
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
-<tbody>
+<tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Prechod medzi odkazmi panela s obsahom (pravý panel)</td>
   <td>Tab</td>
   <td>Tab</td>
   <td>Tab</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prepnúť medzi panelom s obsahom a panelom Vyhľadávanie/Obsah/Register/Slovník
    (prepínanie)</td>
   <td>F6</td>
   <td>F6</td>
   <td>F6</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prechod medzi položkami Registra (ak je označený panel Registra)</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Rolovať panel (Obsah, Register, Vyhľadávanie)</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
   <td>Šípka nahor/nadol</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Rozbaliť/Zbaliť stromovú štruktúru Obsahu</td>
   <td>Šípka doľava/doprava</td>
   <td>Šípka doľava/doprava</td>
   <td>Šípka doľava/doprava</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Tlačiť stránku</td>
   <td>Ctrl+P</td>
   <td>Cmd+P</td>
   <td>Ctrl+P</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o jednu stránku dozadu</td>
   <td>Alt+Šípka doľava</td>
   <td>Cmd+Šípka doľava</td>
   <td>Alt+Šípka doľava</td>
  </tr>
- <tr class="even">
+ <tr>
   <td>Prejsť o jednu stránku dopredu</td>
   <td>Alt+Šípka doprava</td>
   <td>Cmd+Šípka doprava</td>
   <td>Alt+Šípka doprava</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -1,1172 +1,1173 @@
-<?xml version="1.0"?>
-
-<!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-
-<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
-
- <rdf:Description about="urn:root">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="welcome" nc:name="Pomocník a centrum podpory" nc:link="welcome_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help" nc:name="Ako používať Pomocníka" nc:link="help_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav" nc:name="Prehliadanie webu" nc:link="nav_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail" nc:name="Používanie poštového klienta" nc:link="mail_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp" nc:name="Vytváranie webových stránok" nc:link="composer_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust" nc:name="Prispôsobenie programu &brandShortName;" nc:link="customize_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-priv-help" nc:name="Ochrana súkromia" nc:link="privacy_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-help-certs" nc:name="Používanie certifikátov" nc:link="using_certs_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="profile-help" nc:name="Správa profilov" nc:link="profiles_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="shortcuts" nc:name="Klávesové skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tools" nc:name="Nástroje a vývoj" nc:link="developer_tools.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#help-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-window" nc:name="Vyhľadanie témy" nc:link="help_help.xhtml#finding_the_topic_you_want"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-retrace" nc:name="Pohyb v pomocníkovi a tlač" nc:link="help_help.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-buttons" nc:name="Tlačidlo Pomocník" nc:link="help_help.xhtml#using_help_buttons"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-tips" nc:name="Tipy na vyhľadávanie" nc:link="help_help.xhtml#search_tips"/></rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc" nc:name="Prehliadanie webových stránok" nc:link="nav_help.xhtml#navigating_web_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-search" nc:name="Vyhľadávanie na Internete" nc:link="nav_help.xhtml#searching_the_web"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-printsave" nc:name="Kopírovanie, uloženie a tlač stránky" nc:link="nav_help.xhtml#copying_saving_and_printing_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-language" nc:name="Použitie jazykov a medzinárodného obsahu" nc:link="nav_help.xhtml#using_languages_and_international_content"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-pluginsdownloads" nc:name="Zásuvné moduly a preberanie súborov" nc:link="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-ses" nc:name="Zlepšovanie rýchlosti a výkonu" nc:link="nav_help.xhtml#improving_speed_and_efficiency"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-proxies" nc:name="Servery proxy" nc:link="nav_help.xhtml#proxies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-page-info" nc:name="Informácie o stránke" nc:link="page_info_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-view" nc:name="Zobrazenie domovskej stránky" nc:link="nav_help.xhtml#viewing_your_home_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-move" nc:name="Prechod na ďalšiu stránku" nc:link="nav_help.xhtml#moving_to_another_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-link" nc:name="Kliknutie na odkaz" nc:link="nav_help.xhtml#clicking_a_link"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-steps" nc:name="Zopakovanie krokov" nc:link="nav_help.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-reload" nc:name="Zastavenie a opätovné načítanie stránky" nc:link="nav_help.xhtml#stopping_and_reloading"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-bmark" nc:name="Návšteva stránok v záložkách" nc:link="nav_help.xhtml#visiting_bookmarked_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-tabbed" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="nav_help.xhtml#using_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-sidebar" nc:name="Používanie bočného panela" nc:link="nav_help.xhtml#using_sidebar"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc-search">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchweb" nc:name="Rýchle vyhľadávanie" nc:link="nav_help.xhtml#fast_searches"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-smartsearch" nc:name="Pokročilé vyhľadávanie v bočnom paneli" nc:link="nav_help.xhtml#sidebar_advanced_search_mode"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchprefs" nc:name="Nastavenie predvolieb vyhľadávania na webe" nc:link="nav_help.xhtml#setting_search_preferences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchpage" nc:name="Vyhľadávanie na stránke" nc:link="nav_help.xhtml#searching_within_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-find_as_you_type" nc:name="Vyhľadávanie počas písania" nc:link="nav_help.xhtml#using_find_as_you_type"/></rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchbookmark" nc:name="Vyhľadávanie v zozname História alebo Záložky" nc:link="nav_help.xhtml#searching_the_bookmarks_or_history_list"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc-printsave">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-copy" nc:name="Kopírovanie časti stránky" nc:link="nav_help.xhtml#copying_part_of_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-save" nc:name="Uloženie celej stránky alebo jej časti" nc:link="nav_help.xhtml#saving_all_or_part_of_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-print" nc:name="Tlač stránky" nc:link="nav_help.xhtml#printing_a_page"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc-language">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-charencode" nc:name="Výber kódovania znakov a písma" nc:link="nav_help.xhtml#selecting_character_encodings_and_fonts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-languagepref" nc:name="Nastavenie predvolieb jazyka" nc:link="nav_help.xhtml#setting_language_preferences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-webcontent" nc:name="Rôzne jazykové verzie &brandShortName;" nc:link="nav_help.xhtml#finding_localized_version"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc-pluginsdownloads">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-plugins" nc:name="Zásuvné moduly" nc:link="nav_help.xhtml#plug-ins"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-helperapps" nc:name="Pomocné aplikácie" nc:link="nav_help.xhtml#helper_applications"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-dlmanager" nc:name="Správca preberania súborov" nc:link="nav_help.xhtml#download_manager"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-doc-ses">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-autoload" nc:name="Automatické načítanie" nc:link="nav_help.xhtml#automatic_loading"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-keywords" nc:name="Používanie kľúčových slov pri záložkách" nc:link="nav_help.xhtml#custom_keywords"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-cache" nc:name="Zmena v nastaveniach vyrovnávacej pamäte" nc:link="nav_help.xhtml#changing_cache_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-smartup" nc:name="Automatické získanie najnovšieho softvéru" nc:link="nav_help.xhtml#getting_the_latest_software_automatically"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-mousewheel" nc:name="Používanie myši s kolieskom" nc:link="nav_help.xhtml#using_a_mouse_wheel"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-proxies">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-prox" nc:name="Nastavenie serverov proxy" nc:link="nav_help.xhtml#setting_proxy_values"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#nav-page-info">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_general" nc:name="Karta Všeobecné" nc:link="page_info_help.xhtml#general_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_forms" nc:name="Karta Formuláre" nc:link="page_info_help.xhtml#forms_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_links" nc:name="Karta Odkazy" nc:link="page_info_help.xhtml#links_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_media" nc:name="Karta Médiá" nc:link="page_info_help.xhtml#media_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_security" nc:name="Karta Bezpečnosť" nc:link="page_info_help.xhtml#security_tab"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<!-- MAIL HELP SECTION -->
-
-<rdf:Description about="#mail">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc" nc:name="Getting Started with Mail" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_mozilla_mail_and_newsgroups" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-read"  nc:name="Reading Messages" nc:link="mail_help.xhtml#reading_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send"  nc:name="Sending Messages" nc:link="mail_help.xhtml#sending_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html"  nc:name="Creating HTML Mail Messages" nc:link="mail_help.xhtml#creating_html_mail_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach" nc:name="Using Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#using_attachments" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete" nc:name="Deleting Messages" nc:link="mail_help.xhtml#deleting_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-address" nc:name="Using Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#using_address_books" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-folders" nc:name="Organizing Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#organizing_your_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk" nc:name="Controlling Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#controlling_junk_mail" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-other" nc:name="Importing Mail from Other Programs" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_from_other_programs" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-news" nc:name="Getting Started With Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_newsgroups" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline" nc:name="Working Offline" nc:link="mail_help.xhtml#working_offline" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt" nc:name="Signing &amp; Encrypting Messages" nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-account-settings" nc:name="Mail and Newsgroups Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups_account_settings" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail and Newsgroup Preferences" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
- <rdf:Description about="#mail-doc">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-setup" nc:name="Using the Mail Account Setup Wizard" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_mail_account_setup_wizard"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add" nc:name="Setting Up Additional Accounts" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_additional_mail_and_news_accounts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-change" nc:name="Changing the Settings for an Account" nc:link="mail_help.xhtml#changing_the_settings_for_an_account"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-read">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-notify" nc:name="Getting New Messages" nc:link="mail_help.xhtml#getting_new_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-view" nc:name="Choosing How You View the Mail Window" nc:link="mail_help.xhtml#choosing_how_you_view_the_mail_window"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-thread" nc:name="Sorting and Threading Messages" nc:link="mail_help.xhtml#sorting_and_threading_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-printsave" nc:name="Saving and Printing Messages" nc:link="mail_help.xhtml#saving_and_printing_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-scripts" nc:name="Controlling Images, Scripts, and Plug-ins" nc:link="mail_help.xhtml#controlling_images_scripts_and_plug-ins"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-send">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-compose" nc:name="Composing Messages" nc:link="mail_help.xhtml#composing_mail_and_newsgroup_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-new" nc:name="Using the Compose Window" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_message_composition_window" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-address" nc:name="Addressing a Message" nc:link="mail_help.xhtml#addressing_a_message" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-options" nc:name="Selecting Message Sending Options" nc:link="mail_help.xhtml#selecting_message_sending_options" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-reply" nc:name="Replying to a Message" nc:link="mail_help.xhtml#replying_to_a_message" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-forward" nc:name="Forwarding a Message" nc:link="mail_help.xhtml#forwarding_a_message" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-receipt" nc:name="Confirming That Your Message Was Opened" nc:link="mail_help.xhtml#confirming_that_your_message_was_opened" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-edit" nc:name="Saving and Editing a Message Draft" nc:link="mail_help.xhtml#saving_and_editing_a_message_draft" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-template" nc:name="Creating and Using Templates" nc:link="mail_help.xhtml#creating_and_using_templates" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-html">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-use" nc:name="Using HTML in Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#using_html_in_your_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-options" nc:name="Choosing HTML Mail Sending Options" nc:link="mail_help.xhtml#choosing_html_mail_sending_options" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-address" nc:name="Specifying Recipients for HTML Messages" nc:link="mail_help.xhtml#specifying_recipients_for_html_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-source" nc:name="Viewing HTML Message Source" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_the_message_source_for_html_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-question" nc:name="Using the HTML Mail Question Dialog Box" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_html_mail_question_dialog_box" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-html-use">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-edit" nc:name="Editing or Inserting HTML" nc:link="mail_help.xhtml#editing_or_inserting_html_elements" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-attach">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-file" nc:name="Attaching a File or Web Page" nc:link="mail_help.xhtml#attaching_a_file_or_web_page" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-view" nc:name="Viewing and Opening Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_and_opening_attachments" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-save" nc:name="Saving Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#saving_attachments" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-delete">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete-server" nc:name="Deleting POP or IMAP Messages" nc:link="mail_help.xhtml#deleting_pop_or_imap_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete-trash" nc:name="Moving Messages to and from the Trash" nc:link="mail_help.xhtml#moving_messages_to_and_from_the_trash" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-address">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-about" nc:name="About Mail Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#about_address_books" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-names" nc:name="Adding Entries to Your Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#adding_entries_to_your_address_books" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-book" nc:name="Creating a New Address Book" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_new_address_book" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-card" nc:name="Creating a New Address Book Card" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_new_address_book_card" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-list" nc:name="Creating a Mailing List" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_mailing_list" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-listedit" nc:name="Editing a Mailing List" nc:link="mail_help.xhtml#editing_a_mailing_list" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_ab_search" nc:name="Searching Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#searching_address_books_and_directories" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-import" nc:name="Importing Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#importing_address_books" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-export" nc:name="Exporting Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#exporting_address_books" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-sync-LDAP-add" nc:name="Adding and Removing LDAP Directories" nc:link="mail_help.xhtml#adding_and_removing_ldap_directories" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-add-card">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-card-properties" nc:name="Editing Card Properties" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_or_editing_card_properties" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail_ab_search">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_advanced_ab_search" nc:name="Searching for Specific Entries" nc:link="mail_help.xhtml#searching_for_specific_entries" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-add-sync-LDAP-add">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-ldap-properties" nc:name="Directory Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#directory_server_settings" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-folders">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-creating" nc:name="Creating a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_folder"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-renaming" nc:name="Renaming a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#renaming_a_folder"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-copying" nc:name="Moving or Copying a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#moving_or_copying_a_folder"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-opening" nc:name="Filing Messages in Folders" nc:link="mail_help.xhtml#filing_messages_in_folders"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-sharing" nc:name="Sharing Folders" nc:link="mail_help.xhtml#sharing_folders_with_other_users"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tagging-messages" nc:name="Tagging Messages" nc:link="mail_help.xhtml#tagging_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-flagging" nc:name="Marking or Flagging Messages" nc:link="mail_help.xhtml#marking_or_flagging_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="message-views-using" nc:name="Using Message Views" nc:link="mail_help.xhtml#using_message_views"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-filters" nc:name="Creating Message Filters" nc:link="mail_help.xhtml#creating_message_filters"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="search-mailnews" nc:name="Searching Through Messages" nc:link="mail_help.xhtml#searching_through_messages"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#folder-sharing">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-subscribing" nc:name="Subscribing to a Shared Folder" nc:link="mail_help.xhtml#subscribing_to_a_shared_folder"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#tagging-messages">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-apply" nc:name="Applying a Tag" nc:link="mail_help.xhtml#applying_a_tag"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-customize" nc:name="Customizing Tags" nc:link="mail_help.xhtml#customizing_tags"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-sort" nc:name="Sorting Messages by Tags" nc:link="mail_help.xhtml#sorting_messages_by_tags"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-remove" nc:name="Removing Tags" nc:link="mail_help.xhtml#removing_tags"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#message-views-using">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="message-views-create-new" nc:name="Creating a Custom View" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_custom_view"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-filters">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="send-filter" nc:name="Filtering Messages from a Specific Sender" nc:link="mail_help.xhtml#filtering_messages_from_a_specific_sender"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#search-mailnews">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="search_messages" nc:name="Searching for Specific Messages" nc:link="mail_help.xhtml#searching_for_specific_messages"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-junk">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-controls" nc:name="Using Junk Mail Controls" nc:link="mail_help.xhtml#using_junk_mail_controls" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-options" nc:name="Junk Mail Controls Options" nc:link="mail_help.xhtml#junk_controls_options" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-filters" nc:name="Junk Mail Controls and Filters" nc:link="mail_help.xhtml#junk_controls_and_filters" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-phishing" nc:name="Phishing Detection" nc:link="mail_help.xhtml#phishing_detection" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-importing-other">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-mail-messages" nc:name="Importing Mail Messages" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-mail-settings" nc:name="Importing Mail Settings" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_settings" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#mail-doc-news">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-subscribe" nc:name="Subscribing to Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#subscribing_to_newsgroups"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-reading-news" nc:name="Reading Newsgroup Messages" nc:link="mail_help.xhtml#reading_newsgroup_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-posting" nc:name="Posting Newsgroup Messages" nc:link="mail_help.xhtml#posting_newsgroup_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-replying-news" nc:name="Contributing to Ongoing Discussions" nc:link="mail_help.xhtml#contributing_to_ongoing_discussions"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-monitoring" nc:name="Monitoring Threads" nc:link="mail_help.xhtml#monitoring_threads"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-delete-news" nc:name="Removing a Newsgroup" nc:link="mail_help.xhtml#removing_a_newsgroup"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-add-newsserver" nc:name="Adding a Newsgroup Server" nc:link="mail_help.xhtml#adding_a_newsgroup_server"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-offline">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-setup" nc:name="Setting Up Mail to Work Offline" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_mozilla_mail_and_newsgroups_to_work_offline"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-inbox" nc:name="Downloading Your Inbox" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_your_inbox_for_offline_use"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-folder" nc:name="Downloading an Individual Folder" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_an_individual_folder_for_offline_use"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-flagged" nc:name="Downloading Selected or Flagged Messages" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_selected_or_flagged_messages_for_offline_use"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-directory" nc:name="Downloading Directory Entries" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_directory_entries_for_offline_use"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-accounts" nc:name="Setting Up Your Accounts for Working Offline" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_your_accounts_for_working_offline"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-items" nc:name="Selecting Items for Offline Viewing" nc:link="mail_help.xhtml#selecting_items_for_offline_viewing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-sync" nc:name="Downloading and Synchronizing Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_and_synchronizing_your_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-go" nc:name="Working Offline and Reconnecting Later" nc:link="mail_help.xhtml#working_offline_and_reconnecting_later"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#sign-encrypt">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about" nc:name="Digital Signatures &amp; Encryption" nc:link="mail_sec_help.xhtml#about_digital_signatures_and_encryption" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-get" nc:name="Getting Other People's Certificates" nc:link="mail_sec_help.xhtml#getting_other_peoples_certificates" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-config" nc:name="Configuring Security Settings" nc:link="mail_sec_help.xhtml#configuring_security_settings" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-signing" nc:name="Signing &amp; Encrypting a New Message" nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_a_new_message" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-read" nc:name="Reading Signed &amp; Encrypted Messages" nc:link="mail_sec_help.xhtml#reading_signed_and_encrypted_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="compose_security" nc:name="Message Security - Compose Window" nc:link="mail_sec_help.xhtml#message_security_compose_window" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="received_security" nc:name="Message Security - Received Message" nc:link="mail_sec_help.xhtml#message_security_received_message" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#sign-encrypt-about">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about-sig" nc:name="How Digital Signatures Work" nc:link="mail_sec_help.xhtml#how_digital_signatures_work" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about-encrypt" nc:name="How Encryption Works" nc:link="mail_sec_help.xhtml#how_encryption_works" /> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-account-settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_account_identity" nc:name="Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#account_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose" nc:name="Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#server_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_copies" nc:name="Copies &amp; Folders" nc:link="mail_help.xhtml#copies_and_folders"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_addressing_settings" nc:name="Composition &amp; Addressing" nc:link="mail_help.xhtml#addressing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline-space" nc:name="Offline and Disk Space" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-account-receipts" nc:name="Return Receipts" nc:link="mail_help.xhtml#return_receipts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-account-junk" nc:name="Junk Settings" nc:link="mail_help.xhtml#junk_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings" nc:name="Security" nc:link="mail_help.xhtml#security"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_local_folders_settings" nc:name="Local Folders" nc:link="mail_help.xhtml#local_folders"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_smtp" nc:name="Outgoing Server (SMTP)" nc:link="mail_help.xhtml#outgoing_server"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-choose">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose-IMAP" nc:name="About IMAP" nc:link="mail_help.xhtml#about_internet_message_access_protocol"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose-POP" nc:name="About POP" nc:link="mail_help.xhtml#about_post_office_protocol"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_imap" nc:name="IMAP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#imap_server_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-imap-advanced" nc:name="Advanced IMAP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#advanced_imap_server_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_pop3" nc:name="POP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#pop_server_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_nntp" nc:name="News Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#news_server_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-offline-space">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_imap" nc:name="IMAP" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_settings_imap"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_pop3" nc:name="POP" nc:link="mail_help.xhtml#disk_space_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_nntp" nc:name="News" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_settings_nntp"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail_security_settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_certs" nc:name="About Certificates" nc:link="mail_help.xhtml#about_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_sign" nc:name="Digital Signing" nc:link="mail_help.xhtml#digital_signing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_encrypt" nc:name="Encryption" nc:link="mail_help.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#mail-doc-mailprefs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_general" nc:name="Mail and Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_display" nc:name="Message Display" nc:link="mail_help.xhtml#message_display"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_notifications" nc:name="Notifications" nc:link="mail_help.xhtml#notifications"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_messages" nc:name="Composition" nc:link="mail_help.xhtml#composition"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_formatting" nc:name="Send Format" nc:link="mail_help.xhtml#send_format"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_addressing" nc:name="Addressing" nc:link="mail_help.xhtml#addressing_preferences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-junk" nc:name="Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#global_junk_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-tags" nc:name="Tags" nc:link="mail_help.xhtml#tags"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-receipts" nc:name="Return Receipts" nc:link="mail_help.xhtml#return_receipts_preferences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_character_encoding" nc:name="Character Encoding" nc:link="mail_help.xhtml#character_encoding"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_offline" nc:name="Offline and Disk Space" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_preferences"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<!-- COMPOSER HELP SECTION -->
-
-<rdf:Description about="#comp">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc"	nc:name="Vytvorenie novej stránky" nc:link="composer_help.xhtml#starting_a_new_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="page_change" nc:name="Formátovanie stránok" nc:link="composer_help.xhtml#formatting_your_web_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table" nc:name="Vloženie tabuliek do stránok" nc:link="composer_help.xhtml#adding_tables_to_your_web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-image" nc:name="Vloženie obrázkov do stránok" nc:link="composer_help.xhtml#adding_images_to_your_web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page" nc:name="Nastavenie vlastností stránok" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_properties"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="link_properties" nc:name="Vytváranie odkazov" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_in_composer"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish" nc:name="Publikovanie stránok na internete" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_your_pages_on_the_web"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-prefs" nc:name="Nastavenia Composera" nc:link="composer_help.xhtml#composer_preferences"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#comp-doc">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-create" nc:name="Creating a New Page" nc:link="composer_help.xhtml#creating_a_new_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-save" nc:name="Saving and Browsing Your Page" nc:link="composer_help.xhtml#saving_and_browsing_your_new_page"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#page_change">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-para" nc:name="Formatting Paragraphs, Headings, and Lists" nc:link="composer_help.xhtml#formatting_paragraphs_headings_and_lists"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="lists" nc:name="Working with Lists" nc:link="composer_help.xhtml#working_with_lists"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="char" nc:name="Changing Text Color, Style, and Font" nc:link="composer_help.xhtml#changing_text_color_style_and_font"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="style-remove" nc:name="Removing or Discontinuing Text Styles" nc:link="composer_help.xhtml#removing_or_discontinuing_text_styles"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="find-text" nc:name="Finding and Replacing Text" nc:link="composer_help.xhtml#finding_and_replacing_text"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-hrule" nc:name="Inserting Horizontal Lines" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_horizontal_lines"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="special-chars" nc:name="Inserting Special Characters" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_special_characters"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="html-tag" nc:name="Inserting HTML Elements and Attributes" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_html_elements_and_attributes"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="validate-html" nc:name="Validating the HTML" nc:link="composer_help.xhtml#validating_the_html"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-choose" nc:name="Choosing the Right Editing Mode" nc:link="composer_help.xhtml#choosing_the_right_editing_mode"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#props-hrule">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-hrule-horiz" nc:name="Setting Horizontal Line Properties" nc:link="composer_help.xhtml#setting_horizontal_line_properties"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#html-tag">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="advanced_property_editor" nc:name="Using the Advanced Property Editor" nc:link="composer_help.xhtml#using_the_advanced_property_editor"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#comp-doc-table">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-insert" nc:name="Inserting a Table" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_a_table"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="table_properties" nc:name="Changing a Table's Properties" nc:link="composer_help.xhtml#changing_a_tables_properties"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-add" nc:name="Adding/Deleting Rows, Columns, and Cells" nc:link="composer_help.xhtml#adding_and_deleting_rows_columns_and_cells"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-select" nc:name="Selecting Table Elements" nc:link="composer_help.xhtml#selecting_table_elements"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-copy" nc:name="Moving, Copying, and Deleting Tables" nc:link="composer_help.xhtml#moving_copying_and_deleting_tables"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-tableize" nc:name="Converting Text into a Table" nc:link="composer_help.xhtml#converting_text_into_a_table"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#comp-doc-table-add">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-change-default" nc:name="Changing the Default Table Editing Behavior" nc:link="composer_help.xhtml#changing_the_default_table_editing_behavior"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#comp-doc-image">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-image-insert" nc:name="Inserting an Image into Your Page" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_an_image_into_your_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="image_properties" nc:name="Editing Image Properties" nc:link="composer_help.xhtml#editing_image_properties"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#comp-doc-page">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page-props" nc:name="Setting Page Properties and Meta Tags" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_properties_and_meta_tags"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page-appear" nc:name="Setting Colors and Background" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_colors_and_backgrounds"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#link_properties">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-inpage" nc:name="Within the Same Page" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_within_the_same_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-others" nc:name="To Other Pages" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_to_other_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-images" nc:name="Using Images as Links" nc:link="composer_help.xhtml#using_images_as_links"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-remove" nc:name="Removing or Discontinuing Links" nc:link="composer_help.xhtml#removing_or_discontinuing_links"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#comp-doc-publish">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-prepare" nc:name="Publishing a Document" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_a_document"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-update" nc:name="Updating a Published Document" nc:link="composer_help.xhtml#updating_a_published_document"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-as" nc:name="Changing the File Name or Publishing Location" nc:link="composer_help.xhtml#changing_the_filename_or_publishing_location"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-newsite" nc:name="Creating a New Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#creating_a_new_publishing_site"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-default" nc:name="Choosing the Default Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#choosing_the_default_publishing_site"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-delete" nc:name="Deleting a Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#deleting_a_publishing_site"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting" nc:name="Solving Common Publishing Problems" nc:link="composer_help.xhtml#solving_common_publishing_problems"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-settings" nc:name="Publishing Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#comp-doc-publish-prepare">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-tips" nc:name="Publishing Tips" nc:link="composer_help.xhtml#tips_for_avoiding_broken_links_or_missing_images"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#comp-doc-publish-troubleshooting">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-settings" nc:name="Verifying Your Publishing Settings" nc:link="composer_help.xhtml#verifying_your_publishing_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-files" nc:name="Checking Your File Names" nc:link="composer_help.xhtml#checking_your_filenames"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-errors" nc:name="Fixing Publishing Errors" nc:link="composer_help.xhtml#fixing_publishing_errors"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#comp-doc-publish-settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-publishtab" nc:name="Publish Page - Publish" nc:link="composer_help.xhtml#publish_page_publish"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-settingstab" nc:name="Publish Page - Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publish_page_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-site-settings" nc:name="Publish Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publish_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#comp-doc-prefs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="composer_prefs_general" nc:name="Composer" nc:link="composer_help.xhtml#composer"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="composer_prefs_newpage" nc:name="New Page Settings" nc:link="composer_help.xhtml#new_page_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<!-- CUSTOMIZATION HELP CONTENT -->
-
-<rdf:Description about="#cust">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-doc" nc:name="Sidebar" nc:link="customize_help.xhtml#sidebar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed" nc:name="Tabbed Browsing" nc:link="customize_help.xhtml#tabbed_browsing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-font" nc:name="Changing Fonts, Colors, and Themes" nc:link="customize_help.xhtml#changing_fonts_colors_and_themes"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-toolbar" nc:name="Toolbars" nc:link="customize_help.xhtml#toolbars"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk" nc:name="Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-page" nc:name="Specifying How &brandShortName; Starts Up" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_how_mozilla_starts_up"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref" nc:name="Appearance Preferences" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="navigator_pref_navigator" nc:name="Browser Preferences" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="advanced_pref_advanced" nc:name="Advanced Preferences" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#cust-doc">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-define" nc:name="What is Sidebar?" nc:link="customize_help.xhtml#what_is_sidebar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-openclose" nc:name="Opening, Closing, and Resizing Sidebar" nc:link="customize_help.xhtml#opening_closing_and_resizing_sidebar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-using" nc:name="Viewing Sidebar Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#viewing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-adding" nc:name="Adding Sidebar Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#adding_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-indiv" nc:name="Customizing Individual Sidebar Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#customizing_individual_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-reorg" nc:name="Reorganizing Sidebar Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#reorganizing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-removing" nc:name="Removing Sidebar Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#removing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cust-tabbed">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-whatis" nc:name="What is Tabbed Browsing?" nc:link="customize_help.xhtml#what_is_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedsetting" nc:name="Setting up Tabbed Browsing" nc:link="customize_help.xhtml#setting_up_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedopening" nc:name="Opening Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#opening_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedmoving" nc:name="Moving Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#moving_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedbookmarking" nc:name="Bookmarking Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#bookmarking_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedclosing" nc:name="Closing Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#closing_tabs"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cust-font">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-fonts" nc:name="Changing the Default Font" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_default_fonts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-colors" nc:name="Changing the Default Colors" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_default_colors"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-themes" nc:name="Changing the Theme" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_theme"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cust-toolbar">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-main" nc:name="Navigation Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-personal" nc:name="Personal Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-status" nc:name="Status Bar" nc:link="customize_help.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-taskbar" nc:name="Component Bar" nc:link="customize_help.xhtml#component_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-hide" nc:name="Hiding a Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#hiding_a_toolbar"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cust-bkmk">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-intro" nc:name="What Are Bookmarks?" nc:link="customize_help.xhtml#what_are_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-use" nc:name="Using Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#using_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-create" nc:name="Creating New Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#creating_new_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-organize" nc:name="Organizing Your Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#organizing_your_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-change" nc:name="Changing Individual Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#changing_individual_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-search" nc:name="Searching Your Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#searching_your_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-multiple" nc:name="Exporting or Importing a Bookmark List" nc:link="customize_help.xhtml#exporting_or_importing_a_bookmark_list"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cust-page">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-startpage" nc:name="Specifying a Starting Page" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_a_starting_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-home" nc:name="Changing Your Home Page" nc:link="customize_help.xhtml#changing_your_home_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-start" nc:name="Specifying Which Components Open at Launch" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_which_components_open_at_launch"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#appearance_pref">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_content" nc:name="Obsah" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#content"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_fonts" nc:name="Písma" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#fonts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_colors" nc:name="Farby" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#colors"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#navigator_pref_navigator">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_history" nc:name="History" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#history"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_languages" nc:name="Languages" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#languages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_helper_applications" nc:name="Helper Applications" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#helper_applications"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_location_bar" nc:name="Location Bar" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#location_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_internet_searching" nc:name="Internet Search" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#internet_search"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_tabbed_browsing" nc:name="Tabbed Browsing" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_downloads" nc:name="Downloads" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#downloads"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#advanced_pref_advanced">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_scripts" nc:name="Scripts &amp; Plug-ins" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plug-ins"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_keyboard_nav" nc:name="Keyboard Navigation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#keyboard_navigation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_cache" nc:name="Cache" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#cache"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_proxies" nc:name="Proxies" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#proxies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_http_networking" nc:name="HTTP Networking" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#http_networking"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_installation" nc:name="Software Installation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#software_installation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_mouse_wheel" nc:name="Mouse Wheel" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#mouse_wheel"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_dom_inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#dom_inspector"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<!-- To load Advanced Proxy Preferences Help content from prefs -->
-<rdf:Description ID="nav-prefs-advanced-proxy-advanced" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#advanced_proxy_preferences"/>
-
-<!-- USING PRIVACY FEATURES CONTENT -->
-<rdf:Description about="#using-priv-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc" nc:name="Privacy on the Internet" nc:link="privacy_help.xhtml#privacy_on_the_internet"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies" nc:name="Using the Cookie Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_cookie_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password" nc:name="Using the Password Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms" nc:name="Using the Form Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt" nc:name="Encrypting Stored Sensitive Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="images-help-managing" nc:name="Managing Images" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_images"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking" nc:name="Ovládanie vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen" nc:name="Súkromie a bezpečnosť" nc:link="privsec_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#privacy-doc">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-visit" nc:name="What Information Does My Browser Give to a Website?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_information_does_my_browser_give_to_a_web_site"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-cookies" nc:name="What Are Cookies, and How Do They Work?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-email" nc:name="How Can I Control Web Pages in Email Messages?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_control_web_pages_in_email_messages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-unauth" nc:name="How Can I Make Sure Unauthorized People Don't Use Information About Me?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_make_sure_unauthorized_people_dont_use_information_about_me"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-cookies">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-manage" nc:name="Enabling &amp; Disabling Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#enabling_and_disabling_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-site" nc:name="Managing Cookies Site-By-Site" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_cookies_site-by-site"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-view" nc:name="Viewing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-remove" nc:name="Removing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#removing_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-policies" nc:name="Setting Privacy Levels" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_privacy_levels"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-settings" nc:name="Cookie Manager Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_manager_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-cookies-settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_prefs" nc:name="Cookie Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_stored" nc:name="Stored Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#stored_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_sites" nc:name="Cookie Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_sites"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels" nc:name="Privacy Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#privacy_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_notify" nc:name="Cookie Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_notification"/> </rdf:li>
-
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#privacy_levels">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels-level" nc:name="Level of Privacy" nc:link="using_priv_help.xhtml#level_of_privacy"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels-accept" nc:name="Cookie Acceptance Policy" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_acceptance_policy"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-password">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-manage" nc:name="Remembering User Names and Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-auto" nc:name="Entering Names and Passwords Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#entering_user_names_and_passwords_automatically"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-onoff" nc:name="Turning On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_password_manager_on_and_off"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-view" nc:name="Managing Stored Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_and_managing_stored_passwords"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-settings" nc:name="Password Settings" nc:link="passwords_help.xhtml#password_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-password-settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="passwords_prefs" nc:name="Password Preferences" nc:link="passwords_help.xhtml#passwords"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="password_mgr" nc:name="Password Manager" nc:link="passwords_help.xhtml#password_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="passwords_master" nc:name="Master Password Preferences" nc:link="passwords_help.xhtml#master_passwords"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-change" nc:name="Change Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#change_master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-timeout" nc:name="Master Password Timeout" nc:link="passwords_help.xhtml#master_password_timeout"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-reset" nc:name="Reset Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#reset_master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="choosing-good-password" nc:name="Choosing a Good Password" nc:link="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-forms">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-saveinfo" nc:name="Saving Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#saving_form_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-auto" nc:name="Filling Out Forms Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#filling_out_forms_automatically"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-notify" nc:name="Turning off Form Manager Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_off_form_manager_notification"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-view-edit" nc:name="Managing Stored Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_stored_form_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-sites-view-edit" nc:name="Editing Stored Site Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#editing_stored_site_information"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-forms" nc:name="Viewing Privacy Policies" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_privacy_policies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="form_settings" nc:name="Form Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#form_settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefs" nc:name="Form Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_data" nc:name="Form Manager - Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_sites" nc:name="Form Manager - Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_sites"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefill" nc:name="Prefill Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#prefill_form_data"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-priv-help-encrypt">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-on" nc:name="Turning Encryption On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-master" nc:name="Setting a Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_a_master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-change" nc:name="Changing Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#changing_your_master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-logout" nc:name="Logging Out of Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#logging_out_of_your_master_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-forget" nc:name="What to Do If You Forget Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#what_to_do_if_you_forget_your_master_password"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#pop_up_blocking">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking_prefs" nc:name="Nastavenia vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml#privacy_and_security_preferences_popup_windows"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<rdf:Description about="#images-help-managing">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="images_prefs" nc:name="Image Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#images"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<!-- USING CERTIFICATES CONTENT -->
-<rdf:Description about="#using-help-certs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-get" nc:name="Getting Your Own Certificate" nc:link="using_certs_help.xhtml#getting_your_own_certificate"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-info" nc:name="Checking Security For a Web Page" nc:link="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage" nc:name="Managing Certificates" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices" nc:name="Managing Smart Cards and Other Security Devices" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_smart_cards_and_other_security_devices"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-ssl" nc:name="Managing SSL Warnings and Settings" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_ssl_warnings_and_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation" nc:name="Controlling Validation" nc:link="using_certs_help.xhtml#controlling_validation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-context-help" nc:name="Nastavenia certifikátov" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#certificate_settings"/> </rdf:li>
-
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-manage">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-my" nc:name="That Identify You" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_you"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-others" nc:name="That Identify Others" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_others"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-sites" nc:name="That Identify Websites" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_websites"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-cas" nc:name="That Identify CAs" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_certificate_authorities"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-devices">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-about" nc:name="About Security Devices and Modules" nc:link="using_certs_help.xhtml#about_security_devices_and_modules"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-devices" nc:name="Using Security Devices" nc:link="using_certs_help.xhtml#using_security_devices"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-modules" nc:name="Using Security Modules" nc:link="using_certs_help.xhtml#using_security_modules"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-fips" nc:name="Enabling FIPS Mode" nc:link="using_certs_help.xhtml#enable_fips_mode"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-ssl">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="ssl-settings" nc:name="Nastavenia SSL" nc:link="ssl_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#ssl-settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="ssl_prefs" nc:name="Nastavenia SSL" nc:link="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-validation">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-how" nc:name="How Validation Works" nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls" nc:name="Managing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_crls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-ocsp" nc:name="Configuring OCSP" nc:link="using_certs_help.xhtml#configuring_ocsp"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation_prefs" nc:name="Validation Settings" nc:link="validation_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-validation-crls">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-next" nc:name="About the Next Update Date" nc:link="using_certs_help.xhtml#about_the_next_update_date"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-import" nc:name="Importing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#importing_crls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-view" nc:name="Viewing and Managing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#viewing_and_managing_crls"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#validation_prefs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-prefs" nc:name="Validation Preferences" nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-manage" nc:name="Manage CRLs" nc:link="validation_help.xhtml#manage_crls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-import" nc:name="CRL Import Status" nc:link="validation_help.xhtml#crl_import_status"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-auto-update-prefs" nc:name="Automatic CRL Update Preferences" nc:link="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-context-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="certs_prefs" nc:name="Certificate Preferences" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="certs-help" nc:name="Certificate Manager" nc:link="certs_help.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_devices" nc:name="Device Manager" nc:link="certs_help.xhtml#device_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help" nc:name="Certificate Information and Decisions" nc:link="cert_dialog_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<!-- YOUR CERTIFICATES CONTENT -->
-
-<rdf:Description about="#certs-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="my_certs" nc:name="Your Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#your_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="others_certs" nc:name="Other People's Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#other_peoples_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="web_certs" nc:name="Website Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#web_site_certificates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="ca_certs" nc:name="Authorities" nc:link="certs_help.xhtml#authorities"/> </rdf:li>
-
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#my_certs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert_backup_pwd" nc:name="Choose a Certificate Backup Password" nc:link="certs_help.xhtml#choose_a_certificate_backup_password"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_my_certs" nc:name="Delete Your Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_your_certificates"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#others_certs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_email_certs" nc:name="Delete Email Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#delete_email_certificates"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#web_certs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_web_certs" nc:name="Edit Website Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_web_site_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_web_certs" nc:name="Delete Website Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_web_site_certificates"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#ca_certs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_ca_certs" nc:name="Edit CA Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_ca_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_ca_certs" nc:name="Delete CA Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_ca_certificates"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<rdf:Description about="#cert-dialog-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert_details" nc:name="Certificate Viewer" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_viewer"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="which_token" nc:name="Choose Security Device" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#choose_security_device"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="priv_key_copy" nc:name="Encryption Key Copy" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#encryption_key_copy"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="backup_your_cert" nc:name="Certificate Backup" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_backup"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="which_cert" nc:name="User Identification Request" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#user_identification_request"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="new_ca" nc:name="New Certificate Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#new_certificate_authority"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-website" nc:name="Website Certificates" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certificates"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cert_details">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-general" nc:name="General Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#general_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-details" nc:name="Details Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#details_tab"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#cert-dialog-help-website">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="new_web_cert" nc:name="Website Certified by an Unknown Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certified_by_an_unknown_authority"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="exp_web_cert" nc:name="Server Certificate Expired" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_expired"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="not_yet_web_cert" nc:name="Server Certificate Not Yet Valid" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_not_yet_valid"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="bad_name_web_cert" nc:name="Domain Name Mismatch" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#domain_name_mismatch"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-
-<!-- PROFILE HELP CONTENT STARTS-->
-<rdf:Description about="#profile-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-create" nc:name="Vytvorenie nového profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#creating_a_new_profile"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-delete" nc:name="Odstránenie alebo premenovanie profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#deleting_or_renaming_a_profile"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming" nc:name="Vzdialený profil" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_profiles"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-prefs" nc:name="Nastavenia vzdialených profilov" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_prefs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-item-selection" nc:name="Voľba súčastí" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_item_selection"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<!-- TOOLS AND DEVELOPMENT CONTENT STARTS -->
- 
-<rdf:Description about="#tools">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-js_console" nc:name="Chybová konzola" nc:link="developer_tools.xhtml#js_console"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="developer_tools.xhtml#inspector"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-venkman" nc:name="Ladiaci nástroj JavaScriptu" nc:link="developer_tools.xhtml#venkman"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
-<!-- KEYBOARD SHORTCUTS CONTENT STARTS -->
-<rdf:Description about="#shortcuts">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_using" nc:name="Používame klávesové skratky" nc:link="shortcuts.xhtml#using_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_general" nc:name="Všeobecné skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml#general_mozilla_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator" nc:name="Skratky prehliadača" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail" nc:name="Skratky pre Poštu a diskusie" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_composer" nc:name="Skratky pre Composer" nc:link="shortcuts-composer.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_help" nc:name="Skratky pre pomocníka" nc:link="shortcuts.xhtml#help_window_shortcuts"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#shortcuts_navigator">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_bookmarks" nc:name="Skratky pre záložky" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#bookmarks_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_navigation" nc:name="Skratky pre navigáciu na stránkach" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_navigation_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_viewing" nc:name="Skratky pre zobrazovanie stránok" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_viewing_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_tabbed_browsing" nc:name="Skratky pre prehliadanie na kartách" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_sidebar" nc:name="Skratky bočného panela" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#sidebar_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_forms" nc:name="Skratky pre formuláre" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#forms_shortcuts"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#shortcuts_mail">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_general" nc:name="Všeobecné skratky pre Poštu a diskusie" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#general_mail_and_newsgroups_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_list" nc:name="Skratky pre zoznam správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_list_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_compose" nc:name="Skratky pre vytváranie správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_compose_shortcuts"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-</rdf:RDF>
+<?xml version="1.0"?>
+
+<!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+
+<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
+     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
+
+ <rdf:Description about="urn:root">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="welcome" nc:name="Pomocník a centrum podpory" nc:link="welcome_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help" nc:name="Ako používať Pomocníka" nc:link="help_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav" nc:name="Prehliadanie webu" nc:link="nav_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail" nc:name="Používanie poštového klienta" nc:link="mail_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp" nc:name="Vytváranie webových stránok" nc:link="composer_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust" nc:name="Prispôsobenie programu &brandShortName;" nc:link="customize_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-priv-help" nc:name="Ochrana súkromia" nc:link="privacy_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-help-certs" nc:name="Používanie certifikátov" nc:link="using_certs_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="profile-help" nc:name="Správa profilov" nc:link="profiles_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="shortcuts" nc:name="Klávesové skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tools" nc:name="Nástroje a vývoj" nc:link="developer_tools.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#help-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-window" nc:name="Vyhľadanie témy" nc:link="help_help.xhtml#finding_the_topic_you_want"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-retrace" nc:name="Pohyb v pomocníkovi a tlač" nc:link="help_help.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-buttons" nc:name="Tlačidlo Pomocník" nc:link="help_help.xhtml#using_help_buttons"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="help-help-tips" nc:name="Tipy na vyhľadávanie" nc:link="help_help.xhtml#search_tips"/></rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc" nc:name="Prehliadanie webových stránok" nc:link="nav_help.xhtml#navigating_web_pages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-search" nc:name="Vyhľadávanie na Internete" nc:link="nav_help.xhtml#searching_the_web"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-printsave" nc:name="Kopírovanie, uloženie a tlač stránky" nc:link="nav_help.xhtml#copying_saving_and_printing_pages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-language" nc:name="Použitie jazykov a medzinárodného obsahu" nc:link="nav_help.xhtml#using_languages_and_international_content"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-pluginsdownloads" nc:name="Zásuvné moduly a preberanie súborov" nc:link="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-ses" nc:name="Zlepšovanie rýchlosti a výkonu" nc:link="nav_help.xhtml#improving_speed_and_efficiency"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-proxies" nc:name="Servery proxy" nc:link="nav_help.xhtml#proxies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-page-info" nc:name="Informácie o stránke" nc:link="page_info_help.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-view" nc:name="Zobrazenie domovskej stránky" nc:link="nav_help.xhtml#viewing_your_home_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-move" nc:name="Prechod na ďalšiu stránku" nc:link="nav_help.xhtml#moving_to_another_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-link" nc:name="Kliknutie na odkaz" nc:link="nav_help.xhtml#clicking_a_link"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-steps" nc:name="Zopakovanie krokov" nc:link="nav_help.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-reload" nc:name="Zastavenie a opätovné načítanie stránky" nc:link="nav_help.xhtml#stopping_and_reloading"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-bmark" nc:name="Návšteva stránok v záložkách" nc:link="nav_help.xhtml#visiting_bookmarked_pages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-tabbed" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="nav_help.xhtml#using_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-sidebar" nc:name="Používanie bočného panela" nc:link="nav_help.xhtml#using_sidebar"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc-search">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchweb" nc:name="Rýchle vyhľadávanie" nc:link="nav_help.xhtml#fast_searches"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-smartsearch" nc:name="Pokročilé vyhľadávanie v bočnom paneli" nc:link="nav_help.xhtml#sidebar_advanced_search_mode"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchprefs" nc:name="Nastavenie predvolieb vyhľadávania na webe" nc:link="nav_help.xhtml#setting_search_preferences"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchpage" nc:name="Vyhľadávanie na stránke" nc:link="nav_help.xhtml#searching_within_a_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-find_as_you_type" nc:name="Vyhľadávanie počas písania" nc:link="nav_help.xhtml#using_find_as_you_type"/></rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-searchbookmark" nc:name="Vyhľadávanie v zozname História alebo Záložky" nc:link="nav_help.xhtml#searching_the_bookmarks_or_history_list"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc-printsave">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-copy" nc:name="Kopírovanie časti stránky" nc:link="nav_help.xhtml#copying_part_of_a_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-save" nc:name="Uloženie celej stránky alebo jej časti" nc:link="nav_help.xhtml#saving_all_or_part_of_a_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-print" nc:name="Tlač stránky" nc:link="nav_help.xhtml#printing_a_page"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc-language">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-charencode" nc:name="Výber kódovania znakov a písma" nc:link="nav_help.xhtml#selecting_character_encodings_and_fonts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-languagepref" nc:name="Nastavenie predvolieb jazyka" nc:link="nav_help.xhtml#setting_language_preferences"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-webcontent" nc:name="Rôzne jazykové verzie &brandShortName;" nc:link="nav_help.xhtml#finding_localized_version"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc-pluginsdownloads">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-plugins" nc:name="Zásuvné moduly" nc:link="nav_help.xhtml#plug-ins"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-helperapps" nc:name="Pomocné aplikácie" nc:link="nav_help.xhtml#helper_applications"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-dlmanager" nc:name="Správca preberania súborov" nc:link="nav_help.xhtml#download_manager"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-doc-ses">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-autoload" nc:name="Automatické načítanie" nc:link="nav_help.xhtml#automatic_loading"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-keywords" nc:name="Používanie kľúčových slov pri záložkách" nc:link="nav_help.xhtml#custom_keywords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-cache" nc:name="Zmena v nastaveniach vyrovnávacej pamäte" nc:link="nav_help.xhtml#changing_cache_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-smartup" nc:name="Automatické získanie najnovšieho softvéru" nc:link="nav_help.xhtml#getting_the_latest_software_automatically"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-mousewheel" nc:name="Používanie myši s kolieskom" nc:link="nav_help.xhtml#using_a_mouse_wheel"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-proxies">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-prox" nc:name="Nastavenie serverov proxy" nc:link="nav_help.xhtml#setting_proxy_values"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#nav-page-info">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_general" nc:name="Karta Všeobecné" nc:link="page_info_help.xhtml#general_tab"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_forms" nc:name="Karta Formuláre" nc:link="page_info_help.xhtml#forms_tab"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_links" nc:name="Karta Odkazy" nc:link="page_info_help.xhtml#links_tab"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_media" nc:name="Karta Médiá" nc:link="page_info_help.xhtml#media_tab"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="pageinfo_security" nc:name="Karta Bezpečnosť" nc:link="page_info_help.xhtml#security_tab"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<!-- MAIL HELP SECTION -->
+
+<rdf:Description about="#mail">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc" nc:name="Getting Started with Mail" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_mozilla_mail_and_newsgroups" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-read"  nc:name="Reading Messages" nc:link="mail_help.xhtml#reading_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send"  nc:name="Sending Messages" nc:link="mail_help.xhtml#sending_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html"  nc:name="Creating HTML Mail Messages" nc:link="mail_help.xhtml#creating_html_mail_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach" nc:name="Using Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#using_attachments" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete" nc:name="Deleting Messages" nc:link="mail_help.xhtml#deleting_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-address" nc:name="Using Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#using_address_books" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-folders" nc:name="Organizing Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#organizing_your_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk" nc:name="Controlling Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#controlling_junk_mail" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-other" nc:name="Importing Mail from Other Programs" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_from_other_programs" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-news" nc:name="Getting Started With Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_newsgroups" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline" nc:name="Working Offline" nc:link="mail_help.xhtml#working_offline" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt" nc:name="Signing &amp; Encrypting Messages" nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-account-settings" nc:name="Mail and Newsgroups Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups_account_settings" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail and Newsgroup Preferences" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-setup" nc:name="Using the Mail Account Setup Wizard" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_mail_account_setup_wizard"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add" nc:name="Setting Up Additional Accounts" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_additional_mail_and_news_accounts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-change" nc:name="Changing the Settings for an Account" nc:link="mail_help.xhtml#changing_the_settings_for_an_account"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-read">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-notify" nc:name="Getting New Messages" nc:link="mail_help.xhtml#getting_new_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-view" nc:name="Choosing How You View the Mail Window" nc:link="mail_help.xhtml#choosing_how_you_view_the_mail_window"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-thread" nc:name="Sorting and Threading Messages" nc:link="mail_help.xhtml#sorting_and_threading_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-printsave" nc:name="Saving and Printing Messages" nc:link="mail_help.xhtml#saving_and_printing_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-scripts" nc:name="Controlling Images, Scripts, and Plug-ins" nc:link="mail_help.xhtml#controlling_images_scripts_and_plug-ins"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-send">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-compose" nc:name="Composing Messages" nc:link="mail_help.xhtml#composing_mail_and_newsgroup_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-new" nc:name="Using the Compose Window" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_message_composition_window" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-address" nc:name="Addressing a Message" nc:link="mail_help.xhtml#addressing_a_message" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-options" nc:name="Selecting Message Sending Options" nc:link="mail_help.xhtml#selecting_message_sending_options" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-reply" nc:name="Replying to a Message" nc:link="mail_help.xhtml#replying_to_a_message" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-forward" nc:name="Forwarding a Message" nc:link="mail_help.xhtml#forwarding_a_message" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-receipt" nc:name="Confirming That Your Message Was Opened" nc:link="mail_help.xhtml#confirming_that_your_message_was_opened" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-edit" nc:name="Saving and Editing a Message Draft" nc:link="mail_help.xhtml#saving_and_editing_a_message_draft" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send-template" nc:name="Creating and Using Templates" nc:link="mail_help.xhtml#creating_and_using_templates" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-html">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-use" nc:name="Using HTML in Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#using_html_in_your_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-options" nc:name="Choosing HTML Mail Sending Options" nc:link="mail_help.xhtml#choosing_html_mail_sending_options" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-address" nc:name="Specifying Recipients for HTML Messages" nc:link="mail_help.xhtml#specifying_recipients_for_html_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-source" nc:name="Viewing HTML Message Source" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_the_message_source_for_html_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-question" nc:name="Using the HTML Mail Question Dialog Box" nc:link="mail_help.xhtml#using_the_html_mail_question_dialog_box" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-html-use">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html-edit" nc:name="Editing or Inserting HTML" nc:link="mail_help.xhtml#editing_or_inserting_html_elements" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-attach">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-file" nc:name="Attaching a File or Web Page" nc:link="mail_help.xhtml#attaching_a_file_or_web_page" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-view" nc:name="Viewing and Opening Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_and_opening_attachments" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach-save" nc:name="Saving Attachments" nc:link="mail_help.xhtml#saving_attachments" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-delete">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete-server" nc:name="Deleting POP or IMAP Messages" nc:link="mail_help.xhtml#deleting_pop_or_imap_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete-trash" nc:name="Moving Messages to and from the Trash" nc:link="mail_help.xhtml#moving_messages_to_and_from_the_trash" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-address">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-about" nc:name="About Mail Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#about_address_books" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-names" nc:name="Adding Entries to Your Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#adding_entries_to_your_address_books" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-book" nc:name="Creating a New Address Book" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_new_address_book" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-card" nc:name="Creating a New Address Book Card" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_new_address_book_card" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-list" nc:name="Creating a Mailing List" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_mailing_list" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-listedit" nc:name="Editing a Mailing List" nc:link="mail_help.xhtml#editing_a_mailing_list" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_ab_search" nc:name="Searching Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#searching_address_books_and_directories" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-import" nc:name="Importing Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#importing_address_books" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-export" nc:name="Exporting Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#exporting_address_books" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-add-sync-LDAP-add" nc:name="Adding and Removing LDAP Directories" nc:link="mail_help.xhtml#adding_and_removing_ldap_directories" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-add-card">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-card-properties" nc:name="Editing Card Properties" nc:link="mail_help.xhtml#viewing_or_editing_card_properties" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail_ab_search">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_advanced_ab_search" nc:name="Searching for Specific Entries" nc:link="mail_help.xhtml#searching_for_specific_entries" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-add-sync-LDAP-add">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-ldap-properties" nc:name="Directory Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#directory_server_settings" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-folders">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-creating" nc:name="Creating a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_folder"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-renaming" nc:name="Renaming a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#renaming_a_folder"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-copying" nc:name="Moving or Copying a Folder" nc:link="mail_help.xhtml#moving_or_copying_a_folder"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-opening" nc:name="Filing Messages in Folders" nc:link="mail_help.xhtml#filing_messages_in_folders"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-sharing" nc:name="Sharing Folders" nc:link="mail_help.xhtml#sharing_folders_with_other_users"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tagging-messages" nc:name="Tagging Messages" nc:link="mail_help.xhtml#tagging_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-flagging" nc:name="Marking or Flagging Messages" nc:link="mail_help.xhtml#marking_or_flagging_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="message-views-using" nc:name="Using Message Views" nc:link="mail_help.xhtml#using_message_views"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-filters" nc:name="Creating Message Filters" nc:link="mail_help.xhtml#creating_message_filters"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="search-mailnews" nc:name="Searching Through Messages" nc:link="mail_help.xhtml#searching_through_messages"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#folder-sharing">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="folder-subscribing" nc:name="Subscribing to a Shared Folder" nc:link="mail_help.xhtml#subscribing_to_a_shared_folder"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#tagging-messages">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-apply" nc:name="Applying a Tag" nc:link="mail_help.xhtml#applying_a_tag"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-customize" nc:name="Customizing Tags" nc:link="mail_help.xhtml#customizing_tags"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-sort" nc:name="Sorting Messages by Tags" nc:link="mail_help.xhtml#sorting_messages_by_tags"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="tag-remove" nc:name="Removing Tags" nc:link="mail_help.xhtml#removing_tags"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#message-views-using">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="message-views-create-new" nc:name="Creating a Custom View" nc:link="mail_help.xhtml#creating_a_custom_view"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-filters">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="send-filter" nc:name="Filtering Messages from a Specific Sender" nc:link="mail_help.xhtml#filtering_messages_from_a_specific_sender"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#search-mailnews">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="search_messages" nc:name="Searching for Specific Messages" nc:link="mail_help.xhtml#searching_for_specific_messages"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-junk">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-controls" nc:name="Using Junk Mail Controls" nc:link="mail_help.xhtml#using_junk_mail_controls" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-options" nc:name="Junk Mail Controls Options" nc:link="mail_help.xhtml#junk_controls_options" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-filters" nc:name="Junk Mail Controls and Filters" nc:link="mail_help.xhtml#junk_controls_and_filters" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk-phishing" nc:name="Phishing Detection" nc:link="mail_help.xhtml#phishing_detection" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-importing-other">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-mail-messages" nc:name="Importing Mail Messages" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-mail-settings" nc:name="Importing Mail Settings" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_settings" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#mail-doc-news">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-subscribe" nc:name="Subscribing to Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#subscribing_to_newsgroups"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-reading-news" nc:name="Reading Newsgroup Messages" nc:link="mail_help.xhtml#reading_newsgroup_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-posting" nc:name="Posting Newsgroup Messages" nc:link="mail_help.xhtml#posting_newsgroup_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-replying-news" nc:name="Contributing to Ongoing Discussions" nc:link="mail_help.xhtml#contributing_to_ongoing_discussions"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-monitoring" nc:name="Monitoring Threads" nc:link="mail_help.xhtml#monitoring_threads"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-delete-news" nc:name="Removing a Newsgroup" nc:link="mail_help.xhtml#removing_a_newsgroup"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-add-newsserver" nc:name="Adding a Newsgroup Server" nc:link="mail_help.xhtml#adding_a_newsgroup_server"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-offline">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-setup" nc:name="Setting Up Mail to Work Offline" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_mozilla_mail_and_newsgroups_to_work_offline"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-inbox" nc:name="Downloading Your Inbox" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_your_inbox_for_offline_use"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-folder" nc:name="Downloading an Individual Folder" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_an_individual_folder_for_offline_use"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-flagged" nc:name="Downloading Selected or Flagged Messages" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_selected_or_flagged_messages_for_offline_use"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-directory" nc:name="Downloading Directory Entries" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_directory_entries_for_offline_use"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-accounts" nc:name="Setting Up Your Accounts for Working Offline" nc:link="mail_help.xhtml#setting_up_your_accounts_for_working_offline"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-items" nc:name="Selecting Items for Offline Viewing" nc:link="mail_help.xhtml#selecting_items_for_offline_viewing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-sync" nc:name="Downloading and Synchronizing Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#downloading_and_synchronizing_your_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-go" nc:name="Working Offline and Reconnecting Later" nc:link="mail_help.xhtml#working_offline_and_reconnecting_later"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#sign-encrypt">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about" nc:name="Digital Signatures &amp; Encryption" nc:link="mail_sec_help.xhtml#about_digital_signatures_and_encryption" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-get" nc:name="Getting Other People's Certificates" nc:link="mail_sec_help.xhtml#getting_other_peoples_certificates" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-config" nc:name="Configuring Security Settings" nc:link="mail_sec_help.xhtml#configuring_security_settings" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-signing" nc:name="Signing &amp; Encrypting a New Message" nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_a_new_message" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-read" nc:name="Reading Signed &amp; Encrypted Messages" nc:link="mail_sec_help.xhtml#reading_signed_and_encrypted_messages" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="compose_security" nc:name="Message Security - Compose Window" nc:link="mail_sec_help.xhtml#message_security_compose_window" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="received_security" nc:name="Message Security - Received Message" nc:link="mail_sec_help.xhtml#message_security_received_message" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#sign-encrypt-about">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about-sig" nc:name="How Digital Signatures Work" nc:link="mail_sec_help.xhtml#how_digital_signatures_work" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt-about-encrypt" nc:name="How Encryption Works" nc:link="mail_sec_help.xhtml#how_encryption_works" /> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-account-settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_account_identity" nc:name="Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#account_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose" nc:name="Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#server_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_copies" nc:name="Copies &amp; Folders" nc:link="mail_help.xhtml#copies_and_folders"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_addressing_settings" nc:name="Composition &amp; Addressing" nc:link="mail_help.xhtml#addressing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline-space" nc:name="Offline and Disk Space" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-account-receipts" nc:name="Return Receipts" nc:link="mail_help.xhtml#return_receipts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-account-junk" nc:name="Junk Settings" nc:link="mail_help.xhtml#junk_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings" nc:name="Security" nc:link="mail_help.xhtml#security"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_local_folders_settings" nc:name="Local Folders" nc:link="mail_help.xhtml#local_folders"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_smtp" nc:name="Outgoing Server (SMTP)" nc:link="mail_help.xhtml#outgoing_server"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-choose">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose-IMAP" nc:name="About IMAP" nc:link="mail_help.xhtml#about_internet_message_access_protocol"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-choose-POP" nc:name="About POP" nc:link="mail_help.xhtml#about_post_office_protocol"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_imap" nc:name="IMAP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#imap_server_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-imap-advanced" nc:name="Advanced IMAP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#advanced_imap_server_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_pop3" nc:name="POP Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#pop_server_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_server_nntp" nc:name="News Server Settings" nc:link="mail_help.xhtml#news_server_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-offline-space">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_imap" nc:name="IMAP" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_settings_imap"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_pop3" nc:name="POP" nc:link="mail_help.xhtml#disk_space_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_offline_nntp" nc:name="News" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_settings_nntp"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail_security_settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_certs" nc:name="About Certificates" nc:link="mail_help.xhtml#about_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_sign" nc:name="Digital Signing" nc:link="mail_help.xhtml#digital_signing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_encrypt" nc:name="Encryption" nc:link="mail_help.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#mail-doc-mailprefs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_general" nc:name="Mail and Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_display" nc:name="Message Display" nc:link="mail_help.xhtml#message_display"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_notifications" nc:name="Notifications" nc:link="mail_help.xhtml#notifications"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_messages" nc:name="Composition" nc:link="mail_help.xhtml#composition"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_formatting" nc:name="Send Format" nc:link="mail_help.xhtml#send_format"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_addressing" nc:name="Addressing" nc:link="mail_help.xhtml#addressing_preferences"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-junk" nc:name="Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#global_junk_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-tags" nc:name="Tags" nc:link="mail_help.xhtml#tags"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-receipts" nc:name="Return Receipts" nc:link="mail_help.xhtml#return_receipts_preferences"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_character_encoding" nc:name="Character Encoding" nc:link="mail_help.xhtml#character_encoding"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_offline" nc:name="Offline and Disk Space" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_preferences"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<!-- COMPOSER HELP SECTION -->
+
+<rdf:Description about="#comp">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc"	nc:name="Vytvorenie novej stránky" nc:link="composer_help.xhtml#starting_a_new_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="page_change" nc:name="Formátovanie stránok" nc:link="composer_help.xhtml#formatting_your_web_pages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table" nc:name="Vloženie tabuliek do stránok" nc:link="composer_help.xhtml#adding_tables_to_your_web_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-image" nc:name="Vloženie obrázkov do stránok" nc:link="composer_help.xhtml#adding_images_to_your_web_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page" nc:name="Nastavenie vlastností stránok" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_properties"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="link_properties" nc:name="Vytváranie odkazov" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_in_composer"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish" nc:name="Publikovanie stránok na internete" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_your_pages_on_the_web"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-prefs" nc:name="Nastavenia Composera" nc:link="composer_help.xhtml#composer_preferences"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#comp-doc">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-create" nc:name="Creating a New Page" nc:link="composer_help.xhtml#creating_a_new_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-save" nc:name="Saving and Browsing Your Page" nc:link="composer_help.xhtml#saving_and_browsing_your_new_page"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#page_change">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-para" nc:name="Formatting Paragraphs, Headings, and Lists" nc:link="composer_help.xhtml#formatting_paragraphs_headings_and_lists"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="lists" nc:name="Working with Lists" nc:link="composer_help.xhtml#working_with_lists"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="char" nc:name="Changing Text Color, Style, and Font" nc:link="composer_help.xhtml#changing_text_color_style_and_font"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="style-remove" nc:name="Removing or Discontinuing Text Styles" nc:link="composer_help.xhtml#removing_or_discontinuing_text_styles"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="find-text" nc:name="Finding and Replacing Text" nc:link="composer_help.xhtml#finding_and_replacing_text"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-hrule" nc:name="Inserting Horizontal Lines" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_horizontal_lines"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="special-chars" nc:name="Inserting Special Characters" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_special_characters"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="html-tag" nc:name="Inserting HTML Elements and Attributes" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_html_elements_and_attributes"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="validate-html" nc:name="Validating the HTML" nc:link="composer_help.xhtml#validating_the_html"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-choose" nc:name="Choosing the Right Editing Mode" nc:link="composer_help.xhtml#choosing_the_right_editing_mode"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#props-hrule">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="props-hrule-horiz" nc:name="Setting Horizontal Line Properties" nc:link="composer_help.xhtml#setting_horizontal_line_properties"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#html-tag">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="advanced_property_editor" nc:name="Using the Advanced Property Editor" nc:link="composer_help.xhtml#using_the_advanced_property_editor"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#comp-doc-table">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-insert" nc:name="Inserting a Table" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_a_table"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="table_properties" nc:name="Changing a Table's Properties" nc:link="composer_help.xhtml#changing_a_tables_properties"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-add" nc:name="Adding/Deleting Rows, Columns, and Cells" nc:link="composer_help.xhtml#adding_and_deleting_rows_columns_and_cells"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-select" nc:name="Selecting Table Elements" nc:link="composer_help.xhtml#selecting_table_elements"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-copy" nc:name="Moving, Copying, and Deleting Tables" nc:link="composer_help.xhtml#moving_copying_and_deleting_tables"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-tableize" nc:name="Converting Text into a Table" nc:link="composer_help.xhtml#converting_text_into_a_table"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#comp-doc-table-add">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-table-change-default" nc:name="Changing the Default Table Editing Behavior" nc:link="composer_help.xhtml#changing_the_default_table_editing_behavior"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#comp-doc-image">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-image-insert" nc:name="Inserting an Image into Your Page" nc:link="composer_help.xhtml#inserting_an_image_into_your_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="image_properties" nc:name="Editing Image Properties" nc:link="composer_help.xhtml#editing_image_properties"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#comp-doc-page">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page-props" nc:name="Setting Page Properties and Meta Tags" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_properties_and_meta_tags"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-page-appear" nc:name="Setting Colors and Background" nc:link="composer_help.xhtml#setting_page_colors_and_backgrounds"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#link_properties">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-inpage" nc:name="Within the Same Page" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_within_the_same_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-others" nc:name="To Other Pages" nc:link="composer_help.xhtml#creating_links_to_other_pages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-images" nc:name="Using Images as Links" nc:link="composer_help.xhtml#using_images_as_links"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-links-remove" nc:name="Removing or Discontinuing Links" nc:link="composer_help.xhtml#removing_or_discontinuing_links"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#comp-doc-publish">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-prepare" nc:name="Publishing a Document" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_a_document"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-update" nc:name="Updating a Published Document" nc:link="composer_help.xhtml#updating_a_published_document"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-as" nc:name="Changing the File Name or Publishing Location" nc:link="composer_help.xhtml#changing_the_filename_or_publishing_location"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-newsite" nc:name="Creating a New Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#creating_a_new_publishing_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-default" nc:name="Choosing the Default Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#choosing_the_default_publishing_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-delete" nc:name="Deleting a Publishing Site" nc:link="composer_help.xhtml#deleting_a_publishing_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting" nc:name="Solving Common Publishing Problems" nc:link="composer_help.xhtml#solving_common_publishing_problems"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-settings" nc:name="Publishing Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publishing_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#comp-doc-publish-prepare">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-tips" nc:name="Publishing Tips" nc:link="composer_help.xhtml#tips_for_avoiding_broken_links_or_missing_images"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#comp-doc-publish-troubleshooting">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-settings" nc:name="Verifying Your Publishing Settings" nc:link="composer_help.xhtml#verifying_your_publishing_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-files" nc:name="Checking Your File Names" nc:link="composer_help.xhtml#checking_your_filenames"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-troubleshooting-errors" nc:name="Fixing Publishing Errors" nc:link="composer_help.xhtml#fixing_publishing_errors"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#comp-doc-publish-settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-publishtab" nc:name="Publish Page - Publish" nc:link="composer_help.xhtml#publish_page_publish"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-settingstab" nc:name="Publish Page - Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publish_page_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="comp-doc-publish-site-settings" nc:name="Publish Settings" nc:link="composer_help.xhtml#publish_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#comp-doc-prefs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="composer_prefs_general" nc:name="Composer" nc:link="composer_help.xhtml#composer"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="composer_prefs_newpage" nc:name="New Page Settings" nc:link="composer_help.xhtml#new_page_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<!-- CUSTOMIZATION HELP CONTENT -->
+
+<rdf:Description about="#cust">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-doc" nc:name="Bočný panel" nc:link="customize_help.xhtml#sidebar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="customize_help.xhtml#tabbed_browsing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-font" nc:name="Zmena písma, farieb a tém" nc:link="customize_help.xhtml#changing_fonts_colors_and_themes"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-toolbar" nc:name="Panely s nástrojmi" nc:link="customize_help.xhtml#toolbars"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk" nc:name="Záložky" nc:link="customize_help.xhtml#bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-page" nc:name="Spustenie
+   &brandShortName;" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_how_mozilla_starts_up"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref" nc:name="Nastavenia vzhľadu" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="navigator_pref_navigator" nc:name="Nastavenia prehliadača" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="advanced_pref_advanced" nc:name="Rozšírené nastavenia" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+ <rdf:Description about="#cust-doc">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-define" nc:name="Čo je bočný panel?" nc:link="customize_help.xhtml#what_is_sidebar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-openclose" nc:name="Otvorenie, zatvorenie a zmena veľkosti bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#opening_closing_and_resizing_sidebar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-using" nc:name="Zobrazenie kariet bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#viewing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-adding" nc:name="Pridanie kariet bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#adding_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-indiv" nc:name="Prispôsobenie individuálnych kariet bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#customizing_individual_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-reorg" nc:name="Usporiadanie kariet bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#reorganizing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-sidebar-removing" nc:name="Odstránenie kariet bočného panela" nc:link="customize_help.xhtml#removing_sidebar_tabs"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cust-tabbed">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-whatis" nc:name="What is Tabbed Browsing?" nc:link="customize_help.xhtml#what_is_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedsetting" nc:name="Setting up Tabbed Browsing" nc:link="customize_help.xhtml#setting_up_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedopening" nc:name="Opening Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#opening_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedmoving" nc:name="Moving Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#moving_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedbookmarking" nc:name="Bookmarking Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#bookmarking_tabs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed-tabbedclosing" nc:name="Closing Tabs" nc:link="customize_help.xhtml#closing_tabs"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cust-font">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-fonts" nc:name="Changing the Default Font" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_default_fonts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-colors" nc:name="Changing the Default Colors" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_default_colors"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-themes" nc:name="Changing the Theme" nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_theme"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cust-toolbar">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-main" nc:name="Navigation Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-personal" nc:name="Personal Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-status" nc:name="Status Bar" nc:link="customize_help.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-taskbar" nc:name="Component Bar" nc:link="customize_help.xhtml#component_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-hide" nc:name="Hiding a Toolbar" nc:link="customize_help.xhtml#hiding_a_toolbar"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cust-bkmk">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-intro" nc:name="What Are Bookmarks?" nc:link="customize_help.xhtml#what_are_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-use" nc:name="Using Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#using_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-create" nc:name="Creating New Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#creating_new_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-organize" nc:name="Organizing Your Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#organizing_your_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-change" nc:name="Changing Individual Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#changing_individual_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-search" nc:name="Searching Your Bookmarks" nc:link="customize_help.xhtml#searching_your_bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-multiple" nc:name="Exporting or Importing a Bookmark List" nc:link="customize_help.xhtml#exporting_or_importing_a_bookmark_list"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cust-page">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-startpage" nc:name="Specifying a Starting Page" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_a_starting_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-home" nc:name="Changing Your Home Page" nc:link="customize_help.xhtml#changing_your_home_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-start" nc:name="Specifying Which Components Open at Launch" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_which_components_open_at_launch"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#appearance_pref">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_content" nc:name="Obsah" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#content"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_fonts" nc:name="Písma" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#fonts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref_colors" nc:name="Farby" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#colors"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#navigator_pref_navigator">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_history" nc:name="History" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#history"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_languages" nc:name="Languages" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#languages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_helper_applications" nc:name="Helper Applications" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#helper_applications"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_location_bar" nc:name="Location Bar" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#location_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_internet_searching" nc:name="Internet Search" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#internet_search"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_tabbed_browsing" nc:name="Tabbed Browsing" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="navigator_pref_downloads" nc:name="Downloads" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#downloads"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#advanced_pref_advanced">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_scripts" nc:name="Scripts &amp; Plug-ins" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plug-ins"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_keyboard_nav" nc:name="Keyboard Navigation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#keyboard_navigation"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_cache" nc:name="Cache" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#cache"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_proxies" nc:name="Proxies" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#proxies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_http_networking" nc:name="HTTP Networking" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#http_networking"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_installation" nc:name="Software Installation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#software_installation"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_mouse_wheel" nc:name="Mouse Wheel" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#mouse_wheel"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_dom_inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#dom_inspector"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<!-- To load Advanced Proxy Preferences Help content from prefs -->
+<rdf:Description ID="nav-prefs-advanced-proxy-advanced" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#advanced_proxy_preferences"/>
+
+<!-- USING PRIVACY FEATURES CONTENT -->
+<rdf:Description about="#using-priv-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc" nc:name="Privacy on the Internet" nc:link="privacy_help.xhtml#privacy_on_the_internet"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies" nc:name="Using the Cookie Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_cookie_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password" nc:name="Using the Password Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms" nc:name="Using the Form Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt" nc:name="Encrypting Stored Sensitive Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="images-help-managing" nc:name="Managing Images" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_images"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking" nc:name="Ovládanie vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen" nc:name="Súkromie a bezpečnosť" nc:link="privsec_help.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#privacy-doc">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-visit" nc:name="What Information Does My Browser Give to a Website?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_information_does_my_browser_give_to_a_web_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-cookies" nc:name="What Are Cookies, and How Do They Work?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-email" nc:name="How Can I Control Web Pages in Email Messages?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_control_web_pages_in_email_messages"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-unauth" nc:name="How Can I Make Sure Unauthorized People Don't Use Information About Me?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_make_sure_unauthorized_people_dont_use_information_about_me"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-cookies">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-manage" nc:name="Enabling &amp; Disabling Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#enabling_and_disabling_cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-site" nc:name="Managing Cookies Site-By-Site" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_cookies_site-by-site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-view" nc:name="Viewing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-remove" nc:name="Removing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#removing_cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-policies" nc:name="Setting Privacy Levels" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_privacy_levels"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-settings" nc:name="Cookie Manager Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_manager_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-cookies-settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_prefs" nc:name="Cookie Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_stored" nc:name="Stored Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#stored_cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_sites" nc:name="Cookie Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_sites"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels" nc:name="Privacy Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#privacy_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_notify" nc:name="Cookie Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_notification"/> </rdf:li>
+
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#privacy_levels">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels-level" nc:name="Level of Privacy" nc:link="using_priv_help.xhtml#level_of_privacy"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy_levels-accept" nc:name="Cookie Acceptance Policy" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_acceptance_policy"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-password">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-manage" nc:name="Remembering User Names and Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-auto" nc:name="Entering Names and Passwords Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#entering_user_names_and_passwords_automatically"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-onoff" nc:name="Turning On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_password_manager_on_and_off"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-view" nc:name="Managing Stored Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_and_managing_stored_passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-settings" nc:name="Password Settings" nc:link="passwords_help.xhtml#password_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-password-settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="passwords_prefs" nc:name="Password Preferences" nc:link="passwords_help.xhtml#passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="password_mgr" nc:name="Password Manager" nc:link="passwords_help.xhtml#password_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="passwords_master" nc:name="Master Password Preferences" nc:link="passwords_help.xhtml#master_passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-change" nc:name="Change Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#change_master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-timeout" nc:name="Master Password Timeout" nc:link="passwords_help.xhtml#master_password_timeout"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-reset" nc:name="Reset Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#reset_master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="choosing-good-password" nc:name="Choosing a Good Password" nc:link="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-forms">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-saveinfo" nc:name="Saving Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#saving_form_data"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-auto" nc:name="Filling Out Forms Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#filling_out_forms_automatically"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-notify" nc:name="Turning off Form Manager Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_off_form_manager_notification"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-view-edit" nc:name="Managing Stored Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_stored_form_data"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-sites-view-edit" nc:name="Editing Stored Site Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#editing_stored_site_information"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-forms" nc:name="Viewing Privacy Policies" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_privacy_policies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="form_settings" nc:name="Form Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_settings"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#form_settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefs" nc:name="Form Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_data" nc:name="Form Manager - Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_data"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_sites" nc:name="Form Manager - Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_sites"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefill" nc:name="Prefill Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#prefill_form_data"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-priv-help-encrypt">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-on" nc:name="Turning Encryption On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-master" nc:name="Setting a Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_a_master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-change" nc:name="Changing Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#changing_your_master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-logout" nc:name="Logging Out of Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#logging_out_of_your_master_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-forget" nc:name="What to Do If You Forget Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#what_to_do_if_you_forget_your_master_password"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#pop_up_blocking">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking_prefs" nc:name="Nastavenia vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml#privacy_and_security_preferences_popup_windows"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<rdf:Description about="#images-help-managing">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="images_prefs" nc:name="Image Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#images"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<!-- USING CERTIFICATES CONTENT -->
+<rdf:Description about="#using-help-certs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-get" nc:name="Getting Your Own Certificate" nc:link="using_certs_help.xhtml#getting_your_own_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-info" nc:name="Checking Security For a Web Page" nc:link="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage" nc:name="Managing Certificates" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices" nc:name="Managing Smart Cards and Other Security Devices" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_smart_cards_and_other_security_devices"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-ssl" nc:name="Managing SSL Warnings and Settings" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_ssl_warnings_and_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation" nc:name="Controlling Validation" nc:link="using_certs_help.xhtml#controlling_validation"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-context-help" nc:name="Nastavenia certifikátov" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#certificate_settings"/> </rdf:li>
+
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-manage">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-my" nc:name="That Identify You" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_you"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-others" nc:name="That Identify Others" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_others"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-sites" nc:name="That Identify Websites" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_websites"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage-cas" nc:name="That Identify CAs" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_certificate_authorities"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-devices">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-about" nc:name="About Security Devices and Modules" nc:link="using_certs_help.xhtml#about_security_devices_and_modules"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-devices" nc:name="Using Security Devices" nc:link="using_certs_help.xhtml#using_security_devices"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-modules" nc:name="Using Security Modules" nc:link="using_certs_help.xhtml#using_security_modules"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-devices-fips" nc:name="Enabling FIPS Mode" nc:link="using_certs_help.xhtml#enable_fips_mode"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-ssl">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="ssl-settings" nc:name="Nastavenia SSL" nc:link="ssl_help.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#ssl-settings">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="ssl_prefs" nc:name="Nastavenia SSL" nc:link="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-validation">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-how" nc:name="How Validation Works" nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls" nc:name="Managing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_crls"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-ocsp" nc:name="Configuring OCSP" nc:link="using_certs_help.xhtml#configuring_ocsp"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="validation_prefs" nc:name="Validation Settings" nc:link="validation_help.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-validation-crls">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-next" nc:name="About the Next Update Date" nc:link="using_certs_help.xhtml#about_the_next_update_date"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-import" nc:name="Importing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#importing_crls"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-view" nc:name="Viewing and Managing CRLs" nc:link="using_certs_help.xhtml#viewing_and_managing_crls"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#validation_prefs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-prefs" nc:name="Validation Preferences" nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-manage" nc:name="Manage CRLs" nc:link="validation_help.xhtml#manage_crls"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-import" nc:name="CRL Import Status" nc:link="validation_help.xhtml#crl_import_status"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-auto-update-prefs" nc:name="Automatic CRL Update Preferences" nc:link="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#using-help-certs-context-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="certs_prefs" nc:name="Certificate Preferences" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="certs-help" nc:name="Certificate Manager" nc:link="certs_help.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_devices" nc:name="Device Manager" nc:link="certs_help.xhtml#device_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help" nc:name="Certificate Information and Decisions" nc:link="cert_dialog_help.xhtml"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<!-- YOUR CERTIFICATES CONTENT -->
+
+<rdf:Description about="#certs-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="my_certs" nc:name="Your Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#your_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="others_certs" nc:name="Other People's Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#other_peoples_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="web_certs" nc:name="Website Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#web_site_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="ca_certs" nc:name="Authorities" nc:link="certs_help.xhtml#authorities"/> </rdf:li>
+
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#my_certs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert_backup_pwd" nc:name="Choose a Certificate Backup Password" nc:link="certs_help.xhtml#choose_a_certificate_backup_password"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_my_certs" nc:name="Delete Your Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_your_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#others_certs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_email_certs" nc:name="Delete Email Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#delete_email_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#web_certs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_web_certs" nc:name="Edit Website Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_web_site_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_web_certs" nc:name="Delete Website Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_web_site_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#ca_certs">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_ca_certs" nc:name="Edit CA Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_ca_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_ca_certs" nc:name="Delete CA Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_ca_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<rdf:Description about="#cert-dialog-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert_details" nc:name="Certificate Viewer" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_viewer"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="which_token" nc:name="Choose Security Device" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#choose_security_device"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="priv_key_copy" nc:name="Encryption Key Copy" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#encryption_key_copy"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="backup_your_cert" nc:name="Certificate Backup" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_backup"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="which_cert" nc:name="User Identification Request" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#user_identification_request"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="new_ca" nc:name="New Certificate Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#new_certificate_authority"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-website" nc:name="Website Certificates" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cert_details">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-general" nc:name="General Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#general_tab"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-details" nc:name="Details Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#details_tab"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#cert-dialog-help-website">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="new_web_cert" nc:name="Website Certified by an Unknown Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certified_by_an_unknown_authority"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="exp_web_cert" nc:name="Server Certificate Expired" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_expired"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="not_yet_web_cert" nc:name="Server Certificate Not Yet Valid" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_not_yet_valid"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="bad_name_web_cert" nc:name="Domain Name Mismatch" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#domain_name_mismatch"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+
+<!-- PROFILE HELP CONTENT STARTS-->
+<rdf:Description about="#profile-help">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-create" nc:name="Vytvorenie nového profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#creating_a_new_profile"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-delete" nc:name="Odstránenie alebo premenovanie profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#deleting_or_renaming_a_profile"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming" nc:name="Vzdialený profil" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_profiles"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-prefs" nc:name="Nastavenia vzdialených profilov" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_prefs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-item-selection" nc:name="Voľba súčastí" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_item_selection"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<!-- TOOLS AND DEVELOPMENT CONTENT STARTS -->
+ 
+<rdf:Description about="#tools">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-js_console" nc:name="Chybová konzola" nc:link="developer_tools.xhtml#js_console"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="developer_tools.xhtml#inspector"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-venkman" nc:name="Ladiaci nástroj JavaScriptu" nc:link="developer_tools.xhtml#venkman"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+</rdf:Description>
+
+<!-- KEYBOARD SHORTCUTS CONTENT STARTS -->
+<rdf:Description about="#shortcuts">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_using" nc:name="Používame klávesové skratky" nc:link="shortcuts.xhtml#using_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_general" nc:name="Všeobecné skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml#general_mozilla_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator" nc:name="Skratky prehliadača" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail" nc:name="Skratky pre Poštu a diskusie" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_composer" nc:name="Skratky pre Composer" nc:link="shortcuts-composer.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_help" nc:name="Skratky pre pomocníka" nc:link="shortcuts.xhtml#help_window_shortcuts"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#shortcuts_navigator">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_bookmarks" nc:name="Skratky pre záložky" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#bookmarks_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_navigation" nc:name="Skratky pre navigáciu na stránkach" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_navigation_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_viewing" nc:name="Skratky pre zobrazovanie stránok" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_viewing_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_tabbed_browsing" nc:name="Skratky pre prehliadanie na kartách" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_sidebar" nc:name="Skratky bočného panela" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#sidebar_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_forms" nc:name="Skratky pre formuláre" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#forms_shortcuts"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#shortcuts_mail">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_general" nc:name="Všeobecné skratky pre Poštu a diskusie" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#general_mail_and_newsgroups_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_list" nc:name="Skratky pre zoznam správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_list_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_compose" nc:name="Skratky pre vytváranie správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_compose_shortcuts"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+</rdf:RDF>
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -365,22 +365,22 @@
 
 <table class="defaultTable">
  <thead>
   <tr>
    <th>Item</th>
    <th>Explanation</th>
   </tr>
  </thead>
- <tbody>
+ <tbody class="tbody-default">
   <tr>
    <td>Name</td>
    <td>The name assigned to the cookie by its originator.</td>
   </tr>
-  <tr class="even">
+  <tr>
    <td>Information</td>
    <td>A string of characters containing the information a site tracks
     for you. It might contain a user key or name by which you are
     identified to the site, information about your interests, and so
     forth.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Host or domain</td>
@@ -392,31 +392,31 @@
 
     <p>A <strong>domain</strong> cookie is sent back to any site
      that&apos;s in the same domain as the site that set it. A site&apos;s
      domain is the part of its URL that contains the name of an
      organization, business, or school&mdash;such as netscape.com or
      washington.org.</p>
    </td>
   </tr>
-  <tr class="even">
+  <tr>
    <td>Path</td>
    <td>The file pathway. This is provided only if the cookie should be sent
     back to all URLs that are on that path or lower. For example,
     <tt>http://a.b/x/y/z.html</tt> means that the cookie can also be set
     for path <tt>x/</tt>.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Send For</td>
    <td>When this field is <q>For encrypted connections only</q> it means
     that the browser checks the connection whenever the server asks for a
     cookie and will not send it unless the connection is encrypted
     (HTTPS).</td>
   </tr>
-  <tr class="even">
+  <tr>
    <td>Expires</td>
    <td>The date and time at which the cookie will be deactivated. The
     browser regularly removes expired cookies from your computer.</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 
 <p>To remove cookies, click one of these buttons:</p>
--- a/suite/chrome/common/search/search-editor.properties
+++ b/suite/chrome/common/search/search-editor.properties
@@ -1,6 +1,7 @@
-NewCategoryPrompt=Zadajte názov novej kategórie:
+NewCategoryPrompt=Zadajte názov kategórie:
 NewCategoryTitle=Nová kategória
 RenameCategoryPrompt=Zadajte nový názov kategórie:
 RenameCategoryTitle=Premenovať kategóriu
 RemoveCategoryPrompt=Naozaj chcete odstrániť túto kategóriu?
+RemoveCategoryTitle=Odstrániť kategóriu
 RemoveCategoryYes=O&dstrániť
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
@@ -1,13 +1,14 @@
 # Online/offline tooltips
-onlineTooltip0=Režim online (proxy: žiadne). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
-onlineTooltip1=Režim online (proxy: manuálne). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
-onlineTooltip2=Režim online (proxy: automatické pomocou URL). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
-onlineTooltip4=Režim online (proxy: automatické). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
+onlineTooltip0=Režim online (server proxy: žiadny). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
+onlineTooltip1=Režim online (server proxy: manuálne nastavený). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
+onlineTooltip2=Režim online (server proxy: automatický pomocou adresy URL). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
+onlineTooltip4=Režim online (server proxy: automatický). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
+onlineTooltip5=Režim online (server proxy: nastavený v systéme). Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
 offlineTooltip=Režim offline. Kliknutím na ikonu prejdete do režimu online.
 
 # Popup menus
 popupMenuShow=Zobraziť %S
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 
 # Check for Updates
 updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -61,17 +61,21 @@
 <!ENTITY notJunk.label "Nie Spam">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Najnižšia">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Nízka">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normálna">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Vysoká">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Najvyššia">
 
-<!ENTITY conditionDesc.label "Pre prichádzajúce správy, ktoré:">
+<!ENTITY contextDesc.label "Filter použiť pri:">
+<!ENTITY contextDesc.accesskey "F">
+<!ENTITY contextIncoming.label "kontrole pošty">
+<!ENTITY contextManual.label "manuálnom spustení">
+<!ENTITY contextBoth.label "kontrole pošty alebo manuálnom spustení">
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Vykonať tieto akcie:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "V">
 
 <!ENTITY newFolderButton.label "Nový priečinok…">
 <!ENTITY newFolderButton.accesskey "N">
 
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 <!ENTITY moveMessage.label "Presunúť do priečinka">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -110,16 +110,20 @@ prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
 emptyEmailAddCard=Nemôžete pridať kartu, ktorá nemá nastavenú primárnu e-mailovú adresu.
 emptyEmailAddCardTitle=Kartu nie je možné pridať
 addressBook=Adresár
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
+## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
+ldap_2.servers.oe.description=Kontakty OE
+## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
+ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
 # status bar stuff
 ## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus): 
 ## %1$S is address book name, %2$S is card count
 totalCardStatus=Celkom kariet v adresári %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=Neboli nájdené žiadne výsledky
 matchFound=Nájdené výsledky (celkom: 1)
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -369,17 +369,17 @@
 <!ENTITY createFilter.accesskey "f">
 <!ENTITY moveMsgMenu.label "Presunúť">
 <!ENTITY moveMsgMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Kopírovať adresu správy">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "s">
 <!ENTITY copyMsgMenu.label "Skopírovať">
 <!ENTITY copyMsgMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy použité">
-<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "a">
+<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY killThreadMenu.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "I">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "d">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
 <!ENTITY watchThreadMenu.label "Sledovať vlákno">
 <!ENTITY watchThreadMenu.accesskey "S">
@@ -535,17 +535,17 @@
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy pooužité">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
-<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "d">
+<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Prijať správy">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "a">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Otvoriť">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Premenovať">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "r">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -404,12 +404,15 @@ confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
+emptyTrashTitle=Potvrdenie
+emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
+emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=Analýza nevyžiadanej pošty %S ukončená
 processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -48,16 +48,17 @@ cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUsername=Zadajte používateľské meno pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterPassword=Zadajte heslo pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterPasswordTitle=Vyžadované heslo pre diskusné skupiny
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 downloadingHeaders=Preberá sa %S z %S hlavičiek
+downloadingFilterHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %S (%S/%S)
 downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
 bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
 checkingForNewNews=Kontrolujú sa nové správy diskusnej skupiny %S z %S na %S.
 downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S
 
 onlyCancelOneMessage=Naraz môžete zrušiť iba jeden príspevok.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
--- a/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 aa=Afarský
-ab=Abcházština
+ab=Abcházsky
 ae=Avestanský
 af=Africký
 ak=Akanský
 am=Amharský
 an=Aragónsky
 ar=Arabský
 as=Asámejský
 ast=Astúrsky
@@ -20,136 +20,136 @@ bm=Bambarský
 bn=Bengálsky
 bo=Tibetský
 br=Bretónsky
 bs=Bosniansky
 ca=Katalánsky
 ce=Čečenský
 ch=Čamorský
 co=Korzický
-cr=Cree
+cr=Kreolský
 cs=Český
 cu=Starosloviensky
-cv=Chuvash
+cv=Čuvašský
 cy=Waleský
 da=Dánsky
 de=Nemecký
-dv=Divehi
+dv=Maledivský
 dz=Bhutánsky
 ee=Ewe
 el=Grécky
 en=Anglický
 eo=Esperanto
 es=Španielsky
 et=Estónsky
 eu=Baskický
 fa=Perzský (Farsi)
-ff=Fulah
+ff=Fulbský
 fi=Fínsky
 fj=Fidžský
 fo=Faerský
 fr=Francúzsky
 fur = Friulský
 fy=Frízsky
 ga=Írsky
 gd=Škótsky
 gl=Galský
-gn=Guarani
-gu=Gujarati
-gv=Manx
-ha=Hausa
+gn=Guaranský
+gu=Gujaratský
+gv=Manský
+ha=Hausský
 he=Hebrejský
 hi=Hindský
 ho=Hiri Motu
 hr=Chorvátsky
 hsb=Horná srbština
 ht=Haitský
 hu=Maďarský
 hy=Arménsky
-hz=Herero
+hz=Hererský
 ia=Interlingua
 id=Indonézsky
 ie=Interlingue
 ig=Igbo
 ii=Sičuánsky
 ik=Inupiak
-io=Ido
+io=Idoský
 is=Islandský
 it=Taliansky
-iu=Inuktitut
+iu=Inuktitutský
 ja=Japonský
 jv=Jávsky
 ka=Gruzínsky
 kg=Konžský
-ki=Kikuyu
-kj=Kuanyama
+ki=Kikujský
+kj=Kuaňamský
 kk=Kazašský
 kl=Grónsky
 km=Kambodžský
-kn=Kannada
+kn=Kannadský
 ko=Kórejský
-kok=Konkani
-kr=Kanuri
+kok=Konkánsky
+kr=Kanurijský
 ks=Kašmírsky
 ku=Kurdský
-kv=Komi
-kw=Cornish
+kv=Komský
+kw=Kornský
 ky=Kirgizský
 la=Latinský
 lb=Luxemburský
-lg=Ganda
-li=Limburgan
-ln=Lingala
+lg=Gandský
+li=Limburganský
+ln=Lingalský
 lo=Laoský
 lt=Lotyšský
 lu=Luba-Katanga
 lv=Litovský
 mg=Malagézsky
-mh=Marshallese
+mh=Maršálsky
 mi=Maurský
 mk=Macedónsky
 ml=Malajamský
 mn=Mongolský
 mo=Moldavský
 mr=Marathi
 ms=Malajský
 mt=Maltský
 my=Barmský
-na=Nauru
+na=Naurský
 nb=Nórsky/Bokmaal
-nd=Ndebele, North
+nd=Ndebelský, severný
 ne=Nepálsky
 ng=Ndonga
 nl=Holandský
 nn=Nórsky/Nynorsk
 no=Nórsky
-nr=Ndebele, South
+nr=Ndebelský, južný
 nso=Sotho, severný
 nv=Navachský
 ny=Chichewa
 oc=Okcitánsky
 oj=Ojibwa
 om=Oromo
-or=Oriya
+or=Orijský
 os=Osetský
 pa=Pandžábsky
 pi=Pali
 pl=Poľský
 ps=Paštúnsky
 pt=Portugalský
 qu=Kečuánsky
 rm=Rétorománsky
 rn=Kirundi
 ro=Rumunský
 ru=Ruský
-rw=Kinyarwanda
+rw=Rwandský
 sa=Sanskrit
 sc=Sardínsky
 sd=Sindhský
-se=Northern Sami
+se=Severná saamčina
 sg=Sangro
 si=Singhálsky
 sk=Slovenský
 sl=Slovinský
 sm=Samojský
 sn=Shona
 so=Somálsky
 sq=Albánsky
@@ -158,36 +158,36 @@ ss=Siswati
 st=Sotho, Južné
 su=Sudánsky
 sv=Švédsky
 sw=Svahilský
 ta=Tamilský
 te=Telugu
 tg=Tadžický
 th=Thajský
-ti=Tigrinya
+ti=Tigriňský
 tig=Tigre
 tk=Turkménsky
-tl=Tagalog
-tlh=Klingon
-tn=Tswana
-to=Tonga
+tl=Tagalský
+tlh=Klingonský
+tn=Tswanský
+to=Tongský
 tr=Turecký
-ts=Tsonga
+ts=Tsongský
 tt=Tatársky
 tw=Twi
 ty=Tahitský
-ug=Uighur
+ug=Ujgurský
 uk=Ukrajinský
 ur=Urdu
 uz=Uzbecký
-ve=Venda
+ve=Vendský
 vi=Vietnamský
 vo=Volapük
 wa=Valónsky
 wen=Lužickosrbský
-wo=Wolof
-xh=Xhosa
+wo=Wolofský
+xh=Xhošský
 yi=Jidiš
 yo=Jorubský
-za=Zhuang
+za=Čuangský
 zh=Čínsky
 zu=Zulu
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -5,18 +5,20 @@
 
 <!ENTITY checking.title         "Zisťujú sa aktualizácie">
 <!ENTITY checking.label         "&brandShortName; kontroluje dostupnosť aktualizácií…">
 
 <!ENTITY cancel.label          "Zrušiť">
 <!ENTITY cancel.accesskey        "Z">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
-<!ENTITY noupdatesfound.intro      "Neboli nájdené žiadne nové aktualizácie. &brandShortName; môže 
+<!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude
                      pravidelne zisťovať ich dostupnosť.">
+<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
+                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
 <!ENTITY incompatibleChecking.label   "Kontroluje sa, či táto aktualizácia nespôsobí problémy s vašimi rozšíreniami/témami…">
 <!ENTITY clickHere.label         "Zobraziť viac informácií o tejto aktualizácii">
 
 <!ENTITY incompatible.warning      "Táto aktualizácia programu spôsobí, že niektoré rozšírenia a témy
                      nebudú fungovať, ak ich neaktualizujete.">
 <!ENTITY listIncompatible.label     "Zobraziť zoznam">
 <!ENTITY listIncompatible.accesskey   "b">