update CALENDAR_1_6_BUILD1 CALENDAR_1_6_RELEASE FENNEC_14_0_BUILD1 FENNEC_14_0_BUILD2 FENNEC_14_0_RELEASE FENNEC_14_0b10_BUILD1 FENNEC_14_0b10_BUILD2 FENNEC_14_0b10_RELEASE FENNEC_14_0b11_BUILD1 FENNEC_14_0b11_RELEASE FENNEC_14_0b12_BUILD1 FENNEC_14_0b12_RELEASE FENNEC_14_0b7_BUILD1 FENNEC_14_0b7_BUILD2 FENNEC_14_0b7_BUILD3 FENNEC_14_0b7_RELEASE FENNEC_14_0b8_BUILD1 FENNEC_14_0b8_BUILD2 FENNEC_14_0b8_BUILD3 FENNEC_14_0b8_BUILD4 FENNEC_14_0b8_RELEASE FIREFOX_14_0b10_BUILD1 FIREFOX_14_0b10_RELEASE FIREFOX_14_0b11_BUILD1 FIREFOX_14_0b11_RELEASE FIREFOX_14_0b12_BUILD1 FIREFOX_14_0b12_RELEASE FIREFOX_14_0b7_BUILD1 FIREFOX_14_0b7_RELEASE FIREFOX_14_0b8_BUILD1 FIREFOX_14_0b8_RELEASE FIREFOX_14_0b9_BUILD1 FIREFOX_14_0b9_RELEASE THUNDERBIRD_14_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_14_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_14_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_14_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_14_0b4_BUILD1 THUNDERBIRD_14_0b4_RELEASE THUNDERBIRD_14_0b5_BUILD1 THUNDERBIRD_14_0b5_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 07 Jun 2012 22:47:22 +0200
changeset 644 ec2a150db9c09b0e6c4d160b1e206e593c9bba93
parent 643 d9cf6156eeb9ccd8d57cda13044a554d04bf420b
child 647 74e7bbbfda3b2a387e3e191f9fdfce0d0db40e9b
child 650 c3bf2aa863444ae088637c5ab5a26198062357cf
child 651 70d3b563014022bfa7ec591fa2f964be719539e7
child 654 57e77cbe0334dd0ac755c7fe168669a5e51e250c
child 657 81220193ed414b897bc347a677664ea0d257d5a0
child 658 1aca2b8cafe0827a2771f0ad46daf2a427439320
child 659 bd4df5a47067db357613e66a4de739efb8bbb355
child 660 331895915cab714a885d7077908a88eaaf33e92e
child 661 33f5d2dab5b35aec8c0952ce007be7653d7e517b
child 662 6981c4c81615aff62081d63b5f51bdf0369361ed
child 665 d352de15f9f0ab70a8dc8488006e32a0a4bd63e3
child 666 adff488eae088b0cc007b4a6a6c80375d3dd729f
child 667 6ae9cd785360500fc6d89b352bc192fb992ac875
child 668 50c9c35696ab6e2a3dc52428b2a32374e7d78c4c
child 669 acfb0c119c4d961024beebbd563a3843f8ff4e3e
child 670 f1f99acaa5cf113fff704ed0a2f0ba4c81731622
child 671 a241c2c18016ffd0499a608aac5c64f2074221b8
child 674 e05a8812ab92f3daf4441c3a0584327a21c49bab
child 675 8b09ff36f3d8d498c400218d247506cd61614627
child 676 806074f4b2361cc4a385d9e857e6ed2ce6223ad3
child 677 b51d5595c476f1287f954b8e30f5efa330db62e7
child 680 23ef9151b5488cd3fe0a14f24034514cbd3d3c6a
child 682 6f07fc54d557a7f10d5ca56ea16a7dbfe6f1a3a8
child 683 94f724827aa2b65c005e9bab116263083443d455
child 686 c3b2c636e2c45fe139f0b707ae09d58d68b0b305
child 690 aad4261541e9b71efa42ac33d994edeef0104a9d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
chat/irc.properties
chat/status.properties
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -34,44 +34,44 @@ ctcp.version=%1$S používa "%2$S"
 #  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
 #  %2$S is the time response.
 ctcp.time=Čas používateľa %1$S je %2$S.
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
 #  These are the help messages for each command, the %S is the command name
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
-command.action=%S <action to perform>: Perform an action.
-command.ctcp=%S <nick> <msg>: Sends a CTCP message to the nick.
-command.chanserv=%S <command>: Send a command to ChanServ.
-command.deop=%S <nick1>[,<nick2>]*: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this.
-command.devoice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this.
-command.invite=%S <nick> [<room>]: Invite someone to join you in the specified channel, or the current channel.
-command.join=%S <room1>[,<room2>]* [<key1>[,<key2>]*]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed.
-command.kick=%S <nick> [<message>]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this.
-command.list=%S: Display a list of chat rooms on the network. Warning, some servers may disconnect you upon doing this.
-command.memoserv=%S <command>: Send a command to MemoServ.
-command.mode=%S (<nick>|<channel>) (+|-)<new mode>: Set or unset a channel or user mode.
-command.msg=%S <nick> <message>: Send a private message to a user (as opposed to a channel).
-command.nick=%S <new nickname>: Change your nickname.
-command.nickserv=%S <command>: Send a command to NickServ.
-command.notice=%S <target> <message>: Send a notice to a user or channel.
-command.op=%S <nick1>[,<nick2>]*: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this.
-command.operserv=%S <command>: Send a command to OperServ.
-command.part=%S [message]: Leave the current channel with an optional message.
-command.ping=%S [<nick>]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has.
-command.quit=%S <message>: Disconnect from the server, with an optional message.
-command.quote=%S <command>: Send a raw command to the server.
-command.time=%S: Displays the current local time at the IRC server.
-command.topic=%S [<new topic>]: View or change the channel topic.
-command.umode=%S (+|-)<new mode>: Set or unset a user mode.
-command.version=%S <nick>: Request the version of a user's client.
-command.voice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this.
-command.wallops=%S <message>: If you don't know what this is, you probably can't use it (sends a command to all connected with the +w flag and all operators on the server.
-command.whowas=%S <nick>: Get information on a user that has logged off.
+command.action=%S <akcia>: vykoná zadanú akciu.
+command.ctcp=%S <prezývka> <správa>: odošle zadanú správu CTCP používateľovi s danou prezývkou.
+command.chanserv=%S <príkaz>: odošle zadaný príkaz na ChanServ.
+command.deop=%S <prezývka1>[,<prezývka2>]*: zadaným používateľom odstráni rolu 'operátor kanála'. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
+command.devoice=%S <prezývka1>[,<prezývka2>]*: zadanému používateľovi odoberie možnosť hovoriť v prípade, ak je kanál moderovaný (+m). Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
+command.invite=%S <prezývka> [<miestnosť>]: pozve zadaného používateľa vstúpiť do miestnosti v danom alebo aktuálnom kanáli.
+command.join=%S <miestnosť1>[,<miestnosť2>]* [<kľúč1>[,<kľúč2>]*]: vstúpi do zadaných miestností, voliteľne s kľúčom, ak je potrebný.
+command.kick=%S <prezývka> [<správa>]: vyhodí zadaného používateľa z kanála. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
+command.list=%S: zobrazí zoznam miestností na danom serveri. Upozornenie: niektoré servery vás môžu po tomto odpojiť.
+command.memoserv=%S <príkaz>: odošle zadaný príkaz na MemoServ.
+command.mode=%S [<kanál>] [(+|-)<nový režim>] [<prezývka>]: nastaví alebo zruší režim kanála alebo používateľa.
+command.msg=%S <prezývka> <správa>: odošle zadanú správu ako súkromnú pre daného používateľa (namiesto odoslania celému kanálu).
+command.nick=%S <nová prezývka>: zmení moju prezývku.
+command.nickserv=%S <príkaz>: odošle zadaný príkaz na NickServ.
+command.notice=%S <cieľ> <správa>: odošle správu používateľovi alebo kanálu.
+command.op=%S <prezývka1>[,<prezývka2>]*: udelí zadaným používateľom rolu 'operátor kanála'. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
+command.operserv=%S <príkaz>: odošle zadaný príkaz na OperServ.
+command.part=%S [správa]: opustí aktuálny kanál so zanechaním správy (ak je zadaná).
+command.ping=%S [<prezývka>]: zistí rýchlosť odpovede zadaného používateľa (alebo servera, ak používateľ nie je zadaný).
+command.quit=%S <správa>: odpojí ma zo servera, pričom odošle zadanú správu (ak je zadaná).
+command.quote=%S <príkaz>: odošle príkaz tak ako je na server.
+command.time=%S: zobrazí aktuálny lokálny čas servera IRC.
+command.topic=%S [<nová téma>]: zobrazí alebo zmení tému kanála.
+command.umode=%S (+|-)<nový režim>: nastaví alebo zruší režim používateľa.
+command.version=%S <prezývka>: vyžiada informácie o verzii klienta daného používateľa.
+command.voice=%S <prezývka1>[,<prezývka2>]*: udelí zadaným používateľom možnosť hovoriť, ak je kanál moderovaný. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
+command.wallops=%S <správa>: ak neviete, čo je toto, pravdepodobne nemáte práva to používať (odošle príkaz všetkým používateľom pripojeným pomocou príznaku +w a všetkým operátorom na serveri.
+command.whowas=%S <prezývka>: zobrazí informácie o zadanom odhlásenom používateľovi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):
 #  These are shown as system messages in the conversation.
 #  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
 message.join=%1$S [%2$S] vstupuje do miestnosti.
 #  %1$S is the nick of who kicked you.
 #  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
 message.kicked.you=%1$S%2$S vás vyhodil z miestnosti.
@@ -128,17 +128,17 @@ error.mode.wrongUser=Nemôžete meniť režimy ostatných používateľov.
 #  The human readable ("realname") description of the user.
 tooltip.realname=Meno
 #  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
 #  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
 #  protect users).
 tooltip.connectedFrom=Pripojený z
 # The away message of the user
 tooltip.away=Preč
-tooltip.ircOp=Správca kanála IRC
+tooltip.ircOp=Operátor kanála IRC
 tooltip.channels=Aktuálne na
 tooltip.server=Pripojený k
 #  %1$S is the server name, %2$S is the server location.
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
 tooltip.idleTime=Doba nečinnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
 # This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
--- a/chat/status.properties
+++ b/chat/status.properties
@@ -6,9 +6,9 @@ invisibleStatusType=Neviditeľný
 idleStatusType=Nečinný
 mobileStatusType=Na mobile
 # LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
 # the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
 unknownStatusType=Neznámy
 
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
 # This will be the away message put automatically when the user is idle.
-messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som prítomný pri počítači.
+messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som pri počítači.