bug 442279, remove firefox in-product help from the repository
authorAxel Hecht <l10n@mozilla.com>
Fri, 08 Aug 2008 21:29:27 +0200
changeset 1 75718bdea65849a114d66f3462b1cef702bad50b
parent 0 4892d5648c10b7473ce95d7d8c5f5dbb143ad406
child 2 8c8f060af1ee54016712552ce02d9f1f2dccab07
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs442279
bug 442279, remove firefox in-product help from the repository
browser/chrome/help/accessibility.xhtml
browser/chrome/help/cookies.xhtml
browser/chrome/help/customization.xhtml
browser/chrome/help/download_manager.xhtml
browser/chrome/help/firebird-toc.rdf
browser/chrome/help/firebirdhelp.rdf
browser/chrome/help/firefox_welcome.xhtml
browser/chrome/help/forieusers.xhtml
browser/chrome/help/glossary.xhtml
browser/chrome/help/menu_reference.xhtml
browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml
browser/chrome/help/platformStrings.dtd
browser/chrome/help/popup.xhtml
browser/chrome/help/prefs.xhtml
browser/chrome/help/search-db.rdf
browser/chrome/help/shortcuts.xhtml
browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml
browser/chrome/help/using_firebird.xhtml
browser/extra-jar.mn
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/accessibility.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,205 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
- <!ENTITY % platformDTD SYSTEM
-  "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
- %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- Mark Pilgrim <pilgrim@gmail.com> (original author)
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Zjednodu&#353;enie ovl&#225;dania &brandFullName;u</title>
-<link rel="stylesheet" type="text/css"
- href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
- <h1>Zjednodu&#353;enie ovl&#225;dania</h1>
-
- <p>&brandShortName; obsahuje mno&#382;stvo funkci&#237; spr&#237;stup&#328;uj&#250;cich prehliada&#269; a webov&#253;
-  obsah pre v&#353;etk&#253;ch pou&#382;&#237;vate&#318;ov, vr&#225;tane t&#253;ch, ktor&#237; maj&#250; zhor&#353;en&#253; zrak, &#269;i s&#357;a&#382;en&#233; mo&#382;nosti pou&#382;&#237;vania my&#353;i a kl&#225;vesnice.</p>
-
- <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
-  <ul>
-  <li><a href="#using_a_keyboard">Pou&#382;&#237;vame kl&#225;vesnicu</a></li>
-  <li><a href="#using_a_mouse">Pou&#382;&#237;vame my&#353;</a></li>
-  <li><a href="#fonts_and_colors">P&#237;sma a farby</a></li>
-  <li><a href="#controlling_web_content">Kontrolujeme webov&#253; obsah</a></li>
-  <li><a href="#compatibility_with_assistive_technologies">Kompatibilita
-   s asisten&#269;n&#253;mi slu&#382;bami</a></li>
-  <li><a href="#finding_help_online">H&#318;ad&#225;me pomoc online</a></li>
-  </ul>
- </div>
-
- <h2 id="using_a_keyboard">Pou&#382;&#237;vame kl&#225;vesnicu</h2>
-
- <h3 id="keyboard_shortcuts">Kl&#225;vesov&#233; skratky</h3>
-
- <p>Zoznam be&#382;n&#253;ch kl&#225;vesov&#253;ch skratiek je dostupn&#253; v kapitole 
-  <a href="shortcuts.xhtml">Kl&#225;vesov&#233; skratky prehliada&#269;a &brandFullName;</a>.
-  Na internete sa nach&#225;dza aj <a target="_blank"
-  href="http://www.mozilla.org/support/firefox/keyboard">porovnanie kl&#225;vesov&#253;ch skratiek</a> implementovan&#253;ch v prehliada&#269;och &brandShortName;,
-  Microsoft Internet Explorer a Opera.</p>
-
- <h3 id="always_use_cursor_keys">V&#382;dy pou&#382;&#237;va&#357; kurzorov&#233; kl&#225;vesy k navig&#225;cii na str&#225;nkach</h3>
- 
- <p>Vo&#318;ba <a href="prefs.xhtml#accessibility">V&#382;dy pou&#382;&#237;va&#357; kurzorov&#233; kl&#225;vesy k navig&#225;cii na str&#225;nkach</a> umo&#382;&#328;uje pohyb po webovej str&#225;nke ako v editore zapnutom v m&#243;de "len na &#269;&#237;tanie".
-  Na ozna&#269;enie a skop&#237;rovanie ur&#269;it&#233;ho textu m&#244;&#382;ete pou&#382;i&#357; aj kl&#225;vesnicu. T&#250;to funkciu n&#225;jdete prostredn&#237;ctvom ponuky &pref.menuPath;,
-  na karte <em>V&#353;eobecn&#233;</em>, ktor&#233; sa nach&#225;dza na paneli <em>Pokro&#269;il&#233;</em>,
-  zapnete ju ozna&#269;en&#237;m vo&#318;by <em>V&#382;dy pou&#382;&#237;va&#357; kurzorov&#233; kl&#225;vesy k navig&#225;cii na str&#225;nkach</em>.</p>
-
- <p>Ak chcete t&#250;to funkciu zapn&#250;&#357; alebo vypn&#250;&#357;, m&#244;&#382;ete tie&#382; kedyko&#318;vek stla&#269;i&#357; kl&#225;ves <kbd>F7</kbd>. Po jeho stla&#269;en&#237; &brandShortName; zobraz&#237; dial&#243;gov&#233; okno s upozornen&#237;m. Ak u&#382; nechcete toto okno viac vidie&#357;, m&#244;&#382;ete ho vypn&#250;&#357; za&#269;iarknut&#237;m mo&#382;nosti <em>Tento dial&#243;g u&#382; viac nezobrazova&#357;</em>.</p>
-
- <h3 id="find_as_you_type">Povoli&#357; vyh&#318;ad&#225;vanie textu po&#269;as p&#237;sania</h3>
-
- <p><a href="prefs.xhtml#accessibility">Povoli&#357; vyh&#318;ad&#225;vanie text po&#269;as p&#237;sania</a> v&#225;m umo&#382;n&#237; r&#253;chlo sa presun&#250;&#357; na text alebo hypertextov&#233; odkazy na webovej str&#225;nke. T&#225;to funkcia m&#225; dva m&#243;dy. Stla&#269;te tla&#269;idlo
-  <abbr title="forward slash"><kbd>/</kbd></abbr> a
-  za&#269;nite p&#237;sa&#357; text, ktor&#253; bude vyh&#318;ad&#225;van&#253; na celej str&#225;nke alebo zadajte znak 
-  <abbr title="apostrophe"><kbd>'</kbd></abbr> pred h&#318;adan&#253; text, ak chcete vyh&#318;ad&#225;va&#357; iba v hypertextov&#253;ch odkazoch. &brandShortName; ihne&#271; pri zad&#225;van&#237; h&#318;adan&#233;ho textu ozna&#269;uje n&#225;jden&#233; v&#253;sledky.</p>
-
- <p>Kl&#225;vesov&#233; skratky s&#250;visiace s touto funkciou:</p>
-
- <ul>
-  <li>&#268;&#237;m viac znakov zad&#225;te, t&#253;m presnej&#353;ie s&#250; ozna&#269;en&#233; v&#253;sledky. &brandShortName;
-   ozna&#269;&#237; v&#382;dy prv&#253; n&#225;jden&#253; v&#253;sledok alebo v&#225;s upozorn&#237;, &#382;e zadan&#253; text sa na str&#225;nke nenach&#225;dza.</li>
-  <li>Stla&#269;te &accelKey;+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>F3</kbd>, ak sa chcete presun&#250;&#357; na &#271;al&#353;&#237; n&#225;jden&#253; v&#253;skyt h&#318;adan&#233;ho textu.</li>
-  <li>Stla&#269;te &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>G</kbd> alebo &shiftKey;+<kbd>F3</kbd>, ak sa chcete presun&#250;&#357; na &#271;al&#353;&#237; n&#225;jden&#253; v&#253;skyt h&#318;adan&#233;ho textu.</li>
-  <li>Stla&#269;te <kbd>Backspace</kbd>, ak chcete zmaza&#357; naposledy zadan&#253; znak.
-   &brandShortName; vyh&#318;ad&#225; aktu&#225;lne zadan&#253; re&#357;azec.</li>
-  <li>Stla&#269;te <kbd>Esc</kbd>, ak chcete zru&#353;i&#357; vyh&#318;ad&#225;vanie. Vyh&#318;ad&#225;vanie vypnete aj rolovan&#237;m str&#225;nky my&#353;ou alebo kl&#225;vesnicou alebo po&#269;kajte, k&#253;m uplynie &#269;asov&#253; limit.</li>
- </ul>
-
- <p>Toto predvolen&#233; spr&#225;vanie m&#244;&#382;ete zmeni&#357; prostredn&#237;ctvom ponuky
-  &pref.menuPath;, otvoren&#237;m karty <em>V&#353;eobecn&#233;</em> na paneli
-  <em>Pokro&#269;il&#233;</em> za&#269;iarknut&#237;m mo&#382;nosti <em>Povoli&#357; vyh&#318;ad&#225;vanie text po&#269;as p&#237;sania</em>. Ak je t&#225;to mo&#382;nos&#357; za&#269;iarknut&#225;,
-  vyh&#318;ad&#225;vanie za&#269;ne hne&#271; pri zad&#225;van&#237; h&#318;adan&#233;ho textu.
-  Predvolene je preh&#318;ad&#225;van&#253; cel&#253; text na str&#225;nke.
-  Kde sa m&#225; vyh&#318;ad&#225;va&#357; m&#244;&#382;ete prep&#237;na&#357; pomocou tla&#269;idiel
-  <abbr title="apostrophe"><kbd>'</kbd></abbr> alebo
-  <abbr title="forward slash"><kbd>/</kbd></abbr>.</p>
-
- <p>T&#250;to funkciu m&#244;&#382;ete pou&#382;i&#357; aj na presun na tla&#269;idl&#225;, textov&#233; polia a in&#233; prvky formul&#225;rov. Zadajte text vyskytuj&#250;ci sa bezprostredne pred prvkom formul&#225;ra a stla&#269;te tla&#269;idlo <kbd>Tab</kbd>. Stla&#269;en&#237;m tla&#269;idla <kbd>Tab</kbd> sa automaticky presuniete na prvok formul&#225;ra nasleduj&#250;ci po ozna&#269;enom texte.</p>
-
- <h2 id="using_a_mouse">Pou&#382;&#237;vame my&#353;</h2>
-
- <h3 id="common_mouse_shortcuts">Ovl&#225;danie my&#353;ou</h3>
-
- <p>Zoznam naj&#269;astej&#353;ie pou&#382;&#237;van&#253;ch funkci&#237;, ktor&#233; sa daj&#250; v prehliada&#269;i &brandFullName; ovl&#225;da&#357; my&#353;ou n&#225;jdete v kapitole 
-  <a href="mouse_shortcuts.xhtml">Ovl&#225;danie my&#353;ou</a>.</p>
-
- <h2 id="fonts_and_colors">P&#237;sma a farby</h2>
-
- <h3 id="overriding_page_fonts">Zmena p&#237;sma str&#225;nky</h3>
-
- <p>Niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky m&#244;&#382;u zobrazova&#357; text p&#237;smom, ktor&#233; je pre v&#225;s &#357;a&#382;ko &#269;itate&#318;n&#233;,
-  niektor&#233; vyberaj&#250; typ p&#237;sma pod&#318;a nastaven&#237; prehliada&#269;a. Predvolen&#233; p&#237;smo si m&#244;&#382;ete samozrejme nastavi&#357;, a to pomocou ponuky &pref.menuPath;, ozna&#269;en&#237;m panela
-  <em>Obsah</em>, kde si v sekcii
-  <em>P&#237;sma &amp; farby</em> m&#244;&#382;ete nastavi&#357; typ, ve&#318;kos&#357; a farbu predvolen&#233;ho p&#237;sma.</p>
-
- <p>Predvolen&#233; p&#237;smo m&#244;&#382;ete ur&#269;i&#357; pre r&#244;zne &#353;t&#253;ly, vr&#225;tane p&#228;tkov&#253;ch a bezp&#228;tkov&#253;ch p&#237;siem,
-  &#269;i p&#237;siem s premenlivou &#353;&#237;rkou znakov kliknut&#237;m na tla&#269;idlo <em>Pokro&#269;il&#233;</em>.
-  Niektor&#233; str&#225;nku maj&#250; ur&#269;en&#253; vlastn&#253; typ p&#237;sma, tieto str&#225;nky nebud&#250; t&#253;mto nastaven&#237;m ovplyvnen&#233;. Ak chcete, aby boli aj tieto str&#225;nky zobrazen&#233; vo vami definovanom p&#237;sme, zru&#353;te za&#269;iarknutie mo&#382;nosti <em>Povoli&#357; str&#225;nkam pou&#382;&#237;va&#357; vlastn&#233; p&#237;sma namiesto t&#253;ch vy&#353;&#353;ie vybran&#253;ch</em>.</p>
-
- <p>Zapam&#228;tajte si, &#382;e niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky m&#244;&#382;u by&#357; pri vypnut&#237; tejto funkcie zobrazen&#233; nespr&#225;vne.</p>
-
- <h3 id="setting_a_minimum_font_size">Nastavenie minim&#225;lnej ve&#318;kosti p&#237;sma</h3>
-
- <p>Niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky m&#244;&#382;u zobrazova&#357; text pr&#237;li&#353; mal&#253;m p&#237;smom, ktor&#233; m&#244;&#382;e by&#357; pre v&#225;s &#357;a&#382;ko &#269;itate&#318;n&#233;. Ak si chcete aj tak&#233;to str&#225;nky prezera&#357;, 
-  m&#244;&#382;ete nastavi&#357; minim&#225;lnu ve&#318;kos&#357; p&#237;sma, ktor&#225; je pre v&#225;s e&#353;te dobre &#269;itate&#318;n&#225;. Na str&#225;nkach, na ktor&#253;ch je nastaven&#225; men&#353;ia ve&#318;kos&#357; p&#237;sma ako minim&#225;lna nastaven&#225; vo &brandShortName;e, bude p&#237;smo automaticky upraven&#233; na nastaven&#250; ve&#318;kos&#357;.</p>
-
- <p>Ak chcete nastavi&#357; minim&#225;lnu ve&#318;kos&#357; p&#237;sma, prejdite cez &pref.menuPath;, vyberte panel
-  <em>Obsah</em> a v sekcii <em>P&#237;sma &amp; Farby</em> kliknite na tla&#269;idlo <em>Pokro&#269;il&#233;</em>. Minim&#225;lnu ve&#318;kos&#357; vyberte z rozba&#318;ovacej ponuky.</p>
-
- <p>Zapam&#228;tajte si, &#382;e niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky z&#225;visl&#233; na ve&#318;kosti p&#237;sma m&#244;&#382;u by&#357; zobrazen&#233; nespr&#225;vne.</p>
-
- <h3 id="resizing_page_text">Zmena ve&#318;kosti textu str&#225;nky</h3>
-
- <p>Ve&#318;kos&#357; p&#237;sma na str&#225;nke m&#244;&#382;ete do&#269;asne zmeni&#357; pou&#382;it&#237;m ponuky
-  <span class="menuPath">Zobrazi&#357; &gt; Ve&#318;kos&#357; textu</span>. Nov&#225; ve&#318;kos&#357; zost&#225;va v platnosti pokia&#318; nezavriete okno alebo kartu s danou str&#225;nkou, alebo k&#253;m sa neprepnete na in&#250; str&#225;nku.</p>
-
- <p>Kl&#225;vesov&#233; skratky s&#250;visiace so zmenou ve&#318;kosti textu:</p>
-
- <ul>
-  <li>Stla&#269;te &accelKey;+<kbd><abbr title="plus">+</abbr></kbd>, ak chcete zv&#228;&#269;&#353;i&#357; ve&#318;kos&#357; textu. Toto zv&#228;&#269;&#353;&#237; ve&#318;kos&#357; textu na 120% jeho norm&#225;lnej ve&#318;kosti, n&#225;sledne 150%, 200%, 300%, 450%, 675%, 1013%, a 1519%.</li>
-  <li>Stla&#269;te &accelKey;+<kbd><abbr title="minus">-</abbr></kbd> ak chcete zmen&#353;i&#357; ve&#318;kos&#357; textu. Toto zmen&#353;&#237; ve&#318;kos&#357; textu na 90% jeho norm&#225;lnej ve&#318;kosti, n&#225;sledne 50%, 33%, 22%, 15%, 10%, 7%, 4%, 3%, 2%, a 1%.</li>
-  <li>Stla&#269;te &accelKey;+<kbd>0</kbd>, ak chcete zobrazi&#357; text str&#225;nky origin&#225;lnou ve&#318;kos&#357;ou p&#237;sma.</li>
- </ul>
-
- <p>Zapam&#228;tajte si, &#382;e niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky m&#244;&#382;u by&#357; zobrazen&#233; nespr&#225;vne, ak zmen&#353;&#237;te alebo zv&#228;&#269;&#353;&#237;te ve&#318;kos&#357; p&#237;sma.</p>
-
- <h3 id="overriding_page_colors">Zmena farieb str&#225;nky</h3>
-
- <p>Niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky m&#244;&#382;u zobrazova&#357; text a pozadie vo farb&#225;ch, ktor&#233; s&#357;a&#382;uj&#250; &#269;&#237;tanie, niektor&#233; sa spoliehaj&#250; na predvolen&#233; nastavenie prehliada&#269;a. Ak chcete nastavi&#357; predvolen&#233; farby prehliada&#269;a, prejdite cez &pref.menuPath;, vyberte panel
-  <em>Obsah</em> a v sekcii <em>P&#237;sma &amp; Farby</em> kliknite na tla&#269;idlo <em>Farby</em>. M&#244;&#382;ete nastavi&#357; farby pre text, pozadie, nav&#353;t&#237;ven&#233; a nenav&#353;t&#237;ven&#233; odkazy. M&#244;&#382;ete tie&#382; ur&#269;i&#357;, &#269;i odkazy maj&#250; by&#357; pod&#269;iarknut&#233;.</p>
-
- <p>Niektor&#233; str&#225;nky v&#353;ak maj&#250; nastaven&#233; vlastn&#233; farby, tak&#233;to str&#225;nky tieto nastavenia neovplyvnia. Ak v&#353;ak chcete zmeni&#357; farby aj na tak&#253;chto str&#225;nkach, zru&#353;te za&#269;iarknutie mo&#382;nosti <em>Povoli&#357; str&#225;nkam pou&#382;&#237;va&#357; vlastn&#233; farby namiesto mnou vy&#353;&#353;ie definovan&#253;ch</em>.</p>
-
- <div class="noMac">
-
-  <h3 id="using_a_high_contrast_theme">Pou&#382;itie vysoko kontrastnej t&#233;my</h3>
-
-  <p>&brandShortName; automaticky zis&#357;uje, &#269;i pou&#382;&#237;vate vysoko kontrastn&#250; t&#233;mu a zobrazuje v&#353;etko vo vami definovanej sch&#233;me. Toto je nadraden&#233; nad ostatn&#253;mi nastaveniami str&#225;nky alebo prehliada&#269;a a ovplyv&#328;uje aj vzh&#318;ad prehliada&#269;a samotn&#233;ho (v&#353;etky ponuky, okn&#225; a dial&#243;gy) a str&#225;nky, ktor&#250; si prezer&#225;te.</p>
-
-  <p class="win">Ak chcete pou&#382;i&#357; vysoko kontrastn&#250; t&#233;mu, prejdite cez
-   <span class="menuPath">Ponuka &#352;tart &gt; Ovl&#225;dac&#237; panel &gt;
-   Zjednodu&#353;enie ovl&#225;dania &gt; Obrazovka</span> a za&#269;iarknite mo&#382;nos&#357;
-   <em>Pou&#382;i&#357; vysok&#253; kontrast</em>.</p>
-
- </div>
-
- <h2 id="controlling_web_content">Kontrolujeme webov&#253; obsah</h2>
-
- <h3 id="blocking_popup_windows">Blokovanie vyskakovac&#237;ch okien</h3>
-
- <p>Ak sa chcete o vyskakovac&#237;ch okn&#225;ch dozvedie&#357; viac, pozrite si kapitolu <a href="popup.xhtml">Blokovanie vyskakovac&#237;ch okien</a>.</p>
-
- <h3 id="turning_off_java_applets">Vypnutie Java apletov</h3>
-
- <p>Niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky s&#250; ve&#318;mi interakt&#237;vne, &#269;o je dosiahnut&#233; pou&#382;it&#237;m Java&trade;
-  apletov. Pou&#382;&#237;vatelia, ktor&#237; na navig&#225;ciu po str&#225;nke vyu&#382;&#237;vaj&#250; kl&#225;vesnicu, m&#244;&#382;u ma&#357; probl&#233;my s niektor&#253;mi Java apletmi, ktor&#233; sa automaticky nastavuj&#250; do popredia a neumo&#382;&#328;uj&#250; <q>presun</q> pomocou kl&#225;vesnice mimo apletu. Ak m&#225;te podobn&#253; probl&#233;m,
-  m&#244;&#382;ete vypn&#250;&#357; Java aplety prostredn&#237;ctvom ponuky &pref.menuPath;, ozna&#269;en&#237;m panela
-  <em>Obsah</em> a zru&#353;en&#237;m za&#269;iarknutia mo&#382;nosti <em>Povoli&#357; Javu</em>.</p>
-
- <h3 id="restricting_javascript_behavior">Obmedzenie JavaScriptu</h3>
-
- <p>JavaScript m&#244;&#382;ete &#250;plne vypn&#250;&#357; prostredn&#237;ctvom ponuky &pref.menuPath;,
-  ozna&#269;en&#237;m panela <em>Obsah</em> a zru&#353;en&#237;m za&#269;iarknutia mo&#382;nosti <em>Povoli&#357;
-  JavaScript</em>. Niektor&#233; webov&#233; str&#225;nky z&#225;visl&#233; na JavaScripte m&#244;&#382;u by&#357; zobrazen&#233; nespr&#225;vne, resp. nemusia spr&#225;vne pracova&#357;.</p>
-
- <p>Ak si neprajete vypn&#250;&#357; cel&#253; JavaScript, existuje mno&#382;stvo roz&#353;&#237;ren&#253;ch mo&#382;nost&#237; ovl&#225;dania spr&#225;vania sa JavaScriptu. Po za&#269;iarknut&#237; mo&#382;nosti <em>Povoli&#357; JavaScript</em> kliknite na tla&#269;idlo
-   <em>Pokro&#269;il&#233;</em>. Otvor&#237; sa okno <em>Pokro&#269;il&#233; nastavenie Javascriptu</em>. M&#244;&#382;ete nastavi&#357;, &#269;i maj&#250; skripty povolen&#233; premiest&#328;ova&#357; alebo meni&#357; ve&#318;kos&#357; okien, pres&#250;va&#357; okn&#225; do popredia alebo pozadia, vyp&#237;na&#357; alebo pres&#250;va&#357; kontextov&#233; ponuky, skry&#357; stavov&#253; riadok, alebo meni&#357; text v stavovom riadku.</p>
-
- <h2 id="compatibility_with_assistive_technologies">Kompatibilita s asisten&#269;n&#253;mi slu&#382;bami</h2>
-
- <p>Najnov&#353;ie inform&#225;cie o kompatibilite s asisten&#269;n&#253;mi slu&#382;bami tret&#237;ch str&#225;n n&#225;jdete online na str&#225;nkach
-  <a target="_blank" href="http://www.mozilla.org/access/compatibility">Access
-  Mozilla: Kompatibilita s asisten&#269;n&#253;mi slu&#382;bami</a>.</p>
-
- <h2 id="finding_help_online">H&#318;ad&#225;me pomoc online</h2>
-
- <div class="win">
-
-  <p>Freedom Scientific pon&#250;ka mno&#382;stvo 
-   <a target="_blank" href="http://www.freedomscientific.com/fs_support/User_Groups.asp">mailing
-   listov pre &#269;iasto&#269;ne hluchonem&#253;ch pou&#382;&#237;vate&#318;ov</a>.</p>
-
-  <p>GW Micro pon&#250;ka mno&#382;stvo 
-   <a target="_blank" href="http://www.gwmicro.com/Support/Email_Lists/">mailing
-   listov pre slabo vidiacich</a>.</p>
- </div>
-
- <p>Ot&#225;zky t&#253;kaj&#250;ce sa zjednodu&#353;enia ovl&#225;dania m&#244;&#382;ete posiela&#357; <span class="win">aj</span> do
-  <a target="_blank" href="http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=38">f&#243;ra podpory &brandShortName;u</a>.</p>
-
- <div class="contentsBox"><em>29. august 2006</em></div>
-
- <p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovn&#237;ci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/cookies.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Správa cookies</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-<h1>Správa cookies</h1>
-
-<p>Tento dokument vysvetľuje, čo cookies vlastne sú, ako sa používajú a ako môžete spravovať cookies uložené na svojom počítači pomocou Správcu cookies prehliadača &brandFullName;.</p>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#what_is_a_cookie">Čo je cookie?</a></li>
-  <li><a href="#setting_up_cookie_rules">Nastavenie pravidiel pre cookie</a></li>
-  <li><a href="#accepting_and_blocking_cookies">Prijímanie a blokovanie cookies</a></li>
-  <li><a href="#cookies_exceptions">Okno výnimiek pre cookies</a></li>
-  <li><a href="#view_cookies">Okno Zobrazenie cookies</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="what_is_a_cookie">Čo je cookie?</h2>
-
-<p>Cookie je súbor vytvorený webovou stránkou a uložený vo vašom počítači, ktorý obsahuje napr. informácie o nastaveniach pri návšteve tejto webovej stránky. Pri návšteve stránky používajúcej cookies sa táto stránka môže požiadať &brandShortName; o uloženie jedného alebo viacerých súborov cookies na pevný disk počítača.</p>
-
-<p>Keď sa neskôr na túto webovú stránku vrátite, &brandShortName; odošle súbory cookies, ktoré s touto stránkou súvisia. To umožní stránke prispôsobiť sa podľa vašich prianí.</p>
-
-<p>Cookies môžu tiež obsahovať informácie, ktoré môžu identifikovať vašu osobu. Sú to informácie, pomocou ktorých je možné vás kontaktovať, napríklad vaše meno, e-mailová adresa, súkromná alebo pracovná adresa či telefónne číslo. Webová stránka má však prístup len k tým informáciám, ktoré sami poskytnete. Napríklad, webová stránka nemôže zistiť vašu e-mailovú adresu, ak ju sami nezadáte. Webová stránka takisto nemôže získať prístup k ostatným informáciám na vašom počítači.</p>
-
-<p>Ak používate predvolené nastavenie pre cookies, sú všetky tieto činnosti pre vás neviditeľné; neviete, že webová stránka nastavuje cookie alebo že &brandShortName; odosiela webovej stránke jej cookie. Je však možné nastaviť &pref.plural; cookies tak, aby ste boli upozornený pred ich uložením.</p>
-
-<h2 id="setting_up_cookie_rules">Nastavenie pravidiel pre cookie</h2>
-
-<p>Podľa predvoleného nastavenia &brandShortName; všetky cookies prijíma. Ak sa vám toto nastavenie napáči, môžete prehliadaču prikázať odstraňovať cookies pri každom vypnutí &brandShortName;u:</p>
-
-<ol>
- <li>V hlavnej ponuke zvoľte &pref.menuPath; a kliknite na panel <em>Súkromie</em></li>
- <li>Vyberte voľbu <em>Ukončenia &brandShortName;u</em> z rozbaľovacej ponuky <span class="menuPath">Uchovávať cookies do:</span>.</li>
-
-</ol>
-
-<p>Ak veríte nejakej stránke a chcete mať jej cookies trvalo uložené na svojom disku
- (napr. ak chcete byť automaticky prihlasovaný), kliknite na
- <a href="#cookies_exceptions"><em>Výnimky</em></a>, zadajte adresu,
- a kliknite na <em>Povoliť</em>.</p>
-
-<h3 id="all_the_settings">Všetky nastavenia</h3>
-
-<p>Vo &brandShortName;e existujú tiež ďalšie možnosti správy cookies:</p>
-
-<dl>
- <dt>Povoliť cookie</dt>
- <dd><p>Ak nechcete, aby akékoľvek webové stránky ukladali cookies na váš počítač, zrušte začiarknutie tejto položky. Niektoré webové stránky nemusia po zakázaní cookies pracovať správne. Ak si chcete presne určiť, ktoré stránky môžu ukladať cookies, otvorte <a href="#cookies_exceptions">okno výnimiek cookies</a> kliknutím na <em>Výnimky</em>, zadaním adresy a
-  kliknutím na <em>Povoliť</em> alebo <em>Povoliť pre reláciu</em>.</p></dd>
- <dt>Uchovávať cookies do:</dt>
- <dd>
- <ul>
-  <li><em>vypršania platnosti</em><br/> Ak je označená táto možnosť, cookies budú odstránené až vtedy, keď vyprší ich platnosť.</li>
-  <li><em>ukončenia &brandShortName;u</em><br/> Ak je táto možnosť vybratá, budú informácie obsiahnuté v cookies odstránené po reštarte &brandShortName;u. Webové stránky vyžadujúce pre svoje správne fungovanie cookies budú stále pracovať, avšak po reštarte &brandShortName;u sa webová stránka bude tváriť akoby ste ju navštívili prvýkrát.</li>
-
-  <li><em>vždy sa opýtať</em><br/> Vždy keď navštívite webovú stránku, ktorá požaduje uloženie cookies na váš počítač, &brandShortName; sa vás opýta, či si to prajete.</li>
- </ul>
- </dd>
-</dl>
-
-<h2 id="accepting_and_blocking_cookies">Prijímanie a blokovanie cookies</h2>
-
-<p>Ak ste si vybrali možnosť <em>vždy sa opýtať</em> z rozbaľovacej ponuky <em>Uchovávať cookies do:</em>, otvorí sa dialógové okno s potvrdením vždy, keď sa www stránka pokúsi uložiť na váš počítač cookie (alebo zmeniť existujúce cookie):</p>
-
-<dl>
- <dt>Povoliť</dt>
- <dd>Ak chcete povoliť toto konkrétne cookie, kliknite na <em>Povoliť</em>. Toto urobte, ak stránke veríte.</dd>
- <dt>Povoliť pre sedenie</dt>
- <dd>Ak chcete toto cookie povoliť len teraz a chcete, aby ho &brandShortName; pri ukončení, kliknite na <em>Povoliť pre reláciu</em>. Túto voľbu použite, ak stránke nedokáže bez cookies správne fungovať, ale nechcete jej cookies ukladať natrvalo na disk.</dd>
- <dt>Zakázať</dt>
- <dd>Ak nechcete toto cookie uložiť na disk, kliknite na <em>Zakázať</em>. Túto možnosť použite,
-  ak stránke neveríte alebo ak očakávate, že by to mohlo narušiť vaše súkromie.</dd>
- <dt>Použiť túto voľbu pre všetky cookie z tohto servera</dt>
- <dd>Začiarknite toto pole pred kliknutím na hociktoré tlačidlo, ak chcete, aby si
-  &brandShortName; pamätal vaše rozhodnutie a viac sa už nepýtal. Server bude zaradený do <a href="#cookies_exceptions">Zoznamu výnimiek</a>,
-  kde môžete neskôr svoje rozhodnutie zmeniť.</dd>
-</dl>
-
-<h2 id="cookies_exceptions">Okno výnimiek pre cookies</h2>
-
-<p>Toto okno je dostupné po kliknutí na tlačidlo <em>Výnimky</em> v nastaveniach cookies. Tu môžete nastaviť výnimky v spracovávaní pre konkrétne cookies. Použitím výnimiek môžete povoliť cookies,
- zakázať cookies, povoliť všetky cookies s tým, že budú po ukončení
- &brandShortName; odstránené, alebo nastaviť vaše preferencie pre rôzne cookies.</p>
-
-<p>Ak chcete pridať server do zoznamu, jednoducho zadajte názov domény do poľa označeného ako <em>Adresa webového servera</em>. Potom kliknite na tlačidlo <em>Zakázať</em>, ak chcete cookies tohto servera zakázať, kliknite na <em>Povoliť</em> ak chcete cookies povoliť,
- alebo kliknite na <em>Povoliť pre sedenie</em>, ak chcete cookies povoliť s tým, že budú po ukončení &brandShortName;u odstránené.</p>
-
-<p>Ak chcete odstrániť server do zoznamu, vyberte ho a kliknite na tlačidlo <em>Odstrániť server</em>. Ak chcete zoznam kompletne vymazať, kliknite na tlačidlo <em>Odstrániť všetky servery</em>. Toto vymaže celý zoznam výnimiek, čiže bude platné vaše všeobecné nastavenie pre cookies.</p>
-
-<h2 id="view_cookies">Okno Zobrazenie cookies</h2>
-
-<p>Použite okno <em>Zobrazenie cookies</em> ak chcete zobraziť alebo odstrániť cookies. Ak chcete toto okno zobraziť,
- kliknite na tlačidlo <em>Zobraziť cookie</em> v okne &pref.plural; cookies.</p>
-
-<p>Toto okno zobrazí všetky cookies aktuálne uložené na vašom počítači, radené podľa serverov. Pre každý server môžete zobraziť informácie o všetkých uložených cookies. Môžete tiež vyhľadávať názvy serverov, resp. cookies
- zadaním ich názvu do poľa Vyhľadávanie.</p>
-
-<p>Ak chcete odstrániť cookie zo zoznamu, vyberte ho a kliknite na <em>Odstrániť Cookie</em>.
- Ak chcete odstrániť cookies servera, vyberte server a kliknite na <em>Odstrániť Cookie</em>. Ak chcete odstrániť všetky cookies, kliknite na <em>Odstrániť všetky Cookies</em>.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>12. september 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/customization.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- Nilson Cain <nilson@gmail.com> (original author)
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-  <title>Prispôsobenie &brandFullName;u</title>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-<h1>Prispôsobenie &brandFullName;u</h1>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#toolbars">Panely s nástrojmi</a></li>
-  <li><a href="#add_ons">Doplnky (rozšírenia a témy)</a></li>
- </ul>
-</div>
-<h2 id="toolbars">Panely s nástrojmi</h2>
-
-<p>Dozviete sa ako pridať, odstrániť, usporiadať alebo skryť panely nástrojov prehliadača
- &brandFullName;. Neviete, čo to panel nástrojov je? Panel nástrojov je úzky pruh (zvyčajne šedivý) nad miestom, kde sa zobrazujú webové stránky.
-</p>
-<ul>
- <li><strong>Hlavná ponuka</strong>: Tento panel obsahuje hlavnú ponuku (Súbor, Úpravy, Pomocník, apod.).</li>
- <li><strong>Navigačný panel</strong>: Tento panel obsahuje pole <em>Adresa</em> a <em>Vyhľadávanie</em>.</li>
- <li><strong>Panel so záložkami</strong>: Tento panel obsahuje Záložky.</li>
-</ul>
-
-<p>Sú k dispozícii dve možnosti na prispôsobenie panela prehliadača &brandShortName;:</p>
-
-<ul>
- <li><a href="#rearranging_toolbar_items">Prispôsobenie jednotlivých položiek panela nástrojov</a></li>
- <li><a href="#adding_removing_toolbars">Skrytie, pridanie/odstránenie panela nástrojov</a></li>
-</ul>
-
-<h3 id="rearranging_toolbar_items">Prispôsobenie jednotlivých položiek panela nástrojov</h3>
-
-<p>Ak chcete upraviť existujúci panel (ikony, tlačidlá, medzery apod.), kliknite na jeho plochu <span class="noMac">pravým tlačidlom myši</span><span class="mac">spolu so stlačením &ctrlKey;</span> (mimo miest, kde sú textové polia) a zo zobrazenej ponuky vyberte <span class="menuPath">Prispôsobiť...</span>. Zobrazí sa vám dialógové okno na úpravu panelov.</p>
-
-<p>Jednoducho presúvaním jednotlivých tlačidiel si upravíte panely do tej podoby, ktorá vám vyhovuje. Postačí uchopiť ktorúkoľvek ikonku (v dialógovom okne alebo na paneli) a presunúť ju na požadované miesto. Na odstránenie ľubovoľného tlačidla na paneli (či textového poľa) presuňte daný prvok z panela. Ak naopak chcete pridať nový prvok z ponuky, presuňte ho na požadované miesto na paneli. Presun uskutočníte tak, že uchopíte požadovaný prvok a presuniete ho na nové miesto. Až budete hotový, kliknite na tlačidlo <em>Hotovo</em>.</p>
-
-<h3 id="special_toolbar_items">Špeciálne položky panela</h3>
-
-<p>Na paneli tiež môžete umiestniť niekoľko špeciálnych položiek, ktoré vám umožnia upravovať vzhľad panela. Sú to:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Oddeľovač:</strong> Umožní od seba oddeliť jednotlivé prvky malou vertikálnou "čiarou".</li>
- <li><strong>Pružná medzera:</strong> Umožní od seba oddeliť jednotlivé prvky medzerou. Táto medzera je automaticky rozšírené na veľkosť prázdneho miesta na paneli. Táto položka je užitočná vtedy, ak chcete niektoré prvky umiestniť na pravú stranu panela.</li>
-
- <li><strong>Medzera:</strong> Umožní oddeliť jednotlivé prvky malou medzerou. Obyčajne je medzera široká 20 pixelov.</li> 
-
-</ul>
-
-<h3 id="adding_removing_toolbars">Skrytie, pridanie/odstránenie panela nástrojov</h3>
-
-<p>Ak niektorý panel nástrojov nepotrebujete, môžete ho jednoducho skryť z okna prehliadača.
-V súčasnej dobe sa dajú skryť navigačný panel a panel so záložkami. 
-<span class="noMac">Panel nástrojov s hlavnou ponukou sa nedá odstrániť, pretože by ste sa nedostali k jednotlivým možnostiam ponuky. Preto je na rozdiel od iných panelov nutné, aby zostal v okne prehliadača po celý čas.</span></p>
-
-<p>
-Ak chcete zobraziť alebo skryť panel nástrojov, zvoľte v hlavnej ponuke <em class="menuPath">Zobraziť &gt; Panely s nástrojmi</em>. Tu nájdete zoznam panelov, ktoré sú k dispozícii. Panely, ktoré sú začiarknuté, sú zobrazené v hlavnom okne. Po zrušení začiarknutia konkrétny panel zmizne.
-</p>
-
-<p>
-Ak chcete pridať nový panel pod hlavnú ponuku, zvoľte v hlavnej ponuke <em class="menuPath">Zobraziť &gt; Panely s nástrojmi &gt; Prispôsobiť...</em>. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo <em>Pridať nový panel</em>. Zobrazí sa vám dialógové okno, v ktorom je nutné zadať názov nového panela, zadajte ľubovoľný názov a kliknite na tlačidlo <em>OK</em>. Teraz máte k dispozícii nový panel, ktorý sa vám okamžite zobrazí a môžete naň umiestňovať ikony. V hlavnej ponuke pod voľbou <em class="menuPath">Zobraziť &gt; Panely s nástrojmi</em> teraz môžete váš nový panel zobrazovať či skrývať podľa vašich potrieb.
-
-</p>
-
-
-<h2 id="add_ons">Doplnky (rozšírenia a témy)</h2>
-
-<p>Doplnky sú malé balíčky, ktoré pridávajú prehliadaču nové funkcie alebo umožňujú zmenu jeho vzhľadu. Sú 2 typy doplnkov: rozšírenia a témy.</p>
-
-
-<dl>
- <dt>Rozšírenia</dt>
- <dd>Rozšírenia pridávajú do &brandShortName;u nové funkcie. Môžu pridať hocijakú vlastnosť od
-  jednoduchého tlačidla na paneli nástrojov až po kompletne novú funkciu. Umožňujú úpravu programu presne podľa predstáv používateľa pri minimálnej veľkosti aplikácie.</dd>
-
- <dt>Témy</dt>
- <dd>Témy upravujú vzhľad &brandShortName;u. Umožňujú zmenu výzoru a 
-  vášho pocitu z &brandShortName;u a dokážu ho zmeniť podľa vašej chuti. Témou môžete zmeniť napríklad len obrázky v tlačidlách až po úplne každý kúsok 
-  &brandShortName;u.</dd>
-</dl>
-
-
-<h3 id="add_ons_installing">Prevzatie a inštalácia doplnkov</h3>
-
-<p>Doplnky môžete preberať a inštalovať z webovej stránky <a
-  href="https://addons.mozilla.org/firefox/" target="_blank">&brandShortName; Add-ons</a>.
-
- Vo vyhľadávačoch na internete potom nájdete množstvo ďalších.</p>
-
-<p>Keď kliknete na odkaz na inštaláciu doplnku, &brandShortName; zobrazí dialógové okno, ktoré sa vás opýta, či si prajete daný doplnok nainštalovať. V dialógovom okne máte voľby na prevzatie a následnú inštaláciu či zrušenie inštalácie.</p>
-
-
-<h2 id="add_ons_manager">Používame Správcu doplnkov</h2>
-<p>Doplnky sa spravujú prostredníctvom Správcu doplnkov. Na jeho otvorenie použite ponuku <span
- class="menuPath">Nástroje &gt; Doplnky</span>.</p>
-
-<h3 id="add_ons_updating">Aktualizácia doplnkov</h3>
-
-<p>V predvolenom stave &brandShortName; pravidelne kontroluje a upozorňuje na nové verzie nainštalovaných doplnkov. Toto správanie môžete zmeniť na karte <a href="prefs.xhtml#advanced_update"><em>Aktualizácie</em></a> panela <em>Spresnenie</em> okna &pref.pluralCaps;.
- Manuálne môžete aktualizácie skontrolovať kliknutím na tlačidlo <em>Hľadať aktualizácie</em>.</p>
-
-<p>Manuálne môžete aktualizácie skontrolovať na paneli <em>Rozšírenia</em> alebo
- <em>Témy</em> kliknutím na tlačidlo <em>Hľadať aktualizácie</em>. Ak sú dostupné nejaké aktualizácie,
- správca doplnkov zobrazí panel <em>Aktualizácie</em>, kde si môžete vybrať aktualizácie, ktoré si prajete nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo
- <em>Nainštalovať aktualizácie</em> nainštalujete označené aktualizácie.
- Zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;u.</p>
-
-<h3 id="add_ons_uninstalling">Zakázanie, povolenie, odinštalácia doplnkov</h3>
-
-<p>Ak sa chcete nejakého rozšírenia zbaviť, môžete ho buď dočasne zakázať,
- takže v prípade, že sa rozhodnete ho opäť používať bude rýchlo dostupné,
- alebo ho odinštalovať. Témy sa dajú len odinštalovať, pretože všetky okrem aktuálnej sú už zakázané.</p>
- 
-<p>Ak chcete zakázať alebo povoliť rozšírenie, označte ho a kliknite na tlačidlo 
- <em>Zakázať</em> resp. <em>Povoliť</em>. Ak chcete rozšírenie z 
- &brandShortName;u odstrániť, označte ho a kliknite na tlačidlo 
- <em>Odinštalovať</em>. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;u.</p>
-
-<h3 id="add_ons_further">Ďalšie funkcie</h3>
-
-<p>Ďalšie funkcie ako <em>Navštíviť domovskú stránku</em> a <em>Info o</em> sú dostupné
- označením zvoleného doplnku, <span class="mac">stlačením klávesu
- &ctrlKey; a kliknutím </span><span class="noMac">kliknutím pravým tlačidlom myši </span>na doplnok a označením príslušnej položky kontextovej ponuky.</p>
-
-<h3 id="add_ons_specific">Úlohy špecifické pre rozšírenia alebo témy</h3>
-<h4 id="add_ons_configuring_extensions">Nastavenie rozšírení</h4>
-
-<p>Rozšírenia často ponúkajú aj dialógové okno, kde sa dajú nastavovať ich funkcie. Ak chcete
- takéto okno otvoriť, prejdite na panel Rozšírenia, označte požadované rozšírenie a kliknite na tlačidlo <em>&pref.pluralCaps;</em>, resp.
- jednoducho dvakrát kliknite na dané rozšírenie.</p>
-
-<h4 id="add_ons_switching_themes">Zmena témy</h4>
-
-<p>Zmenu témy vykonáte tak, že na paneli Témy označíte požadovanú tému a kliknete na tlačidlo <em>Použiť tému</em>. Na vykonanie zmeny je potrebné &brandShortName; reštartovať.</p>
-
-
-<p>Otvorí sa vám okno Témy. V ňom jednoducho vyberiete tému, ktorú si prajete odstrániť a kliknete na tlačidlo <em>Použiť tému</em>. Po tejto zmene je pre správnu funkčnosť témy odporúčané &brandShortName; reštartovať.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>25. august 2005</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/download_manager.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- Nilson Cain <mybugs@bellsouth.net> (original author)
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-  <title>Používame Správcu preberania súborov</title>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-<h1>Používame Správcu preberania súborov</h1>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#what_is_download_manager">Čo je Správca preberania súborov?</a></li>
-  <li><a href="#do_with_download_manager">Čo všetko s ním môžem robiť?</a></li>
-  <li><a href="#download_manager_options">Nastavenie Správcu preberania súborov</a></li>
- </ul>
-</div>
-<h2 id="what_is_download_manager">Čo je Správca preberania súborov?</h2>
-
-<p>Správca preberania súborov je súčasť &brandShortName;u, ktorá vám umožňuje sledovať a spravovať vaše prevzaté a práve preberané súbory. Jedná sa o pohodlnú cestu na odstránenie neprehľadných okien s preberanými súbormi, ktorá zachováva prehľad o stave preberaných súboroch.</p>
-
-<p>Správca preberania súborov sa objaví vtedy, keď sa preberajú súbory. Môžete ho tiež vyvolať voľbou v hlavnej ponuke (<span class="menuPath">Nástroje &gt; Správca preberania súborov</span>) alebo klávesovou skratkou <span class="noUnix">&accelKey;+<kbd>J</kbd></span><span class="unix">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span>.</p>
-
-
-<h2 id="do_with_download_manager">Čo všetko s ním môžem robiť?</h2>
-
-<p>
-Hlavnou prednosťou Správcu preberania súborov je poskytovanie všetkých dôležitých informácií na jednom mieste. V dialógovom okne sú 
-k dispozícii nasledujúce funkcie:
-</p>
-
-<dl>
-
- <dt>Zastaviť</dt>
- <dd>Kliknutím na <em>Zastaviť</em> zastavíte preberanie zvoleného súboru. To môže byť užitočné hlavne vtedy, keď potrebujete prevziať súbor, ktorý je pre vás dôležitý, skôr ako ostatné. Pozastavením preberania súboru umožníte preberanie ostatných súborov rýchlejšie. Ak sa rozhodnete v preberaní pokračovať, kliknete pri zvolenom súbore na <em>Pokračovať</em>.</dd>
-
- <dt>Zrušiť</dt>
- <dd>Ak po začiatku preberania zistíte, že preberaný súbor už nepotrebujete, môžete jeho preberanie ľahko zrušiť kliknutím na <em>Zrušiť</em>. Uvoľníte tak prenosovú kapacitu pre ostatné súbory a webové stránky.</dd>
-
- <dt>Otvoriť</dt>
- <dd>Keď je súbor úspešne prevzatý, kliknutím na <em>Otvoriť</em> ho môžete otvoriť.</dd>
-
- <dt>Odstrániť</dt>
- <dd>Ak už nechcete uchovávať informácie o prevzatí konkrétnych súborov, môžete tieto informácie jednoducho odstrániť kliknutím na <em>Odstrániť</em>.</dd>
-
- <dt>Znovu</dt>
- <dd>Ak nastala z nejakých dôvodov situácia, kedy nebol súbor úspešne prevzatý, môžete ľahko jeho preberanie opakovať. Na opätovné prevzatie konkrétneho súboru kliknite na <em>Znovu</em>.</dd>
-
- <dt>Otvoriť priečinok</dt>
- <dd>Ak ste nastavili &brandShortName; na ukladanie preberaných súborov do určitého priečinka v
-  <a href="#download_manager_options">Nastaveniach Správcu preberania súborov</a>,
-  môžete tento priečinok otvoriť kliknutím na <em>názov priečinka</em> v dolnej časti okna Správcu preberania súborov.</dd>
-
-</dl>
-
-
-<h2 id="download_manager_options">Nastavenie Správcu preberania súborov</h2>
-
-<p>Nastavenie Správcu preberania súborov je dostupné v sekcii Preberanie súborov na paneli <em>Hlavné</em> v okne Nastavení &brandShortName;u. Nachádza sa tam niekoľko položiek, ktorými môžete ovplyvniť správanie prehliadača pri preberaní súborov. Ak chcete získať bližšie informácie, nahliadnite do kapitoly <a href="prefs.xhtml#downloads">Nastavenia &brandFullName;u</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>12. september 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf
+++ /dev/null
@@ -1,492 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE rdf:RDF [
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
-  %brandDTD;
-]>
-
-<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-     xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-    xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
-
- <rdf:Description about="urn:root">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="firefox-help" nc:name="Víta Vás pomocník programu &brandFullName;" nc:link="firefox_welcome.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird" nc:name="Používame &brandFullName;" nc:link="using_firebird.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-download-manager" nc:name="Používame Správcu preberania súborov" nc:link="download_manager.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="customize-firebird" nc:name="Prispôsobenie &brandFullName;u" nc:link="customization.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li>
-     <rdf:Description ID="prefs-win" nc:name="Nastavenie &brandFullName;u" nc:link="prefs.xhtml" nc:platform="win os2">
-      <nc:subheadings rdf:resource="#prefs-tree"/>
-     </rdf:Description>
-    </rdf:li>
-    <rdf:li>
-     <rdf:Description ID="prefs-unix" nc:name="Nastavenie &brandFullName;u" nc:link="prefs.xhtml" nc:platform="unix mac">
-      <nc:subheadings rdf:resource="#prefs-tree"/>
-     </rdf:Description>
-    </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="popup-blocker" nc:name="Blokovanie vyskakovacích okien" nc:link="popup.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="cookies" nc:name="Správa cookies" nc:link="cookies.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="tabbed_browsing.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="firebird-keyboard-shortcuts" nc:name="Klávesové skratky" nc:link="shortcuts.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y" nc:name="Zjednodušenie ovládania" nc:link="accessibility.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="firebird-mouse-shortcuts" nc:name="Ovládanie myšou" nc:link="mouse_shortcuts.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu" nc:name="Hlavná ponuka &brandFullName;u" nc:link="menu_reference.xhtml"/> </rdf:li>
-   	<rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers" nc:name="Pre používateľov Internet Explorera" nc:link="forieusers.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-firebird">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-navigating-web-pages" nc:name="Prehliadanie www stránok" nc:link="using_firebird.xhtml#navigating_web_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-searching" nc:name="Vyhľadávanie" nc:link="using_firebird.xhtml#searching"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-copying-saving-and-printing-pages" nc:name="Kopírovanie, uloženie a vytlačenie stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#copying_saving_and_printng_pages"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-improving-speed-and-efficiency" nc:name="Rýchla a efektívna práca s programom" nc:link="using_firebird.xhtml#improving_speed_and_efficiency"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-download-manager">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-download-manager-whatis" nc:name="Čo je Správca preberania súborov?" nc:link="download_manager.xhtml#what_is_download_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-download-manager-can-i-do" nc:name="Čo všetko s ním môžem robiť?" nc:link="download_manager.xhtml#do_with_download_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-download-manager-prefs-win" nc:name="Nastavenie Správcu preberania súborov" nc:link="download_manager.xhtml#download_manager_options" nc:platform="win os2"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="using-download-manager-prefs-unix" nc:name="Nastavenie Správcu preberania súborov" nc:link="download_manager.xhtml#download_manager_options" nc:platform="unix mac"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-firebird-navigating-web-pages">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-viewing-your-home-page" nc:name="Prehliadanie domovskej stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#viewing_your_home_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-moving-to-another-page" nc:name="Presun na ďalšiu stránku" nc:link="using_firebird.xhtml#moving_to_another_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-clicking-a-link" nc:name="Kliknutie na odkaz" nc:link="using_firebird.xhtml#clicking_a_link"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-retracing-your-steps" nc:name="Vrátenie krokov" nc:link="using_firebird.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-stopping-and-reloading" nc:name="Zastavenie a znova načítanie stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#stopping_and_reloading"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-tabbed-browsing" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="tabbed_browsing.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-sidebar" nc:name="Používame bočné panely" nc:link="using_firebird.xhtml#using_the_sidebar"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-firebird-searching">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="use-firebird-searching-the-web" nc:name="Vyhľadávanie www stránok" nc:link="using_firebird.xhtml#searching_the_web"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="use-firebird-searching-on-selected-words-in-a-web-page" nc:name="Vyhľadanie zvolených slov na www stránke" nc:link="using_firebird.xhtml#searching_on_selected_words_in_a_web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="use-firebird-searching-within-a-page" nc:name="Vyhľadávanie v texte www stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#searching_within_a_page"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-firebird-copying-saving-and-printing-pages">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-copying-part-of-a-page" nc:name="Kopírovanie časti stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#copying_part_of_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-saving-all-or-part-of-a-page" nc:name="Ukladanie celej stránky alebo jej časti" nc:link="using_firebird.xhtml#saving_all_or_part_of_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-printing-a-page" nc:name="Vytlačenie stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#printing_a_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-using-print-preview" nc:name="Používame Ukážku pred tlačou" nc:link="using_firebird.xhtml#using_print_preview" nc:platform="win unix os2"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-firebird-using-page-setup" nc:name="Používame Nastavenie tlače" nc:link="using_firebird.xhtml#using_page_setup"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#using-firebird-improving-speed-and-efficiency">
-   <nc:subheadings>
-    <rdf:Seq>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-managing-different-file-types" nc:name="Správa zásuvných modulov" nc:link="using_firebird.xhtml#managing_different_file_types"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-making-firebird-default-browser" nc:name="Nastavenie &brandShortName;u ako predvolený prehliadač" nc:link="using_firebird.xhtml#making_firebird_your_default_browser"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-cache-prefs-win" nc:name="Zmena vyrovnávacej (cache) pamäte" nc:link="using_firebird.xhtml#changing_cache_settings" nc:platform="win os2"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="using-firebird-cache-prefs-unix" nc:name="Nastavenie vyrovnávacej pamäte" nc:link="using_firebird.xhtml#changing_cache_settings" nc:platform="mac unix"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#customize-firebird">
-   <nc:subheadings>
-    <rdf:Seq>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="customize-toolbars" nc:name="Panely s nástrojmi" nc:link="customization.xhtml#toolbars"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="add-ons" nc:name="Doplnky (rozšírenia a témy)" nc:link="customization.xhtml#add_ons"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#customize-toolbars">
-   <nc:subheadings>
-    <rdf:Seq>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="customize-toolbar-rearrange" nc:name="Prispôsobenie jednotlivých položiek panela nástrojov" nc:link="customization.xhtml#rearranging_toolbar_items"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="customize-toolbars-adding" nc:name="Skrytie, pridanie/odstránenie panela nástrojov" nc:link="customization.xhtml#adding_removing_toolbars"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#add-ons">
-   <nc:subheadings>
-    <rdf:Seq>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="add-ons-installing" nc:name="Prevzatie a inštalácia nového doplnku" nc:link="customization.xhtml#add_ons_installing"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="add-ons-manager" nc:name="Používame Správcu doplnkov" nc:link="customization.xhtml#add_ons_manager"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#popup-blocker">
-   <nc:subheadings>
-    <rdf:Seq>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="popup-blocker-what-are-popups" nc:name="Čo sú vyskakovacie okná?" nc:link="popup.xhtml#what_are_popups"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="popup-blocker-prefs-win" nc:name="Nastavenie blokovania vyskakovacích okien" nc:link="popup.xhtml#popup_blocker_preferences" nc:platform="win os2"/> </rdf:li>
-     <rdf:li> <rdf:Description ID="popup-blocker-prefs-unix" nc:name="Nastavenie blokovania vyskakovacích okien" nc:link="popup.xhtml#popup_blocker_preferences" nc:platform="unix mac"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#cookies">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-what-is-a-cookie" nc:name="Čo je cookie?" nc:link="cookies.xhtml#what_is_a_cookie"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-setting-up-cookie-rules" nc:name="Nastavenie pravidiel pre cookies" nc:link="cookies.xhtml#setting_up_cookie_rules"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-all-the-settings" nc:name="Všetky nastavenia" nc:link="cookies.xhtml#all_the_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-accepting-and-blocking-cookies" nc:name="Prijímanie a blokovanie cookies" nc:link="cookies.xhtml#accepting_and_blocking_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-exceptions" nc:name="Okno výnimiek pre cookies" nc:link="cookies.xhtml#cookies_exceptions"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookies-view" nc:name="Okno Zobrazenie cookies" nc:link="cookies.xhtml#view_cookies"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#tabbed-browsing">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing-creating-loading-tabs" nc:name="Vytvárame a načítavame karty" nc:link="tabbed_browsing.xhtml#creating_loading_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing-moving-tabs" nc:name="Presúvame karty" nc:link="tabbed_browsing.xhtml#moving_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing-closing-tabs" nc:name="Zatvárame a obnovujeme karty" nc:link="tabbed_browsing.xhtml#closing_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing-customizing" nc:name="Nastavujeme prehliadanie na kartách" nc:link="tabbed_browsing.xhtml#customizing"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="tabbed-browsing-tips-tricks" nc:name="Tipy a triky" nc:link="tabbed_browsing.xhtml#tips_tricks"/> </rdf:li>
-    </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#a11y">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-keyboard-navigation" nc:name="Používame klávesnicu" nc:link="accessibility.xhtml#using_a_keyboard"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-mouse-navigation" nc:name="Používame myš" nc:link="accessibility.xhtml#using_a_mouse"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-fonts-and-colors" nc:name="Farby a písma" nc:link="accessibility.xhtml#fonts_and_colors"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-web-content" nc:name="Kontrolujeme webový obsah" nc:link="accessibility.xhtml#controlling_web_content"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-compatibility" nc:name="Kompatibilita s asistenčnými službami" nc:link="accessibility.xhtml#compatibility_with_assistive_technologies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-online" nc:name="Hľadáme pomoc online" nc:link="accessibility.xhtml#finding_help_online"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#a11y-keyboard-navigation">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-keyboard-shortcuts" nc:name="Klávesové skratky" nc:link="accessibility.xhtml#keyboard_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-caret-browsing" nc:name="Vždy používať kurzorové klávesy k navigácii na webových stránkach" nc:link="accessibility.xhtml#always_use_cursor_keys"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-typeahead-find" nc:name="Povoliť vyhľadávanie textu počas písania" nc:link="accessibility.xhtml#find_as_you_type"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#a11y-mouse-navigation">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-mouse-shortcuts" nc:name="Ovládanie myšou" nc:link="accessibility.xhtml#common_mouse_shortcuts"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#a11y-fonts-and-colors">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-override-fonts" nc:name="Zmena písma stránky" nc:link="accessibility.xhtml#overriding_page_fonts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-minimum-font-size" nc:name="Nastavenie minimálnej veľkosti písma" nc:link="accessibility.xhtml#setting_a_minimum_font_size"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-text-zoom" nc:name="Zmena veľkosti textu stránky" nc:link="accessibility.xhtml#resizing_page_text"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-override-colors" nc:name="Zmena farieb stránky" nc:link="accessibility.xhtml#overriding_page_colors"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-high-contrast" nc:name="Použitie vysoko kontrastnej témy" nc:link="accessibility.xhtml#using_a_high_contrast_theme" nc:platform="win unix"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#a11y-web-content">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-popup-windows" nc:name="Blokojeme vyskakovacie okná" nc:link="accessibility.xhtml#blocking_popup_windows"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-java" nc:name="Vypnutie Java apletov" nc:link="accessibility.xhtml#turning_off_java_applets"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="a11y-javascript" nc:name="Obmedzenie Javascriptu" nc:link="accessibility.xhtml#restricting_javascript_behavior"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-firefox" nc:name="&brandShortName;" nc:link="menu_reference.xhtml#firefox" nc:platform="mac"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file" nc:name="Súbor" nc:link="menu_reference.xhtml#file"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-edit" nc:name="Upraviť" nc:link="menu_reference.xhtml#edit"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view" nc:name="Zobraziť" nc:link="menu_reference.xhtml#view"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go" nc:name="História" nc:link="menu_reference.xhtml#go"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-bookmarks" nc:name="Záložky" nc:link="menu_reference.xhtml#bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools" nc:name="Nástroje" nc:link="menu_reference.xhtml#tools"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-window" nc:name="Okno" nc:link="menu_reference.xhtml#window" nc:platform="mac"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help" nc:name="Pomocník" nc:link="menu_reference.xhtml#help"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-firefox">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-firefox-about" nc:name="O programe &brandFullName;" nc:link="menu_reference.xhtml#about_mac"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-firefox-preferences" nc:name="Možnosti..." nc:link="menu_reference.xhtml#prefs_mac"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-firefox-quit" nc:name="Ukončiť &brandShortName;" nc:link="menu_reference.xhtml#quit_mac"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-file">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-new-window" nc:name="Nové okno" nc:link="menu_reference.xhtml#new_window"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-new-tab" nc:name="Nová karta" nc:link="menu_reference.xhtml#new_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-open-location" nc:name="Otvoriť umiestnenie..." nc:link="menu_reference.xhtml#open_location"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-open-file" nc:name="Otvoriť súbor..." nc:link="menu_reference.xhtml#open_file"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-close" nc:name="Zavrieť" nc:link="menu_reference.xhtml#close"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-close-tab" nc:name="Zavrieť kartu" nc:link="menu_reference.xhtml#close_tab"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-save-page-as" nc:name="Uložiť stránku ako..." nc:link="menu_reference.xhtml#save_page_as"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-send-page" nc:name="Odoslať stránku..." nc:link="menu_reference.xhtml#send_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-page-setup" nc:name="Nastavenie tlače..." nc:link="menu_reference.xhtml#page_setup"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-print-preview" nc:name="Ukážka pred tlačou" nc:link="menu_reference.xhtml#print_preview" nc:platform="win unix os2"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-print" nc:name="Tlačiť..." nc:link="menu_reference.xhtml#print"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-import" nc:name="Importovať..." nc:link="menu_reference.xhtml#import"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-work-offline" nc:name="Pracovať offline" nc:link="menu_reference.xhtml#work_offline"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-exit-win" nc:name="Koniec" nc:link="menu_reference.xhtml#exit" nc:platform="win os2"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-file-exit-unix" nc:name="Koniec" nc:link="menu_reference.xhtml#exit" nc:platform="unix"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-edit">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-undo" nc:name="Späť" nc:link="menu_reference.xhtml#undo"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-redo" nc:name="Znovu" nc:link="menu_reference.xhtml#redo"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-cut" nc:name="Vystrihnúť" nc:link="menu_reference.xhtml#cut"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-copy" nc:name="Kopírovať" nc:link="menu_reference.xhtml#copy"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-paste" nc:name="Prilepiť" nc:link="menu_reference.xhtml#paste"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-delete" nc:name="Odstrániť" nc:link="menu_reference.xhtml#delete"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-select-all" nc:name="Vybrať všetko" nc:link="menu_reference.xhtml#select_all"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-find-in-this-page" nc:name="Hľadať na tejto stránke..." nc:link="menu_reference.xhtml#find_in_this_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-find-again" nc:name="Hľadať znovu" nc:link="menu_reference.xhtml#find_again"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-preferences" nc:name="Možnosti" nc:link="menu_reference.xhtml#prefs" nc:platform="unix"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-view">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-toolbars" nc:name="Panely s nástrojmi" nc:link="menu_reference.xhtml#toolbars"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-status-bar" nc:name="Stavový riadok" nc:link="menu_reference.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-sidebar" nc:name="Bočný panel" nc:link="menu_reference.xhtml#sidebar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-stop" nc:name="Zastaviť" nc:link="menu_reference.xhtml#stop"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-reload" nc:name="Obnoviť" nc:link="menu_reference.xhtml#reload"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-text-size" nc:name="Veľkosť textu" nc:link="menu_reference.xhtml#text_size"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-page-style" nc:name="Štýl stránky" nc:link="menu_reference.xhtml#page_style"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-character-encoding" nc:name="Kódovanie" nc:link="menu_reference.xhtml#character_encoding"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-page-source" nc:name="Zdrojový kód stránky" nc:link="menu_reference.xhtml#page_source"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-full-screen" nc:name="Na celú obrazovku" nc:link="menu_reference.xhtml#full_screen" nc:platform="win unix os2"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-view-toolbars">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-toolbars-navigation" nc:name="Navigačný panel" nc:link="menu_reference.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-toolbars-bookmarks" nc:name="Panel so záložkami" nc:link="menu_reference.xhtml#bookmarks_toolbar"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-toolbars-customize" nc:name="Prispôsobiť..." nc:link="menu_reference.xhtml#customize"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-view-sidebar">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-sidebar-bookmarks" nc:name="Záložky" nc:link="menu_reference.xhtml#view_sidebar_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-sidebar-history" nc:name="Zobraziť v bočnom paneli" nc:link="menu_reference.xhtml#view_sidebar_history"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-view-text-size">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-text-size-increase" nc:name="Zväčšiť veľkosť textu" nc:link="menu_reference.xhtml#increase_text_size"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-text-size-decrease" nc:name="Zmenšiť veľkosť textu" nc:link="menu_reference.xhtml#decrease_text_size"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-text-size-reset" nc:name="Normálna veľkosť textu" nc:link="menu_reference.xhtml#reset_text_size"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-view-page-style">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-page-style-no-style" nc:name="Žiadny štýl" nc:link="menu_reference.xhtml#no_style"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-view-page-style-basic-page-style" nc:name="Základný štýl stránky" nc:link="menu_reference.xhtml#basic_page_style"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-go">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go-back" nc:name="Naspäť" nc:link="menu_reference.xhtml#back"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go-forward" nc:name="Dopredu" nc:link="menu_reference.xhtml#forward"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go-home" nc:name="Domov" nc:link="menu_reference.xhtml#home"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go-closed-tabs" nc:name="Nedávno zatvorené karty" nc:link="menu_reference.xhtml#closed_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-go-history" nc:name="História" nc:link="menu_reference.xhtml#go_history"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-bookmarks">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-bookmarks-add-to-bookmarks" nc:name="Pridať k záložkám" nc:link="menu_reference.xhtml#add_to_bookmarks"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-bookmarks-subscribe" nc:name="Odoberať kanál tejto stránky..." nc:link="menu_reference.xhtml#subscribe"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-bookmarks-bookmark-all-tabs" nc:name="Pridať všetky karty medzi záložky..." nc:link="menu_reference.xhtml#bookmark_all_tabs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-bookmarks-organize-bookmarks" nc:name="Správa záložiek..." nc:link="menu_reference.xhtml#organize_bookmarks"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-tools">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-web-search" nc:name="Vyhľadávanie na webe" nc:link="menu_reference.xhtml#web_search"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-downloads" nc:name="Správca preberania súborov" nc:link="menu_reference.xhtml#downloads"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-add-ons" nc:name="Doplnky" nc:link="menu_reference.xhtml#add_ons"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-javascript-console" nc:name="Chybová konzola" nc:link="menu_reference.xhtml#javascript_console"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-page-info" nc:name="Informácie o stránke" nc:link="menu_reference.xhtml#page_info"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-clear-private-data" nc:name="Odstrániť súkromné údaje..." nc:link="menu_reference.xhtml#clear_private_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-tools-options" nc:name="Možnosti..." nc:link="menu_reference.xhtml#options" nc:platform="win os2"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-window">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-window-minimize" nc:name="Minimalizovať" nc:link="menu_reference.xhtml#minimize"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-window-zoom" nc:name="Lupa" nc:link="menu_reference.xhtml#zoom"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-window-open-windows" nc:name="(Otvoriť okná)" nc:link="menu_reference.xhtml#open-windows"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#menu-help">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-help-contents" nc:name="Obsah pomocníka" nc:link="menu_reference.xhtml#help_contents"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-help-contents-mac" nc:name="Pomocník pre &brandShortName;" nc:link="menu_reference.xhtml#help_contents" nc:platform="mac"/> </rdf:li>
-		<rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-for-ie-users" nc:name="Pre používateľov Internet Explorera" nc:link="menu_reference.xhtml#for_ie_users" nc:platform="win"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-relnotes" nc:name="Poznámky k vydaniu" nc:link="menu_reference.xhtml#relnotes"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-report-broken-web-site" nc:name="Upozorniť na chybnú stránku..." nc:link="menu_reference.xhtml#reporter"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-report-web-forgery" nc:name="Upozorniť na podvodnú stránku..." nc:link="menu_reference.xhtml#web_forgery"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-check-for-updates" nc:name="Kontrola aktualizácií..." nc:link="menu_reference.xhtml#check_for_updates"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="menu-help-about-mozilla-firebird" nc:name="O programe &brandFullName;" nc:link="menu_reference.xhtml#about_mozilla_firebird" nc:platform="win unix os2"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
- <rdf:Description about="#ieusers">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers-firebird-ie-terminology-differences" nc:name="Rozdiely v terminológii" nc:link="forieusers.xhtml#firebird_and_internet_explorer_terminology_differences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers-about-your-ie-settings" nc:name="Obľúbené položky Internet Explorer" nc:link="forieusers.xhtml#about_your_ie_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers-firebirds-features" nc:name="Hlavné rysy &brandFullName;" nc:link="forieusers.xhtml#firebirds_features"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="ieusers-keyboard-shortcuts" nc:name="Klávesové skratky" nc:link="forieusers.xhtml#keyboard_shortcuts"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
- 
- <!-- The following nodes are intentionally linkable but not displayable -->
- <Description rdf:ID="prefs-languages" nc:name="Jazyky" nc:link="prefs.xhtml#languages"/>
- <Description rdf:ID="prefs-fonts-and-colors" nc:name="Písma a farby" nc:link="prefs.xhtml#fonts_and_colors"/>
- <Description rdf:ID="prefs-connection-settings" nc:name="Nastavenia pripojenia" nc:link="prefs.xhtml#connection_settings"/>
-
- <!-- The following nodes are trees used multiple times in the hierarchy
-    (for platform-specific reasons). To display one of these trees,
-    include an nc:subheadings element with an rdf:ID attribute set to
-    "#" plus the value of the rdf:ID for the appropriate tree within
-    the appropriate rdf:Description element. -->
-
- <Seq rdf:ID="prefs-tree">
-  <li><Description ID="prefs-main" nc:name="Hlavné" nc:link="prefs.xhtml#main_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-tabs" nc:name="Karty" nc:link="prefs.xhtml#tabs_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-content" nc:name="Obsah" nc:link="prefs.xhtml#content_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-applications" nc:name="Aplikácie" nc:link="prefs.xhtml#applications_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-privacy" nc:name="Súkromie" nc:link="prefs.xhtml#privacy_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-security" nc:name="Bezpečnosť" nc:link="prefs.xhtml#security_options"/></li>
-  <li><Description ID="prefs-advanced" nc:name="Spresnenie" nc:link="prefs.xhtml#advanced_options"/></li>
- </Seq>
-
- <!-- The following are subnodes of trees used multiple times in the hierarchy. -->
-
- <Description rdf:about="#prefs-main">
-  <nc:subheadings>
-   <Seq>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-startup" nc:name="Spustenie" nc:link="prefs.xhtml#startup"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-downloads" nc:name="Preberanie súborov" nc:link="prefs.xhtml#downloads"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-system-defaults" nc:name="Nastavenie systému" nc:link="prefs.xhtml#system_defaults"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-addons" nc:name="Doplnky" nc:link="prefs.xhtml#addons"/></li>
-   </Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
-
- <Description rdf:about="#prefs-content">
-  <nc:subheadings>
-   <Seq>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-advanced-javascript" nc:name="Pokročilé nastavenia JavaScriptu" nc:link="prefs.xhtml#advanced_javascript"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-fonts-and-colors" nc:name="Písma a farby" nc:link="prefs.xhtml#fonts_and_colors"/></li>
-   </Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
-
-
- <Description rdf:about="#prefs-privacy">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-privacy-history" nc:name="História" nc:link="prefs.xhtml#privacy_history"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-privacy-cookies" nc:name="Cookies" nc:link="prefs.xhtml#privacy_cookies"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-clear-private-data" nc:name="Súkromné údaje" nc:link="prefs.xhtml#private_data"/></li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
-
- <Description rdf:about="#prefs-security">
-  <nc:subheadings>
-   <Seq>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-passwords" nc:name="Heslá" nc:link="prefs.xhtml#security_passwords"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-warning-messages" nc:name="Bezpečnostné upozornenia" nc:link="prefs.xhtml#warning_messages"/></li>
-   </Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
- 
- <Description rdf:about="#prefs-advanced">
-  <nc:subheadings>
-   <Seq>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-advanced-general" nc:name="Všeobecné" nc:link="prefs.xhtml#advanced_general"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-advanced-network" nc:name="Sieť" nc:link="prefs.xhtml#advanced_network"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-advanced-update" nc:name="Aktualizácie" nc:link="prefs.xhtml#advanced_update"/></li>
-    <li><Description rdf:ID="prefs-advanced-encryption" nc:name="Šifrovanie" nc:link="prefs.xhtml#advanced_encryption"/></li>
-   </Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
-
-</rdf:RDF>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/firebirdhelp.rdf
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE window [
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
-  %brandDTD;
-]>
-
-<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-   xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
-
-  <!-- MOZILLA MASTER HELP DOCUMENT -->
-  <Description rdf:about="urn:root"
-      nc:title="Pomocník prehliadača &brandFullName;"
-      nc:defaulttopic="firefox-help"
-      nc:base="chrome://browser/locale/help/">
-    <nc:panellist>
-      <Seq>
-        <li>
-          <Description nc:panelid="toc"
-            nc:datasources="chrome://help/locale/help-toc.rdf firebird-toc.rdf"/>
-        </li>
-        <li>
-          <Description nc:panelid="search"
-            nc:datasources="search-db.rdf"
-            nc:emptysearchtext="[Požadovaná položka nebola nájdená]"
-            nc:emptysearchlink="chrome://help/locale/welcome.xhtml#search_tips"/>
-        </li>
-      </Seq>
-    </nc:panellist>
-  </Description>
-</RDF>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/firefox_welcome.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  <!ENTITY % regionDTD SYSTEM "chrome://global-region/locale/region.dtd" >
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %brandDTD;
-  %regionDTD;
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- R.J. Keller <rlk@trfenv.com> (original author)
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Pomocník prehliadača &brandFullName; Help</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1>Víta Vás pomocník programu &brandFullName;</h1>
-<p>Ak chcete v tomto okne zobraziť informácie o produkte &brandFullName;, kliknite na vybratú tému v paneli
- <em>Obsah</em>. Po kliknutí na znak <span class="noMac">plus</span>
- <span class="mac">triangle</span> sa zobrazia dostupné podtémy vybratej témy.</p>
-
-<p>Na vyhľadanie špecifickej informácie v pomocníkovi &brandShortName;u môžete tiež použiť panel <em>Hľadať</em>. Ak chcete získať viac informácií o používaní pomocníka
- &brandFullName;u, pozrite si kapitolu <a href="chrome://help/locale/welcome.xhtml">Ako používať pomocníka</a>.</p>
-
-<p>Ak nemôžete nájsť hľadanú informáciu v tomto pomocníkovi &brandShortName;u, môžete navštíviť stránky <a
- href="http://www.mozilla.org/support/firefox/" target="_blank">Pomocník &brandShortName;u</a>, kde sa dozviete viac informácií.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>09. júla 2005</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/forieusers.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Pre používateľov aplikácie Internet Explorer</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-<h1>Pre používateľov Internet Explorera</h1>
-
-<div>Ak ste doteraz používali Microsoft&reg; Internet Explorer, čoskoro zistíte, že je jednoduché začať používať &brandFullName;.</div>
-
-<div><strong>Poznámka:</strong> Tieto informácie sú platné pre &brandFullName; na platforme Windows a Mac OS.</div>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#firebird_and_internet_explorer_terminology_differences">
-   Rozdiely v terminológii</a></li>
-  <li><a href="#about_your_ie_settings">Vaše nastavenia IE</a></li>
-  <li><a href="#firebirds_features">Hlavné rysy &brandShortName;u</a></li>
-  <li><a href="#keyboard_shortcuts">Klávesové skratky</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="firebird_and_internet_explorer_terminology_differences">Rozdiely v terminológii</h2>
-
-<table width="95%" border="1">
- <thead>
- <tr>
-  <th>Internet Explorer</th>
-  <th>&brandShortName;</th>
- </tr>
- </thead>
- <tbody>
- <tr class="noMac">
-  <td>Možnosti siete Internet</td>
-  <td>&pref.pluralCaps;</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td class="noMac">Dočasné internetové súbory</td>
-  <td>Vyrovnávacia pamäť (cache)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Obľúbené položky</td>
-  <td>Záložky</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><span class="noMac">Panel adresa</span><span class="mac">Favorites Bar</span></td>
-  <td>Navigačný panel</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Aktualizovať</td>
-  <td>Obnoviť</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><span class="noMac">Odkazy</span><span class="mac">Copy Link to Clipbord</span></td>
-  <td>Panel so záložkami</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><span class="noMac">Kopírovať odkaz</span><span class="mac">Download Link to Disk</span></td>
-  <td>Kopírovať adresu odkazu</td>
- </tr>
- </tbody>
-</table>
-
-<h2 id="about_your_ie_settings">Vaše Obľúbené položky a nastavenia IE</h2>
-
-<p>&brandShortName; má novú funkciu, ktorá vám umožní importovať vaše existujúce nastavenia z Internet Explorera. Táto funkcia sa spustí ako prvá po inštalácii &brandShortName;u (neskôr je k dispozícii v hlavnej ponuke pod <span class="menuPath">Súbor &gt; Importovať</span>) a pokúsi sa importovať vaše Obľúbené položky, súbory cookie, uložené heslá a ďalšie rozmanité údaje. Táto možnosť vám ušetrí čas pri nastavovaní &brandShortName;u tak, ako ho chcete mať.</p>
-
-<h2 id="firebirds_features">Hlavné rysy &brandShortName;u</h2>
-<div>
-<ul>
- <li><strong>Prehliadanie na kartách</strong>: Namiesto otvárania samostatných okien prehliadača na každú adresu môžete otvoriť viac adries v jednom okne a prepínať medzi nimi pomocou kariet. Ako domovskú stránku potom môžete mať viac stránok.</li>
- <li><strong>Ovládanie vyskakovacích okien</strong>: Povolenie alebo zakázanie nevyžiadaných vyskakovacích okien.</li>
- <li><strong>Správca súborov cookies</strong>: Umožňuje zmeniť chovanie &brandShortName;e pri manipulácii so súbormi cookies.</li>
- <li><strong>Správca preberania súborov</strong>: Organizuje vaše preberanie skladovaním informácií v jednom okne na zvýšenie prehľadnosti. Máte v ňom prístup ku štatistikám preberania bez nutnosti mať otvorené samostatné okno pre každé preberanie.</li>
- <li><strong>Správca obrázkov</strong>: Ponúka možnosť vypnúť zobrazovanie obrázkov z určených webových serverov alebo úplne vypnúť ich zobrazovanie. To je užitočné, ak si prajete skrátiť čas potrebný na načítanie stránky z webového servera.</li>
-</ul>
-</div>
-
-<h2 id="keyboard_shortcuts">Klávesové skratky</h2>
-<p>Isto ste si všimli, že Microsoft Internet Explorer a &brandShortName; používajú množstvo rovnakých klávesových skratiek. Ak chcete vidieť celý zoznam klávesových skratiek, pozrite sa na
- <a href="shortcuts.xhtml">Zoznam klávesových skratiek &brandShortName;u</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>10. decembra 2004</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/glossary.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,215 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]
->
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Slovník</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<p>
-Obsah tohto slovníka je len pre vašu informáciu. To znamená, že si nemá za cieľ byť kompletným alebo smerodajným popisom 
-termínov popísaných nižšie.</p>
-<hr/>
-
-<h1 id="glossary">Slovník</h1>
-
-<dl>
-
-
-<dt id="live_bookmark">Aktívna záložka</dt>
-<dd>Špeciálny typ záložky, ktorá vystupuje ako priečinok obsahujúci odkazy. Aktívnu záložku môžete vytvoriť tak, že navštívite stránku, ktorá ponúka RSS kanál. Po načítaní takejto stránky sa v hornom Paneli s adresou zobrazí oranžová ikonka. Na ňu kliknete a vyberiete si kanál, ktorý si prajete používať.</dd>
-
-<dt id="authentication">Autorizácia</dt>
-<dd>
- Použitie hesla, certifikátu, osobného identifikačného čísla (PIN) alebo iných informácií na overenie identity cez
- počítačovú sieť.</dd>
-
-<dt id="secure_site">Bezpečná stránka</dt>
-<dd>Stránka, ktorá používa <a href="#encryption">šifrovanie</a> pri spojeniach s &brandShortName;om. Jedná sa o prevenciu pred zákernými používateľmi Internetu, ktorí si chcú prezerať prenášané údaje. Keď navštívite bezpečnú stránku, &brandShortName; zobrazí ikonu zámku v <a href="#Status_Bar">stavovom riadku</a> a <a href="#location_bar">paneli s adresou</a>. &brandShortName; tiež zobrazí doménové meno stránky v stavovom riadku (prevencia proti zlomyseľným stránkam kradnúcim vaše údaje) a prepne pozadie panela s adresou na žltú farbu. </dd>
-<dd>Niektoré stránky môžu obsahovať zabezpečené i nezabezpečené údaje. Nezabezpečené údaje
- sú väčšinou verejného charakteru, aj keď to nie je garantované. Pri takýchto stránkach &brandShortName; zobrazí ikonu preseknutého zámku v Stavovom riadku a paneli s adresou a <em>nezobrazí</em> doménové
- meno v stavovom riadku, takže budete vedieť, že stránka nie je kompletne zabezpečená.</dd>
-
-<dt id="certificate">Certifikát</dt>
-<dd>
- Digitálny ekvivalent identifikačnej karty. Certifikát obsahuje meno jednotlivca, podniku alebo inej spoločnosti a overuje, či verejný kľúč, obsiahnutý v certifikáte, prislúcha tejto spoločnosti. Keď digitálne podpisujete správu alebo iné údaje, digitálny podpis pre túto správu je vytvorený pomocou súkromného kľúča, ktorý zodpovedá verejnému kľúču vo vašom certifikáte.</dd>
-
-<dt id="cookie">Cookie</dt>
-<dd> 
-Malá informácia ukladaná na vašom počítači niektorými www stránkami. Keď takú stránku navštívite, stránka požiada &brandShortName; o umiestnenie jedného alebo viacerých cookie súborov na váš pevný disk. Pri ďalšej návšteve stránky jej &brandShortName; odošle príslušný cookie súbor. Cookies pomáhajú www stránkam sledovať informácie o vašej aktivite. Môžete nastaviť možnosti pre cookies tak, aby ste mohli kontrolovať ich použitie a určovať množstvo informácií prístupných www stránkam.</dd>
-
-<dt id="decryption">Dešifrovanie</dt>
-<dd>Proces dešifrovania údajov, ktoré sú zašifrované. Ďalšie informácie nájdete pri termíne <a href="#encryption">Šifrovanie</a>.</dd>
-
-<dt id="digital_ID">Digitálne ID</dt>
-<dd>Viď. <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
-
-<dt id="home_page">Domovská stránka</dt>
-<dd>Stránka, ktorú &brandShortName; zobrazí pri spustení alebo po kliknutí na tlačidlo <em>Domov</em>. Môže tiež odkazovať na hlavnú stránku webového servera, z ktorého prehliadate ostatné stránky, ktoré obsahuje.</dd>
-
-<dt id="XML">Extensible Markup Language (XML)</dt>
-<dd>Otvorený štandard na popis údajov. Na rozdiel od HTML, XML dovoľuje vývojárom www
-stránok definovať špeciálne tagy. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa do online dokumentu
- <a href="http://www.w3.org/XML/">Extensible
- Markup Language (XML)</a>.</dd>
-
-<dt id="File_Transfer_Protocol">File Transfer Protocol (FTP)</dt>
-<dd>Štandard, ktorý umožňuje používateľom prenos súborov z jedného počítača do iného prostredníctvom siete. Na prenos súborov pomocou protokolu FTP je možné použiť aj &brandShortName;.</dd>
-
-<dt id="FIPS_PUBS_140-1">FIPS PUBS 140-1</dt>
-<dd>Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 je štandardom vlády USA na implementáciu šifrovacích modulov — hardware alebo software, ktorý šifruje a dešifruje údaje alebo vykonáva iné šifrovacie operácie (napríklad vytváranie alebo overovanie digitálnych podpisov). Veľmi veľa produktov dodávaných vláde USA musí spĺňať jeden či viac FIPS štandardov.</dd>
-
-<dt id="master_password">Hlavné heslo</dt>
-<dd>Heslo použité na ochranu uložených hesiel a iných súkromných údajov. &brandShortName; sa bude pýtať na hlavné heslo, keď budete pristupovať k týmto údajom. Ak máte viac bezpečnostných zariadení, každé bezpečnostné zariadenie bude vyžadovať vlastné hlavné heslo.</dd>
-
-<dt id="Hypertext_Markup_Language">Hypertext Markup Language (HTML)</dt>
-<dd>Formát dokumentu používaný na webové stránky. Štandard HTML definuje tagy a kódy použité na určenie usporiadania textu, písiem, štýlov, obrázkov a ďalších prvkov, ktoré tvoria vzhľad webovej stránky.</dd>
-
-<dt id="Internet">Internet</dt>
-<dd>Celosvetová sieť miliónov počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom štandardnými protokolmi ako
-<a href="#TCP_IP">TCP/IP</a>. Pôvodne (v roku 1969) 
-bola táto sieť vyvíjaná pre armádu USA. Internet pôvodne vznikol ako vzdelávacie a výskumné prostredie. 
-V 90. rokoch sa k nemu pripojilo množstvo obchodníkov, organizácií a jednotlivých záujemcov. Dnes
-je Internet používaný na e-mailovú poštu, prehliadanie <a href="#World_Wide_Web">World Wide Web</a>,
-posielanie krátkych správ, prehliadanie diskusných skupín a množstvo ďalších vecí.</dd>
-
-<dt id="Internet_protocol_address">Internet protocol address (IP adresa)</dt>
-<dd>Adresa počítača na sieti <a href="#TCP_IP">TCP/IP</a> .
- Každý počítač na internete má IP adresu. <a href="#client">Klienti</a> majú buď pevnú IP adresu alebo im je dynamicky prideľovaná pri každom pripojení k sieti.</dd>
-
-<dt id="Java">Java</dt>
-<dd>Programovací jazyk vyvíjaný firmou Sun Microsystems. Raz napísaný program v Jave môže
-byť spustiteľný na množstve počítačov s odlišným operačným systémom. Nie je teda potrebné vytvárať
-pre každý z nich špeciálnu verziu. Po inštalácii Javy môže &brandShortName; automaticky
-preberať a spúšťať Java programy (tiež nazývané aplety).</dd>
-
-<dt id="JavaScript">JavaScript</dt>
-<dd>Skriptovací jazyk, ktorý je používaný pri vytváraní www stránok. Programátori 
-používajú JavaScript na vytváranie www stránok, ktoré sú tak viac interaktívne. 
-JavaScript môže byť použitý s Javou, ale jedná sa o technicky iné jazyky. Java
-nie je na správnu funkčnosť JavaScriptu nutná.</dd>
-
-<dt id="feed">Kanál</dt>
-<dd>Webová <a href="#XML">XML</a> stránka, ktorá obsahuje zoznam odkazov na iné stránky. Špeciálne programy dokážu z týchto odkazov zostaviť zoznam správ, ktoré sú automaticky aktualizované.
- Spravodajské servery používajú kanály na rýchle publikovanie nových a dôležitých správ,
- osobné stránky zase využívajú kanály na upozornenia pre návštevníkov o novinkách na stránkach. Pozrite si tiež <a href="#live_bookmark">Aktívna záložka</a>.</dd>
-
-<dt id="client">Klient</dt>
-<dd>
- Softvér (napríklad www prehliadač) zasiela požiadavky na získanie informácií zo <a href="#server">servera</a>,
- ktorý je spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom je klientsky softvér spustený, je často popisovaný ako
- klient.</dd>
-
-<dt id="cryptography">Kryptografia</dt>
-<dd>Umenie a postupy šifrovania a dešifrovania informácií. Tieto šifrovacie techniky sú napríklad použité pri šifrovaní a dešifrovaní informácií vymieňaných medzi komerčnými www stránkami a &brandShortName;om.</dd>
-
-<dt id="navigation_toolbar">Navigačný panel</dt>
-<dd>Panel, ktorý je umiestnený v hornej časti okna &brandShortName;u. Obsahuje
-tlačidlá ako <em>Naspäť</em> či <em>Dopredu</em></dd>
-
-<dt id="location_bar">Panel s adresou</dt>
-<dd>Pole (a pridružené tlačidlá) blízko horného okraja okna &brandShortName;u, kam môžete
-zadať <a href="#Uniform_Resource_Locator">URL</a> alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať.</dd>
-
-<dt id="Bookmarks_Toolbar">Panel záložiek</dt>
-<dd>
- Nastaviteľný panel, ktorý je štandardne umiestnený hneď pod navigačným panelom &brandShortName;u. Obsahuje tlačidlá 
- reprezentujúce vaše obľúbené záložky (alebo priečinky obsahujúce skupiny záložiek), ktoré môžete pridávať alebo odstraňovať.</dd>
-
-<dt id="PKCS_11">PKCS #11</dt>
-<dd>Šifrovací štandard verejných kľúčov, ktorý prevláda pri bezpečnostných zariadeniach, napr. smart cards.</dd>
-
-<dt id="proxy">Proxy</dt>
-<dd>Prostredník či &quot;sprostredkovateľský&quot; program, ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi 
-<a href="#server">serverom</a> a <a href="#client">klientom</a>.</dd>
-
-<dt id="SSL">Secure Sockets Layer (SSL)</dt>
-<dd>Protokol, ktorý umožňuje obojstrannú autorizáciu medzi <a href="#client">klientom</a> a <a href="#server">serverom</a> za účelom vytvorenia overeného a šifrovaného spojenia. SSL beží nad protokolom TCP/IP a pod protokolmi HTTP, LDAP, IMAP, NNTP a ďalšími vyššími sieťovými protokolmi. Nový štandard Internet Engineering
-Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založený na SSL. Viac informácií nájdete aj pri termínoch: <a href="#authentication">Autorizácia</a>,
- <a href="#encryption">Šifrovanie</a>.</dd>
-
-<dt id="server">Server</dt>
-<dd>Softvér (ako softvér, ktorý poskytuje www stránky), ktorý prijíma
-požiadavky a odosiela informácie <a href="#client">klientom</a>, ktorí
-sú obvykle spustení na iných počítačoch. Počítač, na ktorom softvér
-servera beží, sa obvykle nazýva server.</dd>
-
-<dt id="Password_Manager">Správca hesiel</dt>
-<dd>Časť &brandShortName;u, ktorá spravuje uložené prihlasovacie údaje www formulárov.
-Tieto údaje sú ukladané na pevný disk. Pri opätovnej návšteve stránky s prihlasovacím formulárom
-bude tento formulár automaticky vyplnený.</dd>
-
-<dt id="Status_Bar">Stavový riadok</dt>
-<dd>Stavový riadok, ktorý je umiestnený v dolnej časti okna &brandShortName;u. Obsahuje
-ikonku stavu v pravej časti.</dd>
-
-<dt id="private_key">Súkromný kľúč</dt>
-<dd>Jeden z dvoch kľúčov používaný v asymetrickom šifrovaní. Súkromný kľúč je 
-tajný a je používaný na dešifrovanie správ, ktoré boli zašifrované verejným kľúčom.</dd>
-
-<dt id="encryption">Šifrovanie</dt>
-<dd>Proces zmeny informácie spôsobom, ktorý skryje jej význam. Napríklad, šifrované spojenia medzi počítačmi zásadne znižujú možnosť úspešného odpočúvania alebo <em>dešifrovania</em> vymieňaných informácií treťou osobou. Šifrované informácie môžu byť dešifrované len vlastníkom príslušného kľúča.</dd>
-
-<dt id="TLS">TLS</dt>
-<dd>Viď. <a href="#SSL">Secure Sockets Layer (SSL)</a>.</dd>
-
-<dt id="TCP_IP">Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)</dt>
-<dd>Unixový protokol používaný na spojenie počítačov s rôznymi operačnými systémami. TCP/IP je nepostrádateľným protokolom siete internet a stal sa všeobecne uznávaným štandardom.</dd>
-
-<dt id="Uniform_Resource_Locator">Uniform Resource Locator (URL)</dt>
-<dd>Štandardizovaná adresa, ktorá povie prehliadaču &brandShortName;, ako pristupovať k súboru alebo k inému zdroju na webe (napríklad, <tt>http://www.mozilla.org</tt>). Na prístup k www stránke uveďte jej URL v paneli s adresou &brandShortName;u. URL sú tiež používané v odkazoch www stránok na iné www stránky. Sú tiež známe ako internetové či www adresy.</dd>
-
-<dt id="search_engine">Vyhľadávač</dt>
-<dd>Program, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať konkrétne informácie na sieti Internet. Vyhľadávač môže prehľadávať text www dokumentov alebo zoznam kľúčových slov; môže tiež využívať knižničné služby, ktoré prehľadávajú dokumenty a ručne ich indexujú. Obvykle používateľ uvádza slovo alebo frázu do okna vyhľadávania a vyhľadávač zobrazí odkazy na zodpovedajúce www stránky.</dd>
-
-<dt id="cache">Vyrovnávacia pamäť (cache)</dt>
-<dd>
- Skupina kópií www stránok uložená na vašom pevnom disku alebo v operačnej pamäti (RAM). &brandShortName; 
- zhromažďuje tieto www stránky počas vášho prehliadania webu. Ak kliknete na odkaz alebo zadáte
- <a href="#Uniform_Resource_Locator">URL</a> na zobrazenie príslušnej www stránky a táto už je vo
- vyrovnávacej pamäti uložená, vykoná sa porovnanie s originálom. Ak sa na stránke nevyskytujú zmeny, &brandShortName; použije
- uloženú www stránku. Urýchli sa tým zobrazenie www stránky a ušetrí sa prenosová kapacita linky.</dd>
-
-<dt id="World_Wide_Web">World Wide Web</dt>
-<dd>Tiež nazývaný web. Časť Internetu, ktorá bola vytvorená na prezentovanie 
-www stránok na <a href="#server">serveroch</a> a ich zobrazovanie 
-<a href="#client">klientami</a>, ktorí sa nazývajú www prehliadače (ako
-napríklad &brandShortName;).</dd>
-
-<dt id="web_site">WWW server</dt>
-<dd>Skupina príbuzných www stránok spojená www odkazmi a spravovaná spoločnosťou, organizáciou či konkrétnym jednotlivcom.
-WWW stránky môžu obsahovať text, grafiku, audio či video súbory a odkazy na iné www stránky.</dd>
-
-<dt id="web_page">WWW stránka</dt>
-<dd>Jeden dokument na World Wide Web, ktorý je reprezentovaný unikátnou www adresou (URL).
-WWW stránka obsahuje text, odkazy a grafiku.</dd>
-
-<dt id="bookmark">Záložka</dt>
-<dd>
- Uložená www adresa (<a href="#Uniform_Resource_Locator">URL</a>),
- ktorú môžete jednoducho navštíviť kliknutím na
- ikonku v paneli záložiek alebo výberom v hlavnej ponuke.</dd>
-
-<dt id="Plugin">Zásuvný modul</dt>
-<dd>Druh pomocných aplikácií, ktoré pridávajú nové možnosti prehliadača &brandShortName;, napríklad možnosť prehrávať zvuky alebo videoklipy. Na rozdiel od iných druhov pomocných aplikácií sa zásuvné moduly inštalujú do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom priečinku &brandShortName;u a sú otvárané priamo vo vnútri prehliadača &brandShortName;. Napríklad, zásuvný modul na prehrávanie zvuku vám umožní prehrávať zvukové súbory na www stránkach alebo v e-mailových správach. Macromedia Flash Player a Java sú príklady takýchto zásuvných modulov.</dd>
-
-</dl>
-
-<p>
-[&nbsp;<a href="#glossary">Návrat na začiatok slovníka</a>&nbsp;]
-</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>07. apríla 2005</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,363 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
- R.J. Keller <rlk@trfenv.com>
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Hlavná ponuka &brandFullName;u</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Hlavná ponuka &brandFullName;u</h1>
- <p>Táto stránka popisuje položky, ktoré nájdete v hlavnej ponuke programu
-  &brandFullName;.</p>
-
- <div class="contentsBox">V tejto sekcii:
-  <ul>
-   <li class="mac"><a href="#firefox">&brandShortName;</a></li>
-   <li><a href="#file">Súbor</a></li>
-   <li><a href="#edit">Upraviť</a></li>
-   <li><a href="#view">Zobraziť</a></li>
-   <li><a href="#go">História</a></li>
-   <li><a href="#bookmarks">Záložky</a></li>
-   <li><a href="#tools">Nástroje</a></li>
-   <li class="mac"><a href="#window">Okno</a></li>
-   <li><a href="#help">Pomocník</a></li>
-  </ul>
- </div>
-
-<div class="mac">
- <h2 id="firefox">&brandShortName;</h2>
-  <h3 id="about_mac">O programe &brandFullName;</h3>
-  <p>Zobrazí dialógové okno s informáciami o &brandShortName;e, vrátane
-   aktuálnej verzie a stručného zoznamu s poďakovaním ľuďom, ktorý sa na vývoji podieľali.</p>
-
-  <h3 id="prefs_mac">Možnosti...</h3>
-  <p>Zobrazí okno <a href="prefs.xhtml">&pref.pluralCaps;</a>,
-   kde môžete zmeniť množstvo nastavení v &brandShortName;.</p>
-
-  <h3 id="quit_mac">Ukončiť &brandShortName;</h3>
-  <p>Zatvorí všetky okná &brandShortName;u, Zruší všetky aktívne prenosy súborov a kompletne ukončí
-   &brandShortName;. Ak túto možnosť použijete pri otvorených viacerých kartách alebo oknách, &brandShortName; sa opýta na potvrdenie
-   vašej voľby, aby sa predišlo prípadnému nechcenému ukončeniu programu. Toto nastavenie môžete vypnúť
-   zrušením označenia <em>Upozorniť pred uzavretím viacerých kariet naraz</em> na paneli <em>Karty</em> v okne &pref.menuPath;. &brandShortName; vás bude takisto varovať, ak práve prebiehajú nejaké prenosy súborov.</p>
-</div>
-
-<h2 id="file">Súbor</h2>
-
- <h3 id="new_window">Nové okno</h3>
- <p>Otvorí nové okno programu &brandShortName;.</p>
-
- <h3 id="new_tab">Nová karta</h3>
- <p>Otvorí novú kartu v aktuálnom okne programu &brandShortName;.</p>
-
- <h3 id="open_location">Otvoriť umiestnenie...</h3>
- <p>Označí panel &brandShortName;u, kam sa zadáva adresa, takže môžete okamžite písať novú adresu.</p>
-
- <h3 id="open_file">Otvoriť súbor...</h3>
- <p>Zobrazí dialógové okno <em>Otvoriť súbor</em>. V ňom môžete zvoliť súbor z lokálneho disku alebo siete, ktorý chcete 
- v programe &brandShortName; otvoriť. Môžete zvoliť množstvo súborových formátov ako HTML/XML, súbory s obrázkami, textové
- súbory apod.</p>
-
- <h3 id="close">Zavrieť</h3>
- <p>Zavrie aktuálne okno programu.</p>
-
- <h3 id="close_tab">Zavrieť kartu</h3>
- <p>Uzavrie aktuálnu záložku a aktivuje prvú kartu sprava. Táto položka je v ponuka dostupná iba
-  v prípade, že sú otvorené aspoň 2 karty.</p>
-
- <h3 id="save_page_as">Uložiť stránku ako...</h3>
- <p>Uloží stránku, ktorá je zobrazená na aktuálnej karte. Stránka sa dá uložiť v niekoľkých formátoch.
- Máte možnosť uložiť celú stránku (vrátane obrázkov), len HTML stránku alebo len ako text.</p>
-
- <h3 id="send_page">Odoslať stránku...</h3>
- <p>Otvorí okno s novou správou vášho predvoleného e-mailového klienta, z ktorého môžete odoslať e-mailovú správu s odkazom
- na aktuálnu stránku.</p>
-
- <h3 id="page_setup">Nastavenie tlače...</h3>
- <p>Zobrazí dialógové okno <em>Nastavenie tlače</em>, kde môžete nastaviť rôzne možnosti tlače ako sú okraje, hlavičky, orientácia stránky apod.</p>
-
- <div class="noMac">
-  <h3 id="print_preview">Ukážka pred tlačou</h3>
-  <p>Zobrazí vzhľad stránok tak, ako budú vypadať po vytlačení. Zohľadňuje nastavenia v okne <em>Nastavenie tlače</em> a nastavenia autora stránky.</p>
- </div>
-
- <h3 id="print">Tlačiť...</h3>
- <p>Zobrazí dialógové okno tlače, kde môžete zvoliť počet kópií tlačených stránok, oblasť tlače apod. Kliknutím na tlačidlo 
- <em>OK</em> zahájite tlač.</p>
-
- <h3 id="import">Importovať...</h3>
- <p>Otvorí sprievodcu importovaním, ktorý vám umožní jednoducho importovať &pref.plural;, záložky, históriu, heslá a ďalšie údaje z 
- prehliadačov ako Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla či Opera.</p>
-
- <h3 id="work_offline">Pracovať offline</h3>
- <p>Prepínač medzi online a offline módom. Offline mód umožňuje prehliadať webové stránky, ktoré ste navštívili bez 
- potreby aktuálneho pripojenia k internetu.</p>
-
-<div class="noMac">
- <h3 id="exit">
-  <span class="win">Koniec</span>
-  <span class="noWin">Koniec</span>
- </h3>
- <p>Zavrie všetky otvorené okná programu &brandShortName; vrátane aktuálne preberaných súborov a ukončí program. Ak túto možnosť použijete pri otvorených viacerých kartách alebo oknách, &brandShortName; sa opýta na potvrdenie
-   vašej voľby, aby sa predišlo prípadnému nechcenému ukončeniu programu. Toto nastavenie môžete vypnúť
-   zrušením označenia <em>Upozorniť pred uzavretím viacerých kariet naraz</em> na paneli <em>Karty</em> v okne &pref.menuPath;. &brandShortName; vás bude takisto varovať, ak práve prebiehajú nejaké prenosy súborov.</p>
-</div>
-
-<h2 id="edit">Upraviť</h2>
-
- <h3 id="undo">Späť</h3>
- <p>Vráti naspäť predchádzajúcu načítanú stránku. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete túto akciu vrátiť späť, zvoľte voľbu 
- <em>Znovu</em>.</p>
-
- <h3 id="redo">Znovu</h3>
- <p>Znova zobrazí naposledy vrátenú stránku.</p>
-
- <h3 id="cut">Vystrihnúť</h3>
- <p>Vystrihne označený text webovej stránky do schránky. Text sa potom dá kdekoľvek vložiť príkazom <em>Prilepiť</em>.</p>
-
- <h3 id="copy">Kopírovať</h3>
- <p>Skopíruje označený text webovej stránky do schránky. Text sa potom dá kdekoľvek vložiť príkazom <em>Prilepiť</em>.</p>
-
- <h3 id="paste">Prilepiť</h3>
- <p>Vloží text uložený v schránke do textového poľa.</p>
-
- <h3 id="delete">Odstrániť</h3>
- <p>Odstráni vybratý text z textového poľa.</p>
-
- <h3 id="select_all">Vybrať všetko</h3>
- <p>Vyberie celý text na webovej stránke.</p>
-
- <h3 id="find_in_this_page">Hľadať na tejto stránke...</h3>
- <p>Zobrazí panel na vyhľadávanie v dolnej časti okna prehliadača. Tu môžete zadať text, ktorý si prajete na stránke nájsť a postupne, ako ho zadávate, &brandShortName; automaticky prehľadáva stránku a hľadá prvý výraz, ktorý odpovedá vami zadanému textu. Kliknutím na tlačidlo <em>Hľadať ďalšie</em> či <em>Hľadať predchádzajúce</em> nájdete odpovedajúci text na inom mieste stránky. Kliknutím na tlačidlo <em>Zvýrazniť</em> označíte všetky odpovedajúce texty na stránke.</p>
-
- <h3 id="find_again">Hľadať znovu</h3>
- <p>Nájde ďalšiu pozíciu textu, ktorý ste zadali v dialógovom okne <em>Hľadať na tejto stránke...</em>.</p>
-
- <h3 class="unix" id="prefs">&pref.pluralCaps;</h3>
- <p class="unix">Zobrazí sa <a href="prefs.xhtml">dialógové okno &pref.singularCaps;</a>, kde môžete zmeniť množstvo nastavení &brandShortName;u.</p>
-
-<h2 id="view">Zobraziť</h2>
-
- <h3 id="toolbars">Panely s nástrojmi</h3>
-
-  <h4 id="navigation_toolbar">Navigačný panel</h4>
-  <p>Hlavný nástrojový panel programu. Na tomto paneli nájdete adresu zobrazenej stránky, tlačidlá 
-  (Naspäť, Dopredu, Zastaviť...) apod.</p>
-
-  <h4 id="bookmarks_toolbar">Panel so záložkami</h4>
-  <p>Nástrojový panel, ktorý obsahuje odkazy na vaše obľúbené stránky.</p>
-
-  <h4 id="customize">Prispôsobiť...</h4>
-  <p>Zobrazí dialógové okno, ktoré vám umožní si podľa vašich potrieb upraviť nástrojové panely. Táto voľba sa dá tiež zvoliť 
-  <span class="noMac">kliknutím pravým tlačidlom myši</span><span class="mac">stlačenie &ctrlKey;, kliknutie</span> nad nástrojovými panelmi a voľbou položky <em>Prispôsobiť...</em>.</p>
-
- <h3 id="status_bar">Stavový riadok</h3>
- <p>Zobrazí stavový riadok programu. Jedná sa o úzky pruh v dolnej časti okna prehliadača, ktorý v priebehu práce s 
- prehliadačom zobrazuje množstvo dôležitých informácií.</p>
-
- <h3 id="sidebar">Bočný panel</h3>
- <p>Postranný panel, ktorý zobrazuje práve preberané súbory, záložky či históriu. Panel sa dá kedykoľvek zavrieť kliknutím na krížik v 
- pravom hornom rohu.</p>
-
-  <h4 id="view_sidebar_bookmarks">Záložky</h4>
-  <p>Zobrazí bočný panel so záložkami, ktoré sú zobrazené všetky naraz. Toto môže byť veľmi užitočné, ak používate záložky často.</p>
-
-  <h4 id="view_sidebar_history">História</h4>
-  <p>Zobrazí bočný panel s históriou navštívených webových stránok. Ak chcete zmeniť počet dní, počas ktorých sa budú tieto informácie uchovávať, zvoľte &pref.menuPath; a panel <em>Súkromie</em>.</p>
-
- <h3 id="stop">Zastaviť</h3>
- <p>Zastaví načítavanie aktuálnej webovej stránky.
- Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom <em>Zastaviť</em> na paneli nástrojov.</p>
-
- <h3 id="reload">Obnoviť</h3>
- <p>Obnoví aktuálnu stránku. Pri tejto operácii je načítaný jej aktuálny obsah.
- Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom <em>Obnoviť</em> na paneli nástrojov.</p>
-
- <h3 id="text_size">Veľkosť textu</h3>
- <p>Ak je text na webovej stránke príliš malý alebo príliš veľký, môžete vykonať zmenu na vyhovujúcu veľkosť.</p>
-
-  <h4 id="increase_text_size">Zväčšiť veľkosť textu</h4>
-  <p>Zobrazí text na webovej stránke o jedno číslo väčší. Túto funkciu môžete aktivovať tiež myšou (pre viac informácií nahliadnite do kapitoly <a href="mouse_shortcuts.xhtml">Ovládanie myšou</a>.)</p>
-
-  <h4 id="decrease_text_size">Zmenšiť veľkosť textu</h4>
-  <p>Zobrazí text na webovej stránke o jedno číslo menší. Túto funkciu môžete aktivovať tiež myšou (pre viac informácií nahliadnite do kapitoly <a href="mouse_shortcuts.xhtml">Ovládanie myšou</a>.)</p>
-
-  <h4 id="reset_text_size">Normálna veľkosť textu</h4>
-  <p>Zobrazí text na webovej stránke v jeho štandardnej veľkosti.</p>
-
- <h3 id="page_style">Štýl stránky</h3>
- <p>Povolí vám vybrať jeden zo štýlov webovej stránky. Predvolene je zvolený &quot;Základný štýl stránky&quot;. Ten je platný do tej doby, pokiaľ používateľ nezvolí ako predvolený iný.</p>
-
-  <h4 id="no_style">Žiadny štýl</h4>
-  <p>Zruší použitie štýlu na formátovanie webovej stránky.</p>
-
-  <h4 id="basic_page_style">Základný štýl stránky</h4>
-  <p>Použije predvolený štýl na formátovanie webovej stránky určený autorom.</p>
-
-  <h4 id="alternate_style"></h4>
-  <p>Ak autor ponúka ďalšie štýly stránky, &brandShortName; ich tu zobrazí a používateľ si ich môže zvoliť.</p>
-
- <h3 id="character_encoding">Kódovanie</h3>
- <p>Umožňuje manuálne meniť kódovanie webovej stránky. &brandShortName; je obvykle schopný automatickej
- detekcie kódovania.</p>
-
- <h3 id="page_source">Zdrojový kód stránky</h3>
- <p>Zobrazí v novom okne zdrojový kód aktuálnej webovej stránky. <!--A future version of
-  &brandShortName; will be capable of launching an external program for
-  viewing the source.--></p>
-
- <div class="noMac">
- <h3 id="full_screen">Na celú obrazovku</h3>
- <p>Zobrazí okno prehliadača na celú obrazovku. Aktiváciu (resp. deaktiváciu) tejto funkcie
- môžete vykonať tiež klávesovou skratkou <kbd>F11</kbd>.</p>
- </div>
-
-<h2 id="go">História</h2>
-
- <p>Ponuka <em>História</em> obsahuje zoznam naposledy navštívených webových stránok a nedávno zatvorených kariet.</p>
-
- <h3 id="back">Naspäť</h3>
- <p>Realizuje posun v histórii o jednu stránku späť. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod 
- tlačidlom <em>Naspäť</em> na paneli nástrojov.</p>
-
- <h3 id="forward">Dopredu</h3>
- <p>Realizuje posun v histórii o jednu stránku dopredu. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom
- <em>Dopredu</em> na paneli nástrojov.</p>
-
- <h3 id="home">Domov</h3>
- <p>Zobrazí vašu domovskú stránku. Tejto funkcii odpovedá tlačidlo <em>Domov</em>, ktoré nájdete
- na <em>navigačnom paneli</em>. Zmenu domovskej stránky vykonáte v hlavnej ponuke pod voľbou &pref.menuPath; na paneli <em>Hlavné</em>. Tu môžete nastaviť buď prázdnu stránku, aktuálne zobrazenú stránku (alebo
- skupinu kariet), záložku alebo môžete adresu webovej stránky zadať ručne.</p>
-
- <h3 id="closed_tabs">Nedávno zatvorené karty</h3>
- <p>Umožňuje vybratím zo zoznamu znova otvoriť karty, ktoré ste v aktuálnom okne nedávno zatvorili. Viac v kapitole <a href=
-  "tabbed_browsing.xhtml#closing_tabs">Zatvárame a obnovujeme karty</a>.</p>
-
- <h3 id="go_history">Zobraziť na bočnom paneli</h3>
- <p>Zobrazí postranný panel História, ktorý obsahuje zoznam vami navštívených stránok. Ak chcete zmeniť počet dní, počas ktorých sa budú tieto informácie uchovávať, zvoľte &pref.menuPath; a panel <em>Súkromie</em>.</p>
-
-<h2 id="bookmarks">Záložky</h2>
-
- <p>Táto ponuka obsahuje všetky vaše uložené záložky.</p>
-
- <h3 id="add_to_bookmarks">Pridať k záložkám</h3>
- <p>Pridá aktuálnu stránku do záložiek. Pri pridávaní sa zobrazí dialógové okno,
- ktoré umožní pomenovať záložku a zvoliť jej umiestnenie.</p>
-
- <h3 id="subscribe">Odoberať kanál tejto stránky...</h3>
- <p>Zobrazí ukážku <a href="glossary.xhtml#feed">kanála</a> aktuálnej stránky. Z tejto ukážky sa môžete prihlásiť k odoberaniu kanála prostredníctvom
-  a <a href="glossary.xhtml#live_bookmark">aktuálnej záložky</a>, externej čítačky
-  vo vašom počítači alebo na webe. Ak ste si nastavili na paneli <a href="prefs.xhtml#applications_options">Aplikácie</a> v nastaveniach prehliadača prihlásiť sa ku kanálom vždy prostredníctvom aktuálnej záložky
-  alebo externej čítačky, ukážka kanála bude preskočená.</p>
-
- <h3 id="bookmark_all_tabs">Pridať všetky karty medzi záložky...</h3>
- <p>Pridá všetky karty práve otvoreného okna do nového priečinka v záložkách. Pri tejto akcii sa objaví dialógové okno, kde si budete môcť vybrať názov priečinka a jeho umiestnenie.</p>
-
- <h3 id="organize_bookmarks">Správa záložiek...</h3>
- <p>Zobrazí okno <em>Správca záložiek</em>. V ňom môžete upravovať svoje záložky, triediť ich,
- usporiadavať, premenovávať, meniť ich vlastnosti apod.</p>
-
-<h2 id="tools">Nástroje</h2>
-
- <h3 id="web_search">Vyhľadávanie na webe</h3>
- <p>Označí pole Vyhľadávanie. Následne v tomto poli môžete zadať témy, ktoré si prajete vyhľadať na webe.</p>
-
- <h3 id="downloads">Správca preberania súborov</h3>
- <p>Otvorí Správcu preberania súborov, kde môžete vidieť aktuálne preberané a už prevzaté súbory.</p>
-
- <h3 id="add_ons">Doplnky</h3>
- <p>Otvorí dialógové okno Správcu doplnkov, v ktorom môžete vidieť, pridať, odinštalovať, nastaviť či aktualizovať vaše rozšírenia a témy. Ak chcete získať viac informácií, vyhľadajte tému
-<a href="customization.xhtml#add_ons">Doplnky</a> v príslušnej časti pomocníka.</p>
-
- <h3 id="javascript_console">Chybová konzola</h3>
- <p>Otvorí Chybovú konzolu, kde môžete hľadať príčinu problémov s JavaScriptovým kódom. 
- JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý je často používaný pri tvorbe webových stránok.
- Programátori používaním tohto jazyka vytvárajú interaktívnejšie weby. JavaScript
- je často používaný na dynamickú kontrolu vyplnených formulárov či stlačených tlačidiel.</p>
-
- <h3 id="page_info">Informácie o stránke</h3>
- <p>Dialógové okno <em>Informácie o stránke</em> zobrazuje rozšírené informácie o aktuálnej 
- webové stránke. Jedná sa o typ dokumentu, použitom kódovaní, veľkosti či
- zabezpečení. V tomto okne tiež nájdete zoznamy multimediálnych súborov a
- odkazov, ktoré aktuálna stránka obsahuje.</p>
-
- <h3 id="clear_private_data">Odstrániť súkromné údaje...</h3>
- <p>Vymaže položky spojené so súkromím, ktoré si zvolíte v dialógovom okne Odstránenie súkromných údajov na paneli Súkromie v nastaveniach prehliadača. V predvolenom nastavení budete pred samotným vymazaním raz upozornený.</p>
-
- <h3 class="win" id="options">&pref.pluralCaps;</h3>
- <p class="win">Zobrazí okno <a href="prefs.xhtml">&pref.pluralCaps;</a>,
-  kde môžete nastaviť rôzne &pref.plural; &brandShortName;u.</p>
-
-<div class="mac">
- <h2 id="window">Okno</h2>
-
-  <h3 id="minimize">Minimalizovať</h3>
-  <p>Minimalizuje aktuálne okno.</p>
-
-  <h3 id="zoom">Lupa</h3>
-  <p>Zväčší alebo zmenší aktuálne okno.</p>
-
-  <h3 id="open-windows">(Otvoriť okná)</h3>
-  <p>Zobrazí všetky otvorené okná s ich titulkom.</p>
-</div>
-
-<h2 id="help">Pomocník</h2>
-
- <h3 id="help_contents">
-  <span class="noMac">Obsah pomocníka</span>
-  <span class="mac">Pomocník &brandShortName;u</span>
- </h3>
- <p>Otvorí okno s pomocníkom. Ten obsahuje množstvo užitočných informácií, ktoré vám uľahčia prehliadanie webu programom 
- &brandShortName;.</p>
-
- <div class="win">
-  <h3 id="for_ie_users">Pre používateľov Internet Explorera</h3>
-  <p>Otvorí okno pomocníka s informáciami, ktoré používateľovi pomôžu pri 
- prechode z prehliadača Internet Explorer na &brandShortName;.</p>
- </div>
-
- <h3 id="relnotes">Poznámky k vydaniu</h3>
- <p>Zobrazí poznámky k poslednému vydaniu programu &brandShortName;, napr. o inštalácii, odinštalovaní a konfigurácie
-  &brandShortName;u, ako aj ostatné dôležité informácie a najnovšie poznámky. Vyžaduje aktívne internetové pripojenie.</p>
-
- <h3 id="reporter">Upozorniť na chybnú stránku...</h3>
- <p>Umožní odoslať správu o stránke, ktorá sa
-   zobrazuje chybne, vývojárom &brandShortName;u.</p>
-
- <h3 id="web_forgery">Upozorniť na podvodnú stránku... / Toto nie je podozrivá webová stránka...</h3>
- <p>Položka <em>pozorniť na podvodnú stránku...</em> umožňuje upozorniť na stránku, o ktorej si myslíte, že je podvodná. Podvodná stránka sa často tvária ako
-oficiálne stránky vašej banky, online obchodu alebo aukčného servera a vyžadujú od vás zadanie vašich súkromných údajov (používateľské meno/heslo, informácie o platobnej karte,
-atď.).</p>
-
- <p>Ak zobrazíte stránku, ktorá je označená ako podvodná, táto položka ponuky ja nahradená položkou <em>"Toto nie je podozrivá webová stránka..."</em>. Pomocou nej môžete nahlásiť nesprávne označenie
-  danej stránky ako podvodná.</p>
-
- <p>Ochrana proti podvodným stránkam je vo &brandShortName; poskytovaná spoločnosťou Google. Všetky informácie získané od používateľov sú zasielané spoločnosti Google a sú použité na zlepšenie tejto funkcie. Vaše oznámenia sú anonymné a dodržiavajú Zásady bezpečnosti spoločnosti Google. Na správnu funkčnosť funkcie je vyžadované pripojenie na internet.</p>
-
- <h3 id="check_for_updates">Kontrola aktualizácií...</h3>
- <p>Zobrazí dialógové okno s kontrolou aktualizácií prehliadača &brandShortName;. V prípade nájdenia aktualizácií umožní prijatie resp. odmietnutie aktualizácie. Po jej prevzatí vám bude ponúknuté reštartovanie &brandShortName;u, aby mohla byť aktualizácia nainštalovaná. Pamätajte si, že názov tejto položky ponuky Pomocník sa pri kontrole aktualizácií resp. ich preberaní zmení.</p>
-
-
- <div class="noMac">
-  <h3 id="about_mozilla_firebird">O programe &brandFullName;</h3>
-  <p>Zobrazí informáciu o verzii prehliadača &brandShortName;, vrátane aktuálnej verzie a stručného zoznamu s poďakovaním ľuďom, ktorý sa na vývoji podieľali.</p>
- </div>
-
-<div class="contentsBox"><em>29. september 2007</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
- <title>Ovládanie &brandFullName;u myšou</title>
- <link rel="stylesheet" type="text/css"
-  href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Ovládanie &brandFullName;u myšou</h1>
-
-<p class="noMargin">Toto je zoznam najčastejšie používaných funkcií, ktoré sa dajú v prehliadači &brandFullName; ovládať myšou.</p>
-
-<table border="1">
- <thead>
-  <tr>
-   <th>Príkaz</th>
-   <th>Skratka</th>
-  </tr>
- </thead>
- <tbody>
-  <tr>
-   <td>Naspäť</td>
-   <td>
-    <span class="mac">&ctrlKey;+Rolovať nadol</span>
-    <span class="noMac">&shiftKey;+Rolovať nadol</span>
-   </td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zavrieť kartu</td>
-   <td>Kliknutie na kartu prostredným tlačidlom myši</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zmenšiť veľkosť textu</td>
-   <td>&accelKey;+Rolovať nahor</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Dopredu</td>
-   <td>
-    <span class="mac">&ctrlKey;+Rolovať nahor</span>
-    <span class="noMac">&shiftKey;+Rolovať nahor</span>
-   </td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zväčšiť veľkosť textu</td>
-   <td>&accelKey;+Rolovať nadol</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Nová karta</td>
-   <td>Dvojité kliknutie na panel s kartami</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Otvoriť kartu na pozadí</td>
-   <td>&accelKey;+Ľavé tlačidlo myši<br/>Prostredné tlačidlo myši</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Otvoriť kartu v popredí</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+Ľavé tlačidlo myši<br/>&shiftKey;+
-    Prostredné tlačidlo myši</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Otvoriť v novom okne</td>
-   <td>&shiftKey;+Ľavé tlačidlo myši</td>
-  </tr>
-  <tr class="unix">
-   <td>Prilepiť URL a prejsť</td>
-   <td>Kliknutie na kartu prostredným tlačidlo myši</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Obnoviť (prepíše vyrovnávaciu pamäť - cache)</td>
-   <td>&shiftKey;+tlačidlo Obnoviť</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Uloižť stránku ako</td>
-   <td>&altKey;+Ľavé tlačidlo myši</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Rolovať po riadkoch</td>
-   <td>
-    <span class="mac">&accelKey;+rolovanie</span>
-    <span class="noMac">&altKey;+rolovanie</span>
-   </td> 
-  </tr>
- </tbody>
-</table>
-
-<div class="contentsBox"><em>14. októbra 2005</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/platformStrings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE : This file contains platform-specific strings which
-             occur in large numbers throughout Help docs.
-             Generally, for these strings it's less code to store
-             them here than to hard-code the value of the entity
-             in every place it's used, or using an entity is less
-             confusing than typing a string like the jumbled messes
-             used below for "preference" and derivatives. Feel free
-             to add more strings here as long as you run them by the
-             Help module owner first (to prevent excessive use of
-             such strings when other methods are preferable). -->
-
-<!-- Options -->
-
-<!ENTITY pref.menuPath   '<span class="win menuPath">Nástroje &gt; Možnosti</span><span
-               class="unix menuPath">Úpravy &gt; Možnosti</span><span
-               class="mac menuPath">&brandShortName; &gt; Možnosti</span>' >
-<!ENTITY pref.singular   '<span class="win">možnosť</span><span
-               class="noWin">predvoľba</span>' >
-<!ENTITY pref.plural    '<span class="win">možnosti</span><span
-               class="noWin">predvoľby</span>' >
-<!ENTITY pref.singularCaps '<span class="win">Možnosť</span><span
-               class="noWin">Voľba</span>' >
-<!ENTITY pref.pluralCaps  '<span class="win">Možnosti</span><span
-               class="noWin">Predvoľby</span>' >
-
-<!-- Keys -->
-
-<!ENTITY ctrlKey      '<kbd>Ctrl</kbd>' >
-<!ENTITY accelKey      '<kbd class="noMac">Ctrl</kbd><kbd
-               class="mac">Cmd</kbd>' >
-<!ENTITY altKey       '<kbd class="noMac">Alt</kbd><kbd
-               class="mac">Opt</kbd>' >
-<!ENTITY shiftKey      '<kbd>Shift</kbd>' >
-<!ENTITY enterKey      '<kbd class="noMac">Enter</kbd><kbd
-               class="mac">Return</kbd>' >
-
-<!-- Image Location Base URL -->
-
-<!ENTITY images.baseURL   'http://www.mozilla.org/projects/firefox/help/2.0'>
-
-<!-- Copyright years -->
-
-<!ENTITY copyright.years  '2003-2008'>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/popup.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Blokovanie vyskakovacích okien</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Blokovanie vyskakovacích okien</h1>
-<p>Táto stránka vysvetľuje všetky nastavenia, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne <em>&pref.pluralCaps;</em> o blokovaní vyskakovacích okien programu &brandShortName;.</p>
-
-<div class="contentsBox">
- V tejto sekcii:
- <ul>
-  <li><a href="#what_are_popups">Čo sú vyskakovacie okná?</a></li>
-  <li><a href="#popup_blocker_preferences">Nastavenie blokovania vyskakovacích okien</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="what_are_popups">Čo sú vyskakovacie okná?</h2>
-<p>Vyskakovacie okná sú okná webových stránok, ktoré sa otvoria bez vedomia používateľa. Dosť často sa stáva, že sa takéto okná otvoria cez celú obrazovku monitora nad všetkými oknami prehliadača.</p>
-
-<p>&brandShortName; umožňuje tieto okná blokovať. Potrebné nastavenia nájdete v dialógovom okne
-<a href="prefs.xhtml#content_options">&pref.pluralCaps;</a> na paneli Obsah.
-Blokovanie vyskakovacích okien je v predvolenom nastavení zapnuté, takže ho nemusíte zapínať.</p>
-
-<p>Pri zablokovaní vyskakovacieho okna &brandShortName; zobrazí informačný panel a vo stavovom riadku ikonku <img src="chrome://browser/skin/Info.png" width="16" height="16"
-alt=""/>. Keď kliknete na informačný panel alebo ikonku, zobrazí sa vám ponuka s nasledujúcimi možnosťami:</p>
-
-<ul>
- <li>Povoliť vyskakovacie okná z</li>
- <li>Upraviť <a href="#popup_blocker_preferences">blokovanie vyskakovacich okien</a></li>
- <li>Nezobrazovať informáciu v prípade blokovania vyskakovacích okien</li>
- <li>Zobraziť (adresa zablokovaného vyskakovacieho okna)</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Pri návštevách niektorých stránok môže blokovanie vyskakovacích okien prekážať </strong>: Niektoré webové stránky, napríklad stránky bánk, používajú vyskakovacie okná na informovaní o dôležitých veciach. Blokovanie
-vyskakovacích okien znemožní zobrazenie týchto okien. Môžete však určiť webové stránky, na ktoré sa blokovanie vyskakovacích okien nebude vzťahovať.</p>
-
-<p><strong>Blokovanie vyskakovacích okien nefunguje vždy</strong>: Aj keď &brandShortName; blokuje množstvo vyskakovacích okien, niektoré webové stránky používajú na zobrazovanie vyskakovacích okien metódy, ktoré sa dajú ťažko identifikovať a teda nemôžu byť blokované.</p>
-
-<h2 id="popup_blocker_preferences">Nastavenie blokovania vyskakovacích okien</h2>
-
-<p>Nastavenie blokovania vyskakovacích okien je umiestnené na <a
- href="prefs.xhtml#content_options">paneli Obsah</a> dialógového okna
-&pref.menuPath;.</p>
-
-<p>Na tomto paneli máte k dispozícii voľby:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Zakázať nevyžiadané vyskakovacie okná</strong>: Zrušte označenie tejto &pref.singular;, ak chcete povoliť zobrazovanie vyskakovacích okien.</li>
- <li><strong>Povolené servery</strong>: Zoznam stránok, ktoré majú povolené zobrazovanie vyskakovacích okien. Máte na výber tieto možnosti:
- <ul>
-  <li><strong>Povoliť</strong>: Kliknutím pridáte stránky do zoznamu.</li>
-  <li><strong>Odstrániť server</strong>: Kliknutím odstránite stránku zo zoznamu.</li>
-  <li><strong>Odstrániť všetky servery</strong>: Kliknutím odstránite všetky stránky zo zoznamu.</li>
-
- </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Blokovanie vyskakovacích okien nemusí na niektorých webových stránkach vždy fungovať.
-Ak chcete získať bližšie informácie, nahliadnite do sekcie
-<a href="#what_are_popups">Čo sú vyskakovacie okná?</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>12. september 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/prefs.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,474 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <tenser@comhem.se> (original author)
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
- Ryan Flint <rflint@dslr.net>
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Nastavenie &brandFullName;u</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Nastavenie &brandFullName;u</h1>
-<p>Tento dokument vysvetľuje všetky nastavenia dostupné v dialógovom okne &pref.pluralCaps; &brandFullName;u.</p>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#main_options">Panel Hlavné</a></li>
-  <li><a href="#tabs_options">Panel Karty</a></li>
-  <li><a href="#content_options">Panel Obsah</a></li>
-  <li><a href="#applications_options">Panel Aplikácie</a></li>
-  <li><a href="#privacy_options">Panel Súkromie</a></li>
-  <li><a href="#security_options">Panel Bezpečnosť</a></li>
-  <li><a href="#advanced_options">Panel Spresnenie</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="main_options">Panel Hlavné</h2>
-
- <h3 id="startup">Spustenie</h3>
-
- <p>Keď spustíte &brandShortName;, predvolene sa zobrazí nastavená <a
-  href="glossary.xhtml#home_page">domovská stránka</a>. Domovskou stránkou môže byť často navštevovaná stránka, stránka s vyhľadávaním, alebo napríklad stránka, prostredníctvom ktorej pristupujete k vášmu e-mailovému kontu, výber je len na vás. Nastavenie domovskej stránky môžete zmeniť v tejto sekcii.</p>
-  
- <p><em>Po spustení programu &brandShortName; zobraziť:</em><br/>
-  V predvolenom nastavení sa po spustení &brandShortName;u zobrazí nastavená domovská stránka, toto nastavenie korešponduje s položkou <em>Domovskú stránku</em>. Alternatívne si môžete nastaviť zobrazenie prázdnej stránky (ak chcete eliminovať čas potrebný na načítanie stránky) označením položky <em>Prázdnu stránku</em>.</p>
-
- <p>Poslednou možnosťou je nastavenie &brandShortName;u tak, aby otvoril tie okná a karty, ktoré ste mali otvorené pri poslednom ukončení &brandShortName;u, prípadne pri jeho nečakanom vypnutí.
-  Toto nastavenie napríklad šetrí čas pri reštartovaní systému (napríklad po inštalácií aktualizácií), pretože po reštartovaní sa &brandShortName; spustí v presne takom stave ako bol pred ním. Toto nastavenie je dostupné ako položka <em>Naposledy otvorené okná a karty</em>.</p>
-
- <p><em>Domovská stránka</em><br/>
-  Ak ste nastavili &brandShortName; tak, aby pri štarte zobrazoval domovskú stránku, môžete si jej adresu nastaviť práve v tomto poli.
- Môžete použiť aj jedno z nasledujúcich tlačidiel:</p>
-
- <ul>
-  <li><em>Použiť aktuálne stránky</em> nastaví ako vašu domovskú stránku aktuálne zobrazenú stránku (alebo niekoľko stránok, ak máte otvorených niekoľko kariet)</li>
-  <li><em>Použiť záložku</em> nastaví ako vašu domovskú stránku vybratú záložku (alebo zostavu záložiek, ak je označený priečinok)</li>
-  <li><em>Obnoviť predvolené</em> nastaví domovskú stránku na predvolenú adresu</li>
- </ul>
-
-
- <h3 id="downloads">Preberanie súborov</h3>
- <p>Táto sekcia obsahuje nastavenia určujúce, akým spôsobom &brandShortName;
-  preberá súbory.</p>
-  
- <p><em>Pri preberaní súboru zobraziť okno Správcu preberania súborov</em><br/>
-  Ak označíte túto &pref.singular;, &brandShortName; otvorí <a
-  href="download_manager.xhtml">okno Správcu preberania súborov</a> vždy pri začatí preberania súboru.</p>
-  
- <p><em>Zavrieť po ukončení preberania všetkých súborov</em><br/>
-  Označte túto &pref.singular; ak chcete, aby &brandShortName; zavrel okno Správcu preberania súborov po ukončení preberania všetkých súborov.</p>
-   
- <p><em id="download_folder">Všetky súbory ukladať do</em><br/>
-  Predvolene sú všetky preberané súbory ukladané na pracovnú plochu,
-  aby ste nemuseli pre každý súbor určovať jeho umiestnenie. Iný priečinok môžete určiť pomocou tlačidla Prehľadávať.</p>
-   
- <p><em>Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť</em><br/>
-  Ak zapnete túto &pref.singular;, &brandShortName; sa vás vždy opýta na umiestnenie, kam bude preberaný súbor uložený (namiesto predvoleného správania popísaného vyššie).</p>
-
- <h3 id="system_defaults">Nastavenie systému</h3>
- <p><em>Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom</em><br/>Začiarknite túto možnosť, ak chcete, aby &brandShortName; skontroloval nastavenie predvoleného prehliadača pri každom štarte. Toto zabezpečí, že &brandShortName; bude použitý na zobrazovanie webových stránok z externých aplikácií alebo pri otvorení
-    HTML súboru. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo <em>Skontrolovať</em>, ak to chcete skontrolovať teraz.</p>
-
- <h3 id="addons">Doplnky</h3>
- <p><em>Spravovať doplnky</em><br/>
-  Ak chcete nainštalovať, odinštalovať, aktualizovať alebo konfigurovať svoje doplnky, kliknite na tlačidlo <em>Spravovať doplnky</em> a otvorí sa okno Doplnky. Okno je možné otvoriť aj pomocou ponuky <span class="menuPath">Nástroje &gt; Doplnky</span>. Podrobnejší
-  popis doplnkov a správy doplnkov je dostupný <a href=
-  "customization.xhtml#add_ons">tu</a>.</p>
-
-<h2 id="tabs_options">Panel Karty</h2>
-<p><em>Nové stránky sa majú otvárať:</em><br/>
- Táto &pref.singular; určuje, či sú odkazy z externých aplikácií alebo
- webových stránok otvárané <em>v novom okne</em> alebo <em>na novej karte</em> aktuálneho okna.</p>
-
-<p><strong>Poznámka:</strong> Ak ste si vybrali otvárať odkazy na novej karte,
-  &brandShortName; bude ignorovať toto nastavenie a otvorí nové okno, ak to autor stránky požaduje a určil špecifickú veľkosť
-  nového okna.</p>
- 
-<p><em>Upozorniť pri uzatváraní viacerých kariet</em><br/>
- Ak zatvárate okno s viacerými otvorenými kartami, &brandShortName; sa vás opýta, či si skutočne prajete okno zavrieť. Jedná sa o prevenciu proti nechceným zavretím celého okna, keď si v skutočnosti prajete zavrieť len aktuálnu kartu. Po zrušení začiarknutia tejto možnosti už nebudete upozorňovaný a &brandShortName; automaticky zavrie okno.</p>
-
-<p><em>Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie &brandShortName;u</em><br/>
- Ak sa pokúsite otvoriť niekoľko kariet naraz, &brandShortName; sa vás opýta na potvrdenie tohto kroku. Je to prevencia pred potenciálnym spomalením prehliadača, ktoré sa môže objaviť pri načítavaní veľkého množstva stránok naraz. Ak chcete zobrazovanie tohto okna vypnúť, zrušte začiarknutie tejto možnosti.</p>
- 
-<p><em>Vždy zobraziť panel kariet</em><br/>
- Ak máte zobrazenú v okne &brandShortName;u len jednu stránku, panel kariet nie je normálne zobrazený. Ak ho chcete mať zobrazený stále, začiarknite túto &pref.singular;.</p>
-
-<p><em>Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia</em><br/>
- Ak kliknete na webový odkaz prostredným tlačidlom myši (alebo podržíte kláves &accelKey; počas kliknutia na odkaz ľavým tlačidlom myši), stránka bude zobrazená na novej karte. Stránka však nebude zobrazená, ale bude prenesená do pozadia. Ak začiarknete túto voľbu, stránka bude prenesená do popredia.</p>
-
-
-<h2 id="content_options">Panel Obsah</h2>
-
-<p><em>Zakázať nevyžiadané vyskakovacie okná</em><br/>Podľa predvoleného nastavenia &brandShortName; blokuje nepríjemné vyskakovacie okná na webových stránkach. Zrušenie začiarknutia tejto možnosti znemožní blokovanie vyskakovacích okien.</p>
-
- <p>Niektoré stránky majú dobré dôvody na použitie vyskakovacích okien. Preto je dobré povoliť týmto stránkam otvárať vyskakovacie okná. V takom prípade kliknite na tlačidlo <em>Povolené servery</em>. V zobrazenom dialógovom okne zadajte server, pre ktorý chcete vyskakovacie okná povoliť a kliknite na tlačidlo <em>Povoliť</em>. Na odstránenie servera vyberte server zo zoznamu a kliknite na tlačidlo <em>Odstrániť server</em>. Na vyprázdnenie celého zoznamu kliknite na tlačidlo <em>Odstrániť všetky servery</em>.</p>
-
-<p><em>Automaticky zobrazovať obrázky</em><br/> V predvolenom nastavení sú obrázky umiestnené na webových stránkach načítavané. Zrušením začiarknutia tejto voľby zakážete ich načítavanie.</p>
-
-  <p>V závislosti na tom, či máte povolené obrázky, môžete zmeniť servery, ktoré sú blokované alebo povolené. Kliknutím na tlačidlo <em>Výnimky</em> zobrazíte dialógové okno, kde môžete zadať server, pre ktorý chcete povoliť/zakázať obrázky. Kliknutím na tlačidlo <em>Povoliť</em> povolíte načítavanie obrázkov, kliknutím na tlačidlo <em>Zakázať</em> ich načítavanie zakážete.</p>
-
-
- <p><em>Povoliť JavaScript</em><br/>JavaScript je skriptovací jazyk používaný hlavne na tvorbu webových stránok. JavaScript je tiež často využívaný na dynamické overovanie formulárov a pri stlačení tlačidiel. Podporu JavaScriptu vypnete zrušením začiarknutia tejto možnosti. Pamätajte si, že zákaz JavaScriptu môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť niektorých stránok. Podrobnejšie nastavenia JavaScriptu sú dostupné po kliknutí na tlačidlo
- <em>Pokročilé...</em>.</p>
-
-  
- <h4 id="advanced_javascript">Pokročilé nastavenia JavaScriptu</h4>
- <dl>
-  <dt>Premiestnenie alebo zmena veľkosti okien</dt>
-  <dd>Zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak nechcete, aby skripty presúvali okná a menili ich veľkosť.</dd>
-
-  <dt>Premiestnenie okien do popredia alebo do pozadia</dt>
-  <dd>Zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak si neprajete, aby skripty presúvali okná do popredia/pozadia.</dd>
-
-  <dt>Zakázať alebo nahradiť kontextové menu</dt>
-  <dd>Zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak nechcete, aby stránky mali možnosť zakázať alebo zmeniť kontextovú ponuku &brandShortName;u.</dd>
-
-  <dt>Skryť stavový riadok</dt>
-  <dd>Zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak chcete zobrazovať stavový riadok vo vyskakovacích oknách.</dd>
-
-  <dt>Zmeniť text v stavovom riadku</dt>
-  <dd>Zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak chcete odstrániť nepríjemný pohyb textu v stavovom riadku a skrývanie webovej adresy.</dd>
- </dl>
-
- <p><em>Povoliť Javu</em><br/>Java je populárny programovací jazyk pre webové stránky vyvinutý spoločnosťou Sun Microsystems. Program napísaný v jazyku Java funguje na veľa druhoch počítačov, nie je nutné vytvárať pre každý vlastnú verziu. Zrušenie začiarknutia tejto možnosti zakáže Java aplety v prehliadači &brandShortName;. Pre funkčnosť Java apletov musí byť nainštalovaný zásuvný modul Java.</p>
-
-
-
- <h3 id="fonts_and_colors">Písma &amp; Farby</h3>
-  <p><em>Predvolené písmo</em> a <em>Veľkosť</em><br/>
-   Stránky sú zvyčajne zobrazované v písme zvolenom tu.
-   Niektoré stránky však môžu tieto nastavenia prepísať, ak nenastavíte inak v dialógovom okne <em>Písma</em>.</p>
-
-  <p>Kliknite na tlačidlo <em>Pokročilé...</em>, ak chcete nastaviť rozšírené &pref.plural; písiem.</p>
-
-  <h4 id="fonts_dialog">Dialógové okno Písma:</h4>
-
-
-   <ol>
-   <li>Z rozbaľovacej ponuky <em>Písma pre:</em> zvoľte kódovanie. Napríklad, na nastavenie predvolených písiem pre kódovanie Západné, zvoľte z ponuky položku <em>Západné</em>. Ak sa požadované kódovanie v zozname nenachádza, vyberte <em>Vlastné</em>.</li>
-   <li>Určite, či proporcionálny text má byť písmo pätkové (ako &quot;Times New Roman&quot;) alebo bezpätkové (ako &quot;Arial&quot;). Potom určite veľkosť písma pre proporcionálny text.</li>
-
-   <li>Určite písmo, ktoré chcete použiť pre pätkové, bezpätkové a <em>neproporcionálne</em> písma. Je možné zmeniť veľkosť <code>Neproporcionálneho písma</code>.</li>
-   </ol>
-  
-  <p>Ďalej sa dá nastaviť tiež minimálna veľkosť písiem použitých na obrazovke. To môže byť užitočné na niektorých stránkach, kde sú veľmi malé písma, ktoré sú ťažko čitateľné.</p>
-
-
-   <p><em>Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných</em><br/>
-    Predvolene &brandShortName; používa písma určené autorom stránky. Vypnutím tejto možnosti budú použité predvolené písma.</p>
-
-   <p><em>Kódovanie</em><br/>
-    Určené kódovanie bude použité pre stránky, ktoré nemajú v hlavičke definované žiadne kódovanie.</p>
-
-  <h4 id="colors_dialog">Dialógové okno Farby:</h4>
-   <p><strong>Text a pozadie</strong><br/>
-  Tu môžete zmeniť predvolené farby textu a pozadia, ktoré sa použijú na webové stránky, ktoré neposkytujú informácii o farbách. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.</p>
-
-  <p><em>Použiť systémové farby</em><br/>
-   Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť farby určené v nastavení OS namiesto farieb určených vyššie.</p>
-
-  <p><strong>Farby odkazov</strong><br/>
-
-  Tu môžete zmeniť predvolenú farbu pre odkazy. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.</p>
-
-  <p><em>Podčiarkovať odkazy</em><br/>
-  V predvolenom nastavení sú odkazy na webových stránkach podčiarkované. Na zakázanie tohto nastavenia zrušte začiarknutie tejto možnosti. Všimnite si, že množstvo stránok určuje v štýloch vlastné pravidlá a táto voľba nemá žiadny efekt na tieto stránky.</p>
-
-
-   <p><em>Povoliť stránkam používať vlastné farby namiesto mnou vyššie definovaných</em><br/>
-    Predvolene &brandShortName; používa písma určené autorom stránky. Vypnutím tejto možnosti budú použitú zadané farby.</p>
-
-  <h3 id="languages">Jazyky</h3>
-
-   <p>Niektoré stránky ponúkajú viac jazykových verzií. Kliknite na tlačidlo
-    <em>Vybrať...</em>, ak chcete špecifikovať konkrétne jazyky.</p>
-
-   <p>Okno <strong>Jazyky a kódovanie</strong><br/>
-    Na pridanie jazyka, vyberte jazyk z poľa <em>Pridať jazyk...</em>, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo <em>Pridať</em>. Jazyk odstránite jeho označením a kliknutím na tlačidlo
-    <em>Odstrániť</em>. Poradie jazykov môžete zmeniť pomocou tlačidiel
-    <em>Posunúť nahor</em> a <em>Posunúť nadol</em>.</p>
-
-
-<h2 id="applications_options">Panel Aplikácie</h2>
-<p>Panel <em>Aplikácie</em> vám umožňuje vybrať aplikácie, ktoré budú v prehliadači spracovávať rôzne typ obsahu (napr. dokumenty PDF). Zobrazuje
- zoznam typov obsahu a pre každý umožňuje vybrať aplikáciu, ktorá ho bude spracovávať.</p>
-
-<p>Pre každý typ môžete vybrať aplikáciu nainštalovanú na vašom počítači. Na spracovanie niektorých typov
-si môžete vybrať aj webovú aplikáciu, funkciu (ako <a href="glossary.xhtml#live_bookmark">Aktívne záložky</a> pre kanály)
-alebo <a href="glossary.xhtml#Plugin">zásuvný modul</a> vo &brandShortName;e, prípadne môžete obsah uložiť na svojom počítači.</p>
-
-<p>Ak chcete vybrať aplikáciu, vyberte v zozname typ obsahu. V ponuke sa objaví aktuálny obslužný program. Rozbaľte ponuku a vyberte typ.</p>
-
-<ul>
- <li><em>Vybrať aplikáciu</em><br/>
-Ak chcete na spracovanie typu obsahu vybrať aplikáciu nainštalovanú na vašom počítači alebo webovú aplikáciu, vyberte aplikáciu z ponuky. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá sa nenachádza v ponuke,
-vyberte položku <em>Vybrať aplikáciu...</em> a ukážte &brandShortName;u jej umiestnenie.</li>
-
- <li><em>Vybrať funkciu alebo zásuvný modul</em><br/>
-  Ak chcete na spracovanie obsahu použiť funkciu alebo zásuvný modul &brandShortName;u,
-a je nejaký dostupný, vyberte ho z ponuky.</li>
-
- <li><em>Uložiť do počítača</em><br/>
-  Ak chcete uložiť typ obsahu na svojom počítači a je možné to urobiť,
-  vyberte z ponuky položku <em>Uložiť súbor</em>. Ak ste v nastaveniach prehliadača na karte <em>Hlavne</em> označili možnosť <em>Všetky súbory ukladať do</em>, &brandShortName;
-  automaticky uloží obsah na disk. V opačnom prípade sa &brandShortName; opýta, kam chcete súbor uložiť.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Poznámka:</strong> Ak je na spracovanie obsahu dostupný zásuvný modul a vy vyberiete pre tento typ inú aplikáciu, &brandShortName; bude používať
-vami vybranú aplikáciu v prípade, že pristupujete k danému typu obsahu priamo. Ak je obsah vložený do webovej stránky, &brandShortName; použije príslušný zásuvný modul.</p>
-
-
-<h2 id="privacy_options">Panel Súkromie</h2>
-
- <h3 id="privacy_history">História</h3>
- <p><em>Pamätať si stránky navštívené počas posledných ... dní</em><br/>
-  Tu sa dá určiť, ako dlho si bude prehliadač pamätať stránky, ktoré ste navštívili. Predvolené nastavenie je 9 dní.</p>
-   
- <p><em>Pamätať si údaje zadávané do formulárov a vyhľadávacieho panelu</em><br/>
-  Ak vložíte text do webového formulára, &brandShortName; si zapamätá, čo ste napísali a automaticky ponúkne dokončenie pri ďalšom vkladaní informácií. Ak si toto doplňovanie neprajete, zrušte začiarknutie tejto možnosti.</p>
-   
- <p><em>Pamätať si informácie o prevzatých súboroch</em><br/>
-  Táto &pref.singular; určuje, či sa v Správcovi preberania súborov zobrazuje zoznam prevzatých súborov alebo nie. Okno Správcu súborov (dostupné cez ponuku <span
-  class="menuPath">Nástroje</span> alebo stlačením klávesovej skratky <span
-  class="noUnix">&accelKey;+<kbd>J</kbd></span><span
-  class="unix">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span>) zobrazuje zoznam naposledy prevzatých súborov. Nastavenia pre preberanie súborov sú dostupné na paneli <a
-  href="#main_options"><em>Hlavné</em></a>.</p>
-
-
- <h3 id="privacy_cookies">Cookies</h3>
- <p>Cookie je súbor vytvorený webovou stránkou. Ukladá na vašom počítači informácie, napríklad preferencie pri návšteve webovej stránky.</p>
-
- <p><em>Povoliť serverom nastavovať cookies</em><br/>
-  Podľa predvoleného nastavenia sú cookies povolené. Zrušením začiarknutia tejto položky zakážete používanie cookies. Nezabudnite, že niektoré stránky nemusia správne fungovať, ak sú cookies zakázané.</p>
-   
- <p><em>Uchovávať cookies do:</em></p>
-
- <ul>
-  <li><em>vypršania platnosti</em><br/>
-   Toto je predvolená &pref.singular;. Ak je nastavená, stránky samé určujú ako dlho si bude &brandShortName; cookies pamätať. Toto umožňuje uloženie nastavení či prihlasovacích údajov na rôzne stránky.</li>
-  <li><em>ukončenia &brandShortName;u</em><br/>
-   Ak je označená táto &pref.singular;, &brandShortName; vždy odstráni pri ukončení všetky cookies.</li>
-  <li><em>vždy sa opýtať</em><br/>
-   Ak je povolená táto &pref.singular;, &brandShortName; sa opýta na uchovanie cookies (alebo ich odmietnutie) zakaždým, keď sa webová stránka pokúsi cookies nastaviť.</li>
- </ul>
-
- <p>Ak chcete povoliť/zakázať cookies pre jednotlivé stránky, kliknite na tlačidlo
-  <em>Výnimky...</em>.</p>
-   
-  <p>Ak chcete zobraziť Správcu cookies, kliknite na tlačidlo <em>Zobraziť cookies</em>.</p>
-
-  <p>Ak sa chcete dozvedieť o cookies viac, o individuálnych nastaveniach a o tom, ako sa dá ovplyvniť ukladanie cookies na vašom počítači, prečítajte si kapitolu <a href="cookies.xhtml">Správa cookies</a>.</p>
-
- <h3 id="private_data">Súkromné údaje</h3>
- <p><em>Pri ukončení &brandShortName;u vždy odstrániť súkromné údaje</em><br/>
-  Môžete určiť, či má &brandShortName; odstraňovať súkromné údaje pri svojom ukončení. Ak chcete nastaviť, aké údaje sa budú odstraňovať, kliknite na tlačidlo <em>Nastavenia...</em>.</p>
-  
- <p><em>Pred odstránením súkromných údajov sa vždy opýtať</em><br/>
-  Ak je táto &pref.singular; označená, &brandShortName; sa vás opýta pred každým automatickým odstránením súkromných údajov určených pomocou tlačidla
-  <em>Nastavenia...</em>.</p>
- 
- <p>Ak chcete odstrániť súkromné údaje práve teraz, môžete kliknúť na tlačidlo
-  <em>Odstrániť teraz...</em>. Ak chcete odstrániť súkromné údaje bez použitia okna nastavení,
-  buď stlačte klávesovú skratku &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>Del</kbd>
-  alebo použite ponuku <span class="menuPath">Nástroje &gt; Odstrániť súkromné údaje...</span>.</p>
-
-
-<h2 id="security_options">Panel Bezpečnosť</h2>
-<p><em>Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky</em><br/>
- &brandShortName; si vždy bude pýtať povolenie na inštaláciu doplnkov.
- Na zabránenie nevyžiadaných inštalácií, ktoré môžu spôsobiť potencionálne problémy, &brandShortName; vás upozorní pri každom pokuse stránok o inštaláciu doplnku a zabráni inštalácii. Ak chcete povoliť inštaláciu z konkrétnych stránok, kliknite na tlačidlo <em>Výnimky...</em>, zadajte adresu stránky a kliknite na tlačidlo 
- <em>Povoliť</em>. Zrušením začiarknutia tejto možnosti vypnete varovné hlásenia pre všetky stránky.</p>
-  
-<p id="phishing"><em>Upozorniť v prípade, že navštívená stránka je podvodná</em><br/>
- Zapnite túto možnosť, ak chcete, aby &brandShortName; aktívne kontroloval, či sa stránka, ktorú si prehliadate nepokúsi získať od vás vaše osobné údaje.<br/>
-Pamätajte, ak sa upozornenie nezobrazí, nie je zaručené, že stránka je dôveryhodná.
-Ak natrafíte na podvodnú stránku, ktorá takto nie je označená, môžete ju nahlásiť pomocou ponuky <span class="menuPath">Pomocník &gt; Upozorniť na podvodnú stránku...</span>, ako je vysvetlené v kapitole o <a href="menu_reference.xhtml#web_forgery">ponuke prehliadača</a>.</p>
-
-<p><em>Kontrolovať pomocou zoznamu podvodných stránok</em><br/>
- &brandShortName; vyhľadá prehliadanú stránku v zozname uloženom na lokálnom disku. Poskytovateľom tretích strán nebudú odoslané žiadne údaje. Pretože sa podvodnícke techniky rýchlo vyvíjajú, tento mód nemusí byť veľmi efektívny.</p>
-
-<p><em>Požiadavkou na ... kontrolovať každú navštívenú stránku</em><br/>
- &brandShortName; odošle údaje o prehliadanej stránke cez zabezpečené pripojenie poskytovateľovi tretích strán, ktorý určí, či ide o podvodnú stránku. Táto metóda je veľmi efektívna, ale ubezpečte sa, že daný poskytovateľ je dôveryhodný. Po označení tejto možnosti sa zobrazí okno s textom zásad ochrany súkromia, ktorý ponúka označený poskytovateľ.</p>
-  
-
- <h3 id="security_passwords">Heslá</h3>
-  <p><em>Pamätať si heslá stránok</em><br/>
-   &brandShortName; ponúka možnosť bezpečného ukladania hesiel vkladaných do webových formulárov. Zrušením začiarknutia tejto voľby zabránite &brandShortName;u pamäť si vaše heslá.</p>
-
-   <p>Aj v prípade, že je táto &pref.singular; začiarknutá, vždy sa zobrazí okno vyžadujúce potvrdenie uloženia pre stránky, ktoré navštívite prvý krát. Ak si vyberiete
-  <em>Pre tento server nikdy</em>, server bude pridaný do zoznamu výnimiek.
-  Tento zoznam získate po kliknutí na tlačidlo 
-  <em>Výnimky...</em>.</p>
-
- <p id="set_change_master_password"><em>Použiť hlavné heslo</em><br/>
-
-  &brandShortName; môže ochrániť citlivé informácie ako sú uložené heslá či certifikáty ich zakódovaním <a
-  href="glossary.xhtml#master_password">hlavným heslom</a>. Ak vytvoríte hlavné heslo, &brandShortName; bude vyžadovať jeho vloženie raz za reláciu keď to bude potrebné. Na nastavenie, zmenu alebo odstránenie hlavného hesla začiarknite/zrušte začiarknutie tejto možnosti alebo kliknite na tlačidlo
-  <em>Zmeniť hlavné heslo...</em>. Ak je hlavné heslo už nastavené, budete ho musieť pred zmenou či odstránením zadať.</p>
-
-  <p><em>Uložené heslá...</em><br/>
-   Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno, kde môžete spravovať uložené heslá alebo niektoré z nich vymazať.</p>
- 
-
- <h3 id="warning_messages">Bezpečnostné upozornenia</h3>
- <p>Po kliknutí na tlačilo <em>Nastavenia...</em> môžete nastaviť, aké upozornenia bude &brandShortName; zobrazovať.</p>
-
-
-  <h4>Okno Bezpečnostné upozornenia</h4>
-  <!--XXX massive suck! do these provide *any* value whatsoever? -->
-  <p>Zobraziť upozornenie pri:</p>
-  <dl>
-   <dt>Vstupe na zabezpečenú stránku</dt>
-   <dd>Ak je táto &pref.singular; povolená, &brandShortName; vás upozorní vždy, keď prejdete na zabezpečenú stránku.</dd>
-
-   <dt>Vstupe na zabezpečenú stránku používajúce slabé šifrovanie</dt>
-   <dd>Ak je táto &pref.singular; povolená, &brandShortName; vás upozorní vždy, keď
-    prejdete na stránku, ktorá používa slabé šifrovanie.</dd>
-
-   <dt>Pri prechode zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú</dt>
-   <dd>Ak je táto &pref.singular; povolená, &brandShortName; vás upozorní vždy, keď
-    prejdete zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú buď
-    kliknutím na odkaz na stránke, označením záložky alebo zadaním novej adresy do panela s adresou.</dd>
-
-   <dt>Odosielaní nešifrovaných informácií</dt>
-   <dd>Ak je táto &pref.singular; povolená, &brandShortName; vás upozorní vždy, keď
-    posielate údaje zadané do formulárov cez nešifrované spojenie.</dd>
- 
-   <dt>Pri vstupe na zabezpečenú stránku obsahujúcu nezabezpečené prvky</dt>
-   <dd>Ak je táto &pref.singular; povolená, &brandShortName; vás upozorní vždy, ak zobrazená stránka obsahuje zabezpečené aj nezabezpečené prvky. Ak zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečené prvky,
-    mali by ste si overiť pôvod stránky, ak zadávate citlivé osobné údaje.</dd>
-  </dl>
-
-
-<h2 id="advanced_options">Panel Spresnenie</h2>
- <p>Panel Spresnenie obsahuje veľa nastavení, ktoré zrejme väčšina ľudí nepoužije, ale aj napriek tomu sú užitočné a pre niektorých používateľov veľmi dôležité.</p>
-
- <h3 id="advanced_general">karta Všeobecné</h3>
-
-  <h4 id="accessibility">Ovládanie klávesnicou</h4>
-   <p><em>Vždy používať kurzorové klávesy k navigácii na stránkach</em><br/>
-    Toto určuje, či je zobrazený presunuteľný kurzor umožňujúci vám vyberať text pomocou klávesnice. Tento mód môžete prepnúť klávesou <kbd>F7</kbd>.</p>
-
-   <p><em>Povoliť vyhľadávanie textu počas písania</em><br/>
-    Vyhľadávanie priamo pri písaní je veľmi užitočná vlastnosť prehliadača &brandShortName;.
-	 Jedná sa o veľmi rýchly spôsob vyhľadávania odkazov alebo textu na webovej stránke bez nutnosti zobrazovať kompletné vyhľadávacie dialógové okno.</p>
-
-  <h4 id="browsing">Prehliadanie</h4>
- <p><em>Povoliť automatický posun</em><br/>Automatické posúvanie je užitočná vlastnosť, ktorá umožňuje posúvať stránku stlačením prostredného tlačidla myši (obvykle koliesko) a pohybom myši nahor a nadol. Nie všetkým sa však táto funkcia páči, preto je možné túto vlastnosť nepoužívať.</p>
-
-<p><em>Povoliť plynulý posun</em><br/>Funkcia Plynulé posúvanie je stále vo vývoji &brandShortName;u, ale môže byť veľmi užitočná, ak čítate väčšie množstvo dlhých stránok. Štandardne, ak stlačíte klávesu Page Down, pohľad skočí priamo na spodnú časť strany. S použitím funkcie Plynulý posun sa stránka posúva pomalšie, takže stále máte prehľad o pozícii v texte.</p>
-
-  <p><em>Kontrolovať pravopis počas písania</em><br/>
-   Ak je táto možnosť povolená, &brandShortName; bude pri písaní textu do polí formulárov kontrolovať pravopis a v prípade potreby ponúkne možné opravy zadaného textu. V prípade, že si chcete prevziať nejaký iný slovník ako je nainštalovaný, môžete tak urobiť <span
-   class="noMac">kliknutím pravým tlačidlom myši</span><span class="mac">stlačením &ctrlKey; a
-   kliknutím</span> na textové pole, povolením kontroly pravopisu (ak je to potrebné) a využitím položky
-   <span class="menuPath">Jazyky</span> v kontextovej ponuke poľa.</p>
-
- <h3 id="advanced_network">karta Sieť</h3>
-
-  <h4 id="connection_settings">Pripojenie</h4>
-  <p>Vaša organizácia alebo poskytovateľ pripojenia k internetu vám môže ponúkať alebo vyžadovať použitie proxy servera. Proxy server pracuje ako sprostredkovateľ medzi vašim počítačom a internetom. Interpretuje všetky vaše požiadavky na prístup k internetu a zisťuje, či ich nemôže obslúžiť sám z vlastnej diskovej pamäte. Proxy servery sú tiež použité na zlepšenie výkonu, filtrovaniu požiadaviek a skrývaniu vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.</p>
-
-  <h4>Dialógové okno Nastavenie pripojenia:</h4>
-  <dl>
-   <dt>Priame pripojenie k sieti Internet</dt>
-   <dd>Toto je predvolené nastavenie. Zvoľte ho, ak nechcete používať proxy.</dd>
-
-   <dt>Automatická detekcia nastavení tejto siete</dt>
-   <dd>Ak chcete, aby sa &brandShortName; pokúsil zistiť nastavenia proxy serverov pre vašu sieť, označte túto voľbu.</dd>
-
-   <dt>Ručné nastavenie proxy serverov</dt>
-   <dd>Zvoľte túto možnosť, ak nepoznáte adresu proxy (URL). Informujte sa u vášho správcu systému na názvy a čísla portov proxy serverov pre jednotlivé siete a vložte informácie do príslušných polí.</dd>
-
-   <dt>URL pre automatické nastavenie proxy serverov</dt>
-   <dd>Ak potrebujete konfiguračný súbor, pýtajte si URL od vášho administrátora a zadajte ju sem. Na načítanie nastavení kliknite na tlačidlo <em>Obnoviť</em>.</dd>
-  </dl>
-  
-
-  <h4 id="advanced_cache">Vyrovnávacia pamäť</h4>
-  
- <p>Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké množstvo miesta pre vyrovnávaciu pamäť vyhradíte.</p>
-
-  <p><em>Vyhradiť ... MB diskového priestoru</em><br/>
-   Umožňuje určiť množstvo diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť &brandShortName;u.</p>
-  
-  <p><em>Odstrániť okamžite</em><br/>
-   Okamžite odstráni celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.</p>
-
-
- <h3 id="advanced_update">karta Aktualizácie</h3>
-  <p>&brandShortName; môže kontrolovať existenciu nových verzií nainštalovaných doplnkov alebo &brandShortName;u samotného.</p>
-
-  <p><em>Automaticky kontrolovať aktualizácie pre:</em><br/>
-   &brandShortName; predvolene automaticky zisťuje aktualizácie prehliadača ako aj nainštalovaných doplnkov a vyhľadávacích modulov, takže budete mať vždy najaktuálnejšiu verziu. Toto správanie ale môžete vypnúť zrušením začiarknutia príslušného políčka.</p>
-
-  <p><em>Ak sú dostupné aktualizácie pre &brandShortName;,</em></p>
-
-  <dl>
-   <dt>Vždy sa opýtať, čo urobiť</dt>
-   <dd>Aktualizácie &brandShortName;u sú predvolene inštalované automaticky. Vyberte si túto &pref.singular;, ak chcete manuálne kontrolovať ako a kedy budú aktualizácie inštalované.</dd>
-   <dt>Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať</dt>
-   <dd>Keď je táto &pref.singular; vybratá, aktualizácie &brandShortName;u budú
-    automaticky prevzaté a budú inštalované pri ďalšom reštartovaní
-    &brandShortName;u. Možnosť <em>Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré
-    doplnky</em> určuje, či budete upozornený pre inštaláciou aktualizácie, ktorá by vyžadovala vypnutie nekompatibilného rozšírenia alebo témy, pretože nie je dostupná 
-    kompatibilná verzia. Toto upozornenie vám umožní zrušiť inštaláciu aktualizácie.</dd>
-   <dd>Ak všetky rozšírenia a témy sú kompatibilné alebo môžu byť aktualizované na kompatibilné, aktualizácia &brandShortName;u bude nainštalovaná. Do reštartovania budete upozornený, že si môžete aktualizovať potrebné rozšírenia a témy, takže ich budete môcť používať naďalej.</dd>
-  </dl>
-
-  <p><em>Zobraziť históriu aktualizácií</em><br/>
-   &brandShortName; automaticky ukladá históriu aktualizácií, ktoré ste inštalovali.
-   Tieto informácie získate po kliknutí na toto tlačidlo.</p>
-
-  <p><strong>Poznámka:</strong> Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť &brandShortName; ako
-   <span class="win">administrátor</span><span class="noWin">root</span>
-   alebo ako používateľ, ktorý &brandShortName; nainštaloval.</p>
-
- <h3 id="advanced_encryption">karta Šifrovanie</h3>
-  <h4 id="protocols">Protokoly</h4>
-   <p><em>Povoliť SSL 3.0</em><br/>
-    Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3). Je to štandardný protokol pre bezpečnú komunikáciu so stránkami. Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré nemusíte dostať.</p>
-
-   <p><em>Povoliť TLS 1.0</em><br/>
-    Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý TLS (Transport Layer Security) - bezpečnostný štandard podobný SSL3 (Secure Sockets Layer). Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré nemusíte dostať.</p>
-
-  <h4 id="certificates">Certifikáty</h4>
-   <p>Certifikáty pomáhajú vykonávať šifrovanie a dešifrovanie spojenia k 
- <a href="glossary.xhtml#secure_site">bezpečným stránkam</a>.</p>
-
-   <p><em>Pokiaľ stránka požaduje certifikát:</em><br/>
-    Keď webový server požaduje bezpečné spojenie, &brandShortName; v predvolenom nastavení použije odpovedajúci certifikát. Ak si prajete manuálne vybrať certifikát (napríklad si prajete používať určitý typ šifrovania namiesto toho, ktoré je automaticky vybraté), vyberte voľbu <em>Vždy sa opýtať</em> a budete mať kompletnú kontrolu nad tým, aké certifikáty budete používať počas prehliadania webu.</p>
-
-   <p><em>Certifikáty</em><br/>
-    Kliknutím na tlačidlo <em>Certifikáty</em> sa zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť uložené certifikáty, importovať nové, zálohovať či odstraňovať staré certifikáty.</p>
-
-   <p><em>Zrušené certifikáty</em><br/>
-    &brandShortName; môže používať Certificate Revocation Lists (tiež známe ako
-    CRLs) na overenie platnosti vašich certifikátov. Kliknite na
-    <em>Zrušené certifikáty</em> na úpravu nainštalovaných CRLs na vašom počítači.</p>
-
-   <p><em>Overenie platnosti</em><br/>
-    OCSP (Online Certificate Status Protocol) je spôsob overenia vašich
-    certifikátov zakaždým, keď sú zobrazené alebo použité. &brandShortName; predvolene nepoužíva OCSP, ale ho chcete povoliť, môžete to nastaviť tu. Budete to pravdepodobne potrebovať len ak si to vyžiada prostredie internetu.</p>
-
-   <p><em>Zariadenia</em><br/>
-    Bezpečnostné zariadenia môžu šifrovať a dešifrovať spojenie a skladovať certifikáty a heslá. Ak potrebujete použiť iné bezpečnostné zariadenie ako to, ktoré je používané v 
-&brandShortName;e, kliknite na tlačidlo <em>Zariadenia</em>.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>27. september 2007</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/search-db.rdf
+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-
-<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
-   xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
-
- <Description rdf:about="urn:root">
-  <nc:subheadings>
-   <Seq>
-    <!--
-     These nodes are used for searching purposes; they display in search results but do not
-     show up in the default listing displayed when the help viewer loads.
-     DO NOT CREATE NAME COLLISIONS BETWEEN THE ITEMS HERE AND THE ITEMS IN THE TOC!
-    -->
-    <li><Description nc:name="Aktívna záložka (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#live_bookmark"/></li>
-    <li><Description nc:name="Aktualizácia doplnkov" nc:link="customization.xhtml#add_ons_updating"/></li>
-    <li><Description nc:name="Aktualizácia softvéru" nc:link="menu_reference.xhtml#check_for_updates"/></li>
-    <li><Description nc:name="Autorizácia (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#authentication"/></li>
-    <li><Description nc:name="Blokovanie vyskakovacích okien" nc:link="popup.xhtml"/></li>
-    <li><Description nc:name="Certifikát (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#certificate"/></li>
-    <li><Description nc:name="Certifikáty" nc:link="prefs.xhtml#certificates"/></li>
-    <li><Description nc:name="cookie (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#cookie"/></li>
-    <li><Description nc:name="Dešifrovanie (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#decryption"/></li>
-    <li><Description nc:name="Digitálne ID (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#digital_ID"/></li>
-    <li><Description nc:name="Domovská stránka (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#home_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="Extensible Markup Language (XML) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#XML"/></li>
-    <li><Description nc:name="File Transfer Protocol (FTP) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#File_Transfer_Protocol"/></li>
-    <li><Description nc:name="FIPS PUBS 140-1 (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#FIPS_PUBS_140-1"/></li>
-    <li><Description nc:name="hlavné heslo (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#master_password"/></li>
-    <li><Description nc:name="Hypertext Markup Language (HTML) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Hypertext_Markup_Language"/></li>
-    <li><Description nc:name="Importovanie obľúbených položiek z Internet Explorera" nc:link="forieusers.xhtml#about_your_ie_settings"/></li>
-    <li><Description nc:name="Internet (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Internet"/></li>
-    <li><Description nc:name="Internet protocol (IP) address (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Internet_protocol_address"/></li>
-    <li><Description nc:name="Java (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Java"/></li>
-    <li><Description nc:name="JavaScript (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#JavaScript"/></li>
-    <li><Description nc:name="Jazyky" nc:link="prefs.xhtml#languages"/></li>
-    <li><Description nc:name="kanál (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#feed"/></li>
-    <li><Description nc:name="klient (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#client"/></li>
-    <li><Description nc:name="Kryptografia (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#cryptography"/></li>
-    <li><Description nc:name="modul (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Plugin"/></li>
-    <li><Description nc:name="Moduly" nc:link="using_firebird.xhtml#managing_different_file_types"/></li>
-    <li><Description nc:name="Naposledy navštívené webové stránky" nc:link="using_firebird.xhtml#moving_to_another_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="Nastavenie alebo zmena hlavného hesla" nc:link="prefs.xhtml#set_change_master_password"/></li>
-    <li><Description nc:name="Nastavenie rozšírení" nc:link="customization.xhtml#add_ons_configuring_extensions"/></li>
-    <li><Description nc:name="Nastavenie ochrany proti podvodným stránkam" nc:link="prefs.xhtml#phishing" nc:platform="win os2"/></li>
-    <li><Description nc:name="Nastavenie ochrany proti podvodným stránkam" nc:link="prefs.xhtml#phishing" nc:platform="unix mac"/></li>
-    <li><Description nc:name="Navigačný panel (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#navigation_toolbar"/></li>
-    <li><Description nc:name="Overenie" nc:link="prefs.xhtml#certificates"/></li>
-    <li><Description nc:name="Panel so záložkami (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Bookmarks_Toolbar"/></li>
-    <li><Description nc:name="Panel s adresou (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#location_bar"/></li>
-    <li><Description nc:name="Prehliadanie" nc:link="using_firebird.xhtml#navigating_web_pages"/></li>
-    <li><Description nc:name="Prepínanie tém vzhľadu" nc:link="customization.xhtml#add_ons_switching_themes"/></li>
-    <li><Description nc:name="PKCS #11 (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#PKCS_11"/></li>
-    <li><Description nc:name="prejdenie naspäť alebo dopredu" nc:link="using_firebird.xhtml#retracing_your_steps"/></li>
-    <li><Description nc:name="proxy (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/></li>
-    <li><Description nc:name="Secure Sockets Layer (SSL) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#SSL"/></li>
-    <li><Description nc:name="server (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#server"/></li>
-    <li><Description nc:name="Správca hesiel (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Password_Manager"/></li>
-    <li><Description nc:name="Stavový riadok (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Status_Bar"/></li>
-    <li><Description nc:name="súkromný kľúč (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/></li>
-    <li><Description nc:name="Šifrovanie (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/></li>
-    <li><Description nc:name="TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#TCP_IP"/></li>
-    <li><Description nc:name="Tlačidlo Domov" nc:link="using_firebird.xhtml#viewing_your_home_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="Tlačidlo Dopredu" nc:link="using_firebird.xhtml#retracing_your_steps"/></li>
-    <li><Description nc:name="Tlačidlo Naspäť" nc:link="using_firebird.xhtml#retracing_your_steps"/></li>
-    <li><Description nc:name="Tlačidlo Obnoviť" nc:link="using_firebird.xhtml#stopping_and_reloading"/></li>
-    <li><Description nc:name="Tlačidlo Zastaviť" nc:link="using_firebird.xhtml#stopping_and_reloading"/></li>
-    <li><Description nc:name="TLS (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#TLS"/></li>
-    <li><Description nc:name="Uniform Resource Locator (URL) (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#Uniform_Resource_Locator"/></li>
-    <li><Description nc:name="vyhľadávací modul (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#search_engine"/></li>
-    <li><Description nc:name="vyhľadávanie využitím panela s adresou" nc:link="using_firebird.xhtml#moving_to_another_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="vyhľadávanie využitím panela Vyhľadávanie" nc:link="using_firebird.xhtml#searching_the_web"/></li>
-    <li><Description nc:name="vyhľadávanie využitím textu na stránke" nc:link="using_firebird.xhtml#searching_on_selected_words_in_a_web_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="Vyrovnávacia pamäť (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#cache"/></li>
-    <li><Description nc:name="webový server (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#web_site"/></li>
-    <li><Description nc:name="webová stránka (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/></li>
-    <li><Description nc:name="World Wide Web (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#World_Wide_Web"/></li>
-    <li><Description nc:name="zabezpečný server (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#secure_site"/></li>
-    <li><Description nc:name="Zakázanie, povolenie, odinštalovanie doplnkov" nc:link="customization.xhtml#add_ons_uninstalling"/></li>
-    <li><Description nc:name="Záložka (definícia)" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/></li>
-    <li><Description nc:name="Zjednodušenie ovládania" nc:link="prefs.xhtml#accessibility" nc:platform="win os2"/></li>
-    <li><Description nc:name="Zjednodušenie ovládania" nc:link="prefs.xhtml#accessibility" nc:platform="unix mac"/></li>
-    <li><Description nc:name="Zobrazenie HTML kódu" nc:link="menu_reference.xhtml#page_source"/></li>
-    <li><Description nc:name="Zoznam zrušených certifikátov" nc:link="prefs.xhtml#certificates"/></li>
-   </Seq>
-  </nc:subheadings>
- </Description>
-</RDF>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,374 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
- R.J. Keller <rlk@trfenv.com>
- Sean Umphlet <nosebleed@umphlet.com> (minor bugfixes)
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
- <title>Klávesové skratky &brandFullName;</title>
- <link rel="stylesheet" type="text/css"
-  href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Klávesové skratky prehliadača &brandFullName;</h1>
-
-<p>Toto je zoznam najviac používaných klávesových skratiek v prehliadači &brandFullName;.
- <span class="unix">Ak máte povolený Emacs štýl úpravy skratiek v GNOME, tieto budú pracovať aj v &brandShortName;e. Ak nastane konflikt s predvolenými klávesovými skratkami (ako napr.
- &accelKey;+<kbd>K</kbd>), Emacsová skratka je uprednostnená, ak
- fokus je v rámci textového poľa (ktoré zahŕňa panely Adresa a Vyhľadávanie). V týchto prípadoch by ste mali použiť alternatívnu klávesovú skratku
- z tohto zoznamu.</span></p>
-
-<table border="1">
- <thead>
-  <tr>
-   <th>Príkaz</th>
-   <th>Skratka</th>
-  </tr>
- </thead>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Navigácia</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Naspäť</td>
-   <td>
-    <span class="win">
-     &altKey;+<kbd>Šípka doľava</kbd><br/>
-     <kbd>Backspace</kbd>
-    </span>
-    <span class="unix">
-     &altKey;+<kbd>Šípka doprava</kbd><br/>
-     <kbd>Backspace</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>[</kbd>
-    </span>
-    <span class="mac">
-     &accelKey;+<kbd>[</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>Šípka doľava</kbd><br/>
-     <kbd>Delete</kbd>
-    </span>
-   </td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Dopredu</td>
-   <td>
-    <span class="win">
-     &altKey;+<kbd>Šípka doprava</kbd><br/>
-     &shiftKey;+<kbd>Backspace</kbd>
-    </span>
-    <span class="unix">
-     &altKey;+<kbd>Šípka doprava</kbd><br/>
-     &shiftKey;+<kbd>Backspace</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>]</kbd>
-    </span>
-    <span class="mac">
-     &accelKey;+<kbd>]</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>Šípka doprava</kbd><br/>
-     &shiftKey;+<kbd>Delete</kbd>
-    </span>
-   </td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Domov</td>
-   <td>&altKey;+<kbd>Home</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Otvoriť súbor</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>O</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Obnoviť</td>
-   <td><kbd>F5<br/></kbd>
-    &accelKey;+<kbd>R</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť - cache)</td>
-   <td><span class="noMac">&accelKey;+<kbd>F5</kbd><br/></span>
-    &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>R</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zastaviť</td>
-   <td><span class="mac">&accelKey;+<kbd>.</kbd><br/></span>
-    <kbd>Esc</kbd></td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Práve zobrazená stránka</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Prejsť na koniec stránky</td>
-   <td><kbd>End</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Prejsť na začiatok stránky</td>
-   <td><kbd>Home</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na ďalší rámec</td>
-   <td><kbd>F6</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na predchádzajúci rámec</td>
-   <td>&shiftKey;+<kbd>F6</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr class="noWin">
-   <td>Page Info</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>I</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zdrojový kód stránky</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>U</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Tlačiť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>P</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Uložiť stránku ako</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>S</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Veľkosť textu: Zmenšiť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>-</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Veľkosť textu: Zväčšiť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>+</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Veľkosť textu: Obnoviť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>0</kbd></td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Úpravy</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Kopírovať</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>C</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Vystrihnúť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>X</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Odstrániť</td>
-   <td><kbd>Delete</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Prilepiť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>V</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Znova</td>
-   <td><span class="win">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span>
-    <span class="noWin">&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>Z</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Vybrať všetko</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>A</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Späť</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Z</kbd></td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Vyhľadávanie</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Hľadať</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>F</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Hľadať znova</td>
-   <td><kbd>F3</kbd><br/>
-    &accelKey;+<kbd>G</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Hľadať počas písania odkazu</td>
-   <td><kbd>'</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Hľadať počas písania textu</td>
-   <td><kbd>/</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Hľadať predchádzajúce</td>
-   <td>&shiftKey;+<kbd>F3</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Webové vyhľadávanie</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>K</kbd>
-    <span class="win"><br/>&accelKey;+<kbd>E</kbd></span>
-    <span class="unix"><br/>&accelKey;+<kbd>J</kbd></span></td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody id="windows_tabs">
-  <tr>
-   <th colspan="2">Okná &amp; karty</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zavrieť kartu</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>W</kbd>
-    <span class="noMac"><br/>&ctrlKey;+<kbd>F4</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Zavrieť okno</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>W</kbd>
-    <span class="noMac"><br/>&altKey;+<kbd>F4</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <!-- LOCALIZATION NOTE:
-     "Left"/"Up" and "Right"/"Down" might need special treatment
-     for bidi locales, as used in the following two entries.
-  -->
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na kartu vľavo<br/>(len ak je karta označená)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Šípka vľavo</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>Šípka nahor</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na kartu vpravo<br/>(len ak je karta označená)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Šípka vpravo</kbd><br/>
-     &accelKey;+<kbd>Šípka nadol</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na prvú kartu<br/>(len ak je karta označená)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Home</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Presunúť sa na poslednú kartu<br/>(len ak je karta označená)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>End</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Nová karta</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>T</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Nové okno</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>N</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Nasledujúca karta</td>
-   <td><span class="noMac">&ctrlKey;+<kbd>Tab</kbd></span>
-    <span class="mac">&accelKey;+&altKey;+Right Arrow</span><br/>
-    &ctrlKey;+<kbd>Page Down</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Otvoriť adresu na novej karte<br/>
-    (z panela s adresou alebo panela Vyhľadávanie)</td>
-   <td>&altKey;+&enterKey;</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Predchádzajúca karta</td>
-   <td><span class="noMac">&ctrlKey;+&shiftKey;+<kbd>Tab</kbd></span>
-    <span class="mac">&accelKey;+&altKey;+Left Arrow</span><br/>
-    &ctrlKey;+<kbd>Page Up</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Obnoviť naposledy zatvorenú kartu</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>T</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Výber karty (od 1 do 8)</td>
-   <td><span class="noUnix">&accelKey;</span><span
-    class="unix">&altKey;</span>+(<kbd>1</kbd> do <kbd>8</kbd>)</td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Nástroje</th>
-  </tr>
-  <tr class="noUnix">
-   <td>Pridať všetky karty medzi záložky</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>D</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Pridať medzi záložky</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>D</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Záložky</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>B</kbd>
-    <span class="win"><br/>&accelKey;+<kbd>I</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Prehliadanie kurzorom</td>
-   <td><kbd>F7</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Správca preberania súborov</td>
-   <td><span class="noUnix">&accelKey;+<kbd>J</kbd></span>
-    <span class="unix">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>História</td>
-   <td><span class="noMac">&accelKey;+<kbd>H</kbd></span>
-    <span class="mac">&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>H</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Odstránenie súkromných údajov</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>Del</kbd></td>
-  </tr>
- </tbody>
- <tbody>
-  <tr>
-   <th colspan="2">Rôzne</th>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Doplniť .com adresu</td>
-   <td>&accelKey;+&enterKey;</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Doplniť .net adresu</td>
-   <td>&shiftKey;+&enterKey;</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Doplniť .org adresu</td>
-   <td>&accelKey;+&shiftKey;+&enterKey;</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Odstrániť vybratú položku automatického dopĺňania</td>
-   <td><span class="noMac"><kbd>Del</kbd></span>
-    <span class="mac">&shiftKey;+<kbd>Del</kbd></span></td>
-  </tr>
-  <tr class="noMac">
-   <td>Na celú obrazovku</td>
-   <td><kbd>F11</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Označenie panela s adresou</td>
-   <td><span class="noMac">&altKey;+<kbd>D</kbd><br/></span>
-    <kbd>F6</kbd><br />
-    &accelKey;+<kbd>L</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Výber predchádzajúceho vyhľadávacieho modulu (ak je označený panel Vyhľadávanie)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Šípka nahor</kbd></td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>Výber nasledujúceho vyhľadávacieho modulu (ak je označený panel Vyhľadávanie)</td>
-   <td>&accelKey;+<kbd>Šípka nadol</kbd></td>
-  </tr>
- </tbody>
-</table>
-
-<div class="contentsBox"><em>26. júl 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- Daniel Wang (original author)
- Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu> (minor editorial nits, XHTML conversion)
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de> (minor editorial nits)
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>Prehliadanie na kartách</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-<h1>Prehliadanie na kartách</h1>
-
-<p>Prehliadanie na kartách je funkcia, ktorá robí prehliadanie webu pohodlnejším. Táto kapitola popisuje, ako používať prehliadanie na kartách a ako túto funkciu nastaviť tak, aby bolo prehliadanie webu ešte rýchlejšie. Prehliadanie na kartách vám umožňuje otvoriť niekoľko kariet (každá zobrazuje webovú stránku) v rámci jedného okna &brandShortName;u. To vám ušetrí miesto na vašej obrazovke. S funkciou prehliadania na kartách môžete tiež použiť prednačítanie stránok. Ak si prezeráte rozsiahlu webovú stránku, môžete si medzitým načítať ďalšie odkazy v nových kartách.</p>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#creating_loading_tabs">Vytvárame a načítavame karty</a></li>
-  <li><a href="#moving_tabs">Presúvame karty</a></li>
-  <li><a href="#closing_tabs">Zatvárame a obnovujeme karty</a></li>
-  <li><a href="#customizing">Nastavujeme prehliadanie na kartách</a></li>
-  <li><a href="#tips_tricks">Tipy a triky</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="creating_loading_tabs">Vytvárame a načítavame karty</h2>
-
-<p>Na otvorenie novej karty stlačte klávesovú skratku &accelKey;+<kbd>T</kbd>, v hlavej ponuke zvoľte <span
-  class="menuPath">Súbor &gt; Nová karta</span> alebo dvakrát kliknite na prázdne miesto na paneli s kartami.</p>
-
-<p>Na načítanie odkazu na novej karte môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:</p>
-
-<ul>
- <li>Kliknite prostredným tlačidlom nad odkazom. (Ak má vaša myš koliesko, kliknutie na koliesko je ekvivalentné ku kliknutiu na prostredné tlačidlo myši.)</li>
- <li>Pretiahnite odkaz na prázdne miesto na paneli s kartami. (Ak máte otvorenú len jednu webovú stránku, panel s kartami môže byť skrytý. Viac informácii nájdete v sekcii <a
-  href="#customizing">Nastavujeme prehliadanie na kartách</a></li>
- <li>Pretiahnite odkaz na inú otvorenú kartu. Odkaz bude otvorený v nej.</li>
- <li><span class="noMac">Kliknite pravým tlačidlom myši</span><span
-   class="mac">&ctrlKey;+kliknutie</span> nad odkazom a z kontextovej ponuky zvoľte <span
-   class="menuPath">Otvoriť odkaz na novej karte</span>.</li>
-</ul>
-
-<p>Ak chcete otvoriť URL v paneli s adresou na novej karte, zadajte URL a stlačte
- &altKey;+&enterKey;.</p>
-
-<h2 id="moving_tabs">Presúvame karty</h2>
-
-<p>Karty sú usporiadané v takom poradí, v akom boli otvárané. Toto poradie sa vám nemusí páčiť. Ak chcete niektorú kartu v rámci okna &brandShortName;u presunúť, jednoducho ju presuňte myšou. Počas presúvania &brandShortName; zobrazuje malý indikátor, ktorý ukazuje miesto, kam bude karta umiestnená. Na tento účel môžete tiež použiť <a
- href="shortcuts.xhtml#windows_tabs">klávesové skratky</a>.</p>
-
-<h2 id="closing_tabs">Zatvárame a obnovujeme karty</h2>
-
-<p>Zavretie aktuálnej karty vykonáte stlačením klávesovej skratky &accelKey;+<kbd>W</kbd>, kliknutím na tlačidlo Zavrieť kartu, kliknutím prostredným tlačidlom myši na karte alebo voľbou <span class="menuPath">Súbor &gt;
-  Zavrieť kartu</span> z hlavej ponuky. Na zavretie všetkých kariet okrem aktuálnej <span class="noMac">kliknite pravým tlačidlom na karte</span><span class="mac">&accelKey; + kliknutie na karte</span> a zvoľte <span class="menuPath">Zavrieť ostatné karty</span>.</p>
-
-<p>&brandShortName; si uchováva zoznam naposledy zatvorených kariet. Každú z nich môžete znovu otvoriť prostredníctvom ponuky <span class="menuPath">História &gt;
- Nedávno zatvorené karty</span>. Všetky nedávno zatvorené karty sa dajú naraz otvoriť cez ponuku <span
- class="menuPath">História &gt; Naposledy otvorené karty &gt; Otvoriť na kartách
- </span>. Klávesová skratka &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>T</kbd> zas slúži na ich postupné otváranie v obrátenom poradí.</p>
-
-<h2 id="customizing">Nastavujeme prehliadanie na kartách</h2>
- <p>Nastavenia pre prehliadanie na kartách nájdete voľbou &pref.menuPath;, na paneli
-  <a href="prefs.xhtml#tabs_options"><em>Karty</em></a>.</p>
-
-<h2 id="tips_tricks">Tipy a triky</h2>
-
-<dl>
-
- <dt id="bookmarking_tabbed_browsing">Záložky a prehliadanie na kartách</dt>
- <dd>Ak chcete pridať ako záložku sadu kariet:</dd>
- <dd>
-  <ol>
-   <li><span class="noUnix">Stlačte &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>D</kbd> alebo
-    vyberte</span><span class="unix">Vyberte</span>
-    <span class="menuPath">Záložky &gt; Pridať všetky karty medzi záložky</span> na pridanie všetkých kariet v otvorenom okne do nového priečinka medzi záložky.</li>
-   <li>Ak chcete otvoriť záložky na kartách, otvorte ponuku záložiek a vyberte možnosť
-    <span class="menuPath">Otvoriť na kartách</span>. Takisto môžete kliknúť stredným tlačidlom na názov priečinka. Záložky budú otvorené na existujúcich kartách, nie nových.</li>
-  </ol>
- </dd>
-
- <dt id="home_page_as_tabs">Domovská stránka na viacerých kartách</dt>
- <dd>Namiesto používania len jednej webovej stránky ako domovskú stránku, môžete mať ako domovskú stránku skupinu kariet. Vyberte vaše obľúbené webové stránky a otvorte ich na kartách v rámci jedného okna. Zvoľte &pref.menuPath; a zvoľte panel <a href="prefs.xhtml#main_options">Hlavné</a>. V sekcii <em>Spustenie</em> kliknite na tlačidlo <em>Použiť aktuálne stránky</em>. Keď teraz kliknete na tlačidlo Domov, vaše obľúbené webové stránky budú načítané len jedným kliknutím.</dd>
-
- <dt>Pridanie tlačidla Nová karta</dt>
- <dd>Môžete pridať tlačidlo Nový karta na panel na uľahčenie otvárania nových kariet pomocou 
-
-<a href="customization.xhtml#rearranging_toolbar_items">prispôsobenia panelov s nástrojmi</a>.</dd>
-
- <dt id="keyboard_shortcuts">Klávesové skratky</dt>
- <dd>&brandShortName; obsahuje rozsiahle možnosti ovládania kariet pomocou <a
-  href="shortcuts.xhtml#windows_tabs">klávesových skratiek</a>.</dd>
-
-</dl>
-
-<div class="contentsBox"><em>26. júl 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,450 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
-  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
-  %brandDTD;
-  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
-  %platformDTD;
-]>
-<!--
-Contributors:
- R.J. Keller <rlk@trfenv.com> (original author)
- Nilson Cain <nilson@gmail.com>
- Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
--->
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
- <title>Používame &brandFullName;</title>
- <link rel="stylesheet" type="text/css"
-  href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
-</head>
-
-<body>
-
-<h1>Používame &brandFullName;</h1>
-<p>Vitajte v programe &brandFullName;! &brandShortName; je prehliadač www stránok, ktorý vám umožní 
-	navštevovať vaše obľúbené www stránky a vyhľadávať na webe.</p>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#navigating_web_pages">Prehliadanie www stránok</a></li>
-  <li><a href="#searching">Prehľadávanie internetu</a></li>
-  <li><a href="#copying_saving_and_printng_pages">Kopírovanie, uloženie a vytlačenie stránok</a></li>
-  <li><a href="#improving_speed_and_efficiency">Rýchla a efektívna práca s programom</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="navigating_web_pages">Prehliadanie www stránok</h2>
-
-<h3 id="viewing_your_home_page">Prehliadanie domovskej stránky</h3>
-<p>Po štarte programu &brandShortName; sa vám automaticky načíta vaša domovská stránka. Ako predvolená je zvolená domovská stránka &brandShortName;u.</p>
-
-<div class="noMac"><p><strong>Tipy</strong>:</p>
-<ul>
- <li>Na zväčšenie zobrazovaného obsahu na obrazovke môžete použiť režim Celá obrazovka, ktorý zminimalizuje počet položiek na všetkých paneloch &brandShortName;u do jedného malého panela. Na aktiváciu režimu Celá obrazovka zvoľte v hlavnej ponuke
-  <span class="menuPath">Zobraziť &gt; Na celú obrazovku</span>. Môžete tiež použiť 
-			klávesovú skratku <kbd>F11</kbd>.</li>
- <li>Na rýchly prechod na domovskú stránku stlačte klávesovú skratku &altKey;+<kbd>Home</kbd></li>
-</ul>
-</div>
-
-<h3><strong id="moving_to_another_page">Presun na ďalšiu stránku</strong></h3>
-<p>Na novú stránku sa môžete presunúť tak, že napíšete jej URL — jej www adresu — do <em>panela s adresou</em> v hornej časti okna prehliadača. URL stránky vo väčšine prípadov začína skratkou &quot;http://&quot; nasledovanou niekoľkými slovami oddelenými bodkou, či spätným lomítkom, určujúcimi presnú adresu stránky. Napríklad &quot;http://www.mozilla.sk&quot;.</p>
-
-<ol>
- <li>Dvakrát kliknite na <em>panel s adresou</em>, čím označíte práve napísanú adresu.</li>
- <li>Napíšte URL stánky, ktorú si prajete navštíviť. Táto nová URL prepíše tú pôvodnú.</li>
- <li>Stlačte &enterKey;.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Tip:</strong> Rýchly výber URL na paneli s adresou vykonáte stlačením klávesovej 
-  skratky &accelKey;+<kbd>L</kbd>.</p>
-
-<p><img src="&images.baseURL;/urlbar.png"
-   alt=""/></p>
-
-<p><strong>Nepoznáte URL</strong>? Skúste zadať hlavné slovo (ako napríklad &quot;darčeky&quot; alebo &quot;kvety&quot;) do poľa Vyhľadávanie a stlačte kláves Enter. Tým zahájite vyhľadávanie predmetu, ktorý ste zadali. Výsledkom bude URL, ktorú ste pravdepodobne hľadali.</p>
-
-<h3 id="clicking_a_link">Kliknutie na odkaz</h3>
-<p>Väčšina stránok obsahuje odkazy, na ktoré môžete kliknúť kurzorom myši a presunúť sa tak na ďalšiu stránku.</p>
-
-<ol>
- <li>Pohybujte ukazovateľom myši pokiaľ nezmení svoj tvar na ukazujúci prst. To nastane vždy, ak je tento ukazovateľ nad odkazom — väčšinou sú odkazy od ostatného textu odlíšené podčiarknutím a inou farbou. Nie je to však pravidlo. Na viac rovnako môžu byť odkazom i rôzne tlačidlá alebo obrázky.</li>
- <li>Kliknite na odkaz. Počas hľadania stránky na sieti a jej preberania sa v spodnej časti okna v stavovom riadku objavujú správy informujúce vás o stave načítavania stránky.</li>
-</ol>
-
-<h3 id="retracing_your_steps">Vrátenie krokov</h3>
-<p>Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať na stránky navštívené už v minulosti:</p>
-
-<ul>
- <li>Na pohyb dopredu a dozadu o jednu stránku kliknite na tlačidlá <em>Dopredu</em> alebo <em>Naspäť</em>.</li>
- <li>Na pohyb dopredu a dozadu o viac stránok kliknite a podržte malý trojuholník pri tlačidlách <em>Naspäť</em> a <em>Dopredu</em>. Otvorí sa vám zoznam stránok, ktoré ste navštívili. Na presun na danú stránku ju stačí z tohto zoznamu
-vybrať.<br/>
- </li>
-<li>Ak kliknete na šípku v pravej časti <em>panela s adresou</em>, otvorí sa vám zoznam URL stránok, ktoré ste do tohto poľa zadali. Na presun na danú stránku ju stačí vybrať z tohto zoznamu.<br/>
- 
- <img src="&images.baseURL;/urlbar.png"
-    alt=""/>
- </li>
- <li>Ak by ste sa radi presunuli na stránku navštívenú v priebehu aktuálnej relácie, otvorte ponuku <em>História</em> a vyberte si zo zoznamu v spodnej časti tejto ponuky.</li>
- <li>Na stránky navštívené počas niektorého z minulých sedení otvorte ponuku <em>História</em> a vyberte položku <em>Zobraziť v bočnom paneli</em>. Na ľavej strane prehliadača sa zobrazí bočný panel História. Tento panel obsahuje zoznam priečinkov. Dvojitým kliknutím na priečinok zobrazíte podpriečinky alebo záložky www stránok. Dvojitým kliknutím na záložku zobrazíte danú www stránku.</li>
-</ul>
-
-<h3 id="stopping_and_reloading">Zastavenie a znova načítanie stránky</h3>
-<p>Ak sa stránka načítava príliš pomaly alebo ste sa rozhodli inak a nechcete si stránku prehliadať, kliknite na tlačidlo
-	 <em>Zastaviť</em>.</p>
-
-<p>Na obnovenie súčasnej stránky alebo na načítanie aktualizovanej verzie, kliknite na tlačidlo <em>Obnoviť</em>
-	  alebo stlačte klávesovú skratku &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>R</kbd>.</p>
-
-<h3 id="tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</h3>
-<p>Ak chcete navštíviť viac www stránok súčasne, môžete na jednoduchšie a rýchlejšie prehliadanie www stránok použiť prehliadanie na kartách.</p>
-
-<p>Prehliadanie na kartách vám dovolí otvoriť viac kariet v rámci jedného okna prehliadača &brandShortName;. Na každej karte môžete zobraziť inú www stránku. Nebudete teda musieť mať otvorených viac okien prehliadača. Tým výrazne ušetríte miesto na vašej obrazovke. Môžete jednoducho otvárať, zatvárať alebo znova načítavať www stránky bez nutnosti prepínať na iné okno.</p>
-
-<p>Ak chcete získať viac informácií, nahliadnite do kapitoly <a href="tabbed_browsing.xhtml">Prehliadanie na kartách</a>.</p>
-
-<h3 id="using_the_sidebar">Používame bočné panely</h3>
-<p>Bočný panel je miesto na ľavej strane okna, kde si môžete nechať zobraziť svoje záložky, históriu alebo preberanie súborov. Funkčnosť tohto panela sa dá tiež rozšíriť inštaláciou rozšírení.</p>
-
-<p>Na zobrazenie položky v bočnom paneli zvoľte v hlavnej ponuke <span class="menuPath">Zobraziť &gt;
- Bočný panel</span>. Odtiaľ môžete do bočného panela umiestniť to, čo chcete.</p>
-
-<h2 id="searching">Vyhľadávanie</h2>
-
-<h3 id="searching_the_web">Vyhľadávanie www stránok</h3>
-
-<p>Vyhľadávanie www stránok je v &brandShortName;e jednoduché a to hlavne vďaka poľu <em>Vyhľadávanie</em>. Jednoduchým
- zadaním jedného či viac slov môžete nájsť hľadanú www stránku:<br/>
-<img src="&images.baseURL;/searchbar.png" alt=""
-   /></p>
-
-<p>Napríklad chcete vyhľadať informácie o "bábika":</p>
-<ol>
- <li>Kliknete do poľa <em>Vyhľadávanie</em></li>
- <li>Zadajte kľúčové slovo <kbd>bábika</kbd>.</li>
- <li>Stlačením klávesu &enterKey; zahájite vyhľadávanie.</li>
-</ol>
-
-<p>Výsledky vyhľadávania slova "bábika" sa zobrazia v okne prehliadača &brandShortName;.</p>
-
-<h4 id="selecting_the_search_engine">Výber vyhľadávacieho modulu</h4>
-
-<p>Kliknutím na ikonu v ľavej časti poľa Vyhľadávanie si môžete vybrať iný vyhľadávací modul. Niektoré z vyhľadávačov prehľadávajú celý web ako napr. Google, niektoré len špecifické stránky, napr. Amazon.com.</p>
- 
-<h4 id="manage_search_engines">Správa vyhľadávacích modulov</h4>
-<p>Ak chcete pridať, usporiadať alebo odstrániť vyhľadávacie moduly, vyberte z ponuky, ktorá sa objaví po kliknutí na ikonu aktuálneho vyhľadávacieho modulu, položku <em>Správa vyhľadávacích modulov...</em>. Označte vyhľadávací modul a kliknite na príslušné tlačidlo, ak ho chcete presunúť v zozname alebo odstrániť. Ďalšie vyhľadávacie moduly si môžete prevziať po kliknutí 
- na odkaz <em>Získať viac vyhľadávacích modulov...</em></p>
-
-<h3 id="searching_on_selected_words_in_a_web_page">Vyhľadanie zvolených slov z www stránky</h3>
-
-<p>&brandShortName; umožňuje, aby ste zahájili vyhľadávanie zvolených slov, ktoré sú umiestnené v texte na www stránke.
-	Postup je nasledujúci:</p>
-
-<ol>
- <li>Označte hľadané slová v texte www stránky.</li>
- <li><span class="noMac">Kliknite pravým tlačidlom myši</span><span class="mac">Stlačte &ctrlKey;, kliknite na tlačidlo myši</span> a z ponuky zvoľte <em>Vyhľadať [vaše označené slová] na webe pomocou [aktuálny vyhľadávací modul]</em>.</li>
-</ol>
-
-<p>&brandShortName; otvorí nové okno a použitím aktuálne zvoleného vyhľadávacieho modulu vyhľadá zadané slová.</p>
-
-<h3 id="searching_within_a_page">Vyhľadávanie v texte www stránky</h3>
-
-<p>Ak chcete nájsť text, ktorý je obsiahnutý na stránke načítanej v okne &brandShortName;u, postupujte nasledovne:</p>
-<ol>
- <li>Stlačte &accelKey;+<kbd>F</kbd> alebo zvoľte v hlavnej ponuke <span class="menuPath">Úpravy &gt; Hľadať na tejto stránke</span> na otvorenie panela nad stavovým riadkom v dolnej časti prehliadača &brandShortName;.</li>
- <li>Píšte hľadaný text. Vyhľadávanie automaticky začne vtedy, keď niečo zadáte do textového poľa.</li>
- <li>Môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:
- <ul>
-  <li><strong>Hľadať ďalšie</strong>: vyberte si túto možnosť, ak chcete vyhľadávať zadané slová v texte, ktorý sa nachádza za aktuálnou pozíciou kurzora.</li>
-  <li><strong>Hľadať predchádzajúce</strong>: vyberte si túto možnosť, ak chcete vyhľadávať zadané slová v texte, ktorý sa nachádza pred aktuálnou pozíciou kurzora.</li>
-  <li><strong>Zvýrazniť</strong>: vyberte si túto možnosť, ak chcete označiť všetky výskyty hľadaného slova v texte.</li>
-  <li><strong>Rozlišovať veľké/malé písmená</strong>: vyberte si túto možnosť, ak chcete obmedziť vyhľadávanie len na exaktné vyhľadanie výrazu.</li>
- </ul>
- </li>
-</ol>
-
-<p>Ak chcete zopakovať hľadanie rovnakého textu stlačte kláves F3 alebo zvoľte <span class="menuPath">Úpravy &gt; Hľadať znovu</span>.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Povoľte možnosť <em>Povoliť vyhľadávanie textu počas písania</em>
- na karte <em>Všeobecné</em> panela <em>Spresnenie</em>, ak chcete zapnúť mód <em>rýchleho vyhľadávania</em> pre Vyhľadávací panel.
- Ak je povolená, panel sa automaticky otvorí a spustí vyhľadávanie ihneď ako niečo napíšete. Po niekoľkých sekundách nečinnosti sa panel automaticky zavrie.</p>
-
-<h2 id="copying_saving_and_printng_pages">Kopírovanie, uloženie a vytlačenie stránky</h2>
-
-<h3 id="copying_part_of_a_page">Kopírovanie časti stránky</h3>
-
-<p>Ak chcete kopírovať z okna prehliadača nejaký text:</p>
-<ol>
- <li>Vyberte text, ktorý chcete kopírovať.</li>
- <li>Otvorte ponuku <span class="menuPath">Upraviť</span> a vyberte položku <span class="menuPath">Kopírovať</span>.</li>
-</ol>
-
-<p>Teraz môžete text vložiť do iného programu.</p>
-
-<p>Zo stránky tiež môžete skopírovať adresu odkazu (URL) alebo obrázka:</p>
-
-<ol>
- <li>Prejdite kurzorom myši nad odkaz alebo obrázok.</li>
- <li><span class="noMac">Kliknite pravým tlačidlom</span><span class="mac">Stlačte &ctrlKey;
-  a kliknite</span> na odkaz či obrázok, čím zobrazíte kontextovú ponuku.</li> 
- <li>Vyberte <em>Kopírovať adresu odkazu</em> alebo <em>Kopírovať adresu obrázka</em>, ak je obrázok zároveň i odkazom, máte na výber obe možnosti.</li>
-</ol>
-
-<p>Teraz môžete odkaz vložiť do iného programu alebo do panela s adresou &brandShortName;u.</p>
-
-<h3 id="saving_all_or_part_of_a_page">Ukladanie celej stránky alebo jej časti</h3>
-
-<p>Uloženie stránky:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="menuPath">Súbor</span> a zvoľte <span class="menuPath">Uložiť stránku ako</span>. Zobrazí sa dialógové okno na uloženie stránky na disk.</li>
- <li>Zvoľte miesto, kam chcete stránku uložiť.</li>
- <li>Zvoľte formát uloženia stránky ako:
- <ul>
-  <li><strong>Stránku WWW, komplet</strong>: Uloží celú www stránku i s obrázkami. Tieto obrázky (spoločne so všetkými nutnými súbormi pre správne zobrazenie) &brandShortName; uloží do nového priečinka. Odkazy v HTML stránke sú následne upravené tak, aby ukazovali na daný priečinok.</li>
-  <li><strong>Stránku WWW, len HTML</strong>: Uloží stránku bez obrázkov.
-		 Táto voľba zachová HTML v pôvodnej podobe.</li>
-  <li><strong>Textové súbory</strong>: Uloží stránku do textového súboru. Táto voľba odstráni zo stránky HTML kód a umožní vám zobraziť obsah www stránky v ľubovoľnom textovom editore.</li>
- </ul>
- </li>
- <li>Zadajte názov stránky a kliknite na tlačidlo <em>Uložiť</em>.</li>
-</ol>
-
-<p>Ukladanie zvoleného rámca:</p>
-
-<ol>
- <li>Umiestnite kurzor myši do zvoleného rámca.</li>
-
- <li><span class="mac">Stlačte &ctrlKey; a kliknite na tlačidlo myši</span><span class="noMac">Kliknite pravým tlačidlom myši</span> na zobrazenie kontextovej ponuky.</li>
- <li>Zvoľte <span class="menuPath">Tento rámec</span> a následne <span class="menuPath">Uložiť rámec ako</span> z podponuky. Zobrazí sa vám dialógové okno na uloženie stránky na disk.</li>
-
- <li>Zvoľte miesto, kam chcete stránku uložiť.</li>
-	<li>Zvoľte formát stránky, v ktorom ju chcete uložiť.</li>
-	<li>Zadajte pomenovanie stránky a kliknite na tlačidlo <em>Uložiť</em>.</li></ol>
-
-<p>Uložením stránky na disk získate možnosť jej prehliadania v momente, keď nebudete pripojený k internetu.</p>
-
-<p>Ukladanie obrázku umiestneného na stránke:</p>
-<ol>
- <li>Umiestnite kurzor myši nad zvolený obrázok.</li>
- <li><span class="noMac">Kliknutím pravým tlačidlom myši nad</span><span class="mac">Stlačte &ctrlKey;
-  a kliknite</span> obrázkom zobrazíte kontextovú ponuku.</li>
- <li>Zvoľte <span class="menuPath">Uložiť obrázok ako</span>. Zobrazí sa vám dialógové okno na uloženie obrázka na disk.</li>
-
- <li>Zvoľte miesto, kam chcete obrázok uložiť.</li>
- <li>Zadajte pomenovanie obrázka a kliknite na tlačidlo <em>Uložiť</em>.</li>
-</ol>
-
-<p>Ukladanie stránky bez jej zobrazenia (táto voľba je užitočná vtedy, keď chcete získať neformátovanú stránku bez jej zobrazenia):</p>
-
-<ol>
- <li>Umiestnite kurzor myši nad zvolený odkaz.</li>
-
- <li><span class="noMac">Kliknutím pravým tlačidlom nad odkazom</span> <span class="mac">(zvoľte &accelKey; a kliknite tlačidlom myši)</span> sa zobrazí kontextová ponuka.</li>
- <li>Zvoľte <span class="menuPath">Uložiť cieľ odkazu ako</span>. Zobrazí sa vám dialógové okno na uloženie stránky na disk.</li>
- <li>Zvoľte miesto, kam chcete stránku uložiť.</li>
-
- <li>Zadajte pomenovanie stránky a kliknite na tlačidlo <em>Uložiť</em>.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Dôležité</strong>: Ak kliknete na odkaz, môže sa tiež stať, že cieľový súbor bude automaticky prevzatý na disk. Odkazy na tieto súbory obyčajne začínajú &quot;ftp&quot; alebo končia príponou &quot;mp3&quot;, &quot;mpeg&quot; apod. Tieto súbory automaticky spustia pomocnú aplikáciu, ktorá tieto súbory podporuje.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Na uloženie obrázka na pozadie vo Windows kliknite pravým tlačidlom nad obrázkom a zvoľte 
- <em>Nastaviť ako obrázok pozadia</em> z kontextovej ponuky.</p>
-
-<h3 id="printing_a_page">Vytlačenie stránky</h3>
-
-<p>Ak chcete vytlačiť stránku načítanú v okne prehliadača:</p>
-
-<ul>
- <li>Otvorte ponuku <span class="menuPath">Súbor</span> a vyberte položku <span class="menuPath">Tlačiť…</span>.</li>
-</ul>
-
-<p>Vytlačenie označeného textu:</p>
-<ul>
- <li>Na aktuálnej stránke zvoľte požadovaný text.</li>
- <li>V hlavnej ponuke zvoľte <span class="menuPath">Súbor</span> a vyberte položku <span class="menuPath">Tlačiť…</span>. Zobrazí sa vám dialógové okno s tlačou.</li>
- <li>V časti <em>Rozsah tlače</em> kliknite na <em>Výber</em>.</li>
-
-</ul>
-
-<p>Umiestnenie na stránke je ovplyvnené veľkosťou tlačenej stránky a autorom www stránky, 
-  nie veľkosťou obrazovky. Text je zalomený a grafika presunutá tak, aby sa všetko vošlo na papier.</p>
-
-<h3 id="using_print_preview">Používame Ukážku pred tlačou</h3>
-
-<p>Pred tlačou stránky sa odporúča pozrieť si, ako vytlačená stránka bude vypadať. Na tieto účely slúži ukážka pred tlačou:</p>
-
-<ul>
- <li>V hlavnej ponuke zvoľte <span class="menuPath">Súbor</span> a v nej <span class="menuPath">Ukážka pred tlačou</span>.</li>
-</ul>
-
-<p>V dialógovom okne Ukážka pred tlačou máte k dispozícii nasledujúce možnosti:</p>
-<ul>
- <li><strong>Zobrazenie ukážky každej stránky</strong>: Kliknite na tlačidlo Ďalšia <img alt=""
-  src="chrome://global/skin/arrow/arrow-rit-sharp.gif"/>, Predchádzajúca
-  <img alt=""
-  src="chrome://global/skin/arrow/arrow-lft-sharp.gif"/>,
-  Prvá <img alt=""
-  src="chrome://global/skin/arrow/arrow-lft-sharp-end.gif"/>,
-  alebo Posledná <img alt=""
-  src="chrome://global/skin/arrow/arrow-rit-sharp-end.gif"/> na prechádzanie medzi jednotlivými stránkami.</li>
- <li><strong>Zmena mierky (veľkosti) papiera</strong>: V nastavení <em>Mierka</em> 
-   môžete napríklad zvoliť &quot;50%&quot; a každá tlačená stránka bude vytlačená na polovičnú veľkosť originálnej stránky.
-   Na automatické zúženie alebo roztiahnutie stránky na veľkosť papiera zvoľte voľbu &quot;Na šírku strany...&quot;. Ak chcete
-   zadať vlastnú hodnotu, zvoľte &quot;Vlastná...&quot;.</li>
- <li><strong>Zmena orientácie papiera</strong>: Zvoľte <em>Na výšku</em> <img alt=""
-  src="chrome://global/skin/icons/Portrait.png"/>
-  na tlač jednotlivých stránok na výšku,
-    alebo zvoľte <em>Na šírku</em><img alt=""
-  src="chrome://global/skin/icons/Landscape.png"/>
-  na tlač jednotlivých stránok na šírku.</li>
- <li><strong>Nastavenie vzhľadu stránky</strong>: Kliknite na tlačidlo <em>Nastavenie tlače</em> na detailné nastavenie
-		stránky, na ktorú budete tlačiť.</li>
- <li><strong>Zahájenie tlače</strong>: Kliknite na tlačidlo <em>Tlačiť…</em> na vytlačenie stránok.</li>
-</ul>
-
-<p class="noWin"><strong>Poznámka</strong>: Niektoré voľby v tomto dialógovom okne sú odlišné či nedostupné pod OS Linux alebo Mac OS.</p>
-
-<h3 id="using_page_setup">Používame Nastavenie tlače</h3>
-<p class="noWin"><strong>Poznámka</strong>: Niektoré voľby v tomto dialógovom okne sú odlišné či nedostupné pod OS Linux alebo Mac OS.</p>
-
-<p>Na nastavenie tlače môžete v programe &brandShortName; použiť dialógové okno <em>Nastavenie stránky</em>:</p>
-
-<ul>
- <li>V hlavnej ponuke zvoľte <span class="menuPath">Súbor</span> a <span class="menuPath">Nastavenie tlače</span>.</li>
-</ul>
-
-<p>V zobrazenom dialógovom okne môžete nastaviť nasledujúce voľby:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>karta Formát a možnosti</strong>: Voľba orientácie, mierky apod. tlačených stránok:
-  <ul>
-   <li><strong>Orientácia</strong>:
-    <ul>
-     <li><strong>Na výšku</strong>: Túto voľbu zvoľte <img alt=""
-       src="chrome://global/skin/icons/Portrait.png"/> ak chcete tlačiť jednotlivé stránky na výšku.</li>
-     <li><strong>Na šírku</strong>: Túto voľbu zvoľte <img alt=""
-       src="chrome://global/skin/icons/Landscape.png"/> ak chcete tlačiť jednotlivé stránky na šírku.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Mierka</strong>: Vyjadruje percentuálny pomer k originálnej veľkosti stránky. Ak napríklad zvolíte
-		&quot;50&quot;, potom bude mať vytlačená stránka polovičnú veľkosť.
-    <ul>
-     <li><strong>Zúžiť na šírku stránky</strong>: Táto voľba je implicitne začiarknutá a vyjadruje to, že stránka bude 
-		 automaticky roztiahnutá na veľkosť papiera.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Možnosti</strong>:
-    <ul>
-     <li><strong>Tlačiť pozadia (farby a obrázky)</strong>: Začiarknutím tejto voľby zaistíte to, že stránka
-		 bude vytlačená vrátane obrázkov a farieb.</li>
-    </ul>
-   </li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>karta Okraje, hlavička a päta</strong>: Na tejto karte môžete nastaviť okraje tlačenej stránky a obsah
-		hlavičky a päty:
-  <ul>
-   <li><strong>Okraje:</strong>
-    <ul>
-     <li><strong>Hore, dole, vľavo, vpravo</strong>: Tu nastavíte okraje papiera.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Hlavička a päta</strong>: Každá položka zo zoznamu možností reprezentuje to, čo bude na danom mieste stránky
-	 vytlačené. Zoznamy sú k dispozícii vľavo, vpravo a v strede a to ako v hlavičke, tak v päte stránky. 
-  Zo zoznamu možností môžete zvoliť nasledujúce voľby:
-    <ul>
-     <li><strong>--prázdne--</strong>: Nezobrazí v danej oblasti nič.</li>
-     <li><strong>Titulok</strong>: Zobrazí nadpis www stránky.</li>
-     <li><strong>URL</strong>: Zobrazí URL adresu www stránky (URL www stránky obvykle začína &quot;http://&quot;).</li>
-     <li><strong>Dátum a čas</strong>: Zobrazí dátum a čas vytlačenia stránky.</li>
-     <li><strong>Strana #</strong>: Zobrazí číslo tlačenej stránky.</li>
-     <li><strong>Strana # z #</strong>: Zobrazí číslo tlačenej stránky a celkový počet strán. Príklad: Na tretej tlačenej 
-		stránke z piatich bude vytlačené &quot;3 z 5&quot;.</li>
-     <li><strong>Vlastné...</strong>: Zobrazí vami zadaný text. Do tohto textu môžete vložiť niekoľko zaujímavých konštánt,
-		ktoré majú nasledujúcu podobu:
-      <ul>
-       <li><strong>&amp;PT</strong>: Číslo tlačenej stránky a celkový počet strán (Príklad: &quot;3 z 5&quot;)</li>
-       <li><strong>&amp;P</strong>: Číslo stránky</li>
-       <li><strong>&amp;D</strong>: Dátum</li>
-       <li><strong>&amp;U</strong>: URL</li>
-       <li><strong>&amp;T</strong>: Titulok</li>
-      </ul>
-     </li>
-    </ul>
-   </li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Ak chcete zobraziť ukážku tlačenej stránky, zvoľte dialógové okno
- <a href="using_firebird.xhtml#using_print_preview">Ukážka pred tlačou</a>.</p>
-
-<h2 id="improving_speed_and_efficiency">Rýchla a efektívna práca s programom</h2>
-
-<h3 id="managing_different_file_types">Správa zásuvných modulov</h3>
-<p>&brandShortName; dokáže pracovať s množstvom typov súborov. Na množstvo z nich, ako napríklad video či hudbu, potrebuje
- &brandShortName; zásuvný modul alebo &quot;pomocné&quot; aplikácie, ktoré dokážu s týmito súbormi pracovať. Ak si &brandShortName;
- nedokáže poradiť s načítavaným súborom, ponúkne ho na prevzatie.</p>
-
-<p>Zásuvné moduly sú pomocné programy, ktoré rozširujú funkčnosť &brandShortName; a umožňujú spúšťať 
-	súbory ako napríklad videá, animácie alebo hry priamo v okne prehliadača. Ako zásuvné moduly môžu pracovať 
- napríklad Java, Macromedia Flash či RealNetworks RealPlayer. Bežné zásuvné moduly nájdete na <a href=
- "https://pfs.mozilla.org/plugins/" target="_blank">stránke zásuvných modulov</a>
-  na Mozilla Update.</p>
-
-<p>Ak &brandShortName; nedokáže otvoriť súbor, môžete si zvoliť otvoriť ho pomocou externej aplikácie. Napríklad, môžete použiť váš multimediálny prehrávač na prehratie MP3 súborov.</p>
-
-<p>Sami si môžete v nastaveniach určiť, ako bude &brandShortName; spracovávať súbory.
- Prejdite na &pref.menuPath;,
- otvorte panel <em>Obsah</em> a kliknite na tlačidlo <em>Spravovať...</em> v sekcii Typy súborov. Môžete pre jednotlivé typy súborov zmeniť predvolenú akciu alebo odstrániť určenú akciu.
-
-  Viac informácií je dostupných v sekcii <a
- href="prefs.xhtml#file_types">Typy súborov</a>.</p>
-
-
-<p>Ak &brandShortName; nedokáže spracovať zadaný súbor, otvorí sa okno, kde si môžete vybrať jednu z možností:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Otvoriť pomocou</strong>: &brandShortName; otvorí súbor s pomocou predvoleného programu podľa nastavenia
-	 operačného systému. Môžete tiež zvoliť iný program voľbou <em>Iné...</em>.</li>
- <li><strong>Uložiť na disk</strong>: &brandShortName; umožní vybrať cieľový priečinok, kam bude súbor uložený. Ak
-	 ste v sekcii <em>Správca preberania súborov</em> na paneli <em>Hlavné</em> zvolili voľbu <em>Ukladať všetky súbory do (tohto priečinka)</em>, súbor sa automaticky bez opýtania do tohto priečinka uloží, inak sa vás &brandShortName; na umiestnenie, kam bude súbor uložený.</li>
- <li><strong>Odteraz to robiť automaticky so všetkými súbormi ako tento</strong>: Ak zvolíte túto možnosť, &brandShortName;
-	 automaticky zaistí, že rovnaká akcia sa pri danom súboru vykoná i pri nasledujúcom prevzatí.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Tieto nastavenia môžete vymazať voľbou <em>Opýtať sa, kde uložiť každý súbor</em> v sekcii
-	<em>Preberanie súborov</em>.</p>
-
-<h3 id="making_firebird_your_default_browser">Nastavenie &brandShortName;u ako predvolený prehliadač</h3>
-
-<p>&brandShortName; je kvalitný prehliadač www stránok. Na jednoduchšie otváranie www stránok ho môžete urobiť predvoleným www prehliadačom v systéme.</p>
-
-<p>Ak to tak chcete, zvoľte v hlavnej ponuke &pref.menuPath;. Na karte <em>Hlavné</em> nájdete v sekcii Nastavenie systému tlačidlo <em>Skontrolovať</em>. Pomocou tohto tlačidla sa &brandShortName; môže stať predvoleným www prehliadačom.</p>
-
-<h3 id="changing_cache_settings">Zmena vyrovnávacej (cache) pamäte</h3>
-<p>&brandShortName; ukladá kópie často navštevovaných stránok do pamäte. Vďaka tomu nie je nutné, aby &brandShortName;
- preberal stránky zo siete zakaždým, keď si ich chcete prezrieť.</p>
-
-<p>Na nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäte postupujte nasledovne:</p>
-
-<ol>
- <li>Zvoľte v hlavnej ponuke &pref.menuPath;.</li>
- <li>Na paneli <em>Spresnenie</em> zvoľte kartu <em>Sieť</em>.</li>
- <li>Do určeného poľa zadajte hodnotu, ktorá udáva maximálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte. Predvolená veľkosť je 50 MB.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Dôležité</strong>: 
-	Väčšia vyrovnávacia pamäť umožní rýchlejšie zobrazovať www stránky, ale je pri tom použitého viac diskového priestoru.</p>
-
-<p>Ak ukončíte &brandShortName;, pamäť bude uchovaná. Táto operácia môže zaberať veľa času. Ak trvá príliš dlho, zmenšite v nastavení maximálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte.</p>
-
-<p>Na obnovenie stránky kliknite na tlačidlo <em>Obnoviť</em> v <em>Navigačnom paneli</em> &brandShortName;u. Prehliadač skontroluje, či sa na internete nenachádzajú aktuálnejšie verzie stránky.</p>
-
-<div class="contentsBox"><em>12. september 2006</em></div>
-<p>Copyright &copy; &copyright.years; Spolupracovníci projektu Mozilla Help Viewer.</p>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/browser/extra-jar.mn
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-# this is an empty file
-# locales can ship "extra" files from here, to ship a custom set
-# of files for the help system
-# do not put any blank lines in this file