extensions/reporter/chrome/about.dtd
author Eduardo Trápani <eduardo@esperanto.org.uy>
Mon, 02 Aug 2010 18:18:10 -0300
changeset 62 e227f510d38fcf1299ea3fb1e5a51316d704acf9
parent 0 ff1f82a4ae98bdd43c4f599a5ffe22ee67216f03
permissions -rw-r--r--
Sync with trunk

<!ENTITY projectLead.text             "Projekta estraro">
<!ENTITY copyright.text              "Copyright (C) 2004-2005">
<!ENTITY thanks.text               "Dankon">