update string
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 02 Sep 2012 15:07:42 +0200
changeset 1102 ecc57c47fde637b5a3283aa083ccefe9ec6e16f2
parent 1101 e04329bcbcca15d20d3c9e9c8c1c8efd70149892
child 1103 36f2883afc0d2a1c5d9831d42e5ac9e0dadb1da4
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update string
dom/chrome/security/csp.properties
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
mail/chrome/messenger/junkLog.dtd
mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
mobile/android/chrome/aboutReader.properties
suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
suite/chrome/mailnews/pgpmime.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -0,0 +1,106 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# CSP Warnings:
+# LOCALIZATION NOTE (directiveViolated):
+# %1$S is the directive that has been violated.
+directiveViolated = S'ha violat la directiva %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (directiveViolatedWithURI):
+# %1$S is the directive that has been violated.
+# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
+directiveViolatedWithURI = %2$S ha violat la directiva %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
+# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
+triedToSendReport = S'ha provat d'enviar un informe a un URI no vàlid: «%1$S»
+# LOCALIZATION NOTE (errorWas):
+# %1$S is the error resulting from attempting to send the report
+errorWas = l'error ha estat: «%1$S»
+# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
+# %1$S is the report URI that could not be parsed
+couldNotParseReportURI = no s'ha pogut analitzar l'URI de l'informe: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
+# %1$S is the unknown directive
+couldNotProcessUnknownDirective = No s'ha pogut processar la directiva desconeguda '%1$S'
+# LOCALIZATION NOTE (doNotUnderstandOption):
+# %1$S is the option that could not be understood
+doNotUnderstandOption = no s'entén l'opció '%1$S'. S'ignora.
+# LOCALIZATION NOTE (notETLDPlus1):
+# %1$S is the ETLD of the report URI that could not be used
+notETLDPlus1 = no es pot utilitzar l'URI de l'informe d'un eTLD+1 que no coincideix: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notSameScheme):
+# %1$S is the report URI that could not be used
+notSameScheme = no es pot utilitzar l'URI de l'informe amb un esquema diferent del document des d'on s'origina: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notSamePort):
+# %1$S is the report URI that could not be used
+notSamePort = no es pot utilitzar l'URI de l'informe amb un port diferent del document on s'origina: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
+# %1$S is the URI of the page with the policy
+# %2$S is the report URI that could not be used
+pageCannotSendReportsTo = la pàgina a %1$S no pot enviar informes a %2$S
+allowOrDefaultSrcRequired = Cal una directiva 'allow' o 'default-src', però no és present. Es revertirà a "default-src 'none'"
+# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
+# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
+failedToParseUnrecognizedSource = No s'ha pogut analitzar la font %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
+# %1$S is the specified report URI before redirect
+reportPostRedirect = Ha fallat l'enviament de l'informe de violació a %1$S, perquè ha s'ha produït una redirecció
+
+# CSP Errors:
+policyURINotAlone = la directiva policy-uri només pot aparèixer sola
+noParentRequest = No es pot recuperar una policy-uri sense una sol·licitud pare i un CSP.
+# LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
+# %1$S is the URI that could not be parsed
+policyURIParseError = no s'ha pogut analitzar l'URI en l'URI de política: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
+# %1$S is the URI host that does not match
+nonMatchingHost = no es pot recuperar l'uri de política d'un nom de servidor central que no coincideix: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingPort):
+# %1$S is the URI port that does not match
+nonMatchingPort = no es pot recuperar l'uri de política d'un port que no coincideix: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingScheme):
+# %1$S is the URI scheme that does not match
+nonMatchingScheme = no es pot recuperar l'uri de política d'un esquema que no coincideix: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (errorFetchingPolicy):
+# %1$S is the error that caused fetching to fail
+errorFetchingPolicy = S'ha produït un error en recuperar el policy-uri: %1$S
+cspSourceNotURI = L'argument proporcionat no és un nsIURI
+argumentIsNotString = L'argument proporcionat no és una cadena
+selfDataNotProvided = No es pot utilitzar 'self' si no es proporcionen les dades pròpies
+# LOCALIZATION NOTE (uriWithoutScheme):
+# %1$S is the URI without a scheme
+uriWithoutScheme = no es pot analitzar un URI sense un esquema: %1$S
+selfKeywordNoSelfData = s'ha utilitzat la paraula clau self, però s'ha especificat cap dada pròpia
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
+# %1$S is the source that could not be parsed
+couldntParseInvalidSource = No s'ha pogut analitzar la font no vàlida %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (hostSourceWithoutData):
+# %1$S is the source
+hostSourceWithoutData = No s'ha pogut crear una font %1$S de només servidor central sense unes dades 'self'
+# LOCALIZATION NOTE (sourceWithoutData):
+# %1$S is the source
+sourceWithoutData = No s'ha pogut crear una font %1$S sense unes dades 'self'
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
+# %1$S is the host that's invalid
+couldntParseInvalidHost = No s'ha pogut analitzar el servidor central no vàlid %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
+# %1$S is the string source
+couldntParseScheme = No s'ha pogut analitzar l'esquema en %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
+# %1$S is the string source
+couldntParsePort = No s'ha pogut analitzar el port en %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notIntersectPort):
+# %1$S is one source we tried to intersect
+# %2$S is the other
+notIntersectPort = No s'ha pogut realitzar una intersecció de %1$S amb %2$S per problemes de ports.
+# LOCALIZATION NOTE (notIntersectScheme):
+# %1$S is one source we tried to intersect
+# %2$S is the other
+notIntersectScheme = No s'ha pogut realitzar una intersecció de %1$S amb %2$S per problemes d'esquemes.
+# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourceWithUndefinedHost):
+# %1$S is the source
+intersectingSourceWithUndefinedHost = s'està realitzant la intersecció d'una font amb un servidor central no definit: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourcesWithUndefinedHosts):
+# %1$S is the first source
+# %2$S is the second source
+intersectingSourcesWithUndefinedHosts = s'està realitzant la intersecció de dos fonts amb uns servidors centrals no definits: %1$S i %2$S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY auth.title  "Autenticació a Box">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY boxMgmt.viewSettings "Mostra la configuració del meu compte a box.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY boxSettings.needAnAccount "Aconsegueix un compte Box...">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceeds2GB.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.cancel "D'acord">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.description "No es pot enviar fitxers de més de 2 GB.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsLimit.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile  "Enviar fitxers de més de 50 MB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile2  "és una característica premium.">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.accept "Actualitza">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.cancel "Cancel·la">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.style "width: 48em; min-height: 28em;">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.proIncludes "Actualitzeu-vos ara per enviar aquest fitxer i a més:">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros1 "Enviar fitxers i carpetes de fins a 2 GB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros2 "Emmagatzemar fitxers en línia sense límit">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros3 "Accedeix i comparteix fitxers des de qualsevol lloc">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsQuota.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.storageLimitReached  "S'ha arribat al límit d'emmagatzemament">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.accept "Actualitza">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.cancel "Cancel·la">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description "Heu arribat al vostre límit d'emmagatzematge de 2 GB.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description1 "El vostre emmagatzematge actual és de #XXX GB.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description2 "Actualitzeu avui el vostre compte de Pro Plus per aconseguir més emmagatzematge.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description3 "Podeu també triar eliminar fitxers en el vostre compte per crear més espai.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/junkLog.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY adaptiveJunkLog.title "Registre de correu brossa adaptatiu">
+<!ENTITY adaptiveJunkLogInfo.label "Registre de l'activitat de control de correu brossa adaptatiu">
+<!ENTITY clearLog.label "Neteja el registre">
+<!ENTITY clearLog.accesskey "N">
+<!ENTITY closeLog.label "Tanca">
+<!ENTITY closeLog.accesskey "c">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#
+# The following are used by the pgpmime content type handler
+#
+
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+# %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
+pgpMimeNeedsAddon=Això és un missatge OpenPGP xifrat.<br>Per desxifrar aquest missatge cal que instal·leu un <a href="%S">complement OpenPGP</a>.
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+aboutReader.loading=S'està carregant…
+aboutReader.loadError=No s'ha pogut carregar l'article de la pàgina
+
+aboutReader.textTitle=Text
+aboutReader.marginTitle=Marges
+
+aboutReader.colorSchemeLight=Clar
+aboutReader.colorSchemeDark=Fosc
+aboutReader.colorSchemeSepia=Sèpia
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
@@ -0,0 +1,17 @@
+<!-- extracted from content/pref-offlineapps.xul -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Offline Apps prefs dialog -->
+
+<!ENTITY pref.offlineapps.title       "Aplicacions web fora de línia">
+<!ENTITY pref.offlineCache.caption     "Contingut web fora de línia i dades de l'usuari">
+
+<!ENTITY clearOfflineAppCache.label     "Neteja">
+<!ENTITY clearOfflineAppCache.accesskey   "N">
+
+<!ENTITY offlineNotify.label        "Notifiqueu-me quan un lloc web vulgui emmagatzemar dades per al seu ús fora de línia">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey      "N">
+<!ENTITY offlineNotifyPermissions.label   "Gestiona els permisos">
+<!ENTITY offlineNotifyPermissions.accesskey "p">
+
+<!ENTITY offlineAppsList.label       "Els llocs web següents estan autoritzats a emmagatzemar dades per el seu ús fora de línia:">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.label    "Neteja les dades…">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey  "N">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/pgpmime.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#
+# The following are used by the pgpmime content type handler
+#
+
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+# %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
+pgpMimeNeedsAddon=Això és un missatge OpenPGP xifrat.<br>Per desxifrar aquest missatge cal que instal·leu un <a href="%S">complement OpenPGP</a>.
+
+