more cleaning TB
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 18 Nov 2008 13:53:26 +0100
changeset 51 e9834a2fc6ab12d71bed4a0f7351ce725d6d10aa
parent 50 b1bc9655354394a2ffe5b3332bc524fde0dfadbe
child 52 914b1ce63f674b40872923d5c2d297c6f8375617
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more cleaning TB
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-region/region.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/messenger/shellservice.properties
mail/chrome/messenger/start.dtd
mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
mail/chrome/messenger/virtualFolderName.dtd
mail/installer/custom.properties
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -13,9 +13,8 @@
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
 <!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
 <!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
 <!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
-<!ENTITY rss.hostName        "Blocs i canals RSS">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- folder pane context menu item -->
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.label "Subscriu…">
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.accesskey "S">
-
-
--- a/mail/chrome/messenger-region/region.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-region/region.properties
@@ -1,10 +1,8 @@
-mailnews_support_url=http://support.live.mozillamessaging.com/%LOCALE%/%APP%/%APPBUILDID%/
-
 # To make mapit buttons to disappear in the addressbook, specify empty string. For example:
 # mail.addr_book.mapit_url.format=
 # The format for "mail.addr_book.mapit_url.format" is:
 # @A1 == address, part 1
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
 # @ZI == zip code
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
 <!ENTITY securityMenu.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityMenu.accesskey "e">
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.label "Xifra quan sigui possible">
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.accesskey "p">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Requereix xifratge">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "e">
 
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Sense xifratge">
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "n">
 
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Signa digitalment">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -34,19 +34,10 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Labels -->
-<!ENTITY subscribechoosethis.label "trieu aquest servidor de grups de discussió">
-<!ENTITY subscribeclickhere.label "feu clic ací per a triar un servidor de grups de discussió">
 <!ENTITY newfolderchoosethis.label "trieu aquest per al pare">
-<!ENTITY newfolderclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar">
-<!ENTITY renamefolderchoosethis.label "trieu aquesta carpeta">
-<!ENTITY renamefolderclickhere.label "feu clic ací per a triar una carpeta">
 <!ENTITY filemessageschoosethis.label "trieu aquesta carpeta">
-<!ENTITY filemessagesclickhere.label "feu clic ací per a triar una carpeta">
-<!ENTITY chooseaccountclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar un compte">
-<!ENTITY choosefolderclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar una carpeta">
-<!ENTITY chooseserverToDeferTo.label "feu clic ací per a seleccionar un compte per a emmagatzemar els missatges">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -52,17 +52,16 @@
 <!ENTITY followupToField2.label "seguiment-a ">
 <!ENTITY tagsHdr2.label "etiquetes ">
 <!ENTITY dateField2.label "data ">
 <!ENTITY userAgentField2.label "agent-d'usuari ">
 <!ENTITY referencesField2.label "referències ">
 <!ENTITY messageIdField2.label "id-missatge ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "en-resposta-a ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "lloc web ">
-<!ENTITY saveAll.label "Desa-ho tot…">
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Aço és un esborrany">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Edita…">
 <!ENTITY replyButton.label "respon…">
 <!ENTITY forwardButton.label "reenvia…">
 <!ENTITY junkButton.label "marca com a brossa">
 <!ENTITY trashButton.tooltiptext "suprimeix">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -1,49 +1,48 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label    "General">
+<!ENTITY itemDisplay.label    "Lectura i visualització">
 <!ENTITY itemUpdate.label    "Actualització">
 <!ENTITY itemNetworking.label  "Xarxa i espai de disc">
 <!ENTITY itemCertificates.label "Certificats">
 
 <!-- General Settings -->
 
+<!ENTITY enableGloda.label       "Habilita l'indexador de missatges">
+<!ENTITY enableGloda.accesskey     "i">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.label "Mostra només el 'Nom a mostrar' per a aquella gent a la meua llibreta d'adreces.">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "p">
 
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label     "Marca els missatges com a llegits automàticament">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey   "a">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Immediatament en mostrar-los">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label     "Després de mostrar-los durant">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey   "e">
 <!ENTITY secondsLabel.label      "segons">
 <!ENTITY showFolderColumns.label "Mostra les columnes expandides a la subfinestra de la carpeta.">
 <!ENTITY showFolderColumns.accesskey  "c">
-<!ENTITY rememberLastMsg.label     "Recorda el darrer missatge seleccionat">
-<!ENTITY rememberLastMsg.accesskey   "d">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Obre els missatges en:">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label     "Una finestra de missatge nova">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey   "f">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "x">
-<!ENTITY reuseExpRadio2.label     "Una pestanya de missatge nova">
-<!ENTITY reuseExpRadio2.accesskey   "t">
-<!ENTITY connectionTimeout.label    "Temps d'espera de la connexió: ">
-<!ENTITY connectionTimeout.accesskey  "m">
-<!ENTITY connectionSeconds.label    "segons">
 <!ENTITY configEditDesc.label     "Configuració avançada">
 <!ENTITY configEdit.label       "Editor de configuració…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey     "g">
 <!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Determina com el &brandShortName; gestiona els avisos de rebuda">
 <!ENTITY showReturnReceipts.label   "Avisos de rebuda…">
 <!ENTITY showReturnReceipts.accesskey "r">
 
+<!-- Display and Reading Settings -->
+<!ENTITY reading.caption        "Lectura">
+<!ENTITY display.caption        "Visualització">
 
 <!-- Update -->
 <!ENTITY autoCheck.label        "Comprova automàticament les actualitzacions del:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label     "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey   "T">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Complements instaŀlats">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "m">
 <!ENTITY checkNow.label         "Comprova-ho ara…">
@@ -53,32 +52,44 @@
 <!ENTITY modeAutomatic.label      "Baixa i instaŀla automàticament l'actualització">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey    "B">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label    "Avisa'm si s'inhabilitaran alguns dels meus complements">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey  "v">
 <!ENTITY showUpdates.label       "Mostra l'historial d'actualització">
 <!ENTITY showUpdates.accesskey     "u">
 
 <!-- Networking and Disk Space -->
-<!ENTITY showConnections.label     "Connexió…">
-<!ENTITY showConnections.accesskey   "n">
-<!ENTITY proxiesInfo.label       "Determina com el &brandShortName; es connecta a Internet.">
+<!ENTITY showSettings.label      "Paràmetres…">
+<!ENTITY showSettings.accesskey    "m">
+<!ENTITY proxiesConfigure.label    "Configura com es connecta el &brandShortName; a Internet">
 <!ENTITY connectionsInfo.caption    "Connexió">
 <!ENTITY offlineInfo.caption      "Fora de línia">
 <!ENTITY offlineInfo.label       "Configura els paràmetres de fora de línia">
 <!ENTITY showOffline.label       "Fora de línia…">
 <!ENTITY showOffline.accesskey     "o">
 
 <!ENTITY Diskspace "Espai de disc">
 <!ENTITY offlineCompact.label "Compacta les carpetes quan s'hi desi">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey "C">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+ The entities useCacheBefore.label and useCacheAfter.label appear on a single
+ line in preferences as follows:
+
+ &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
+-->
+<!ENTITY useCacheBefore.label      "Utilitza fins a">
+<!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "U">
+<!ENTITY useCacheAfter.label       "MB d'espai de disc per a la memòria cau">
+<!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
+<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "N">
+
+
 <!-- Certificates -->
-<!ENTITY certificatesInfo2.label    "Gestiona els certificats, les llistes de revocació, la validació de certificats i els dispositius de seguretat.">
 <!ENTITY viewCertificates.label     "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCertificates.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewCRLs.label         "Llistes de revocació">
 <!ENTITY viewCRLs.accesskey       "e">
 <!ENTITY validation.label        "Validació">
 <!ENTITY validation.accesskey      "d">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label   "Dispositius de seguretat">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "u">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
@@ -14,10 +14,8 @@
 <!ENTITY saveToDefaultFolder.label      "en la carpeta de baixades per defecte">
 <!ENTITY saveToDefaultFolder.accesskey    "d">
 <!ENTITY saveToThisFolder.label       "en aquesta carpeta:">
 <!ENTITY saveToThisFolder.accesskey     "q">
 <!ENTITY chooseFolder.label         "Navega…">
 <!ENTITY chooseFolder.accesskey       "v">
 <!ENTITY saveToAskMe.label          "demana'm on desar el fitxer">
 <!ENTITY saveToAskMe.accesskey        "a">
-<!ENTITY usePlugin.label           "Utilitza aquest connector:">
-<!ENTITY usePlugin.accesskey         "c">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label          "General">
 <!ENTITY itemAutoComplete.label       "Adreçament">
 <!ENTITY itemSpellCheck.label        "Verificació ortogràfica">
-<!ENTITY itemSendFormat.label        "Format d'enviament">
 
-<!ENTITY forwardReply.label          "Reenviament de missatges">
 <!ENTITY forwardMsg.label           "Reenvia missatges:">
 <!ENTITY forwardMsg.accesskey         "n">
 <!ENTITY inline.label             "Insert">
 <!ENTITY inline.accesskey           "I">
 <!ENTITY asAttachment.label          "Com a adjunció">
 <!ENTITY asAttachment.accesskey        "a">
 <!ENTITY addExtension.label          "afegeix l'extensió al nom del fitxer">
 <!ENTITY addExtension.accesskey        "f">
@@ -20,46 +18,38 @@
 <!ENTITY size.accesskey            "M">
 <!ENTITY fontColor.label           "Color del text:">
 <!ENTITY fontColor.accesskey         "x">
 <!ENTITY bgColor.label            "Color del fons:">
 <!ENTITY bgColor.accesskey          "f">
 <!ENTITY restoreHTMLDefaults.label      "Restaura els valors per defecte">
 <!ENTITY restoreHTMLDefaults.accesskey    "R">
 
-<!ENTITY sendingMessagesHeader.label     "Redacció de missatges">
 <!ENTITY spellCheck.label           "Comprova l'ortografia abans d'enviar">
 <!ENTITY spellCheck.accesskey         "C">
 <!ENTITY spellCheckInline.label        "Habilita la verificació ortogràfica quan comenci a escriure">
 <!ENTITY spellCheckInline1.accesskey     "v">
 <!ENTITY languagePopup.label         "Llengua:">
 <!ENTITY languagePopup.accessKey       "L">
 <!ENTITY downloadDictionaries.label      "Baixa més diccionaris">
 
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.label       "Confirma quan s'utilitzi dreceres del teclat per a enviar missatges">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.accesskey     "i">
 <!ENTITY autoSave.label            "Deseu automàticament cada">
 <!ENTITY autoSave.accesskey          "u">
 <!ENTITY autoSaveEnd.label          "minuts">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wrapOutMsg.label): This will concatenate with "xxx characters", using a number and (char.label). -->
-<!ENTITY wrapOutMsg.label           "Ajusta els missatges de text net a">
-<!ENTITY wrapOutMsg.accesskey         "j">
-<!ENTITY char.label              "caràcters">
 
 <!ENTITY emailCollectionPicker.label      "Afegeix automàticament les adreces electròniques de sortida a:">
 <!ENTITY emailCollectionPicker.accesskey    "t">
 <!ENTITY addressingTitle.label         "Compleció automàtica d'adreces">
 <!ENTITY autocompleteText.label        "Quan adrecis els missatges, cerqueu entrades que hi coincideixin a:">
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Llibretes d'adreces locals">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "a">
 <!ENTITY directories.label           "Servidor de directori:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "Cap">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "E">
-<!ENTITY matchText.label            "Si no hi ha cap coincidència a les vostres llibretes d'adreces locals:">
-<!ENTITY skipDirectory.label          "No cerquis en el directori">
 
-<!ENTITY sendOptionsCaption.label       "Enviament i opcions HTML">
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label     "Configura el comportament del format de text">
 <!ENTITY sendOptions.label           "Opcions d'enviament…">
 <!ENTITY sendOptions.accesskey         "v">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
@@ -10,20 +10,16 @@
 <!ENTITY WPADTypeRadio.label "Detecta automàticament els paràmetres del servidor intermediari per a aquesta xarxa">
 <!ENTITY WPADTypeRadio.accesskey "i">
 <!ENTITY manualTypeRadio.label "Configuració manual del servidor intermediari:">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "m">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "a">
 <!ENTITY reload.label "Actualitza">
 <!ENTITY reload.accesskey "l">
-<!ENTITY ftp.label           "Servidor intermediari d'FTP:">
-<!ENTITY ftp.accesskey         "F">
-<!ENTITY gopher.label         "Servidor intermediari de Gopher:">
-<!ENTITY gopher.accesskey       "G">
 <!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey "H">
 <!ENTITY ssl.label "Servidor intermediari d'SSL:">
 <!ENTITY ssl.accesskey "S">
 <!ENTITY socks.label "Ordinador central SOCKS:">
 <!ENTITY socks.accesskey "C">
 <!ENTITY socks4.label "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey "K">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
@@ -1,35 +1,31 @@
 <!ENTITY itemFormatting.label       "Format">
 <!ENTITY itemTags.label          "Etiquetes">
-<!ENTITY itemFonts.label         "Tipus de lletres">
 
-<!ENTITY textBegin.label         "Aparença del text net citat">
 <!ENTITY style.label           "Estil:">
 <!ENTITY style.accesskey         "i">
 <!ENTITY regularStyle.label        "Normal">
 <!ENTITY bold.label            "Negreta">
 <!ENTITY italic.label           "Cursiva">
 <!ENTITY boldItalic.label         "Cursiva negreta">
 <!ENTITY size.label            "Mida:">
 <!ENTITY size.accesskey          "d">
 <!ENTITY regularSize.label        "Normal">
 <!ENTITY bigger.label           "Més gran">
 <!ENTITY smaller.label          "Més petita">
 <!ENTITY color.label           "Color:">
 <!ENTITY color.accesskey         "C">
 <!ENTITY displayWidth.label        "Missatges en text net">
 <!ENTITY plainText.label				     "Utilitza el tipus de lletra següent:">
 <!ENTITY displayText.label				    "Quan es mostrin missatges de text net citat:">
-<!ENTITY viewingPlainText.label			   "Quan es mostrin missatges de text net:">
 <!ENTITY fixedWidth.label         "Amplada fixa">
 <!ENTITY fixedWidth.accesskey       "x">
 <!ENTITY variableWidth.label       "Amplada variable">
 <!ENTITY variableWidth.accesskey     "v">
-<!ENTITY readingMessagesHeader.label   "Per als missatges d'entrada">
 <!ENTITY colors.label           "Colors">
 <!ENTITY overrideColors.label       "Quan es mostrin els missatges, utilitza els colors següents:">
 <!ENTITY textColor.label         "Color del text:">
 <!ENTITY textColor.accesskey       "t">
 <!ENTITY backgroundColor.label      "Color del fons:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey    "f">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (emoticonsAndStructs.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
@@ -1,24 +1,16 @@
 <!ENTITY askOnSave.label       "Carpeta d'adjuncions">
 <!ENTITY alwaysAsk.label       "Demana'm on desar cada fitxer">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey     "a">
 <!ENTITY neverAsk.label        "Desa totes les adjuncions en aquesta carpeta:">
 <!ENTITY neverAsk.accesskey      "s">
-<!ENTITY desktop.label        "Escriptori">
-<!ENTITY downloads.label       "Baixades">
 <!ENTITY chooseFolderWin.label    "Navega…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "N">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label    "Tria…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey  "T">
 
 
 <!ENTITY fileTypes.label       "Accions de baixada">
 <!ENTITY configureActions.label    "Visualitza i edita les accions…">
 <!ENTITY configureActions.accesskey  "V">
 <!ENTITY fileTypesDescription.label  "El &brandShortName; pot desar o obrir automàticament adjuncions de cert tipus:">
 
-<!ENTITY fileTypeColName.label    "Tipus de fitxer">
-<!ENTITY fileHandlerColName.label   "Aplicació">
-<!ENTITY editFileHandler.label    "Canvia l'acció…">
-<!ENTITY editFileHandler.accesskey  "a">
-<!ENTITY removeFileHandler.label   "Suprimeix">
-<!ENTITY removeFileHandler.accesskey "r">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
@@ -1,33 +1,30 @@
 <!ENTITY fontsAndEncodingsDialog.title      "Tipus de lletra i codificacions">
 <!ENTITY window.width              "45em">
 <!ENTITY window.macWidth             "49em">
 <!ENTITY window.unixWidth            "47em">
 
 <!ENTITY language.label             "Tipus de lletra per a:">
 <!ENTITY language.accesskey           "t">
 
-<!ENTITY typefaces.label             "Tipografia">
 <!ENTITY sizes.label               "Mida (píxels)">
 <!ENTITY proportionalSize.accesskey       "e">
 <!ENTITY monospaceSize.accesskey         "x">
 
 <!ENTITY proportional.label           "Proporcional:">
 <!ENTITY proportional.accesskey         "P">
 
 <!ENTITY serif.label               "Serif:">
 <!ENTITY serif.accesskey             "S">
 <!ENTITY sans-serif.label            "Sans-serif:">
 <!ENTITY sans-serif.accesskey          "n">
 <!ENTITY monospace.label             "Monoespai:">
 <!ENTITY monospace.accesskey           "M">
 
-<!ENTITY fontsize.units             "píxels">
-
 <!ENTITY font.langGroup.latin1 "Occidental">
 <!ENTITY font.langGroup.latin2 "Centreeuropeu">
 <!ENTITY font.langGroup.japanese "Japonès">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese "Xinès tradicional (Taiwan)">
 <!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese "Xinès simplificat">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk "Xinès tradicional (Hong Kong)">
 <!ENTITY font.langGroup.korean "Coreà">
 <!ENTITY font.langGroup.cyrillic "Ciríŀlic">
@@ -53,18 +50,16 @@
 
 <!ENTITY minSize.label              "Mida mínima de la lletra:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "d">
 <!ENTITY minSize.none               "Cap">
 
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Serif">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Sans Serif">
 
-<!ENTITY newLanguages.label           "Les noves llengües poden configurar-se des del tauler de llengües.">
-
 <!ENTITY useDocumentFonts.label         "Permet que els missatges utilitzin altres tipus de lletra">
 <!ENTITY useDocumentFonts.accesskey       "e">
 
 <!-- Language settings -->
 <!ENTITY sendDefaultCharset.label     "Correu de sortida:">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.accesskey   "u">
 <!ENTITY languagesTitle1.label				  "Codificacions de caràcters">
 <!ENTITY composingDescription.label    "Defineix les codificacions de caràcters per defecte per a rebre i enviar correu">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -24,20 +24,25 @@
 <!ENTITY newMessagesArrive.label     "Quan arribin nous missatges:">
 <!ENTITY playSound.label         "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound1.accesskey       "p">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label     "Mostra una alerta">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.accesskey   "M">
 <!ENTITY customizeMailAlert.label     "Avançat…">
 <!ENTITY customizeMailAlert.accesskey   "A">
 
-<!ENTITY soundNotification1.caption    "So">
 <!ENTITY play.label            "Reprodueix">
 <!ENTITY play.accesskey          "d">
 <!ENTITY systemsound.label        "So del sistema per defecte per al nou correu">
 <!ENTITY systemsoundMac.label       "So d'avís del sistema">
 <!ENTITY systemsoundMac.accesskey     "i">
 <!ENTITY systemsound.accesskey      "i">
 <!ENTITY customsound.label        "Utilitza el fitxer de so següent">
 <!ENTITY customsound.accesskey      "U">
 <!ENTITY browse.label           "Navega…">
 <!ENTITY browse.accesskey         "N">
 
+<!ENTITY addonsMgr.label         "Complements">
+<!ENTITY manageAddonsDescWin.label    "Canvia les opcions dels vostres complements">
+<!ENTITY manageAddonsDescUnix2.label   "Canvia les preferències dels vostres complements">
+<!ENTITY manageAddons.label        "Gestiona els complements…">
+<!ENTITY manageAddons.accesskey      "G">
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -2,13 +2,12 @@
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Opcions">
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Preferències del &brandShortName;">
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 50em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 52em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 47em; min-height: 43em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "General">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Visualització">
-<!ENTITY paneTags.title      "Etiquetes">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Redacció">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Adjuncions">
 <!ENTITY panePrivacy.title    "Privadesa">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Avançat">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -42,9 +42,13 @@ actionsAll=Realitza automàticament l'acció seleccionada amb cada un dels tipus de fitxer seleccionats:
 
 #### Change Action
 
 extensionStringFormat=%S, %S
 fpTitleChooseApp=Selecciona l'aplicació ajudant
 fpTitleChooseDL=Selecciona la carpeta de baixades
 
 #### Sound Notifications
-soundFilePickerTitle=Tria un so
+soundFilePickerTitle=Trieu un so
+
+#### Shell Service
+alreadyDefaultClientTitle=Client per defecte
+alreadyDefault=El %S ja és el vostre client de correu per defecte.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -41,17 +41,8 @@
 <!ENTITY editPasswords.label     "Edita les contrasenyes desades">
 <!ENTITY editPasswords.accesskey   "i">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro   "El &brandShortName; pot facilitar que el programari antivirus analitzi els missatges de correu entrant abans que s'emmagatzemin localment.">
 <!ENTITY antiVirus.label   "Permet que els programes antivirus posin en quarantena missatges d'entrada individuals">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey "q">
 
-<!-- Extra strings we might use after the l10n string freeze in the preferences dialog -->
-<!ENTITY antiVirusCaption.label "Antivirus">
-<!ENTITY paswords.label     "Contrasenyes">
-<!ENTITY emailScams.label    "Missatges fraudulents">
-<!ENTITY junkMail.label     "Correu brossa">
-<!ENTITY itemIntrusions.label  "Intrusions">
-<!ENTITY itemIntrusionsAndPasswords.label "Intrusions i contrasenyes">
-<!ENTITY itemJunkMail.label   "Correu brossa">
-
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
@@ -1,10 +1,9 @@
 <!ENTITY dialog.title         "Confirmacions de recepció">
-<!ENTITY receiptSettings.label     "Confirmacions de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.label "Quan s'estiguin enviant missatges, sempre soŀlicita una confirmació de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey "Q">
 <!ENTITY receiptArrive.label "Quan arribi una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la meua safata d'entrada">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey "i">
 <!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la meua carpeta de Correu enviat">
 <!ENTITY moveToSent.accesskey "m">
 <!ENTITY requestMDN.label "Quan rebi una soŀlicitud per a una confirmació de recepció:">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
@@ -4,17 +4,16 @@
 <!ENTITY askMe.label         "Demana'm què fer">
 <!ENTITY askMe.accesskey       "m">
 <!ENTITY convertPlain.label      "Converteix el missatge en text net">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey    "C">
 <!ENTITY sendHTML.label        "Envia el missatge en HTML igualment">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey      "H">
 <!ENTITY sendBoth.label        "Envia el missatge tant en text net com en HTML">
 <!ENTITY sendBoth.accesskey      "e">
-<!ENTITY receiveHTML.label      "Si sabeu que un destinatari determinat pot rebre correu HTML, desactiveu el quadre de verificació 'Envia el correu com a text net (no HTML)' a la targeta corresponent de la llibreta d'adreces.">
 <!ENTITY override.label        "Nota: Utilitzeu la llibreta d'adreces per especificar els formats de text preferits dels destinataris.">
 
 <!ENTITY domaindesc.label       "Quan envieu un missatge a una adreça amb un dels dominis indicats més avall, el &brandShortName; enviarà el missatge automàticament en el format correcte.">
 <!ENTITY HTMLTab.label        "Dominis d'HTML">
 <!ENTITY HTMLTab.accesskey      "H">
 <!ENTITY PlainTextTab.label      "Dominis de text net">
 <!ENTITY PlainTextTab.accesskey    "t">
 <!ENTITY AddHtmlDomain.label       "Afegeix…">
@@ -23,19 +22,11 @@
 <!ENTITY AddPlainText.accesskey    "A">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.label      "Suprimeix">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.accesskey  "u">
 <!ENTITY DeletePlainText.label      "Suprimeix">
 <!ENTITY DeletePlainText.accesskey  "u">
 
 <!ENTITY add.htmltitle        "Afegeix un nom de domini d'HTML">
 <!ENTITY add.htmldomain        "Nom del domini d'HTML:">
-<!ENTITY add.htmldomain.accesskey   "d">
 <!ENTITY add.plaintexttitle      "Afegeix un nom de domini de text net">
 <!ENTITY add.plaintextdomain     "Nom del domini de text net:">
-<!ENTITY add.plaintext.accesskey   "d">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
-<!ENTITY domainnameError.title    "S'ha produït un error amb el nom del domini">
-<!ENTITY duplicationError.label    "El nom de domini @string@ ja existeix a la llista.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
-<!ENTITY dualEntryError.label     "Un nom de domini no pot apareixer a la llista d'HTML i de text net. El nom de domini @string@ ja existeix.">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -1,57 +1,49 @@
-#
-# The following are used by the Account Wizard
-#
-enterAccountName=Si us plau, introduïu un nom per a aquest compte.
-enterUserName=Si us plau, introduïu un nom d'usuari.
-enterName=Si us plau, introduïu el vostre nom.
-enterValidEmail=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
 accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Canceŀla.
 modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Si us plau, introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
 userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
 serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Si us plau, comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Esteu segur que voleu canceŀlar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
 accountWizard=Auxiliar de comptes
 WizardExit=Surt
 WizardContinue=Canceŀla
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidEmailPrefix=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
+enterValidEmail=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
 enterValidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
 failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
 failedDuplicateAccount=No s'ha pogut duplicar aquest compte.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
 confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Si emmagatzameu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, si us plau, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?
 confirmDeferAccountTitle=Voleu deferir el compte?
 
-directoryUsedByOtherServer=Aquest directori ja l'utilitza un altre servidor. Si us plau, trieu un directori diferent.
+directoryUsedByOtherAccount=Aquest directori ja l'utilitza el compte %S. Si us plau, trieu un directori diferent.
 #Provide default example values for sample email address
 exampleEmailUserName=usuari
 exampleEmailDomain=example.net
 emailFieldText=Adreça electrònica:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
 defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
 customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Paràmetres del servidor
 prefPanel-copies=Còpies i carpetes
 prefPanel-syncing-and-diskspace=Sincronització i espai de disc
 prefPanel-diskspace=Espai de disc
 prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
-prefPanel-advanced=Avançat
 prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
 identity-list-title=Identitats per a %1$S
 
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -1,12 +1,10 @@
 # search and filter strings
 
-searchCustomize=«Personalitza les capçaleres…»
-
 # these are the fields that get inserted in the search line
 # for "and" searches, this looks like:
 #
 # searchAnd0 <attribute> searchAnd1 <operator> searchAnd2 <value> searchAnd4
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/shellservice.properties
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-optionsLabel=&Options del %S 
-safeModeLabel=Mode &segur del %S
-alreadyDefaultClientTitle=Client per defecte
-alreadyDefault=El %S ja està definit com el vostre client de correu per defecte.
-
--- a/mail/chrome/messenger/start.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/start.dtd
@@ -27,9 +27,8 @@
 <!ENTITY startpage.pageInfo "Per a més informació del producte, visiteu la">
 <!ENTITY startpage.pageURL "http://www.mozilla-europe.org/ca/products/thunderbird">
 
 <!ENTITY startpage.extra "
 <h2>Verificaci&oacute; ortogr&agrave;fica</h2>
 <p>Feu clic a l'enllaç per a baixar-vos <a href='https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/browse/type:3'>correctors en diferents lleng&uuml;es</a>.</p>
 ">
 
-<!ENTITY startpage.poweredByGecko "Funciona amb Gecko.">
--- a/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
@@ -1,12 +1,2 @@
-<!ENTITY untitledTab       "(Sense títol)">
-<!ENTITY newTab.label       "Obre una pestanya">
-<!ENTITY newTab.accesskey     "n">
 <!ENTITY closeTab.label      "Tanca la pestanya">
-<!ENTITY closeTab.accesskey    "c">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "l">
-<!ENTITY closeOtherTabs.label   "Tanca les altres pestanyes">
-<!ENTITY reloadAllTabs.label   "Torna a carregar totes les pestanyes">
-<!ENTITY reloadAllTabs.accesskey "a">
-<!ENTITY reloadTab.label     "Torna a carregar la pestanya">
-<!ENTITY reloadTab.accesskey   "r">
 <!ENTITY listAllTabs.label    "Llista totes les pestanyes">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderName.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla.org code
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - David Bienvenu.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2000
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  David Bienvenu <bienvenu@nventure.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-  
-<!ENTITY createVFDialog.title "Desa la cerca">
-<!ENTITY virtualFolder.label "Introduïu el nom de la vostra carpeta de cerca desada:">
-<!ENTITY virtualFolder.accesskey "e">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -42,74 +42,61 @@
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
 # Do not replace ${BrandShortName} or ${^Name}, or $(^NameDA) with a custom string.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 REG_APP_DESC=El ${BrandShortName} un client de correu plenament multifuncional. El ${BrandShortName} funciona amb els protocols de correu IMAP i POP, i també amb el format HTML en el cos dels missatges. Els controls integrats del correu brossa, les capacitats d'RSS, una cerca ràpida potent, la verificació ortogràfica mentre s'escriu, la safata d'entrada global, i el filtratge de missatges avançat són algunes de les característiques més destacades del ${BrandShortName}.
-OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Tria dels components opcionals
-OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Trieu quines característiques del $(^NameDA) voleu instal·lar.
-OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Components opcionals:
-APP_DESC=Fitxers necessaris per al ${BrandShortName}
-DOMI_TITLE=Inspector DOM
-DOMI_TEXT=Examina l'estructura i les propietats d'una finestra i els seus continguts.
-QFA_TITLE=Agent de gestió de la qualitat
-QFA_TEXT=Envia informació dels errors dels programes Mozilla.
 CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del ${BrandShortName}
 CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del ${BrandShortName}
 SAFE_MODE=Mode segur
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instal·lació
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instal·lació
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Preparat per a iniciar la instal·lació del ${BrandShortName}
 SUMMARY_INSTALLED_TO=El ${BrandShortName} s'instal·larà en la ubicació següent:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler reiniciar l'ordinador per a acabar la instal·lació.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler reiniciar l'ordinador per a acabar la desinstal·lació.
 SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instal·la per a continuar.
 SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del ${BrandShortName}
 LAUNCH_TEXT=&Executa ara el ${^Name}
-WARN_APP_RUNNING_INSTALL=Ha de tancar-se el ${^Name} per a procedir amb la instal·lació.\n\nFeu clic a «D'acord» per a sortir automàticament del ${BrandFullName} i continuar.
 CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del ${BrandShortName}:
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el ${BrandFullName} per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El ${BrandFullName} ja està executant-se.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} abans d'executar la versió que heu instal·lat.
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
 WARN_UNSUPPORTED_MSG=Sorry, ${BrandShortName} can't be installed. This version of ${BrandShortName} requires ${MinUnsupportedVer} or newer.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una desinstal·lació anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
-ERROR_CREATE_DIRECTORY=S'ha produït un error en crear el directori:\n\n$0\n\nFeu clic a Cancel·la per a aturar la instal·lació o\nReintenta per a tornar-ho a provar.
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a cancel·la per a aturar la instal·lació o\nTorneu-ho a provar de nou.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Es desinstal·larà el $BrandShortName de la ubicació següent:
 UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstal·la per a continuar.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant la instal·lació existent…
 
 
 STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el ${BrandShortName}…
 STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
-STATUS_INSTALL_OPTIONAL=S'estan instal·lant els components opcionals…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el ${BrandShortName}…
 STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=El ${BrandShortName} s'instal·larà amb les opcions més comunes.
 OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
 # One line
-OPTION_COMPLETE_DESC=El ${BrandShortName} s'instal·larà amb totes les opcions disponibles.
-OPTION_COMPLETE_RADIO=C&ompleta
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanat per a usuaris avançats.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada