tb 3.2
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 03 Oct 2010 21:14:51 +0200
changeset 300 e4e4268bd2a3b8ecb9112f44b0fe8faacf4c8e3c
parent 299 ae3d54caa8f55d15dee0493739ade70f96570be8
child 301 4a0bdbcd1c7c008f270b501c931b8648e9a9f800
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
tb 3.2
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY autoconfigWizard.title     "Configuració del compte de correu">
 <!ENTITY name.label           "El vostre nom:">
 <!ENTITY name.accesskey         "n">
-<!ENTITY name.emptytext         "Nom i cognoms">
+<!ENTITY name.placeholder         "Nom i cognoms">
 <!ENTITY name.text            "El vostre nom, com voleu que es vegi">
 <!ENTITY email.label           "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey         "A">
-<!ENTITY email.emptytext         "email@exemple.com">
+<!ENTITY email.placeholder         "email@exemple.com">
 <!ENTITY password.label         "Contrasenya:">
 <!ENTITY password.accesskey       "C">
-<!ENTITY password.emptytext       "Contrasenya">
+<!ENTITY password.placeholder       "Contrasenya">
 <!ENTITY password.text          "Opcional, només es farà servir per a validar el vostre usuari">
 
 <!ENTITY accountInformation.label    "Informació del compte">
 <!ENTITY username2.label         "Usuari:">
 <!ENTITY incoming.label         "Entrada:">
 <!ENTITY outgoing.label         "Sortida:">
 <!ENTITY noEncryption.label       "Cap">
 <!ENTITY starttls.label         "STARTTLS">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -61,16 +61,18 @@
 <!ENTITY NameField1.label "Nom:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey "o">
 <!ENTITY NameField2.label "Cognoms:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey "C">
 <!ENTITY PhoneticField1.label "Fonètica:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label "Fonètica:">
 <!ENTITY DisplayName.label "Nom a mostrar:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey "m">
+<!ENTITY preferDisplayName.label    "Sempre prefereix mostrar el nom damunt de la capçalera del missatge">
+<!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "y">
 <!ENTITY NickName.label "Sobrenom:">
 <!ENTITY NickName.accesskey "S">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "e">
 <!ENTITY SecondEmail.label "Adreça electrònica addicional:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label "Prefereix rebre missatges formatats com:">
@@ -141,19 +143,19 @@ de contingut incrustat en els missatges 
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "e">
 
 
 <!ENTITY Other.tab "Altres">
 <!ENTITY Other.accesskey        "A">
 <!ENTITY Birthday.label         "Aniversari:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "v">
 <!ENTITY In.label            "">
-<!ENTITY Year.emptytext         "Any">
+<!ENTITY Year.placeholder         "Any">
 <!ENTITY Or.value            "o">
-<!ENTITY Age.emptytext         "Edat">
+<!ENTITY Age.placeholder         "Edat">
 <!ENTITY YearsOld.label         "">
 
 <!ENTITY Custom1.label "Personalitzat 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey "1">
 <!ENTITY Custom2.label "Personalitzat 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey "2">
 <!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
@@ -169,12 +171,12 @@ de contingut incrustat en els missatges 
 <!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "g">
 <!ENTITY DefaultPhoto.label       "Per defecte">
 <!ENTITY PhotoFile.label        "Una de l'ordinador">
 <!ENTITY PhotoFile.accesskey      "o">
 <!ENTITY BrowsePhoto.label       "Navega">
 <!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "N">
 <!ENTITY PhotoURL.label         "Una del web">
 <!ENTITY PhotoURL.accesskey       "w">
-<!ENTITY PhotoURL.emptytext       "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
+<!ENTITY PhotoURL.placeholder       "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
 <!ENTITY UpdatePhoto.label       "Actualitza">
 <!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
 
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -150,16 +150,17 @@ invalidResults=Si us plau, introduïu un número vàlid al camp de resultats
 abReplicationOfflineWarning=Heu d'estar en línia per a realitzar una replicació LDAP.
 abReplicationSaveSettings=Han de desar-se les preferències abans que es pugui baixar un directori.
 
 # For importing / exporting
 ExportAddressBookTitle=Exporta la llibreta d'adreces
 LDIFFiles=LDIF
 CSVFiles=Separat per comes
 TABFiles=Delimitat per tabulacions
+VCFFiles=vCard
 failedToExportTitle=Ha fallat l'exportació
 failedToExportMessageNoDeviceSpace=No s'ha pogut exportar la llibreta d'adreces perquè no hi ha prou espai lliure al dispositiu.
 failedToExportMessageFileAccessDenied=No s'ha pogut exportar la llibreta d'adreces. S'ha denegat l'accés al fitxer.
 
 # For getting authDN for replication using dlg box
 AuthDlgTitle=Rèplica LDAP de la llibreta d'adreces
 AuthDlgDesc=Per tal d'accedir al servidor de directoris, introduïu el vostre nom d'usuari i la contrasenya.
 
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -4,21 +4,21 @@
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
 <!ENTITY ccAddress.label "Cc aquestes adreces de correu:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
-<!ENTITY ccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comes">
+<!ENTITY ccAddressList.placeholder "Separeu les adreces amb comes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Bcc aquestes adreces de correu:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "t">
-<!ENTITY bccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comes">
+<!ENTITY bccAddressList.placeholder "Separeu les adreces amb comes">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -12,8 +12,13 @@ NoSigningCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que es pugui utilitzar per signar digitalment els vostres missatges.
 NoEncryptionCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que altres persones puguin utilitzar per enviar-vos missatges xifrats.
 
 encryption_needCertWantSame=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn? 
 encryption_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn?
 encryption_needCertWantToSelect=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu configurar ara un certificat de xifratge? 
 signing_needCertWantSame=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
 signing_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
 signing_needCertWantToSelect=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu configurar-lo ara?
+
+## Strings used by nsMsgComposeSecure
+mime_multipartSignedBlurb=Això és un missatge signat criptogràficament en format MIME format.
+mime_smimeEncryptedContentDesc=Missatge encriptat S/MIME
+mime_smimeSignatureContentDesc=Signatura criptogràfica S/MIME
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
@@ -2,13 +2,16 @@
 <!ENTITY editContactPanelDeleteContact.accesskey "S">
 
 <!ENTITY editContactName.label "Nom:">
 <!ENTITY editContactName.accesskey "N">
 
 <!ENTITY editContactEmail.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY editContactEmail.accesskey "e">
 
+<!ENTITY editContactAddressBook.label "Llibreta d'adreces:">
+<!ENTITY editContactAddressBook.accesskey "a">
+
 <!ENTITY editContactPanelCancel.label "Canceŀla">
 <!ENTITY editContactPanelCancel.accesskey "C">
 
 <!ENTITY editContactPanelDone.label "Fet">
 <!ENTITY editContactPanelDone.accesskey "F">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -348,8 +348,11 @@ DefaultFolderName=El correu importat
 ImportModuleFolderName=Importació del %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Perfils del Navegador 4.x
 profileText=Seleccioneu el perfil que conté el correu local que voleu importar:
 
+
+# vCard import name
+VCardImportName=Fitxer vCard (.vcf)
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -43,21 +43,55 @@
 
 pop3EnterPasswordPromptTitle=Introduïu la vostra contrasenya
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
 # and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
 
-# LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
+# LOCALIZATION NOTE(º): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
 pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Introduïu correctament la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
 
+# Status - Downloading message n of m to account
+## @name receivingMsgs
+## @loc None
+#LOCALIZATION NOTE (receivingMsgs): Do not translate %1$S, %2$S, or %3$S in the following lines.
+# Place the word %1$S where the number of messages downloaded so far should appear.
+# Place the word %2$S where the total number of messages to receive should appear;
+# Place %3$S where the account name should appear.
+receivingMsgs=S'està baixant el missatge %1$S de %2$S a %3$S
+
+# Status - connecting to host
+## @name hostContacted
+## @loc None
+#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
+# Place %1$S where the account name should appear
+hostContacted=Connexió: S'ha contactat amb el servidor %1$S, s'està enviant la informació d'autenticació…
+
+# Status - no messages to download 
+## @name noMessages
+## @loc None
+#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
+# Place %1$S where the account name should appear
+noMessages=No hi ha missatges nous a %1$S.
+
+# Status - messages received after the download
+## @name receivedMessages
+## @loc None
+#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S, %2$S or %3$S in the following line.
+# %1$S will receive the number of messages received
+# %2$S will receive the total number of messages
+# Place %3$S where the account name should appear
+receivedMessages=El compte %3$S ha rebut %1$S missatges de %2$S que hi ha en total
+
+
+
 ## @name MK_POP3_OUT_OF_DISK_SPACE
 ## @loc None
 -321=No hi ha prou espai al disc per baixar nous missatges. Intenteu suprimir missatges antics, buidar la carpeta Paperera i compactar les carpetes de correu, i torneu-ho a provar.
 
 # Out of memory
 ## @name LOCAL_OUT_OF_MEMORY
 ## @loc None
 ## -1000=L'aplicació no té prou memòria.
@@ -76,17 +110,17 @@ 4001=Fet
 
 # Status - receiving message n of m
 ## @name LOCAL_STATUS_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4002): Do not translate %lu in the following line.
 # Place the word %lu where the number of messages should appear.
 # The first %lu will receive the number of messages received so far;
 # the second %lu will receive the total number of messages
-4002=S'està baixant el missatge %S de %S
+#4002=S'està baixant el missatge %S de %S
 
 # Status - pop3 server error
 ## @name POP3_SERVER_ERROR
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4003): Do not translate POP3 in the following line.
 4003=S'ha produït un error amb el servidor de correu POP3.
 
 # Status - pop3 user name failed
@@ -102,31 +136,31 @@ 4005=L'ordre PASS no ha tingut èxit.
 # Status - write error occurred
 ## @name POP3_MESSAGE_WRITE_ERROR
 ## @loc None
 4006=No es pot escriure el correu a la bústia. Assegureu-vos que teniu privilegis d'escriptura del sistema de fitxers i que teniu prou espai al disc per copiar-hi la bústia.
 
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
-4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada…
+#4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada…
 
 # Status - no messages to download 
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
-4008=No hi ha missatges nous al servidor.
+#4008=No hi ha missatges nous al servidor.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4009): Do not translate %ld in the following line.
 # Place the word %ld where the number of messages should appear.
 # The first %ld will receive the number of messages received so far;
 # the second %ld will receive the total number of messages
-4009=S'han rebut %ld de %ld missatges
+#4009=S'han rebut %ld de %ld missatges
 
 # Status - retr failure from the server
 ## @name POP3_RETR_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4012): Do not translate the word "POP3" below.
 4012=L'ordre RETR no ha tingut èxit.
 
 # Status - password undefined 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -569,17 +569,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">
 
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica conté:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
 
 <!-- Gloda Search Bar -->
-<!ENTITY glodaSearchBar.emptyText "Cerca missatges…">
+<!ENTITY glodaSearchBar.placeholder "Cerca missatges…">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
 <!ENTITY searchSubjectMenu.label "Assumpte">
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Remitent">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Assumpte o remitent">
 <!ENTITY searchRecipient.label "A o Cc">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Assumpte, A o Cc">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Cos del missatge">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -345,22 +345,20 @@ tagExists=Ja existeix una etiqueta amb a
 editTagTitle=Edita l'etiqueta
 
 editVirtualFolderPropertiesTitle=Edita les propietats de la cerca desada per a %S
 
 alertNoSearchFoldersSelected=Heu de triar com a mínim una carpeta per cercar per a la carpeta de cerca desada.
 
 # These are displayed in the message and folder pane windows
 # LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
-#byteAbbreviation2=%.*f bytes
-#kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
-#megaByteAbbreviation2=%.*f MB
-#gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
-kiloByteAbbreviation=%dKB
-megaByteAbbreviation=%dMB
+byteAbbreviation2=%.*f bytes
+kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
+megaByteAbbreviation2=%.*f MB
+gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
 
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
 confirmPhishingUrl=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -386,8 +386,12 @@ attachmentReminderFalseAlarm=No, envia'l
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP
+
+# LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+removeAttachmentMsgs=Suprimeix el fitxer adjunt;Suprimeix els fitxers adjunts
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -103,16 +103,18 @@
 <!ENTITY otherActionsPrint.accesskey "i">
 
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label  "Separa…"> 
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label  "Suprimeix"> 
+<!ENTITY openAllAttachmentsCmd.label  "Obre-ho tot…">
+<!ENTITY openAllAttachmentsCmd.accesskey  "O">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Desa-ho tot…">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.label  "Separa-ho tot…"> 
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.accesskey  "S"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Suprimeix-ho tot…"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.accesskey  "u"> 
 
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
 <!ENTITY secondsLabel.label      "segons">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Obre els missatges en:">
 <!ENTITY openMsgInNewTab.label     "Una pestanya nova">
 <!ENTITY openMsgInNewTab.accesskey   "p">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label     "Una finestra nova">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey   "f">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra ja oberta">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "j">
-<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.label "Tanca la finestra de missatges quan es suprimeixi">
+<!ENTITY closeMsgWindowOnMoveOrDelete.label "Tanca la finestra de missatges quan es suprimeixi o es mogui">
 <!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.accesskey "T">
 
 
 <!ENTITY configEditDesc.label     "Configuració avançada">
 <!ENTITY configEdit.label       "Editor de la configuració…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey     "c">
 <!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Determina com el &brandShortName; gestiona les confirmacions de recepció">
 <!ENTITY showReturnReceipts.label   "Confirmacions de recepció…">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -2,17 +2,17 @@
 <!ENTITY typeColumn.accesskey    "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label     "Acció">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey   "A">
 
 <!ENTITY focusSearch1.key      "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key      "k">
 
-<!ENTITY filter.emptytext      "Cerca">
+<!ENTITY filter.placeholder      "Cerca">
 
 <!ENTITY saveTo.label         "Desa els fitxers a">
 <!ENTITY saveTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY alwaysAsk.label       "Demana'm sempre on desar els fitxers">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey     "a">
 <!ENTITY chooseFolderWin.label    "Navega…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "v">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label    "Tria…">
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
@@ -7,8 +7,12 @@
 <!ENTITY searchTermCaption.label "Configureu el criteri de cerca que s'utilitza per a aquesta carpeta de cerca desada:">
 
 <!ENTITY folderSelectionCaption.label "Seleccioneu les carpetes que voleu cercar:">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.label "Trieu…">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "T">
 
 <!ENTITY searchOnline.label "Cerca en línia (dóna resultats actualitzats de les carpetes d'IMAP i dels grups de discussió, però triga més temps a l'hora d'obrir la carpeta)">
 <!ENTITY searchOnline.accesskey "i">
+<!ENTITY newFolderButton.label    "Crea">
+<!ENTITY newFolderButton.accesskey  "r">
+<!ENTITY editFolderButton.label   "Actualitza">
+<!ENTITY editFolderButton.accesskey "A">
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -175,23 +175,27 @@ en <a href='http://www.stopbadware.org/h
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d
 'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca elect
 rònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a 
 imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Bloquejada segons les normes de seguretat del contingut">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que aquesta pàgina es carregués d'aquesta forma perquè la pàgina conté unes normes de seguretat del contingut que ho impedeixen.</p>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'ací!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
-contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
-which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
-netError.xhtml) because it exposes functionality specific to thunderbird. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
+contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
+button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
+functionality specific to thunderbird. -->
 
-<!ENTITY securityOverride.warningText "
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p>
 
-<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
-<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
+