editor ui
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 10 May 2011 20:57:23 +0200
changeset 439 d879d62a8991f6e8b929685e46bd6cb87d3f903f
parent 438 309bc859cd103c74c2f5b44d3f63ca147cb101b6
child 440 49f8f4b4503b75b739f043e2ad98893cdc227e88
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
editor ui
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -40,24 +40,66 @@
 
 <!-- Window title -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Redactor">
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
+<!-- Toolbar-only items -->
+<!ENTITY compositionToolbar.tooltip "Barra de redacció">
+<!ENTITY previewToolbarCmd.label "Navega">
+<!ENTITY previewToolbarCmd.tooltip "Carrega aquesta pàgina al navegador">
+
+<!-- File menu items -->
+<!ENTITY exportToTextCmd.label "Exporta a text…">
+<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY previewCmd.label "Mostra la pàgina">
+<!ENTITY previewCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY sendPageCmd.label "Envia la pàgina…">
+<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "v">
+
 <!-- View menu items -->
-<!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey "v">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.label "Barra de redacció">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Barra d'eines de format">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Barra d'eines del mode d'edició">
-<!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "E">
+<!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "e">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Format">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
+<!ENTITY grid.label "Graella de posició">
+<!ENTITY grid.accesskey "G">
+<!ENTITY pageProperties.label "Títol de la pàgina i propietats…">
+<!ENTITY pageProperties.accesskey "T">
+
+<!-- Tools menu items -->
+<!ENTITY validateCmd.label "Valida l'HTML">
+<!ENTITY validateCmd.accesskey "V">
+
+<!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
+<!ENTITY NormalModeTab.label "Normal">
+<!ENTITY NormalMode.label "Mode d'edició normal">
+<!ENTITY NormalMode.accesskey "n">
+<!ENTITY NormalMode.tooltip "Mostra les vores de les taules i els noms de les àncores">
+<!ENTITY AllTagsModeTab.label "Etiquetes HTML">
+<!ENTITY AllTagsMode.label "Etiquetes HTML">
+<!ENTITY AllTagsMode.accesskey "E">
+<!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Mostra les icones de totes les etiquetes">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (HTMLSourceModeTab.dir, HTMLSourceModeTab.label)
+   Do NOT translate text for 'HTMLSourceModeTab.dir', use latin "ltr" if
+   you want the <html> image to left of the 'HTMLSourceModeTab.label' text,
+   or use latin "rtl" if you want this image to the right of text. You do
+   not need to include HTML in the label 'HTMLSourceModeTab.label' -->
+<!ENTITY HTMLSourceModeTab.dir "ltr">
+<!ENTITY HTMLSourceModeTab.label "Codi font">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.label "Codi font HTML">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.accesskey "H">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.tooltip "Edita el codi font HTML">
+<!ENTITY PreviewModeTab.label "Previsualitza">
+<!ENTITY PreviewMode.label "Previsualitza">
+<!ENTITY PreviewMode.accesskey "P">
+<!ENTITY PreviewMode.tooltip "Mostra-ho WYSIWYG (com es veu al navegador)">
 
 
-
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -11,20 +11,21 @@ Save=Desa
 More=Més
 Less=Menys
 MoreProperties=Més propietats
 FewerProperties=Menys propietats
 PropertiesAccessKey=P
 None=Cap
 none=Cap
 OpenHTMLFile=Obre un fitxer HTML
+OpenTextFile=Obre un fitxer de text
 SelectImageFile=Seleccioneu un fitxer d'imatge
 SaveDocument=Desa la pàgina
 SaveDocumentAs=Anomena i desa la pàgina
-ExportToText=Exporta a text
+SaveTextAs=Anomena i desa el text
 EditMode=Mode d'edició
 Preview=Previsualització
 Publish=Publica
 PublishPage=Publica la pàgina
 DontPublish=No publiquis
 SavePassword=Utilitza el gestor de contrasenyes per desar aquesta contrasenya
 CorrectSpelling=(corregeix l'ortografia)
 NoSuggestedWords=(cap paraula suggerida)
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -43,48 +43,39 @@
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.label "Obre una finestra del Redactor">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obre el fitxer…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.key "O">
 <!ENTITY openRemoteCmd.label "Obre una ubicació web…">
-<!ENTITY openRemoteCmd.accesskey "L">
+<!ENTITY openRemoteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openRemoteCmd.key "L">
 <!ENTITY fileRecentMenu.label "Pàgines recents">
 <!ENTITY fileRecentMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY fileRevert.label "Torna a la darrera versió desada">
 <!ENTITY fileRevert.accesskey "d">
 <!ENTITY saveCmd.label "Desa">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY saveCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsCmd.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY publishCmd.label "Publica">
 <!ENTITY publishCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY publishCmd.key "S">
 <!ENTITY publishAsCmd.label "Anomena i publica…">
 <!ENTITY publishAsCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY exportToTextCmd.label "Exporta a text…">
-<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Desa i canvia el joc de caràcters">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY previewCmd.label "Explora la pàgina">
-<!ENTITY previewCmd.accesskey "x">
-<!ENTITY sendPageCmd.label "Envia la pàgina…">
-<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
@@ -114,18 +105,16 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Revisa l'ortografia mentre s'escriu">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "s">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Revisa l'ortografia">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "o">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.key "K">
-<!ENTITY validateCmd.label "Valida l'HTML">
-<!ENTITY validateCmd.accesskey "V">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Insereix">
 <!ENTITY insertMenu.accesskey "I">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Enllaç…">
 <!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY insertLinkCmd.key "l">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.label "Àncora anomenada…">
@@ -330,21 +319,16 @@
 
 <!ENTITY increaseIndent.label "Augmenta el sagnat">
 <!ENTITY increaseIndent.accesskey "g">
 <!ENTITY increaseIndent.key "=">
 <!ENTITY decreaseIndent.label "Redueix el sagnat">
 <!ENTITY decreaseIndent.accesskey "d">
 <!ENTITY decreaseIndent.key "-">
 
-<!ENTITY grid.label "Graella de posicionament">
-<!ENTITY grid.accesskey "G">
-
-<!ENTITY pageProperties.label "Títol i propietats de la pàgina…">
-<!ENTITY pageProperties.accesskey "g">
 <!ENTITY colorsAndBackground.label "Colors i fons de la pàgina…">
 <!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "o">
 
 <!-- Table Menu -->
 <!ENTITY tableMenu.label "Taula">
 <!ENTITY tableMenu.accesskey "u">
 <!-- Select Submenu -->
 <!ENTITY tableSelectMenu.label "Selecciona">
@@ -405,25 +389,23 @@
 <!ENTITY tableSplitCell.accesskey "c">
 <!ENTITY convertToTable.label "Crea una taula a partir de la selecció">
 <!ENTITY convertToTable.accesskey "r">
 <!ENTITY tableProperties.label "Propietats de la taula…">
 <!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
 
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Barra de menús">
-<!ENTITY compositionToolbar.tooltip "Barra de redacció">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "S'està formatant la barra d'eines">
+<!ENTITY newToolbarCmd.label "Nou">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Crea una nova pàgina del Redactor">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Obre un fitxer local">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Desa el fitxer localment">
 <!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Carrega el fitxer en una ubicació remota">
-<!ENTITY previewToolbarCmd.label "Navega">
-<!ENTITY previewToolbarCmd.tooltip "Carrega aquesta pàgina al navegador">
 <!ENTITY printToolbarCmd.label "Imprimeix">
 <!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Imprimeix aquesta pàgina">
 <!ENTITY findToolbarCmd.label "Cerca">
 <!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Cerca text a la pàgina">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.label "Ortografia">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.tooltip "Revisa l'ortografia de la selecció o de tota la pàgina">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.label "Imatge">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.tooltip "Insereix una nova imatge o edita les propietats de la imatge seleccionada">
@@ -450,43 +432,17 @@
 <!ENTITY numberListToolbarCmd.tooltip "Aplica o elimina la llista numerada">
 <!ENTITY outdentToolbarCmd.tooltip "Treu el sagnat del text (mou a l'esquerra)">
 <!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Sagna el text (mou a la dreta)">
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Trieu l'alineació del text">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Insereix un enllaç, objectiu, imatge, línia horitzontal o taula">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Alinea el text al marge esquerra">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Centra el text">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Alinea el text al marge dret">
-<!ENTITY alignjustifyButton.tooltip "Alinea el text als marges dret i esquerra">
-
-<!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
-<!ENTITY NormalModeTab.label "Normal">
-<!ENTITY NormalMode.label "Mode d'edició normal">
-<!ENTITY NormalMode.accesskey "n">
-<!ENTITY NormalMode.tooltip "Mostra els contorns de la taula i els objectius anomenats">
-<!ENTITY AllTagsMode.label "Mostra totes les etiquetes">
-<!ENTITY AllTagsMode.accesskey "a">
-<!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Visualitza les icones per a totes les etiquetes HTML">
-
-<!ENTITY HTMLSourceMode.label "Codi font HTML">
-<!-- Toolbar has an image with "HTML" text, so don't include it in the string -->
-<!ENTITY SourceMode.label "Codi font">
-<!ENTITY HTMLSourceMode.accesskey "H">
-<!ENTITY HTMLSourceMode.tooltip "Edita el codi HTML">
-<!ENTITY PreviewMode.label "Previsualització">
-<!ENTITY PreviewMode.accesskey "p">
-<!ENTITY PreviewMode.tooltip "Visualitza'l en WYSIWYG (com al navegador)">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: Do NOT translate text for 'SourceTabDirection'
-   Use latin "ltr" if you want the <html> image to left of the 
-   'SourceMode.label' text defined above,
-   or use latin "rtl" if you want this image to the right of text
-   This is the value of the HTML 'dir' attribute
--->
-<!ENTITY SourceTabDirection "ltr">
+<!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Alinea el text als marges dret i esquerra">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
 <!ENTITY structSelect.label "Selecciona">
 <!ENTITY structSelect.accesskey "S">
 <!ENTITY structRemoveTag.label "Elimina l'etiqueta">
 <!ENTITY structRemoveTag.accesskey "E">
 <!ENTITY structChangeTag.label "Canvia l'etiqueta">
 <!ENTITY structChangeTag.accesskey "C">