mail cleaned
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 09 Dec 2008 11:53:24 +0100
changeset 67 c87afddefc7bd0be34fa35daae4762ce070454a1
parent 66 8b111b710e1d4ecd53ac77f7144f5e1603c5b601
child 68 97a25f5db3a6d033c04d6056078954e64263998d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mail cleaned
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/credits.dtd
mail/chrome/messenger/custom.properties
mail/chrome/messenger/defaultClientDialog.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapExport.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/folderpane.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/os2/README.txt
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -1,23 +1,19 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
-<!ENTITY chooseFolderButton.label "Trieu una carpeta…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Cco una altra adreça:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "C">
-<!ENTITY specialFolderTitle.label "Carpetes especials">
-<!ENTITY draftMailFolder.label "Conserva els esborranys a:">
-<!ENTITY templateMailFolder.label "Conserva les plantilles a:">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
-<!ENTITY identitiesListTitle.label "Identitats associades amb aquest compte">
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Suport per a múltiples identitats">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Afegeix…">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "A">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Edita…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "E">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- extracted from am-main.xul -->
 
 <!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte">
 <!ENTITY accountName.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
-<!ENTITY accountNameDesc.label "El nom del compte s'utilitza per a identificar cada compte">
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitat">
 <!ENTITY identityDesc.label "Cada compte pot tenir una identitat pròpia, que és la informació que els altres veuen quan llegeixen els vostres missatges.">
 <!ENTITY name.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "v">
 <!ENTITY email.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey "e">
 <!ENTITY replyTo.label "Adreça de resposta:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -1,16 +1,15 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Per a estalviar espai, no baixis:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Per a estalviar espai, no baixis per a treballar-hi fora de línia:">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Conserva els missatges d'aquest compte a l'ordinador">
 <!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "o">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "d">
 <!ENTITY kb.label "kB">
-<!ENTITY days.label "dies">
 <!ENTITY daysOld.label "dies">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "L">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Baixa els cossos dels missatges des de">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "o">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.label "Suprimeix només els cossos dels missatges més antics de">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
@@ -1,11 +1,9 @@
 <!ENTITY serverAdvanced.label "Paràmetres avançats del compte">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapAdvanced.label): Do not translate "IMAP" -->
-<!ENTITY imapAdvanced.label "Paràmetres avançats del servidor IMAP">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (serverDirectory.label): Do not translate "IMAP" -->
 <!ENTITY serverDirectory.label "Directori del servidor IMAP:">
 <!ENTITY serverDirectory.accesskey "D">
 <!ENTITY usingSubscription.label "Mostra només les carpetes subscrites">
 <!ENTITY usingSubscription.accesskey "o">
 <!ENTITY dualUseFolders.label "El servidor permet l'ús de carpetes que contenen subcarpetes i missatges">
 <!ENTITY dualUseFolders.accesskey "v">
 <!ENTITY useIdle.label "Utilitza l'ordre IDLE si ho permet el servidor">
@@ -18,17 +16,16 @@
 <!ENTITY personalNamespace.accesskey "p">
 <!ENTITY publicNamespace.label "Públic (compartit):">
 <!ENTITY publicNamespace.accesskey "b">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.label "Altres usuaris:">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.accesskey "u">
 <!ENTITY overrideNamespaces.label "Permet que el servidor substitueixi aquests espais de noms">
 <!ENTITY overrideNamespaces.accesskey "a">
 <!ENTITY pop3Desc.label "Quan es baixi el correu d'aquest servidor, utilitzeu la carpeta següent per al nou correu">
-<!ENTITY folderStorage.label "On s'emmagatzema el correu">
 <!ENTITY globalInbox.label "Safata d'entrada global (compte de les carpetes locals)">
 <!ENTITY globalInbox.accesskey "g">
 <!ENTITY accountDirectory.label "Safata d'entrada per al compte d'aquest servidor">
 <!ENTITY accountDirectory.accesskey "S">
 <!ENTITY deferToServer.label "Una safata d'entrada per cada compte diferent">
 <!ENTITY deferToServer.accesskey "f">
 <!ENTITY deferGetNewMail.label "Inclou aquest servidor quan aconseguixi nou correu">
 <!ENTITY deferGetNewMail.accesskey "I">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -1,19 +1,12 @@
 <!-- extracted from am-server-top.xul -->
 
 <!ENTITY securitySettings.label "Paràmetres de seguretat">
 <!ENTITY serverSettings.label "Paràmetres del servidor">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServer.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServer.label "Servidor de correu POP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapServer.label) : do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapServer.label "Servidor de correu IMAP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServer.label) : do not translate "NNTP" in below line -->
-<!ENTITY newsServer.label "Servidor de grups de discussió (NNTP)">
-<!ENTITY webmail.label "Compte Webmail">
 <!ENTITY serverType.label "Tipus de servidor:">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "s">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "u">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY port.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
@@ -21,18 +14,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
-<!ENTITY isSecure.label "Utilitza una connexió segura (SSL)">
-<!ENTITY isSecure.accesskey "z">
 <!ENTITY socketType.label "Utilitza una connexió segura:">
 <!ENTITY neverSecure.label "Mai">
 <!ENTITY neverSecure.accesskey "M">
 <!ENTITY sometimesSecure.label "TLS, si és disponible">
 <!ENTITY sometimesSecure.accesskey "o">
 <!ENTITY alwaysSecure.label "TLS">
 <!ENTITY alwaysSecure.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysSSL.label "SSL">
@@ -45,20 +36,17 @@
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Com a màxim">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
 <!ENTITY daysEnd.label "dies">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "Fins que els suprimeixi">
 <!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadOnBiff.label "Baixa automàticament els missatges nous">
 <!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "a">
-<!ENTITY hostname.label "Nom de l'ordinador central del servidor">
 <!ENTITY username.label "El vostre nom d'entrada:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServerTitle.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServerTitle.label "Informació del servidor POP">
 <!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Quan suprimeixi un missatge:">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.label "Mou-lo a aquesta carpeta:">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "o">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.label "Marca'l com a suprimit">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "c">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Suprimeix-lo immediatament">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,20 +1,18 @@
 <!ENTITY securityTitle.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityHeading.label "Per enviar i rebre missatges signats o xifrats, heu d'indicar tant un certificat de signatura digital com un certificat de xifratge.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Xifratge">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Utilitza xifratge en enviar missatges:">
 <!ENTITY neverEncrypt.label "Mai">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Sempre (inhabilita l'enviament tret que tots els destinataris tinguin un certificat)">
 <!ENTITY encryptionCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
-<!ENTITY encryptionCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
 <!ENTITY certificate.button "Seleccioneu…">
 <!ENTITY certificate_clear.button "Buida">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Signatura digital">
 <!ENTITY signMessage.label "Signa els missatges digitalment">
 <!ENTITY signingCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
-<!ENTITY signingCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
 
 <!ENTITY certificates.label   "Certificats">
 <!ENTITY managecerts.label   "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY managecerts.accesskey "t">
 <!ENTITY managedevices.label  "Dispositius de seguretat">
 <!ENTITY managedevices.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -1,14 +1,13 @@
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Heu soŀlicitat signar digitalment aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de signatura indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
 NoSenderEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de xifratge indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
 MissingRecipientEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut localitzat un certificat de xifratge per a %S.
-SignNoSenderEncryptionCert=Heu soŀlicitat signar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar un certificat de xifratge per incloure en el missatge signat, o bé el certificat ha vençut.
 ErrorCanNotEncrypt=És impossible de xifrar el missatge. Si us plau comproveu que teniu un certificat de correu electrònic vàlid per a cada destinatari. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
 ErrorCanNotSign=És impossible de signar el missatge. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
 
 ## Strings used for in the prefs.
 prefPanel-smime=Seguretat
 NoSigningCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que es pugui utilitzar per signar digitalment els vostres missatges.
 NoEncryptionCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que altres persones puguin utilitzar per enviar-vos missatges xifrats.
 
--- a/mail/chrome/messenger/credits.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/credits.dtd
@@ -1,13 +1,11 @@
 <!ENTITY credit.title   "Crèdits del &brandFullName;">
 <!ENTITY brandMotto "Endavant els Thunderbirds!">
 <!ENTITY credit.leads "Caps d'enginyeria">
-<!ENTITY credit.core "Desenvolupament central">
-<!ENTITY credit.gecko "Motor de format Gecko">
 <!ENTITY credit.thanks "Agraïments especials per a">
 
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
@@ -23,24 +21,13 @@
 <li>Pau Cabot</li>
 <li>Antoni Camon</li>
 <li>Toni Hermoso</li>
 <li>Xavi Ivars</li>
 <li>Quico Llach</li>
 <li>Jordi Mas</li>
 </ul>">
 
-<!ENTITY credit.visuals "Coordinador de disseny visual">
 <!ENTITY credit.theme "Disseny del tema">
-<!ENTITY credit.brand "Identitat de marca">
-<!ENTITY credit.web "Disseny web">
-<!ENTITY credit.update "Mozilla Update">
-<!ENTITY credit.qalead "Cap de gestió de qualitat">
 <!ENTITY credit.qa "Gestió de qualitat">
 <!ENTITY credit.build "Versió">
-<!ENTITY credit.infra "Infraestructures de suport">
-<!ENTITY credit.support "Recursos de suport">
-<!ENTITY credit.manage "Gestió del projecte">
-<!ENTITY credit.marketleads "Caps de màrqueting">
-<!ENTITY credit.market "Màrqueting">
-<!ENTITY credit.creators "Creat per">
 <!ENTITY credit.memory "En record de">
 <!ENTITY credit.poweredByGecko "Funciona amb Gecko&trade;">
--- a/mail/chrome/messenger/custom.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/custom.properties
@@ -1,2 +1,1 @@
-headerRemoved=Heu eliminat la capçalera de la llista. Pot ser que amb això calgui reniciar
 colonInHeaderName=La capçalera que heu introduït conté un caràcter no vàlid, com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter no ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, elimineu el caràcter no vàlid i torneu-ho a provar.
--- a/mail/chrome/messenger/defaultClientDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/defaultClientDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY defaultClient.title "Client per defecte">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Utilitza el &brandShortName; com client per defecte per a:">
 
-<!ENTITY browser.label "Navegador">
 <!ENTITY email.label "Correu electrònic">
 <!ENTITY newsgroups.label "Grups de discussió">
+<!ENTITY rss.label "Canals RSS">
 
 <!ENTITY checkOnStartup.label "Fes sempre aquesta comprovació quan s'iniciï el &brandShortName;">
 <!ENTITY checkOnStartup.accesskey "a">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapExport.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
- Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-
- The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
- 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
- the License. You may obtain a copy of the License at
- http://www.mozilla.org/MPL/
-
- Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
- WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
- for the specific language governing rights and limitations under the
- License.
-
- The Original Code is Mozilla Communicator client code, released
- March 31, 1998.
-
- The Initial Developer of the Original Code is
- Netscape Communications Corporation.
- Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
- the Initial Developer. All Rights Reserved.
-
- Contributor(s):
-
- Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
- in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
- of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
- under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
- use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
- decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
- and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
- the provisions above, a recipient may use your version of this file under
- the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-
- ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY fieldMapExport.title "Exporta la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY fieldMapExport.add "Afegeix un camp ->">
-<!ENTITY fieldMapExport.addAll "Afegeix-los tots ->">
-<!ENTITY fieldList.label "Camps d'adreça">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -1,13 +1,12 @@
 mustSelectFolder=Heu de seleccionar una carpeta de destí.
 enterValidEmailAddress=Introduïu una adreça de correu vàlida per a reenviar-ho.
 pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantilla que utilitzareu per a reenviar-ho.
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
-mustSelectAction=Heu de seleccionar com a mínim una acció de filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Si us plau, introduïu un altre nom de filtre.
 deleteFilterConfirmation=Esteu segur que voleu suprimir els filtres seleccionats?
 untitledFilterName=filtre sense títol
 filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de la capçaleres personalitzades. 
@@ -27,16 +26,17 @@ junkLogDetectStr=S'ha detectat un missat
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logCopyStr=s'ha copiat el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=S'ha aplicat el filtre «%1$S» al missatge de %2$S - %3$S a %4$S
+filterMissingCustomAction=no hi ha cap acció personalitzada
 filterAction2=prioritat canviada
 filterAction3=suprimit
 filterAction4=marcat com llegit
 filterAction5=cadena morta
 filterAction6=cadena vigilada
 filterAction7=senyalat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respòs
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -54,17 +54,16 @@
 
 <!ENTITY folderOfflineTab.label "Fora de línia">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.label "Cerca missatges nous a aquesta carpeta">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.accesskey   "C">
 
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
 <!ENTITY retentionUseDefault.label "Utilitza els paràmetres per defecte del servidor">
 <!ENTITY retentionUseDefault.accesskey "d">
-<!ENTITY days.label "dies">
 <!ENTITY daysOld.label "dies d'antiguitat">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, els missatges antics poden suprimir-se permanentment">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
@@ -74,29 +73,26 @@
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "o">
-<!ENTITY UseDefaultofflineNewsgroup.check.label "Utilitza el valor per defecte dels paràmetres del compte">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "B">
 
-<!ENTITY folderProps.information.label "Informació:">
 <!ENTITY folderProps.name.label "Nom:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY folderProps.location.label       "Ubicació:">
 <!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
 
 <!ENTITY folderSharingTab.label "S'està compartint">
-<!ENTITY privilegesDesc.label "Comparteix aquesta i altres carpetes amb els usuaris de la xarxa i visualitza i defineix els privilegis d'accés">
 <!ENTITY privileges.button.label "Privilegis">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey       "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Teniu els permisos següents:">
 <!ENTITY folderType.label "Tipus de carpeta:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Quota">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Quota Root:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label "Utilització:">
--- a/mail/chrome/messenger/folderpane.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderpane.dtd
@@ -36,11 +36,8 @@
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 <!ENTITY nameColumn.label "Nom">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Mida">
-<!ENTITY accounts.label "Comptes">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (accounts.img) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY accounts.img "chrome://messenger/skin/local-mailhost.gif">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -277,24 +277,16 @@ 2133=Personalitzat 3
 ## @loc None
 2134=Personalitzat 4
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC_END
 ## @loc None
 2135=Anotacions
 
-# Description: Strings for the import dialog
-ImportMailDialogTitle=Importació de correu
-ImportAddressBooksDialogTitle=Importació de llibretes d'adreces
-ImportSettingsDialogTitle=Paràmetres d'importació
-ImportMailListLabel=Seleccioneu l'aplicació d'on s'ha d'importar el correu:
-ImportAddressBooksListLabel=Seleccioneu el format de la llibreta d'adreces:
-ImportSettingsListLabel=Seleccioneu l'aplicació d'on s'han d'importar els paràmetres:
-
 #Error strings
 ImportAlreadyInProgress=Ja s'està realitzant una operació d'importació, torneu-ho a provar quan hagi finalitzat. 
 
 #Error strings for settings import
 ImportSettingsBadModule=No es pot carregar el mòdul de paràmetres
 ImportSettingsNotFound=No es poden trobar els paràmetres. Assegureu-vos que teniu l'aplicació instaŀlada a l'ordinador.
 ImportSettingsFailed=S'ha produït un error en importar els paràmetres. Pot ser que alguns o tots els paràmetres no s'hagin importat.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
@@ -321,19 +313,16 @@ ImportAddressSuccess=Les adreces s'han importat amb èxit de %S
 ImportFiltersBadModule=No s'ha pogut carregar el mòdul d'importació de filtres.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersFailed=S'ha produït un error en importar filtres de %S.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersSuccess=Els filtres s'han importat amb èxit de %S.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersPartial=Els filtres s'han importat parcialment de %S. Els avisos a continuació:
 
-#Progress strings
-MailProgressTitle=S'està important el correu
-AddrProgressTitle=S'estan important les llibretes d'adreces
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MailProgressMeterText=S'estan convertint les bústies de %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 AddrProgressMeterText=S'estan convertint les llibretes d'adreces de %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Seleccioneu el fitxer de paràmetres
 ImportSelectMailDir=Seleccioneu el directori del correu
@@ -342,18 +331,16 @@ ImportSelectAddrFile=Seleccioneu el fitx
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
 # files from the Netscape Communicator 4 releases.
 # Comm4.xTo6.xImport user selection string
 Comm4xImportName=Communicator 4.x
 Comm4xFiles=Fitxers de llibreta d'adreces del Communicator (*.na2)
-HomeButtonDesc=Inici
-WorkButtonDesc=Feina
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=El correu importat
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Importació del %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -1,24 +1,21 @@
 <!ENTITY messengerWindow.title "Missatgeria">
 <!ENTITY titledefault.label "&brandFullName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Carpeta…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY newTabCmd.label "Obre una pestanya">
 <!ENTITY closeTabCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY closeTabCmd.label "Tanca la pestanya">
-<!ENTITY newTabCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Cerca desada…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY newAccountCmd.label "Compte…">
 <!ENTITY newAccountCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY openMessageMenu.label "Obre">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Obre el missatge desat…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Adjuncions">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Anomena i desa">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fitxer">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
@@ -39,17 +36,17 @@
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Subscriu a un grup de discussió…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY deleteFolder.label "Suprimeix la carpeta">
 <!ENTITY deleteFolder.accesskey "e">
 <!ENTITY renameFolder.label "Reanomena la carpeta…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY renameFolder.key "VK_F2">
 <!ENTITY compactFolders.label "Compacta les carpetes">
-<!ENTITY compactFolder.accesskey "t">
+<!ENTITY compactFolders.accesskey "t">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Buida la paperera">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY importCmd.label "Importa…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Fora de línia">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Treballa fora de línia">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "T">
@@ -61,17 +58,16 @@
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.label "Baixa els missatges senyalats">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "x">
-<!ENTITY printPreviewCmd.key "v">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteMsgCmd.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteMsgCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Recupera el missatge esborrat">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "b">
@@ -125,18 +121,16 @@
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.label "Format">
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.accesskey "F">
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Aspecte clàssic">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "c">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Aspecte horitzontal">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "h">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Aspecte vertical">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
-<!ENTITY threadPaneWide.label "Visualització de llista ampla">
-<!ENTITY threadPaneWide.accesskey "i">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Subfinestra de missatge">
 <!ENTITY showMessageCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY folderView.label "Carpetes">
 <!ENTITY folderView.accesskey "p">
 <!ENTITY allFolders.label "Totes">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "o">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Per llegir">
@@ -182,25 +176,22 @@
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey "D">
 <!ENTITY sortThreaded.label "Encadenat">
 <!ENTITY sortThreaded.accesskey "c">
 <!ENTITY sortUnthreaded.label "No encadenat">
 <!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "N">
 <!ENTITY groupBySort.label "Agrupa per ordenació">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
-<!ENTITY groupBySortCmd.key "G">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY threads.label "Cadenes">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY expandOrCollapseMenu.label "Expandeix/Redueix">
-<!ENTITY expandOrCollapseMenu.accesskey "x">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Expandeix totes les cadenes">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.key "*">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les cadenes">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.key "\">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.accesskey "l">
@@ -221,41 +212,48 @@
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "HTML original">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "H">
 <!ENTITY bodySanitized.label "HTML senzill">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "s">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Text net">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "T">
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Visualitza les adjuncions en línia">
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
-<!ENTITY stopCmd.label "Atura">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY textZoomEnlargeCmd.label "Augmenta">
-<!ENTITY textZoomEnlargeCmd.accesskey "g">
-<!ENTITY textZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
-<!ENTITY textZoomEnlargeCmd.commandkey2 "=">
-<!ENTITY textZoomReduceCmd.label "Redueix">
-<!ENTITY textZoomReduceCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY textZoomReduceCmd.commandkey "-">
-<!ENTITY textZoomResetCmd.commandkey "0">
-<!ENTITY textZoomResetCmd.label "Restableix">
-<!ENTITY textZoomResetCmd.accesskey "R">
-<!ENTITY textSize.label "Mida del text">
-<!ENTITY textSize.accesskey "x">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE :
+fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
+fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
+If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
+you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
+
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label "Augmenta">
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.accesskey "g">
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "=">
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
+
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.label "Redueix">
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey "-">
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
+
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.label "Restableix">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey "R">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
+
+<!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Fes zoom només del text">
+<!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
+<!ENTITY fullZoom.label "Zoom">
+<!ENTITY fullZoom.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Codi font del missatge">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.key "u">
 
-<!-- Search Menu -->
-<!ENTITY searchMenu.label "Cerca">
-<!ENTITY searchMenu.accesskey "C">
-
 <!ENTITY findMenu.label "Cerca">
 <!ENTITY findMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY findCmd.label "Cerca en aquest missatge…">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY findCmd.key "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "g">
@@ -277,18 +275,18 @@
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
 <!ENTITY nextStarredMsgCmd.label "Missatge senyalat">
 <!ENTITY nextStarredMsgCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY nextUnreadThread.label "Cadena per llegir">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.key "t">
+<!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "C">
+<!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Anterior">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
@@ -327,24 +325,24 @@
 <!ENTITY forwardAsInline.accesskey "i">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.label "Adjunció">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.label "Edita el missatge com si fos nou">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.key "e">
 <!ENTITY createFilter.label "Crea un filtre…">
 <!ENTITY createFilter.accesskey "a">
-<!ENTITY moveMsgMenu.label "Mou">
-<!ENTITY moveMsgMenu.accesskey "u">
+<!ENTITY moveMsgToMenu.label "Mou">
+<!ENTITY moveMsgToMenu.accesskey "u">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Copia la ubicació del missatge">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "m">
-<!ENTITY copyMsgMenu.label "Copia">
-<!ENTITY copyMsgMenu.accesskey "C">
+<!ENTITY copyMsgToMenu.label "Copia a">
+<!ENTITY copyMsgToMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY moveToFolderAgain.label "Torna a moure-ho">
 <!ENTITY moveToFolderAgain.accesskey "T">
 <!ENTITY moveToFolderAgainCmd.key "m">
 <!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la cadena">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "g">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subcadena">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "s">
@@ -368,18 +366,16 @@
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Marca">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY markAsReadCmd.label "Com a llegit">
 <!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
-<!ENTITY markAsUnreadCmd.label "Com a per llegir">
-<!ENTITY markAsUnreadCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Cadena com a llegida">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Llegits per data…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Tots llegits">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "g">
@@ -396,17 +392,16 @@
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Executa els controls del correu brossa">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Obre el missatge">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
 
 <!-- Windows Menu -->
 <!ENTITY windowMenu.label "Finestra">
-<!ENTITY windowMenu.accesskey "F">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Eines">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY addons.label "Complements">
 <!ENTITY addons.accesskey "m">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Missatgeria">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
@@ -443,29 +438,27 @@
 <!ENTITY backButton1.label "Enrere">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Endavant">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Dessuprimeix">
 <!ENTITY markButton.label "Marca">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY stopButton.label "Atura">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
-<!ENTITY updatesItem.title "Actualitzacions">
 <!ENTITY junkButton.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunkButton.label "És correu legítim">
 <!ENTITY addressBookButton.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY searchItem.title "Cerca ràpida">
 <!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Vistes de la missatgeria">
 <!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Ubicació de la carpeta">
 <!ENTITY tagButton.label "Etiqueta">
 <!ENTITY compactButton.label "Compacta">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca avançada de missatges">
-<!ENTITY clearButton.tooltip "Buida el criteris de cerca i mostra tots els missatges">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Recupera els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Recupera tots els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Respon el missatge">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Respon al remitent i a tots els destinataris">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reenvia el missatge seleccionat">
@@ -528,18 +521,16 @@
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "f">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Paràmetres…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">
 
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica conté:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
-<!ENTITY clearButton.label "Buida">
-<!ENTITY clearButton.accesskey "u">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
 <!ENTITY searchSubjectMenu.label "Assumpte">
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Remitent">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Assumpte o remitent">
 <!ENTITY searchRecipient.label "A o Cc">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Assumpte, A o Cc">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Cos del missatge">
@@ -552,17 +543,16 @@
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiqueta">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
-<!ENTITY linesColumn.label "Línies">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
 <!ENTITY receivedColumn.label "Rebuda">
 <!ENTITY starredColumn.label "Senyalador">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
 <!ENTITY idColumn.label "Ordre de rebuda">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Adjuncions">
@@ -613,33 +603,34 @@
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.label "Copia a">
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
 <!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
-<!ENTITY contextDelete.label "Suprimeix">
-<!ENTITY contextDelete.accesskey "x">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage1.label "Correu brossa">
 <!ENTITY junkBarButton1.label "Correu legítim">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage1.label "Per a protegir la vostra privadesa, s'han blocat les imatges remotes.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton2.label "Carrega les imatges ara">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Aquest missatge podria ser fradulent.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignora l'avís">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Aquest missatge no sembla ser fraudulent">
 
+<!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
+<!ENTITY more.label "més">
+
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Afegeix a la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "d">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Afegeix a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "b">
@@ -648,18 +639,16 @@
 <!ENTITY ViewContact.label "Visualitza el contacte">
 <!ENTITY ViewContact.accesskey "V">
 <!ENTITY SendMailTo.label "Redacta un correu a ">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey "r">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label "Copia l'adreça de correu electrònic">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey "c">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label "Crea un filtre de…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey "f">
-<!ENTITY BlockAddress.label "Bloca l'adreça">
-<!ENTITY BlockAddress.accesskey "B">
 <!ENTITY reportPhishingURL.label "Informa d'un missatge fraudulent">
 <!ENTITY reportPhishingURL.accesskey "o">
 
 <!-- Content Pane Context Menu -->
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label "Anomena i desa l'enllaç…">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.accesskey "ç">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label "Anomena i desa la imatge…">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.accesskey "i">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -35,20 +35,17 @@
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the messenger application
 #
 
-renameAccount=Reanomena el compte…
-renameNewsAccount=Reanomena el compte de grups de discussió…
 removeAccount=Suprimeix el compte…
-removeNewsAccount=Suprimeix el compte de grups de discussió…
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
 folderProperties=Propietats de la carpeta
 newTag=Afegeix una etiqueta…
 getNextNMessages=Recupera els següents %S missatges dels grups de discussió
 advanceNextPrompt=Voleu avançar fins al següent missatge per llegir de %S?
@@ -70,17 +67,16 @@ PrintPreviewCard=S'està creant l'exemple d'impressió de la targeta…
 PrintingAddrBook=S'està imprimint la llibreta d'adreces…
 PrintPreviewAddrBook=S'està creant l'exemple d'impressió de la llibreta d'adreces…
 PrintingComplete=La impressió ha finalitzat.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(S'està carregant el contingut per imprimir)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(S'està carregant el contingut per a l'exemple d'impressió)
 saveAttachmentFailed=No es pot desar l'adjunció. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
 saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
-notDownloaded=(No s'ha baixat)
 fileExists=%S ja existeix. Voleu reemplaçar-lo?
 
 downloadingNewsgroups=S'estan baixant els grups de discussió per al seu ús fora de línia
 downloadingMail=S'està baixant el correu per al seu ús fora de línia
 sendingUnsent=S'estan enviant els missatges per enviar
 
 folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
 folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Si us plau, introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 
@@ -106,17 +102,16 @@ operationFailedFolderBusy=Ha fallat l'operació perquè s'està realitzant una altre operació a la carpeta. Si us plau, espereu que aquesta operació acabi per tornar-ho a provar.
 folderRenameFailed=No s'ha pogut reanomenar la carpeta. Potser s'està tornant a analitzar la carpeta, o el nom nou no és un nom de carpeta vàlid.
 verboseFolderFormat=%1$S a %2$S
 filterFolderTruncateFailed=S'ha produït un error en truncar la safata d'entrada després de filtrar un missatge a la carpeta «%1$S». Potser caldrà que sortiu del %2$S i elimineu el fitxer INBOX.msf.
 
 mailboxTooLarge=La carpeta %S és plena i no pot emmagatzemar més missatges. Per a fer espai per a més missatges, suprimiu correu antic o no desitjat i compacteu la carpeta.
 errorGettingDB=No s'ha pogut obrir el resum del fitxer %S. Potser s'ha produït un error en el disc, o el camí sencer és massa llarg.
 
 defaultServerTag=(Per defecte)
-useDefaultServer=Utilitza el servidor per defecte
 
 # Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
 messageUnread=Per llegir
 messageHasFlag=Senyalat
 messageHasAttachment=Amb adjunció
 messageJunk=Brossa
 messageExpanded=Ampliat
 messageCollapsed=Reduït
@@ -255,31 +250,28 @@ mailnews.account_central_page.url=chrome
 acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
 mailAcctType=Correu
 newsAcctType=Grups de discussió
 
 nocachedbodytitle=<TITLE>Connecteu-vos per a veure aquest missatge</TITLE>\n
 
 confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la canceŀlació de la subscripció
 confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció de %S?
-cannotHaveTwoFilterRulesDialogs=Diàleg Regles de filtratge
-cannotHaveTwoFilterRulesText=No es pot crear el filtre perquè el diàleg Regles de filtratge ja és en ús. Si us plau, tanqueu el diàleg i torneu-ho a provar.
 
 openLabel=Obre
 openLabelAccesskey=O
 saveLabel=Anomena i desa…
 saveLabelAccesskey=A
 detachLabel=Separa…
 detachLabelAccesskey=S
 deleteLabel=Suprimeix
 deleteLabelAccesskey=u
 deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
-attachmentDeletePrefix=Deleted: %S
 
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 101=Error desconegut
 102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
@@ -336,19 +328,19 @@ updatesItem_defaultFallback=Comprova si hi ha actualitzacions…
 updatesItem_downloading=S'està baixant %S…
 updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
 updatesItem_resume=Reprèn la baixada de %S…
 updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
 updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
 
 # Folder Pane Header Title Strings
-folderPaneHeader=Totes les carpetes
+folderPaneHeader_all=Totes les carpetes
 folderPaneHeader_unread=Carpetes per llegir
-folderPaneHeader_favorites=Carpetes preferides
+folderPaneHeader_favorite=Carpetes preferides
 folderPaneHeader_recent=Carpetes recents
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 # moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 moveToFolderAgain=Torna a moure a «%1$S»
 moveToFolderAgainAccessKey=T
@@ -358,23 +350,26 @@ moveToFolderAgainAccessKey=T
 # copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 copyToFolderAgain=Torna a copiar a «%1$S»
 copyToFolderAgainAccessKey=T
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
 alwaysLoadRemoteContentForSender1=Carrega sempre les imatges remotes de %1$S
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
-subjectNotificationTitle=Assumpte: «%1$S»
-senderNotificationText=Remitent: «%1$S»
+growlNotification=Correu nou
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
 emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 emptyTrashTitle=Confirmació
 emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
+# second person direct object pronoun; used in the collapsed header view if
+# the user is in the To or Cc field of a message
+headerFieldYou=El propi usuari
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -6,8 +6,10 @@
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 47em; min-height: 43em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "General">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Visualització">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Redacció">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Adjuncions">
 <!ENTITY panePrivacy.title    "Privadesa">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Avançat">
+
+<!ENTITY cmdCloseMac.commandKey  "w">
deleted file mode 100644
--- a/mail/os2/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,209 +0,0 @@
-================================================================================
-
-= = = = = = = = = = = = =  Thunderbird Read Me  = = = = = = = = = = = = = = =
-
-================================================================================
-
-Thunderbird is subject to the terms detailed in the license agreement
-accompanying it.
-
-This Read Me file contains information about system requirements and
-installation instructions for the OS/2 build of Thunderbird.
-
-For more info on Thunderbird, see http://www.mozilla.org/products/thunderbird/.
-For more info on the OS/2 port see http://www.mozilla.org/ports/os2. To submit
-bugs or other feedback check out Bugzilla at https://bugzilla.mozilla.org for
-links to known bugs, bug-writing guidelines, and more. You can also get help
-with Bugzilla by pointing your IRC client to #mozillazine at irc.mozilla.org,
-OS/2 specific problems are discussed in #warpzilla and in the newsgroup
-mozilla.dev.ports.os2 on news.mozilla.org.
-
-
-================================================================================
-
-             Getting Thunderbird
-
-================================================================================
-
-Official Milestone builds of Thunderbird are published on the release page at
-
- http://www.mozilla.org/products/thunderbird/releases/
-
-OS/2 releases are not created by Mozilla.org staff and may appear on the page
-http://www.mozilla.org/ports/os2 before the releases page. Be sure to read the
-Thunderbird release notes linked on the releases page for information on known 
-problems and installation issues with Thunderbird.
-
-
-================================================================================
-
-            System Requirements on OS/2
-
-================================================================================
-
-- This release requires the C runtime DLLs (libc-0.6.1) from
- ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.1-csd1.zip
- in order to run. You can unpack them in the same directory as the
- Thunderbird executable or somewhere else in your LIBPATH.
-
-- Minimum hardware requirements
- + Pentium class processor
- + 64 MiB RAM plus 64 MiB free swap space
- + 35 MiB free harddisk space for installation
-  plus storage space for disk cache
-
-- Recommended hardware for acceptable performance
- + 500 MHz processor
- + 256 MiB RAM plus 64 MiB free swap space
-  NOTE: Thunderbird's performance and stability increases the more physical
-  RAM is available. Especially for long sessions 512 MiB of memory is
-  recommended.
- + Graphics card and driver capable of displaying more than 256 colors
-
-- Software requirements
- + Installation on a file system supporting long file names
-  (i.e. HPFS or JFS but not FAT)
- + OS/2 Warp 4 with Fixpack 15 or later
- + MPTS version 5.3
- + TCP/IP version 4.1
- + INETVER: SOCKETS.SYS=5.3007, AFOS2.SYS=5.3001, AFINET.SYS=5.3006
-  NOTE: Do not attempt to use MPTS & TCP/IP versions below these INETVER
-  levels. Although Thunderbird may seem to start and run normally with older
-  stacks, some features Thunderbird needs are not implemented correctly in
-  older MPTS versions, which may result in crashes and data loss.
-
- + Convenience Pack 2 or eComStation 1.0 or later meet these requirements
-  out of the box.
-
-
-================================================================================
-
-             Installation Instructions
-
-================================================================================
-
-For all platforms, unpack into a clean (new) directory. Installing on top of
-previously released builds may cause problems with Thunderbird.
-
-Note: These instructions do not tell you how to build Thunderbird.
-For info on building the Thunderbird source, see
-
- http://www.mozilla.org/build/
-
-
-OS/2 Installation Instructions
-------------------------------
-
-  On OS/2, Thunderbird does not have an installation program. To install it,
-  download the .zip file and follow these steps:
-
-   1. Click the "Zip" link on the site you're downloading Thunderbird from
-   to download the ZIP package to your machine. This file is typically called
-   thunderbird-x.x.x.en-US.os2.zip where the "x.x.x" is replaced by the
-   Thunderbird version.
-
-   2. Navigate to where you downloaded the file and unpack it using your
-   favorite unzip tool.
-
-   3. Keep in mind that the unzip process creates a directory "thunderbird"
-   below the location you point it to, e.g.
-    unzip thunderbird-1.0.1.en-US.os2.zip -d c:\thunderbird-1.0.1
-   will unpack Thunderbird into c:\thunderbird-1.0.1\thunderbird.
-
-   4. Make sure that you are _not_ unpacking over an old installation. This is
-   known to cause problems.
-
-   5. To start Thunderbird, navigate to the directory you extracted
-   Thunderbird to, make sure that the C library DLLs are copied to the
-   installation directory or installed in the LIBPATH, and then double-click
-   the thunderbird.exe object.
-
-
-Running multiple versions concurrently
---------------------------------------
-
-Because various members of the Mozilla family (i.e. Mozilla, Firefox, 
-Thunderbird, IBM Web Browser) may use different, incompatible versions of the
-same DLL, some extra steps may be required to run them concurrently.
-
-One workaround is the LIBPATHSTRICT variable. To run Thunderbird one can create
-a CMD script like the following example (where an installation of Thunderbird
-exists in the directory d:\internet\thunderbird is assumed):
-
-  set LIBPATHSTRICT=T
-  rem The next line may be needed when a different Mozilla program is listed in LIBPATH
-  rem set BEGINLIBPATH=d:\internet\thunderbird
-  rem The next line is only needed to run two different versions of Thunderbird
-  rem set MOZ_NO_REMOTE=1
-  d:
-  cd d:\internet\thunderbird
-  thunderbird.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
-
-Similarly, one can create a program object to start Thunderbird using the
-following settings:
-
-  Path and file name: *
-  Parameters:     /c set LIBPATHSTRICT=T & .\thunderbird.exe "%*"
-  Working directory: d:\internet\thunderbird
-
-(One might need to add MOZ_NO_REMOTE and/or BEGINLIBPATH as in the CMD script
-above depending on the system configuration.)
-
-Finally, the simplest method is to use the Run! utility by Rich Walsh that can
-be found in the Hobbes Software Archive:
-
-  http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=Run!
-
-Read its documentation for more information.
-
-
-Separating profiles from installation directory
------------------------------------------------
-
-To separate the locations of the user profile(s) (containing the bookmarks and
-all customizations) from the installation directory to keep your preferences in
-the case of an update even when using ZIP packages, set the variable 
-MOZILLA_HOME to a directory of your choice. You can do this either in Config.sys
-or in a script or using a program object as listed above. If you add
-
-  set MOZILLA_HOME=f:\Data
-
-the Thunderbird user profile will be created in "f:\Data\Thunderbird".
-
-If you are migrating from Mozilla, Thunderbird's import routine will only find
-the existing Mozilla profile data if MOZILLA_HOME is correctly set to point to
-it.
-
-
-Other important environment variables
--------------------------------------
-
-There are a few enviroment variables that can be used to control special
-behavior of Thunderbird on OS/2:
-
-- set NSPR_OS2_NO_HIRES_TIMER=1
- This causes Thunderbird not to use OS/2's high resolution timer. Set this if
- other applications using the high resolution timer (multimedia apps) act
- strangely.
-
-- set MOZ_NO_REMOTE=1
- Use this to run two instances of Thunderbird simultaneously (like e.g. debug
- and optimized version).
-
-Find more information on this topic and other tips on
-  http://www.os2bbs.com/os2news/Warpzilla.html
-
-
-Known Problems of the OS/2 version
-----------------------------------
-
-Cross-platform problems are usually listed in the release notes of each
-milestone release.
-
-- Thunderbird will beep when copying more than 64 kB of text to the clipboard.
- This is to alert users that many applications (most notably the system
- editor, EPM, and applications running in VIO windows) cannot paste more
- than this.
-
-Other known problems can be found by following the link "Current Open Warpzilla
-Bugs" on the OS/2 Mozilla page <http://www.mozilla.org/ports/os2/>.