Up2date TB
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 06 Jan 2009 16:30:45 +0100
changeset 94 b9ca261dc15dc3114303126d77d2fd2cc91fe799
parent 93 b15ab428c4e09acb007a25153e94332c9400c178
child 95 479dea5fd4a67e28a74d00f29f7ce349b0cde590
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Up2date TB
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/mailOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/mime.properties
mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
mail/installer/custom.properties
mail/installer/mui.properties
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY addressbookWindow.title "Llibreta d'adreces">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY newCard.label "Targeta de la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newContact.label "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newCard.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY newCard.accesskey "c">
-<!ENTITY newCard.key "N">
+<!ENTITY newContact.accesskey "C">
+<!ENTITY newContact.key "N">
 <!ENTITY newListCmd.label "Llista de correu…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newListCmd.accesskey "L">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.label "Llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "Directori LDAP…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newLDAPDirectoryCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey "D">
@@ -23,24 +23,23 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (osxAddressBook) : These entities are only used on Mac -->
 <!ENTITY osxAddressBook.label              "Utilitza la llibreta d'adreces de Mac OS X">
 <!ENTITY osxAddressBook.accesskey            "O">
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.label "Exemple d'impressió de la targeta	">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY printPreviewAddressBook.label "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces	">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.label "Exemple d'impressió del contacte">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY printPreviewAddressBook.label "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey "b">
-<!ENTITY printCardViewCmd.label "Imprimeix la targeta…">
-<!ENTITY printCardViewCmd.accesskey "p">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (printCardViewCmd.key) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY printCardViewCmd.key "P">
+<!ENTITY printContactCmd.label "Imprimeix el contacte…">
+<!ENTITY printContactCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY printContactCmd.key "P">
 <!ENTITY printAddressBook.label "Imprimeix la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY printAddressBook.accesskey "a">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label "Edita">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
 <!ENTITY undoCmd.key "Z">
@@ -55,18 +54,18 @@
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteAbCmd.label "Suprimeix la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY deleteCardCmd.label "Suprimeix la targeta">
-<!ENTITY deleteCardsCmd2.label "Suprimeix les targetes">
+<!ENTITY deleteContactCmd.label "Suprimeix el contacte">
+<!ENTITY deleteContactsCmd.label "Suprimeix els contactes">
 <!ENTITY deleteListCmd.label              "Suprimeix la llista">
 <!ENTITY deleteListsCmd.label              "Suprimeix les llistes">
 <!ENTITY deleteItemsCmd.label              "Suprimeix els elements">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key "f">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label "Intercanvia el nom i el cognom">
@@ -85,18 +84,18 @@
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
-<!ENTITY showCardPane.label "Subfinestra de la targeta">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey "b">
+<!ENTITY showContactPane.label "Subfinestra resum del contacte">
+<!ENTITY showContactPane.accesskey "b">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label "Mostra el nom com a">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey "n">
 <!ENTITY firstLastCmd.label "Nom Cognom">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label "Cognom, Nom">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY displayNameCmd.label "Nom a mostrar">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey "m">
@@ -116,37 +115,36 @@
 <!ENTITY exportCmd.label "Exporta…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus --> 
-<!ENTITY newcardButton.label "Crea una targeta">
-<!ENTITY newcardButton.accesskey "n">
+<!ENTITY newContactButton.label "Crea un contacte">
+<!ENTITY newContactButton.accesskey "n">
 <!ENTITY newlistButton.label "Crea una llista">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey "l">
-<!ENTITY editButton.label "Propietats">
-<!ENTITY editButton.accesskey "P">
+<!ENTITY editButton2.label "Propietats">
+<!ENTITY editButton2.accesskey "P">
 <!ENTITY newmsgButton.label "Redacta">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey "e">
 <!ENTITY newIM.label "MI">
 <!ENTITY newIM.accesskey "I">
-<!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
-<!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
+<!ENTITY deleteButton2.label "Suprimeix">
+<!ENTITY deleteButton2.accesskey "u">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
-<!ENTITY newcardButton.tooltip "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
+<!ENTITY newContactButton.tooltip "Crea un nou contacte a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip "Crea una nova llista">
-<!ENTITY editButton.tooltip "Edita la targeta seleccionada">
+<!ENTITY editButton2.tooltip "Edita l'element seleccionat">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY newIM.tooltip "Envieu un missatge instantani o feu un xat">
-<!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix la targeta o llibreta d'adreces seleccionada">
+<!ENTITY deleteButton2.tooltip "Suprimeix l'element seleccionat">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label "Llibretes d'adreces">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca d'adreces avançada">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -42,22 +42,22 @@
 
 #
 # The following are used by the Mailing list dialog
 #
 emptyListName=Heu d'introduir un nom de llista.
 lastFirstFormat=%S, %S
 firstLastFormat=%S %S 
 
-newCardTitle=Targeta nova 
-# %S will be the card's display name
-newCardTitleWithDisplayName=Nova targeta per a %S
-editCardTitle=Edita la targeta
-# %S will be the card's display name
-editCardTitleWithDisplayName=Edita la targeta per a %S
+newContactTitle=Nou contacte
+# %S will be the contact's display name
+newContactTitleWithDisplayName=Nou contacte de %S
+editContactTitle=Edita el contacte
+# %S will be the contact's display name
+editContactTitleWithDisplayName=Edita el contacte de %S
 # don't translate vCard
 editVCardTitle=Edita la vCard
 # %S will be the card's display name, don't translate vCard
 editVCardTitleWithDisplayName=Edita la vCard per a %S
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage): do not localize \n
 cardRequiredDataMissingMessage=You must enter at least one of the following items:\nEmail Address, First Name, Last Name, Display Name, Organization.
 cardRequiredDataMissingTitle=Hi manca informació necessària
@@ -67,17 +67,17 @@ incorrectEmailAddressFormatTitle=El format de l'adreça electrònica és incorrecte
 viewCardTitle=Targeta per a %S
 viewListTitle=Llista de correu: %S
 mailListNameExistsTitle=La llista de correu ja existeix
 mailListNameExistsMessage=Ja existeix una llista de correu amb aquest nom. Si us plau, trieu un nom diferent.
 
 # used in the addressbook
 confirmDeleteAddressbook=Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
 confirmDeleteMailingList=Esteu segur que voleu suprimir la llista de correu seleccionada?
-confirmDeleteListsAndCards=Esteu segur que voleu suprimir les targetes i llistes de correu seleccionades?
+confirmDeleteListsAndContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes i llistes de correu seleccionats?
 confirmDeleteMailingLists=Esteu segur que voleu suprimir les llistes de correu seleccionades?
 
 propertyPrimaryEmail=Adreça electrònica
 propertyListName=Nom de la llista
 propertySecondaryEmail=Adreça electrònica alternativa
 propertyScreenName=Nom en pantalla
 propertyNickname=Sobrenom
 propertyDisplayName=Nom a mostrar
@@ -118,19 +118,19 @@ addressBook=Llibreta d'adreces
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
 # status bar stuff
-## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus): 
-## %1$S is address book name, %2$S is card count
-totalCardStatus=Total de targetes a %1$S: %2$S
+## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
+## %1$S is address book name, %2$S is contact count
+totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=No s'han trobat coincidències
 matchFound=S'ha trobat 1 coincidència
 matchesFound=S'han trobat %S coincidències
 
 cardsCopied=S'han copiat %S targetes
 cardCopied=S'ha copiat 1 targeta
 cardsMoved=S'han mogut %S targetes
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -5,17 +5,16 @@
 <!ENTITY serverType.label "Tipus de servidor:">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "s">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "u">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY port.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
-<!ENTITY savePassword.label "Desa la contrasenya">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
--- a/mail/chrome/messenger/mailOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/mailOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY newMessageCmd2.key "N">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
 
-<!ENTITY newCardCmd.label "Targeta de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY newCardCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY newContactCmd.label       "Contacte de la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newContactCmd.accesskey     "C">
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -5,18 +5,18 @@
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY newMessage.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessage.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd2.key "N">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "M">
-<!ENTITY newCard.label "Nova targeta de la llibreta d'adreces…">
-<!ENTITY newCard.accesskey "b">
+<!ENTITY newContact.label "Contacte de la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newContact.accesskey "C">
 <!ENTITY attachMenu.label "Adjunta">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY attachFileCmd.label "Adjunta un fitxer…">
 <!ENTITY attachFileCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Adjunta una pàgina web…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "w">
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCardCmd.label "Inclou la targeta personal (vCard)">
@@ -87,18 +87,19 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenuNew.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenuNew.accesskey "B">
 <!ENTITY showCompositionToolbarCmd.label "Barra de redacció">
+<!ENTITY showCompositionToolbarCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY showFormattingBarCmd.label "Barra de format">
-<!ENTITY showFormattingBarCmd.accesskey "F">
+<!ENTITY showFormattingBarCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
 
 <!ENTITY addressSidebar.label "Barra lateral de contactes">
 <!ENTITY addressSidebar.accesskey "o">
 
@@ -179,17 +180,16 @@
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY sendButton.label "Envia">
 <!ENTITY quoteButton.label "Cita">
 <!ENTITY addressButton.label "Adreça">
 <!ENTITY attachButton.label "Adjunta">
 <!ENTITY spellingButton.label "Ortografia">
 <!ENTITY saveButton.label "Desa">
-<!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips -->
 <!ENTITY sendButton.tooltip "Envia ara aquest missatge">
 <!ENTITY sendlaterButton.tooltip "Envia aquest missatge més tard">
 <!ENTITY quoteButton.tooltip "Cita el missatge anterior">
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Seleccioneu un destinatari d'una Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Adjunta un fitxer a aquest missatge">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Desa aquest missatge">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 
 <!ENTITY migrationWizard.title "Auxiliar d'importació">
 
 <!ENTITY importFromWin.label "Importa les opcions, paràmetres de compte, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 <!ENTITY importFromNonWin.label "Importa les preferències, paràmetres dels comptes, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 
 <!ENTITY importFromNothing.label "No importis res">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey "r">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.label "Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "N">
+<!ENTITY importFromSeamonkey2.label "Netscape 6, 7, Mozilla 1.x o SeaMonkey">
+<!ENTITY importFromSeamonkey2.accesskey "N">
 <!ENTITY importFromNetscape4.label "Netscape 4.x">
 <!ENTITY importFromNetscape4.accesskey "4">
 <!ENTITY importFromOExpress.label "Outlook Express">
 <!ENTITY importFromOExpress.accesskey "u">
 <!ENTITY importFromOutlook.label "Outlook">
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey "O">
 <!ENTITY importFromEudora.label "Eudora">
 <!ENTITY importFromEudora.accesskey "E">
--- a/mail/chrome/messenger/mime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mime.properties
@@ -36,32 +36,16 @@
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by libmime to emit header display in HTML
 #
 
-# Out of memory
-## @name MIME_OUT_OF_MEMORY
-## @loc None
--1000=L'aplicació no té prou memòria.
-
-# Can't open a temp file
-## @name MIME_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (-1001): Do not translate "\n%.200s.\n\n" below. It will display the name of the temporary directory
--1001=No es pot obrir el fitxer temporal\n%.200s.\n\nComproveu el paràmetre `Directori temporal' i torneu-ho a provar.
-
-# Can't write temp file
-## @name MIME_ERROR_WRITING_FILE
-## @loc None
--1002=S'ha produït un error en escriure al fitxer temporal.
-
 # Mail subject
 ## @name MIME_MHTML_SUBJECT
 ## @loc None
 1000=Assumpte
 
 # Resent-Comments
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_COMMENTS
 ## @loc 
@@ -139,127 +123,41 @@ 1014=Grups de discussió
 ## @loc 
 1015=Seguiment a
 
 # References
 ## @name MIME_MHTML_REFERENCES
 ## @loc 
 1016=Referències
 
-# Name
-## @name MIME_MHTML_NAME
-## @loc 
-1017=Nom
-
-# Type
-## @name MIME_MHTML_TYPE
-## @loc 
-1018=Tipus
-
-# Encoding
-## @name MIME_MHTML_ENCODING
-## @loc 
-1019=Codificació
-
-# Description
-## @name MIME_MHTML_DESCRIPTION
-## @loc 
-1020=Descripció
-
 # Message ID
 ## @name MIME_MHTML_MESSAGE_ID
 ## @loc 
 1021=Identificador del missatge
 
-# Resent Message ID
-## @name MIME_MHTML_RESENT_MESSAGE_ID
-## @loc 
-1022=Reenviat-Identificador del missatge
-
 # BCC
 ## @name MIME_MHTML_BCC
 ## @loc 
 1023=CCO
 
-# Download Status
-## @name MIME_MHTML_DOWNLOAD_STATUS_HEADER
-## @loc 
-1024=Estat de la baixada
-
-# Download status not downloaded
-## @name MIME_MHTML_DOWNLOAD_STATUS_NOT_DOWNLOADED
-## @loc 
-1025=No s'ha baixat en línia
-
 # Link to doc
 ## @name MIME_MSG_LINK_TO_DOCUMENT
 ## @loc 
 1026=Enllaça al document
 
 # Get Doc info
 ## @name MIME_MSG_DOCUMENT_INFO
 ## @loc 
 1027=<B>Informació del document:</B>
 
 # Msg Attachment
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc 
 1028=Adjunció
 
-# Forwarded Msg Attachment
-## @name MIME_FORWARDED_MESSAGE_ATTACHMENT
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1029): DONT_TRANSLATE.
-1029=forward.msg
-
-# Mouseover text
-## @name MIME_MSG_ADDBOOK_MOUSEOVER_TEXT
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1030): Do not translate "%s" below. Place "%s" where you wish to appear a name to be
-# added to the address book.
-1030=Afegeix %s a la llibreta d'adreces
-
-# XSender Internal
-## @name MIME_MSG_XSENDER_INTERNAL
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1031): Only translate the word "Internal in the line below".
-1031=<B><FONT COLOR=042#808080042>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intern</FONT></B>
-
-# User wrote
-## @name MIME_MSG_X_USER_WROTE
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1032): Do not translate "%s" below.
-# Place the first %s where you wish the name of the message to appear
-# Place the second %s where you wish the name of the user to appear
-# Do not translate "<P>"
-1032=Al missatge %s, %s ha escrit:<P>
-
-# Msg user wrote
-## @name MIME_MSG_USER_WROTE
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1033): Do not translate "%s" below.
-# Place the %s where you wish the name of the user to appear
-# Do not translate "<P>"
-1033=%s ha escrit:<P>
-
-# No Headers
-## @name MIME_MSG_NO_HEADERS
-## @loc 
-1034=(sense capçaleres)
-
-# No Headers
-## @name MIME_MSG_SHOW_ATTACHMENT_PANE
-## @loc 
-1035=Commuta la subfinestra d'adjuncions
-
-# Part not downloaded
-## @name MIME_MSG_NOT_DOWNLOADED
-## @loc 
-1036=(No s'ha baixat)
-
 # Partial Message Format 1
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
 1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Truncat\!</B></FONT><HR>
 
 # Partial Message Format 2
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
--- a/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
@@ -42,16 +42,18 @@
 ## Msg Mdn Report strings
 MsgMdnDisplayed=Nota: Aquesta confirmació de recepció només confirma que el missatge ha estat mostrat en l'ordinador del destinatari. No es garanteix que el destinatari l'hagi llegit o n'hagi comprès el contingut. 
 MsgMdnDispatched=El missatge ha estat imprès, enviat per fax o bé reenviat sense haver estat mostrat al destinatari. No es garanteix que el destinatari llegeixi el missatge més tard.
 MsgMdnProcessed=El missatge va ser processat pel client de correu del destinatari sense ser mostrat. No es garanteix que el missatge serà llegit més tard.
 MsgMdnDeleted=El missatge ha estat esborrat. La persona a la que li veu enviar pot ser que l'hagi vist o que no l'hagi vist. Pot ser que el recuperin més tard i el llegeixin.
 MsgMdnDenied=El destinatari del missatge no vol enviar-vos una confirmació de recepció.
 MsgMdnFailed=S'ha produït un error. No s'ha pogut generar o enviar-vos una confirmació de recepció adient.
 MsgMdnWishToSend=El remitent d'aquest missatge ha soŀlicitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.\nVoleu notificar el remitent?
+MsgMdnIgnoreRequest=Ignora la soŀlicitud
+MsgMdnSendReceipt=Envia una confirmació
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MsgMdnMsgSentTo=Aquesta és una confirmació de recepció del correu que heu enviat a %S.
 MdnDisplayedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha mostrat)
 MdnDispatchedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha lliurat)
 MdnProcessedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha processat)
 MdnDeletedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha esborrat)
 MdnDeniedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha denegat)
 MdnFailedReceipt=Confirmació de recepció (ha fallat)
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -66,17 +66,17 @@ CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del ${Bran
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el ${BrandFullName} per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El ${BrandFullName} ja està executant-se.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} abans d'executar la versió que heu instal·lat.
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
-WARN_UNSUPPORTED_MSG=Sorry, ${BrandShortName} can't be installed. This version of ${BrandShortName} requires ${MinUnsupportedVer} or newer.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Ho sentim, no pot instal·lar-se el $BrandShortName. La versió del $BrandShortName necessita una versió ${MinSupportedVer} o superior.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una desinstal·lació anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a cancel·la per a aturar la instal·lació o\nTorneu-ho a provar de nou.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Es desinstal·larà el $BrandShortName de la ubicació següent:
--- a/mail/installer/mui.properties
+++ b/mail/installer/mui.properties
@@ -54,17 +54,16 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $(^NameDA)
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $(^NameDA).\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
 MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Acord de Llicència
 MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Reviseu els termes de la llicència abans d'instal·lar el $(^NameDA).
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Premeu AvPàg per a veure la resta de l'acord.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Si accepteu els termes de l'acord, feu clic a la casella de selecció de sota. Heu d'acceptar l'acord per a poder instal·lar el $(^NameDA). $_CLICK
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. Heu d'acceptar l'acord per a poder instal·lar el $(^NameDA). $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Selecció de components
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Seleccioneu quines característiques del $(^NameDA) desitgeu instal·lar.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Descripció
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Situeu el ratolí damunt d'un component per a veure'n la descripció.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instal·lació
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $(^NameDA).
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instal·lant
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $(^NameDA) s'instal·la.