update venkman
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 18 Jun 2011 21:37:46 +0200
changeset 504 a16f56a45219740fea957e24acd506bbb7aba726
parent 503 d20ec6328d78b7112349d123ef909577f97586f3
child 505 4544d9a073cf026a625ba5040f87a0a4c1987d21
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update venkman
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
--- a/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -95,28 +95,30 @@ msn.err.internal.hook = S'ha produït un error intern en processar el lligam ``%1$S''.
 msn.err.failure = L'operació ha fallat: %1$S
 msn.err.no.section = Falta una secció abans de ``%1$S'' a <%2$S>.
 msn.err.no.template = No hi ha cap preferència per a la plantilla anomenada ``%1$S''.
 msn.err.not.a.dom.node  = L'expressió ``%1$S'' no és un node DOM.
 msn.err.internal.dispatch = S'ha produït un error intern en distribuir l'ordre ``%1$S''.
 msn.err.source.load.failed = S'ha produït un error en carregar l'URL <%1$S>: %2$S.
 msn.err.no.such.container = El contenidor ``%1$S'' no existeix.
 msg.err.condition.failed = S'ha produït un error en avaluar la condició de punt de ruptura.
+msn.err.condition.security = S'ha produït un error de seguretat en avaluar la condició del punt de ruptura: ``%1$S''.
 msg.err.format.not.available = El codi no està disponible en el format soŀlicitat.
 msn.err.no.function = La línia %1$S a <%2$S> no forma part d'una funció executable.
 msn.jsdurl.errpage = <html><head><title>Error</title></head><body>S'ha produït un error en carregar &lt;<b>%1$S</b>&gt;<br>%2$S</body></html>
 msg.err.jsdurl.parse = S'ha produït un error en analitzar l'URL.
 msg.err.jsdurl.nosource = L'URL no té cap codi font textual.
 msg.err.jsdurl.noservice = Aquest servei no existeix.
 msg.err.jsdurl.search = S'ha produït un error en la pauta de cerca.
 msg.err.jsdurl.sourcetext = S'ha produït un error en localitzar el text del codi.
 msn.err.jsdurl.template = S'ha produït un error en carregar la plantilla anomenada ``%1$S''.
 msn.err.meta.failed = S'ha produït un error en processar el comentari meta ``%1$S'' a <%2$S>, línia %3$S.
 msg.err.this.not.object = El resultat de l'expressió ha de ser un objecte.
 msn.err.unknown.pref = El nom de preferència ``%1$S'' és desconegut.
+msn.err.eval.security    = S'ha produït un error de seguretat en avaluar una expressió: ``%1$S''.
 
 msg.val.unknown = <unknown>
 msg.val.console = x-jsd:interactive-session
 msg.val.na = <not-available>
 msg.val.none = <none>
 msg.val.object = <object>
 msg.val.expression = <expression>
 msg.val.proto = [[Prototype]]
@@ -371,16 +373,19 @@ cmd.hook-script-manager-destroyed.help = Es crida després que <script-manager> s'hagi eliminat de l'objecte |console.scriptManagers|. Això s'esdevé una vegada s'ha destruït l'última instància d'script que contenia.
 
 cmd.hook-script-instance-created.params = <script-instance>
 cmd.hook-script-instance-created.help = Es crida quan es crea una nova instància d'script. Les instàncies d'script deleguen ordres a un o més embolcalls d'script.
 
 
 cmd.hook-script-instance-sealed.params = <script-instance>
 cmd.hook-script-instance-sealed.help = Es crida quan se segella <script-instance>. Les instàncies d'script se ``segellen'' quan es crea la funció de nivell superior. Això vol dir que el codi de l'script s'ha compilat completament. Qualsevol script no de funció creada després d'aquest moment apareixerà com a provisional en el gestor d'scripts pare.
 
+cmd.hook-script-callhook-instance-updated.params = <script-instance> <script-wrapper>
+cmd.hook-script-callhook-instance-updated.help = Es crida quan <script-instance> creat d'un punt de crida s'actualitza amb un nou <script-wrapper>. Els scripts creats de punts de crida (callHooks) s'han carregat abans que el depurador s'activés; no se'n garanteix llur complitud, i s'actualitzen continuament.
+
 cmd.hook-script-instance-destroyed.params = <script-instance>
 cmd.hook-script-instance-destroyed.help = Es crida quan s'invalida l'embolcall d'script definitiu inclòs a <script-instance>.
 
 cmd.hook-source-load-complete.params = <sourceText> <status>
 cmd.hook-source-load-complete.help = Es crida quan es carrega (o es torna a carregar) el text de codi representat per l'objecte <sourceText>. <status> indica l'estat de la càrrega. Un <status> 0 indica èxit, altres valors indican una fallada.
 
 cmd.hook-transient-script.params = <script-wrapper>
 cmd.hook-transient-script.help = Es crida quan el motor de JavaScript crea un objecte d'script que sembla ser provisional (el resultat d'una avaluació, setTimeout, etc.).
@@ -416,19 +421,18 @@ cmd.break.help = Defineix un punt de ruptura en totes les URL que concordin amb <url-pattern> en la línia <line-number>. <properties> és un objecte JavaScript que representa les propietats del punt de ruptura. <parent> fa referència a l'objecte Punt de ruptura futur que s'assignarà com a pare. Si no s'indica cap paràmetre es mostraran tots els punts de ruptura actius. Vegeu també: |set-fbreak|, |clear|.
 
 cmd.break-props.label = Propietats del pu&nt de ruptura…
 cmd.break-props.params = <break-wrapper>
 cmd.break-props.help = Mostra el diàleg de propietats del punt de ruptura representat per <break-wrapper>.
 
 cmd.change-container.params = <view-id> <new-type>
 cmd.change-container.help = Canvia el tipus de contenidor on <view-id> es troba per <new-type>. <view-id> pot ser ``scripts'', ``windows'', ``locals'', ``watches'', ``breaks'', ``stack'', ``source'', ``source2'', o bé ``session''. <new-type> pot ser ``horizontal'', per a una disposició horitzontal, ``vertical'', per a una disposició vertical, o bé ``tab'' per a una disposició en quadre de pestanyes.
 
-cmd.change-value.label = Canvia el &valor…
+cmd.change-value.label   = Canvia el &valor…
 cmd.change-value.params  = <parent-value> <property-name> [<new-value>]
-cmd.change-value.help = Canvia el valor de la propietat <property-name> del jsdValue <parent-value>. Si s'indica el jsdValue <new-value>, aquest esdevindrà el nou valor de la propietat; en cas contrari, es mostrarà un quadre de diàleg en el qual l'usuari podrà entrar una nova expressió per al valor.
 
 cmd.chrome-filter.params = [<toggle>]
 cmd.chrome-filter.help = Habilita o inhabilita el filtratge de chrome: URL. Amb chrome: filtratge activat, els fitxers de JavaScript que composen el navegador no apareixeran a la Vista d'scripts i el depurador no hi passarà durant la depuració. El valor de <toggle> pot ser |true|, |on|, |yes|, o bé |1| per a activar l'indicador; |false|, |off|, |no|, o bé |0| per desactivar-lo; o bé |toggle| per invertir l'estat actual. Si no s'indica <toggle> es mostrarà l'estat actual.
 
 cmd.clear.label = Su&primeix el punt de ruptura
 cmd.clear.params = <url-pattern> [<line-number>]
 cmd.clear.help = Suprimeix els punts de ruptura dels fitxers que concorden amb <url-pattern>. Si s'indica un <line-number> només se suprimiran els punts de ruptura d'aquella línia.
 
@@ -623,16 +627,18 @@ cmd.find-sourcetext.help = Mostra l'objecte de text de codi <sourceText>. Tot el text entre <range-start> i <range-end> quedarà ressaltat. Si s'indica <details>, serà un objecte que indica detalls sobre la procedència de l'objecte <source-text>. Si s'indica <target-line> la vista s'hi desplaçarà; en cas contrari, es desplaçarà a <range-start>.
 
 cmd.find-sourcetext-soft.params = <source-text> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
 cmd.find-sourcetext-soft.help = Funciona igual que |find-sourcetext|, excepte en el fet que la vista no es desplaça si <target-line> ja és visible.
 
 cmd.find-string.label = Cerca a a&quest fitxer…
 cmd.find-string.key = accel F
 cmd.find-string.help = Fa aparèixer un ``diàleg'' de cerca per a la pestanya seleccionada actualment.
 
+cmd.find-string-again.key = accel G
+
 cmd.find-scriptinstance.label = Cerca el &fitxer
 cmd.find-scriptinstance.params = <script-instance> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
 cmd.find-scriptinstance.help = Mostra el text de codi associat amb la instància d'script <script-instance>. Tot el text entre <range-start> i <range-end> quedarà ressaltat. Si s'indica <details>, serà un objecte que indica detalls sobre la procedència de l'objecte <script-instance>. Si s'indica <target-line> la vista s'hi desplaçarà; en cas contrari, es desplaçarà a <range-start>.
 
 cmd.find-url.label = &Cerca l'URL
 cmd.find-url.params = <url> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
 cmd.find-url.help = Mostra el contingut de l'URL <url> a la vista de codi font. Tot el text entre <range-start> i <range-end> quedarà ressaltat. Si s'indica <details>, serà un objecte que indica detalls sobre la procedència del <url>. Si s'indica <target-line> la vista s'hi desplaçarà; en cas contrari, es desplaçarà a <range-start>.