more update toolkit and TB
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 02 Jan 2009 01:10:50 +0100
changeset 91 8a9394a3eb3b1b9fb3025ebd1e4f62157ac4e22f
parent 90 42c286a85e34efa73ac742b695935e88eeb3c989
child 92 a1818ce540ecbb1bfe330ff3fba8a626f044898a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more update toolkit and TB
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-region/region.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
@@ -43,18 +43,16 @@
 
 <!ENTITY proxy.label "Configuració del servidor intermediari…">
 <!ENTITY proxy.accesskey "C">
 
 <!ENTITY closeCmd.label			"Tanca"> 
 <!ENTITY closeCmd.key			"W"> 
 <!ENTITY closeCmd.accesskey		"c">
 
-<!ENTITY closeWindow.label "Tanca la finestra">
-
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label	"Surt"> 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key		"Q"> 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey	"u">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdUnix.label	"Surt"> 
 <!ENTITY quitApplicationCmdUnix.accesskey	"u">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Surt del &brandShortName;"> 
--- a/mail/chrome/messenger-region/region.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-region/region.properties
@@ -5,8 +5,11 @@
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
 # @ZI == zip code
 # @CO == country
 mail.addr_book.mapit_url.format=http://maps.google.com/maps?q=@A1%20@A2%20@CI%20@ST%20@ZI%20@CO
 mailnews.messageid_browser.url=http://groups.google.com/groups?selm=%mid&rnum=1
 
+# Recognize non-standard versions of "Re:" in subjects from localized versions of MS Outlook et al.
+# Specify a comma-separated list without spaces. For example: mailnews.localizedRe=AW,SV
+mailnews.localizedRe=
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -32,40 +32,9 @@ EINone=No s'ha xifrat aquest missatge abans d'enviar-lo. Qualsevol informació no xifrada enviada per Internet pot ser vista per terceres persones durant la transmissió.
 
 EIValidLabel=El missatge està xifrat
 EIValid=Aquest missatge s'ha xifrat abans d'enviar-lo. El xifratge fa molt difícil que terceres persones puguin veure la informació mentre viatja per la xarxa.
 
 EIInvalidLabel=El missatge no es pot desxifrar
 EIInvalidHeader=Aquest missatge s'ha xifrat abans d'enviar-vos-el, però no es pot desxifrar.
 
 EIContentAltered=Sembla que el contingut del missatge ha estat modificat durant la transmissió.
-EINoDecryptCert=No es pot trobar el certificat que s'ha utilitzat per xifrar aquest missatge.
-EIPasswordError=No heu introduït correctament la vostra contrasenya mestra.
-EIInvalidCipher=La versió del programari que utilitzeu no permet l'ús del nivell de xifratge amb què s'ha xifrat el missatge.
 EIClueless=Hi ha problemes desconeguts amb aquest missatge xifrat.
-
-
-## Signing Power Information string
-SPCanLabel=El missatge pot ser signat
-SPCanHeader=Heu triat signar digitalment aquest missatge abans d'enviar-lo.
-SPCan=Quan altres persones rebin el vostre missatge signat podran verificar que en sou el remitent i que no ha estat alterat després de ser signat.
-
-SPCannotLabel=El missatge no pot ser signat
-SPCannotHeader=No podeu signar digitalment aquest missatge.
-
-SPNoCert=No heu especificat un certificat vàlid per crear signatures digitals.
-SPNoSigCert=El certificat que heu indicat per signar missatges no es pot utilitzar per a aquesta finalitat. 
-SPNoValidCert=El certificat que heu indicat per signar missatges encara no és vàlid. Assegureu-vos que el rellotge del vostre ordinador està ajustat correctament.
-SPExpiredCert=El certificat que heu indicat per signar missatges ha vençut.
-SPRevokedCert=S'ha revocat el certificat que heu indicat per signar missatges.
-
-
-## Encryption Power Information string
-EPCanLabel=El missatge es pot xifrar
-EPCanHeader=Heu triat xifrar aquest missatge abans d'enviar-lo.
-EPCan=Si heu triat desar còpies dels missatges de sortida, aquest missatge es xifrarà abans de desar-lo.
-
-EPCannotLabel=El missatge no es pot xifrar
-EPCannotHeader=Aquest missatge no es pot xifrar.
-
-EPRecipientUnknown=No heu introduït cap destinatari.
-EPNoCerts=No teniu cap certificat vàlid per als destinataries següents:
-EPClueless=Hi ha problemes desconeguts amb aquest missatge.
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -105,11 +105,12 @@
 <!ENTITY completionText.label "Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipus del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nom del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nom del servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nom del servidor de grups de discussió (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Baixa els missatges ara">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Desmarqueu aquest quadre de verificació per a emmagatzemar el correu d'aquest compte a la pròpia carpeta. Això farà que aquest compte aparegui com un compte de nivell superior. D'altra manera, formarà part del compte Carpetes locals.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilitza la safata d'entrada global (emmagatzema el correu a les carpetes locals)">
+<!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 <!ENTITY clickFinish.label "Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Feu un clic a Fet per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -64,17 +64,16 @@
 <!ENTITY NameField2.accesskey "C">
 <!ENTITY PhoneticField1.label "Fonètica:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label "Fonètica:">
 <!ENTITY DisplayName.label "Nom a mostrar:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey "m">
 <!ENTITY NickName.label "Sobrenom:">
 <!ENTITY NickName.accesskey "S">
 
-<!ENTITY Internet.box "Internet">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "e">
 <!ENTITY SecondEmail.label "Adreça electrònica addicional:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label "Prefereix rebre missatges formatats com:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "r">
 <!ENTITY PlainText.label "Text net">
 <!ENTITY HTML.label "HTML">
@@ -141,19 +140,22 @@ incrustades en els missatges HTML d'aque
 <!ENTITY WorkWebPage.label "Pàgina web:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "e">
 
 
 <!ENTITY Other.tab "Altres">
 <!ENTITY Other.accesskey        "A">
 <!ENTITY Birthday.label         "Aniversari:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "v">
+<!ENTITY In.label            "">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Any">
 <!ENTITY Or.value            "o">
 <!ENTITY Age.emptytext         "Edat">
+<!ENTITY YearsOld.label         "">
+
 <!ENTITY Custom1.label "Personalitzat 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey "1">
 <!ENTITY Custom2.label "Personalitzat 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey "2">
 <!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
 <!ENTITY Custom4.label "Personalitzat 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey "4">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -366,10 +366,12 @@ emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu 
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
 # second person direct object pronoun; used in the collapsed header view if
 # the user is in the To or Cc field of a message
-headerFieldYou=El propi usuari
+headerFieldYou=Vós mateix
 
+# The what's new tab title, shown on version update
+whatsNew=Novetats
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -5,16 +5,21 @@
 
 <!ENTITY checking.title         "Comprovació d'actualitzacions">
 <!ENTITY updateCheck.label        "S'estan cercant versions més noves del &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha noves actualitzacions.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. Torneu-ho a provar més endavant o habiliteu la comprovació d'actualitzacions automàtica del &brandShortName;.">
 
+<!ENTITY manualUpdate.title       "No es pot actualitzar">
+<!ENTITY manualUpdate.desc        "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu els permisos necessaris per a instaŀlar-la. Contacteu amb el vostre administrador de sistemes o torneu a provar-ho des d'un compte que tingui permisos per a instaŀlar programari en aquest ordinador.">
+<!ENTITY manualUpdateGetMsg.label    "Sempre podeu aconseguir la darrera versió del &brandShortName; a:">
+
+
 <!ENTITY incompatibleCheck.title     "S'està comprovant la compatibilitat dels complements">
 <!ENTITY incompatibleCheck.label     "S'estan cercant versions més noves dels vostres complements…">
 
 <!ENTITY clickHere.label         "Feu clic ací per a més informació general quant a aquesta actualització">
 
 <!ENTITY evangelism.desc 	     "És molt recomanable que apliqueu aquesta actualització en el &brandShortName; tan aviat com sigui possible.">
 
 <!ENTITY license.instructions      "Si esteu d'acord amb els termes d'aquest acord, feu clic a Accepto