Some translation
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 20 Sep 2010 11:50:09 +0200
changeset 284 8797654091cda31b3cb160493820e01c3743d935
parent 283 f880a8347c6500ecc3decd4ea87095cb9c2bd831
child 285 2cc27daefc052bb0dba20cdc463676207dfff3c4
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Some translation
browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
browser/chrome/browser/syncSetup.properties
browser/chrome/browser/tabview.properties
services/sync/errors.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -1,20 +1,27 @@
 <!ENTITY % brandDTD
   SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
  %brandDTD;
 
 <!-- These strings are used in the about:home page -->
 
 <!ENTITY abouthome.pageTitle "Pàgina d'inici del &brandFullName;">
-<!ENTITY abouthome.brandLogo.title "Logotip del &brandFullName;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (brandStart): brandShortName must be in a <span/> -->
 <!ENTITY abouthome.brandStart "<span>&brandShortName;</span> Start">
 
-<!ENTITY abouthome.searchEngineLogo.title "Logotip del motor de cerca">
-
 <!ENTITY abouthome.searchEngineButton.label "Cerca">
 
 <!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.advanced "Cerca avançada">
 <!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.preferences "Preferències">
 
 <!ENTITY abouthome.aboutMozilla "Quant a Mozilla">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
+   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
+-->
+<!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Gràcies per triar el Firefox! Per aconseguir el millor del vostre navegador, informeu-vos sobre les <a>darreres característiques</a>.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
+   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
+-->
+<!ENTITY abouthome.defaultSnippet2.v1 "És fàcil personalitzar el vostre Firefox exactament tal i com voleu. <a>Teniu milers de complements d'on triar</a>.">
+
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -10,14 +10,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore "Podeu voler iniciar-lo ">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryInner  "netejant també el vostre historial recent">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter  ".">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Inicia la navegació privada">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "p">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop         "Per a aturar la navegació privada, seleccioneu &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, o tanqueu el &brandShortName;.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart        "Per a iniciar la navegació privada, podeu també seleccionar &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStop2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop2        "Per aturar la navegació privada, seleccioneu &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, o tanqueu el &brandShortName;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart2        "Per iniciar la navegació privada, també podeu seleccionar &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Més informació">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -15,20 +15,20 @@
 <!ENTITY reloadTab.label          "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "r">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "a">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label        "Tanca les altres pestanyes">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "l">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.label      "Obre en una finestra nova">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey    "f">
-<!ENTITY pinTab.label            "Converteix en pestanya d'aplicació">
-<!ENTITY pinTab.accesskey          "p">
-<!ENTITY unpinTab.label           "Converteix en pestanya normal">
-<!ENTITY unpinTab.accesskey         "m">
+<!ENTITY pinAppTab.label          "Penja com a pestanya d'aplicació">
+<!ENTITY pinAppTab.accesskey        "P">
+<!ENTITY unpinAppTab.label         "Despenja la pestanya">
+<!ENTITY unpinAppTab.accesskey       "D">
 <!ENTITY moveToGroup.label         "Mou al grup">
 <!ENTITY moveToGroup.accesskey       "M">
 <!ENTITY moveToNewGroup.label        "Grup nou">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "Afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "t">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Desfés el tancament de la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "D">
 <!ENTITY closeTab.label           "Tanca la pestanya">
@@ -120,16 +120,17 @@
 
 <!ENTITY backForwardItem.title    "Enrere/Endavant">
 <!ENTITY locationItem.title "Ubicació">
 <!ENTITY searchItem.title "Cerca">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 <!ENTITY bookmarksItem.title "Adreces d'interès">
 
 <!-- Toolbar items --> 
+<!ENTITY appMenuButton.label     "Menú">
 <!ENTITY homeButton.label "Inici">
 <!ENTITY tabViewButton2.label     "Grups de pestanyes">
 <!ENTITY tabViewButton2.tooltip    "Agrupa les vostres pestanyes">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.accesskey "d">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
@@ -252,21 +253,23 @@
 <!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Les pestanyes a dalt">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "t">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Historial">
 <!ENTITY historyMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Pestanyes tancades recentment">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Finestres tancades recentment">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Restaura la sessió anterior">
 
 <!ENTITY historyHomeCmd.label "Inici">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Mostra tot l'historial">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
+<!ENTITY appMenuEdit.label "Edita">
 <!ENTITY appMenuCustomize.label "Personalitza">
 <!ENTITY appMenuToolbarLayout.label "Format de la barra d'eines…">
 <!ENTITY appMenuSidebars.label "Barres laterals">
 <!ENTITY appMenuFind.label "Cerca…">
 <!ENTITY appMenuUnsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Primers passos">
 
 <!ENTITY developerMenu.label "Desenvolupador">
@@ -433,16 +436,21 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY newTabButton.tooltip      "Obre una pestanya nova">
 <!ENTITY newWindowButton.tooltip "Obre una finestra nova">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Tanca la barra lateral">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Retalla">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Copia">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Enganxa">
 <!ENTITY fullScreenButton.tooltip    "Mostra la finestra en pantalla sencera">
+
+<!ENTITY zoomOutButton.tooltip     "Augmenta">
+<!ENTITY zoomInButton.tooltip      "Redueix">
+<!ENTITY zoomControls.label       "Controls del zoom">
+
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Mostra totes les pestanyes">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "u">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -64,16 +64,22 @@ lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=e
 
 lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un nou tema.
 lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
 lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=G
 
+# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
+# %S will be replaced with the new theme name.
+lwthemeNeedsRestart.message=S'instal·larà %S després que reinicieu.
+lwthemeNeedsRestart.button=Reinicia ara
+lwthemeNeedsRestart.accesskey=R
+
 popupWarning=El %S ha evitat que aquest lloc obrís una finestra emergent.
 popupWarningMultiple=El %S ha evitat que aquest lloc obrís %S finestres emergents.
 popupWarningButton=Opcions
 popupWarningButton.accesskey=O
 popupWarningButtonUnix=Preferències
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
 popupAllow=Permet els emergents per a %S
 popupBlock=Bloca els emergents per a %S
@@ -167,16 +173,19 @@ offlineApps.never=Per a aquest lloc, mai
 offlineApps.neverAccessKey=e
 offlineApps.notNow=Ara no
 offlineApps.notNowAccessKey=n
 
 offlineApps.usage=Aquest lloc web (%S) emmagatzema ara més de %SMB de dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
 offlineApps.manageUsage=Mostra la configuració
 offlineApps.manageUsageAccessKey=s
 
+# LOCALIZATION NOTE (indexedDB.usage): %1$S is the website host name
+# %2$S a number of megabytes.
+indexedDB.usage=Aquest lloc web (%1$S) prova d'emmagatzemar més de %2$S MB de dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
 
 # Identity information
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
 identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a aquest lloc web
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 identity.encrypted=La vostra connexió a aquest lloc web està xifrada per a evitar que ningú la pugui interceptar.
 identity.unencrypted=La vostra connexió a aquest lloc web no està xifrada.
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -91,16 +91,20 @@
 <!ENTITY permBlock       "Bloca">
 <!ENTITY permissionsFor    "Permisos per:">
 <!ENTITY permImage       "Carregar imatges">
 <!ENTITY permPopup       "Obrir finestres emergents">
 <!ENTITY permCookie      "Definir galetes">
 <!ENTITY permInstall      "Instaŀlar extensions o temes">
 <!ENTITY permGeo        "Compartir la ubicació">
 
+<!ENTITY permIndexedDB       "Mantingues l'emmagatzemament fora de línia">
+<!ENTITY permClearStorage      "Neteja l'emmagatzemament">
+<!ENTITY permClearStorage.accesskey "j">
+
 <!ENTITY securityTab      "Seguretat">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "S">
 <!ENTITY securityHeader    "Informació de seguretat de la pàgina">
 <!ENTITY securityView.certView "Visualitza el certificat">
 <!ENTITY securityView.accesskey "V">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Desconegut">
 
 
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -79,8 +79,14 @@ generalSiteIdentity=Aquest lloc web pert
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de pertinença.
 securityOneVisit=Sí, una vegada
 securityNVisits=Sí, %S vegades
 
+# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
+# database
+#  e.g. indexedDBUsage : "50.23 MB"
+#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
+#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
+indexedDBUsage=Aquest lloc web fa servir %1$S %2$S
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -10,35 +10,32 @@
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
 <!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
-<!ENTITY changePassphrase.label    "Canvia la frase secreta">
+<!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
 <!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
 <!ENTITY differentAccount.label    "Utilitza un compte diferent">
 
 <!-- Sync Settings -->
 <!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Sincronització del navegador">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
-<!ENTITY syncModeSwitchDesc.label   "El &brandShortName;: ">
-<!ENTITY syncModeSwitchDesc.accesskey "l">
-<!ENTITY syncEverything.label     "ho sincronitzarà tot">
-<!ENTITY customSync.label       "utilitzarà els meus paràmetres personalitzats">
-<!ENTITY syncEverythingDescription.label "Se sincronitzaran les vostres adreces d'interès, historial, contrasenyes, preferències i pestanyes.">
-<!ENTITY syncItem.bookmarks.label   "Sincronitza les adreces d'interès">
-<!ENTITY syncItem.bookmarks.accesskey "d">
-<!ENTITY syncItem.tabs.label     "Sincronitza les pestanyes">
-<!ENTITY syncItem.tabs.accesskey   "t">
-<!ENTITY syncItem.history.label    "Sincronitza l'historial">
-<!ENTITY syncItem.history.accesskey  "r">
-<!ENTITY syncItem.passwords.label   "Sincronitza les contrasenyes">
-<!ENTITY syncItem.passwords.accesskey "c">
-<!ENTITY syncItem.prefs.label     "Sincronitza les preferències">
-<!ENTITY syncItem.prefs.accesskey   "S">
+
+<!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza les meves">
+<!ENTITY engine.bookmarks.label   "adreces d'interès">
+<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
+<!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
+<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
+<!ENTITY engine.history.label    "Historial">
+<!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
+<!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
+<!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
+<!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
+<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Termes del servei">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Política de privadesa">
--- a/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
@@ -3,37 +3,35 @@ change.password.title = Canvia la contra
 change.password.acceptButton = Canvia la contrasenya
 change.password.status.active = S'està canviant la contrasenya…
 change.password.status.success = S'ha canviat la contrasenya.
 change.password.status.error = S'ha produït un error en canviar la contrasenya.
 
 change.password.introText = La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters. No pot ser la mateixa que el nom d'usuari ni la frase secreta.
 change.password.warningText = Nota: cap dels vostres altres dispositius podrà connectar-se al vostre compte un cop hàgiu canviat aquesta contrasenya.
 
-change.passphrase.title = Canvia la frase secreta
-change.passphrase.acceptButton = Canvia la frase secreta
-change.passphrase.label = S'està canviant la frase secreta i penjant les dades locals. Espereu…
-change.passphrase.error = S'ha produït un error en canviar la frase secreta
-change.passphrase.success = La frase secreta s'ha canviat amb èxit
+change.synckey.title = Canvieu la vostra clau de sincronització
+change.synckey.acceptButton = Canvia la clau de sincronització
+change.synckey.label = S'està canviant la clau de sincronització i pujant les dades locals. Espereu…
+change.synckey.error = S'ha produït un error en canviar la frase secreta
+change.synckey.success = La frase secreta s'ha canviat amb èxit
 
-# LOCALIZATION NOTE (change.passphrase.introText) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
-change.passphrase.introText = La frase secreta ha de tenir com a mínim 12 caràcters. El Sync utilitza aquesta frase en part per xifrar les vostres dades.
-# LOCALIZATION NOTE (change.passphrase.introText2) "Firefox Sync" should match syncBrand.fullName.label from syncBrand.dtd
-change.passphrase.introText2 = Podeu anotar-vos això perquè mai s'envia per Internet i el Sync no en fa còpies de seguretat ni ho sincronitza per la vostra seguretat.
-# LOCALIZATION NOTE (change.passphrase.warningText) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
-change.passphrase.warningText = Nota: s'esborraran totes les dades emmagatzemades al servidor del Sync i es penjaran noves dades assegurades amb aquesta frase. Cap dels vostres altres dispositius se sincronitzarà fins que hi introduïu la frase secreta.
+change.synckey.introText = Al Firefox li importa la vostra privadesa
+change.synckey.introText2 = Per tal d'assegurar la vostra completa privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. No es pujarà la clau per desxifrar les vostres dades.
+# LOCALIZATION NOTE (change.synckey.warningText) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
+change.synckey.warningText = Nota: Si ho canvieu, s'esborrarant totes les dades emmagatzemades al vostre servidor de sincronització i es pujaran dades noves amb la protecció d'aquesta frase. No se sincronitzaran els vostres altres dispositius fins que no se'ls hi introdueixi la nova clau de sincronització.
+
+new.synckey.label = La vostra clau de sincronització
 
 # LOCALIZATION NOTE (new.password.title): This (and associated new.password/passphrase) are used on a second computer when it detects that your password or passphrase has been changed on a different device.
 
 new.password.label = Introduïu la nova contrasenya
 new.password.confirm = Confirmeu la nova contrasenya
 
 new.password.title      = Actualitza la contrasenya
 new.password.introText    = El servidor ha rebutjat la contrasenya. Actualitzeu-la.
 new.password.acceptButton   = Actualitza la contrasenya
 new.password.status.incorrect = La contrasenya és incorrecta. Torneu-ho a provar.
 
-new.passphrase.title     = Actualitza la frase secreta
-new.passphrase.introText    = La frase secreta ha canviat. Introduïu-hi la nova
-new.passphrase.label      = Frase secreta nova
-new.passphrase.confirm     = Confirmeu la frase secreta
-new.passphrase.acceptButton   = Actualitza la frase secreta
-new.passphrase.status.incorrect = La frase secreta és incorrecta. Torneu-ho a provar.
+new.synckey.title     = Actualitza la clau de sincronització
+new.synckey.introText    = La vostra clau de sincronització ha canviat. Introduïu-hi la nova.
+new.synckey.acceptButton   = Actualitza la clau de sincronització
+new.synckey.status.incorrect = La clau de sincronització és incorrecta. Torneu-ho a provar.
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
@@ -1,16 +1,32 @@
-cancelSetup.label      = Cancel·la la configuració 
-errorCreatingAccount.title = Error en crear el compte
+button.syncOptions.label    = Opcions de sincronització
+button.syncOptionsDone.label  = Fet
+button.syncOptionsCancel.label = Cancel·la
 
 invalidEmail.label     = L'adreça electrònica no és vàlida
 serverInvalid.label     = Introduïu un URL de servidor vàlid
 usernameNotAvailable.label = Ja és en ús
 
-# LOCALIZATION NOTE (additionalClients.label, bookmarkCount.label, historyCount.label, passwordCount.label).
-# We'll fix the lack of PluralForms in bug 583661.
-additionalClients.label   = i %S dispositius addicionals
-bookmarkCount.label     = %S adreces d'interès
-historyCount.label     = %S dies d'historial
-passwordCount.label     = %S contrasenyes
+verifying.label = S'està verificant…
+
+# LOCALIZATION NOTE (additionalClientCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+additionalClientCount.label   = i %S dispositiu addicional;i %S dispositius addicionals
+bookmarksCount.label     = %S adreça d'interès;%S adreces d'interès
+historyDaysCount.label     = %S dia d'historial;%S dies d'historial
+passwordsCount.label     = %S contrasenya;%S contrasenyes
+
+email.synckey.subject    = La vostra clau de sincronització del Firefox
+email.synckey.body     = Enhorabona per registrar-vos al Firefox Sync! La vostra clau secreta del Firefox Sync és %S. No la perdeu ni la compartiu amb ningú més.
+save.synckey.title = Desa la clau de sincronització
+
+newAccount.action.label = S'ha configurat el Firefox Sync automàticament perquè sincronitzi totes les dades del navegador.
+newAccount.change.label = Podeu triar què voleu sincronitzar exactament seleccionant les opcions de sincronització a continuació.
+resetClient.change.label = El Firefox Sync fusionarà totes les dades del navegador d'aquest ordinador en el vostre compte Sync.
+wipeClient.change.label = El Firefox Sync reemplaçarà totes les dades del navegador d'aquest ordinador amb les del vostre compte Sync.
+wipeRemote.change.label = El Firefox Sync reemplaçarà totes les dades del navegador del vostre compte Sync amb les dades d'aquest ordinador.
+existingAccount.change.label = Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions del Sync a continuació.
 
 # Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
-# /services/sync */
+# /services/sync
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+tabview.groupItem.newTabButton=Pestanya nova
+tabview.groupItem.defaultName=Anomeneu aquest grup de pestanyes…
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -1,26 +1,35 @@
 error.login.reason.network  = No s'ha pogut connectar amb el servidor
 error.login.reason.passphrase = La frase secreta és incorrecta
 error.login.reason.password  = Nom d'usuari o contrasenya incorrectes
 error.login.reason.no_password= No hi ha cap contrasenya desada per utilitzar
+error.login.reason.no_synckey = No hi ha cap clau de sincronització desada per utilitzar
+# the following one is deprecate
 error.login.reason.no_passphrase= No hi ha cap frase secreta desada per utilitzar
 error.login.reason.server   = El servidor no està ben configurat
 
 error.sync.failed_partial   = Un o més tipus de dades no s'han pogut sincronitzar
 
 invalid-captcha = Les paraules no són correctes. Torneu-ho a provar.
 weak-password  = Utilitzeu una contrasenya més complexa
 
 # this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
 error.reason.unknown     = Error desconegut
 
+change.synckey.sameAsSyncKey  = La clau de sincronització nova no pot ser la mateixa que la vostra clau de sincronització actual
+change.synckey.sameAsPassword  = La clau de sincronització no pot ser la mateixa que la vostra contrasenya
+change.synckey.sameAsUsername  = La clau de sincronització no pot ser la mateixa que el vostre nom d'usuari
+change.synckey.tooShort     = La clau de sincronització que heu introduït és massa curta
+
 change.passphrase.ppSameAsPassphrase = La frase secreta no pot coincidir amb l'actual
 change.passphrase.ppSameAsPassword  = La frase secreta no pot coincidir amb la contrasenya
 change.passphrase.ppSameAsUsername  = La frase secreta no pot coincidir amb el nom d'usuari
 change.passphrase.mismatch      = Les frases que heu introduït no coincideixen
 change.passphrase.tooShort      = La frase secreta que heu introduït és massa curta
 
+change.password.pwSameAsSyncKey   = La contrasenya no pot coincidir amb la vostra clau de sincronització
+# the following one is deprecated
 change.password.pwSameAsPassphrase  = La contrasenya no pot coincidir amb la frase secreta
 change.password.pwSameAsPassword   = La contrasenya no pot coincidir amb la contrasenya actual
 change.password.pwSameAsUsername   = La contrasenya no pot coincidir amb el nom d'usuari
 change.password.mismatch       = Les contrasenyes que heu introduït no coincideixen
 change.password.tooShort       = La contrasenya que heu introduït és massa curta
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -1,14 +1,16 @@
 # LOCALIZATION NOTE In the following string, "Direct2D" is a proper noun and should not be translated.
 # Feel free to leave english strings if there are no good translations, these are only used in about:support
 
 # LOCALIZATION NOTE: This can be localized with a more generic term, like
-# "graphics acceleration."
-acceleratedLayersEnabled = S'ha habilitat les capes accelerades GPU
+# "Graphics-accelerated Windows". It describes a number of windows, e.g.:
+# "GPU Accelerated Windows: 2/2 (Direct3D 9)"
+# "GPU Accelerated Windows: 0/2"
+acceleratedWindows = Finestres accelerades amb GPU
 
 direct2DEnabled = S'ha habilitat el Direct2D
 directWriteEnabled = S'ha habilitat el DirectWrite
 adapterDescription = Descripció de l'adaptador
 adapterVendorID = ID del proveïdor
 adapterDeviceID = ID del dispositiu
 adapterDrivers = Controladors de l'adaptador
 adapterRAM = RAM de l'adaptador
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -50,16 +50,22 @@ jsPropertyTitle=Inspector d'objectes
 # Example: The user executed `window.document` in the WebConsole. The `document`
 # object is written to the output. If the user clicks on the `document` output
 # in the console, a PropertyPanel will show up. The title of the PropertyPanel
 # is set to `Inspect: window.document` because the clicked `document` object was
 # evaluated based on the `window.document` string.
 jsPropertyInspectTitle=Inspecciona: %S
 copyCmd.label=Copia
 copyCmd.accesskey=C
+selectAllCmd.label=Selecciona-ho tot
+selectAllCmd.accesskey=a
+# LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
+# %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
+timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
+
 helperFuncUnsupportedTypeError=No es pot cridar al pprint en aquest tipus d'objecte.
 # LOCALIZATION NOTE (networkUrlWithStatus):
 #
 # When the HTTP request is started only the URL of the request is printed to the
 # WebConsole. As the response status of the HTTP request arrives, the URL string
 # is replaced by this string (the response status can look like `HTTP/1.1 200 OK`).
 # The bracket is not closed to mark that this request is not done by now. As the
 # request is finished (the HTTP connection is closed) this string is replaced
@@ -87,8 +93,9 @@ NetworkPanel.durationMS=%Sms
 # This string is used to show the duration between the response header and the
 # response body event. It also shows the size of the received or cached image.
 #
 # The first %S is replace by the width of the inspected image.
 # The second %S is replaced by the height of the inspected image.
 # The third %S is replaced by the duration between the response header and the
 # response body event.
 NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
+ConsoleAPIDisabled=L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -45,16 +45,18 @@
 <!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.label  "Comprova si hi ha actualitzacions automàticament">
 <!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.accesskey "C">
 <!ENTITY updates.updating.label        "S'estan actualitzant els complements">
 <!ENTITY updates.installed.label       "S'han actualitzat els vostres complements.">
 <!ENTITY updates.downloaded.label       "S'han baixat les actualitzacions dels vostres complements">
 <!ENTITY updates.restart.label        "Reinicia ara per a completar la instal·lació">
 <!ENTITY updates.noneFound.label       "No s'ha trobat cap actualització">
 <!ENTITY updates.manualUpdatesFound.label   "Visualitza les actualitzacions disponibles">
+<!ENTITY updates.updateSelected.label     "Instal·la les actualitzacions">
+<!ENTITY updates.updateSelected.tooltip    "Instal·la les actualitzacions disponibles en aquesta llista">
 
 <!-- addon actions -->
 <!ENTITY cmd.showDetails.label        "Mostra més informació">
 <!ENTITY cmd.showDetails.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.findUpdates.label        "Cerca actualitzacions">
 <!ENTITY cmd.findUpdates.accesskey      "C">
 <!ENTITY cmd.preferencesWin.label       "Opcions">
 <!ENTITY cmd.preferencesWin.accesskey     "O">
@@ -112,17 +114,17 @@
 <!ENTITY detail.showPreferencesWin.label     "Opcions">
 <!ENTITY detail.showPreferencesWin.accesskey   "O">
 <!ENTITY detail.showPreferencesWin.tooltip    "Canvia les opcions del complement">
 <!ENTITY detail.showPreferencesUnix.label     "Preferències">
 <!ENTITY detail.showPreferencesUnix.accesskey   "P">
 <!ENTITY detail.showPreferencesUnix.tooltip    "Canvia les preferències del complement">
 
 <!-- ratings -->
-<!ENTITY rating.label             "Puntuació:">
+<!ENTITY rating2.label             "Puntuació">
 
 <!-- download/install progress -->
 <!ENTITY progress.pause.tooltip        "Pausa">
 <!ENTITY progress.cancel.tooltip       "Cancel·la">
 
 <!-- list sorting -->
 <!ENTITY sort.name.label           "Nom">
 <!ENTITY sort.name.tooltip          "Ordena per nom">
@@ -147,14 +149,16 @@
 <!ENTITY addon.undoAction.tooltip       "Desfés l'acció">
 <!ENTITY addon.undoRemove.label        "Desfés">
 <!ENTITY addon.undoRemove.tooltip       "Mantingues el complement desinstal·lat">
 <!ENTITY addon.restartNow.label        "Reinicia ara">
 <!ENTITY addon.install.label         "Instal·la">
 <!ENTITY addon.install.tooltip        "Instal·la el complement">
 <!ENTITY addon.updateNow.label        "Actualitza'l ara">
 <!ENTITY addon.updateNow.tooltip       "Instal·la l'actualització del complement">
+<!ENTITY addon.includeUpdate.label      "Inclou en l'actualització">
+<!ENTITY addon.updateAvailable.label     "Hi ha una actualització disponible">
 <!ENTITY addon.checkingForUpdates.label    "S'està comprovant si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY addon.releaseNotes.label       "Notes de la versió:">
 <!ENTITY addon.loadingReleaseNotes.label   "S'està carregant…">
 <!ENTITY addon.errorLoadingReleaseNotes.label "Ho sentim, però s'ha produït un error mentre en carregar les notes de la versió.">
 
 <!ENTITY addon.createdBy.label        "Per">