update rest of toolkit
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 23 Sep 2008 01:13:34 +0200
changeset 8 57ba45ed32d25b256275adcc17413c095bfd942c
parent 7 00f2e0d59664503de5916d0147b7a9fd99443c10
child 9 500e93b4d931fb49ca3e19b5bff2b6a8dea29dee
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update rest of toolkit
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
toolkit/chrome/search/search.properties
toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
toolkit/installer/windows/install.it
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -35,15 +35,16 @@ file names and tall enough to hint that 
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandKey "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandKey "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label "Neteja la llista">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip "Elimina les baixades acabades, canceŀlades o que han fallat de la llista.">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey "a">
 <!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
+<!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
 
 <!ENTITY closeWhenDone.label "Tanca quan les baixades acabin">
 <!ENTITY closeWhenDone.tooltip "Tanca la finestra de baixades quan tots els fitxers s'hagin baixat">
 
 <!ENTITY showFolder.label "Mostra la carpeta">
 
 <!ENTITY searchBox.label         "Cerca…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -97,17 +97,17 @@ xpinstallDisabledMsgLocked=El vostre administrador de sistemes ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
 xpinstallDisabledMsg=La instaŀlació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
 # LOCALIZATION NOTE: Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 newAddonsNotificationMsg2=S'ha instaŀlat %S complement nou;S'han instaŀlat %S complements nous.
 disabledCompatMsg=S'ha inhabilitat la comprovació de compatibilitat dels complements. Podeu tenir complements incompatibles.
 disabledUpdateSecurityMsg=La comprovació de seguretat de les actualitzacions dels complements està inhabilitada. Podríeu córrer riscos durant les actualitzacions.
 safeModeMsg=Tots els complements s'han inhabilitat pel mode segur.
 noUpdatesMsg=No s'han trobat actualitzacions.
-offlineUpdateMsg=%S es troba actualment en mode fora de línia i no pot actualitzar complements. Feu clic a Posa en línia i torneu-ho a provar.
+offlineUpdateMsg2=%S es troba actualment en mode fora de línia i no pot actualitzar complements. Feu clic a Posa en línia i torneu-ho a provar.
 offlineSearchMsg=%S es troba actualment en mode fora de línia i no pot cercar complements. Feu clic a Posa en línia i torneu-ho a provar.
 enableButtonLabel=Habilita
 enableButtonAccesskey=b
 goOnlineButtonLabel=Posa en línia
 goOnlineButtonAccesskey=P
 newUpdateWindowTitle=Actualitzacions dels complements del %S
 newUpdatesAvailableMsg=Hi ha noves actualitzacions disponibles per als vostres complements.
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -5,17 +5,18 @@
 
 <!ENTITY checking.title         "S'està comprovant si hi ha actualitzacions">
 <!ENTITY checking.label         "El &brandShortName; està comprovant si hi ha actualitzacions…">
 
 <!ENTITY cancel.label          "Canceŀla">
 <!ENTITY cancel.accesskey        "C">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
-<!ENTITY noupdatesfound.intro      "No hi ha cap actualització nova disponible. El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha noves actualitzacions.">
+<!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha noves actualitzacions.">
+<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. Torneu-ho a provar més endavant o habiliteu la comprovació d'actualitzacions automàtica del &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY incompatibleChecking.label   "S'està comprovant si l'actualització pot causar problemes amb les vostres extensions i/o temes…">
 <!ENTITY clickHere.label         "Feu clic ací per a més informació general quant a aquesta actualització">
 
 <!ENTITY incompatible.warning      "Aquesta actualització provocarà que algunes de les vostres extensions i/o temes 
                      deixin de funcionar fins que no s'actualitzin.">
 <!ENTITY listIncompatible.label     "Mostra la llista">
 <!ENTITY listIncompatible.accesskey   "l">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -56,25 +56,28 @@ resumePausedAfterCloseMessage=Heu aturat la baixada d'aquesta actualització. Voleu que el %S baixi l'actualització en segon pla mentre continueu navegant?
 updateReadyToInstallHeader=%S està preparada per a instaŀlar-se.
 
 checker_error-200=AUS: El fitxer XML d'actualització està malmès (200)
 checker_error-403=AUS: Accés denegat (403)
 checker_error-404=AUS: No s'ha trobat el fitxer XML d'actualització (404)
 checker_error-500=AUS: Error de servidor intern (500)
 checker_error-2152398878=AUS: No s'ha trobat el servidor d'actualització (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
 checker_error-2152398890=No s'ha trobat el servidor intermediari (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
+# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
+checker_error-2152398918=La xarxa està fora de línia (Poseu-vos en línia)
 checker_error-2152398861=AUS: S'ha rebutjat la connexió
 checker_error-2152398920=S'ha rebutjat la connexió del servidor intermediari (Contacteu amb el vostre administrador)
 checker_error-2152398862=AUS: El temps d'espera de la connexió s'ha esgotat
 checker_error-2152398864=La xarxa és fora de línia (Aneu en línia)
 checker_error-2152398849=Ha fallat (Motiu desconegut)
 checker_error-2152398868=AUS: No s'ha rebut cap dada (Si us plau, torneu-ho a provar)
 checker_error-2152398919=AUS: La transferència de dades s'ha interromput (Si us plau, torneu-ho a provar)
 checker_error-2152398867=AUS: No es permet aquest port (Contacteu amb el vostre administrador)
 checker_error-verification_failed=No s'ha pogut verificar la integritat de l'actualització (Contacteu amb el vostre administrador)
+checker_error-2153390069=El certificat del servidor ha vençut (Ajusteu el rellotge del vostre sistema per a corregir la data i l'hora si és incorrecta, o contacteu amb el vostre administrador)
 
 installSuccess=L'actualització s'ha instaŀlat amb èxit
 patchApplyFailure=L'actualització no s'ha pogut instaŀlar (Ha fallat l'aplicació del pedaç)
 installPending=No s'ha instaŀlat encara
 
 updaterIOErrorTitle=Les actualitzacions de programari han fallat
 updaterIOErrorMsg=No s'han pogut instaŀlar l'actualització. Si us plau, assegureu-vos que no hi ha més còpies del %S executant-se en el vostre ordinador. Llavors, reiniciu el %S i torneu-ho a provar.
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- extracted from institems.xul -->
 
 <!ENTITY dialog.title "Instaŀlació de programari">
 <!ENTITY dialog.style      "width: 50em">
-<!ENTITY warningMain.label "Hauríeu d'instaŀlar complements només d'autors en qui confieu.">
+<!ENTITY warningPrimary.label "Hauríeu d'instaŀlar complements només d'autors en qui confieu.">
 <!ENTITY warningSecondary.label "El programari maligne pot malmetre el vostre ordinador o violar la vostra privadesa.">
 
 <!ENTITY from.label "des de:">
 
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
@@ -49,15 +49,13 @@
 <!ENTITY treehead.password.label "Contrasenya">
 <!ENTITY remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY   remove.accesskey        "r">
 <!ENTITY removeall.label "Suprimeix-ho tot">
 <!ENTITY   removeall.accesskey       "o">
 
 <!ENTITY   filter.label          "Cerca:">
 <!ENTITY   filter.accesskey        "r">
-<!ENTITY   clear.label           "Neteja">
-<!ENTITY   clear.accesskey         "N">
 
 <!ENTITY   windowClose.key         "w">
 <!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
 <!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/search/search.properties
@@ -0,0 +1,16 @@
+addEngineConfirmTitle=Addició d'un motor de cerca
+addEngineConfirmation=Voleu afegir «%S» a la llista de motors disponibles a la barra de cerca?\n\nDe: %S
+addEngineUseNowText=Comença a &utilitzar-lo a partir d'ara
+addEngineAddButtonLabel=Afegeix
+
+error_loading_engine_title=Download Error
+# LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
+error_loading_engine_msg2=El %S no ha pogut baixar el connector de cerca de:\n%S
+error_duplicate_engine_msg=El %S no ha pogut instaŀlar el motor de cerca de «%S» perquè ja n'existeix un amb el mateix nom.
+
+error_invalid_engine_title=Install Error
+# LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
+error_invalid_engine_msg=Aquest motor de cerca no funciona amb el %S i no podrà instaŀlar-se.
+
+suggestion_label=Suggeriments
+
--- a/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
+++ b/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
@@ -1,10 +1,15 @@
 # This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
+# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
+# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
+# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
+# use the untranslated English word "yes" as value
+isRTL=
 CrashReporterTitle=Generador d'informes de fallades
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name. (i.e. "Mozilla")
 CrashReporterVendorTitle=Generador d'informes de fallades del %s
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
 CrashReporterErrorText=L'aplicació s'ha trobat amb un problema i ha fallat.\n\nMalauradament el generador d'informes de fallades no pot trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information. These two substitutions can not be reordered!
 CrashReporterProductErrorText2=El %s s'ha trobat amb un problema i ha fallat.\n\nMalauradament el generador d'informes de fallades no pot trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
 CrashReporterSorry=Ho sentim
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/installer/windows/install.it
+++ /dev/null
@@ -1,148 +0,0 @@
-[General]
-FONTNAME=MS Sans Serif
-FONTSIZE=8
-CHARSET=0
-;Here is a partial list CHAR_SETS
-; ANSI_CHARSET = 0
-; DEFAULT_CHARSET = 1
-; SYMBOL_CHARSET = 2
-; SHIFTJIS_CHARSET = 128
-; GB2312_CHARSET = 134
-; HANGEUL_CHARSET = 129
-; CHINESEBIG5_CHARSET = 136
-; OEM_CHARSET 255
-
-WELCOMETITLEFONTNAME=Trebuchet MS Bold
-WELCOMETITLEFONTSIZE=14
-;The title text "Welcome to Mozilla Thunderbird" is too large to fit on the screen with a 14 pt
-;font. For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped because it is too big.
-WELCOMETITLEFONTSIZE_THUNDERBIRD=12
-WELCOMETITLEFONTWEIGHT=700
-;Here is a partial list font weight
-; FW_NORMAL = 400
-; FW_BOLD = 700
-
-
-OK_=&D'acord
-OK=D'acord
-CANCEL=Cancella
-CANCEL_=&Cancella
-NEXT_=&Endavant >
-BACK_=< En&darrere
-IGNORE_=&Ignora
-PROXY_MESSAGE=Per a configurar un servidor intermediari per a aquesta baixada, feu un clic al bot Connexi
-PROXY_BUTTON=&Connexi
-PROXYSETTINGS=Parmatres del servidor intermediari:
-PROXYSETTINGS_=Servidor &intermediari
-SERVER=Servidor:
-PORT=Port:
-USERID=Nom d'usuari:
-PASSWORD=Contrasenya:
-SELECTDIRECTORY=Seleccioneu un directori
-DIRECTORIES_=&Directoris:
-DRIVES_=Di&scs:
-STATUS=Restant:
-FILE=Fitxer:
-URL=URL:
-TO=Al cam:
-ACCEPT_=&Accepta
-DECLINE_=Re&butja
-PROGRAMFOLDER_=Carpeta del &programa:
-EXISTINGFOLDERS_=Carpetes e&xistents:
-SETUPMESSAGE=La installaci ha finalitzat la cpia de fitxers al vostre ordinador. Abans que pogueu utilitzar el $ProductNameInternal$, haureu de reiniciar el vostre ordinador. Trieu una de les segents opcions i feu un clic a D'acord per a finalitzar la installaci.
-RESTART=Reinicia
-YESRESTART=S, vull reiniciar el meu ordinador ara.
-NORESTART=No, ja reiniciar el meu ordinador ms tard.
-ADDITIONALCOMPONENTS_=Components &addicionals:
-DESCRIPTION=Descripci
-TOTALDOWNLOADSIZE=Mida total de la baixada:
-SPACEAVAILABLE=Espai disponible:
-COMPONENTS_=C&omponents:
-BROWSEINFO=Trieu una carpeta per a installar-hi el $ProductName$:
-DESTINATIONDIRECTORY=Directori d'installaci
-BROWSE_=Na&vega
-DOWNLOADSIZE=Mida de la baixada: %u kB
-CURRENTSETTINGS=Parmetres actuals:
-INSTALLFOLDER= a la segent ubicaci:
-ADDTLCOMPWRAPPER=- %s
-PRIMCOMPOTHERS=%s i:
-PRIMCOMPNOOTHERS=%s
-INSTALL_=&Installa
-DELETE_=&Suprimeix
-CONTINUE_=&Continua
-SKIP_=&Evita
-README=Lle&geix-me
-PAUSE_=A&tura
-RESUME_=&Reprn
-CHECKED=Marcat
-UNCHECKED=Desmarcat
-
-EXTRACTING=S'est extraient
-
-
-[Messages]
-
-ERROR_DIALOG_CREATE=No s'ha pogut crear el dileg %s.
-ERROR_FAILED=Ha fallat %s. 
-ERROR_FILE_NOT_FOUND=No s'ha trobat el fitxer: %s
-ERROR_GET_SYSTEM_DIRECTORY_FAILED=Ha fallat GetSystemDirectory().
-ERROR_GET_WINDOWS_DIRECTORY_FAILED =Ha fallat GetWindowsDirectory().
-DLGQUITTITLE=Surt de la installaci
-DLGQUITMSG=La installaci no s'ha acabat. Si sortiu del programa ara, el $ProductName$ no s'installar. Podeu executar el programa d'installaci ms tard per a completar la installaci. Esteu segur que voleu cancellar la installaci?
-DLG_REBOOT_TITLE=S'estan reiniciant les finestres
-ERROR_GETPROCADDRESS=Ha fallat el GetProcAddress() de %s.
-ERROR_WRITEPRIVATEPROFILESTRING=El WritePrivateProfileString() ha fallat per al fitxer %s
-MSG_RETRIEVE_CONFIGINI=Si us plau, espereu mentre la installaci intenta recollir el Config.ini, necessari per a la installaci, des d'aquesta web
-ERROR_CREATE_TEMP_DIR=La installaci no ha pogut crear el directori temporal: %s
-DLGBROWSETITLE=Seleccioneu un directori
-ERROR_DETERMINING_DISK_SPACE=No s'ha pogut determinar l'espai disponible per al: %s
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_TITLE=Comprovaci de l'espai de disc
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_CRUTIAL_MSG=La installaci ha detectat que no hi ha espai de disc suficient per a continuar amb la installaci a %s per al cam: %s Es necessita: %s Disponible: %s Feu un clic a Torna a intentar si s'ha habilitat ms espai de disc, o feu un clic a Cancella per a cancellar la installaci.
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_MSG=La installaci ha detectat que no hi ha espai de disc suficient per a continuar amb la installaci a %s per al cam: %s Es necessita: %s Disponible: %s Feu un clic a D'acord per a anar enrere i triar un cam diferent de destinaci.
-ERROR_CREATE_DIRECTORY=No s'ha pogut crear la carpeta: %s Assegureu-vos que teniu permisos per a crear aquesta carpeta.
-ERROR_MESSAGE_TITLE=Error d'installaci del $ProductNameInternal$
-STR_FILE_NUMBER=Compte de fitxers:
-STR_FILENAME=Nom del fitxer:
-MSG_SMARTUPDATE_START=S'est preparant per a installar, si us plau, espereu
-MSG_CONFIGURING=S'est configurant %s, si us plau, espereu
-ERROR_XPI_INSTALL=S'ha produt un error durant la installaci
-ERROR_SETUP_REQUIREMENT=El $ProductName$ noms pot executar-se en Windows 95 o superior! S'est sortint de la installaci
-DLG_EXTRACTING_TITLE=Progrs de la installaci
-STR_PROCESSINGFILE=S'est preparant el fitxer: %s
-STR_INSTALLING=Ara s'est installant %s
-STR_COPYINGFILE=S'est copiant el fitxer: %s
-MB_WARNING_STR=Avs
-MB_MESSAGE_STR=Misatge
-MB_ATTENTION_STR=Atenci
-MSG_CREATE_DIRECTORY=El segent directori no extisteix: %s Voleu crear-lo?
-STR_CREATE_DIRECTORY=Voleu crear el directori?
-ERROR_PROGRAM_FOLDER_NAME=S'ha introdut una carpeta de programa que no s vlida.
-CB_DEFAULT=Per defecte
-ERROR_DESTINATION_PATH=S'ha introdut un cam que no s vlid.
-STR_SETUP_TYPE=Tipus d'installaci:
-STR_SELECTED_COMPONENTS=Components seleccionats:
-STR_DESTINATION_DIRECTORY=Directori de destinaci:
-STR_PROGRAM_FOLDER=Carpeta del programa:
-STR_DELETING_DESTINATION_DIR=S'est suprimint el directori de destinaci per a poder actualitzar el Mozilla Firefox, si us plau, espereu
-STR_SETUP=Installaci
-STR_DOWNLOAD_SITE=Lloc de baixada:
-STR_SAVE_INSTALLER_FILES=Desa les baixades i els fitxers d'installaci a:
-MSG_INIT_SETUP=S'est inicialitzant la installaci, si us plau, espereu
-STR_MESSAGEBOX_TITLE=Installaci %s
-ERROR_GETVERSION=Ha fallat el GetVersionEx()!
-DLG_USAGE_TITLE=s
-
-STATUS_EXTRACTING=S'est extraient %s
-STATUS_LAUNCHING_SETUP=S'est executant la installaci
-ERROR_FILE_WRITE=No s'ha pogut escriure el fitxer %s
-TITLE=Installaci
-ERROR_OUT_OF_MEMORY=Sense memria!
-
-ERROR_DLL_LOAD=No s'ha pogut carregar %s
-ERROR_STRING_LOAD=No s'ha pogut carregar la cadena de recurs amb ID %d
-ERROR_STRING_NULL=S'ha trobut un punter nul.
-ERROR_GLOBALALLOC=Error d'assignaci de memria.
-MSG_FORCE_QUIT_PROCESS=La installaci ha detectat que %s (%s) encara est executant-se. Feu un clic a D'acord per a finalitzar %s i procedir amb la installaci. O b, utilitzeu el Gestor de tasques del Windows i finalitzar %s, llavors feu un clic a D'acord per a continuar amb la installaci.
-MSG_FORCE_QUIT_PROCESS_FAILED=El programa d'installaci finalitzar. No s'ha pogut continuar perqu %s (%s) est executant-se. Intenteu finalitzar %s manualment amb el Gestor de tasques del Windows, i llavors torneu a executar la installaci.
-ERROR_PATH_WITHIN_WINDIR=El $ProductName$ no pot installar-se en una carpeta dins del directori de Windows. Si us plau, trieu un directori diferent.
-