more SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 13 Dec 2008 17:54:28 +0100
changeset 78 4df6bf300c8162aaa03a68fbea66995358f48a84
parent 77 5788e5e0b848ba941e208506a426dfbdba7b97ac
child 79 8356277cd2c6a708526574572dbccf7cf1bc052f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more SM
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-appearance.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -1,38 +1,39 @@
 <!ENTITY tab.cookiesonsystem.label "Galetes emmagatzemades">
 <!ENTITY tab.bannedservers.label "Llocs de galetes">
 <!ENTITY div.bannedservers.label "Gestiona els llocs que poden o no poden emmagatzemar galetes en el vostre ordinador.">
 <!ENTITY div.cookiesonsystem.label "Visualitza i suprimeix les galetes que s'emmagatzemen al vostre ordinador.">
 <!ENTITY treehead.cookiename.label "Nom de la galeta">
 <!ENTITY treehead.cookiedomain.label "Lloc">
-<!ENTITY treehead.cookiestatus.label "Estat">
 <!ENTITY treehead.cookieexpires.label "Expira">
 <!ENTITY treehead.infoselected.label "Informació de la galeta seleccionada">
 <!ENTITY button.removecookie.label "Suprimeix la galeta">
+<!ENTITY   button.removecookie.accesskey "r">
 <!ENTITY button.removeallcookies.label "Suprimeix totes les galetes">
+<!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
 <!ENTITY props.name.label "Nom:">
 <!ENTITY props.value.label "Contingut:">
 <!ENTITY props.domain.label "Servidor central:">
 <!ENTITY props.path.label "Camí:">
 <!ENTITY props.secure.label "Enviat per:">
 <!ENTITY props.expires.label "Expira:">
-<!ENTITY props.policy.label "Política:">
 
 <!ENTITY treehead.sitename.label "Lloc">
 <!ENTITY treehead.status.label "Estat">
 <!ENTITY windowtitle.label "Gestor de galetes">
+<!ENTITY   buttonaccept.label       "Tanca">
+<!ENTITY   buttonaccept.accesskey     "c">
 
 <!ENTITY blockSite.label "Bloca">
+<!ENTITY   blockSite.accesskey      "B">
 <!ENTITY allowSite.label "Permet">
+<!ENTITY   allowSite.accesskey      "P">
 <!ENTITY allowSiteSession.label "Sessió">
+<!ENTITY   allowSiteSession.accesskey   "S">
 <!ENTITY removepermission.label "Suprimeix el lloc">
+<!ENTITY   removepermission.accesskey   "r">
 <!ENTITY removeallpermissions.label "Suprimeix tots els llocs">
-<!ENTITY removeimage.label "Suprimeix el lloc">
-<!ENTITY removeallimages.label "Suprimeix tots els llocs">
+<!ENTITY   removeallpermissions.accesskey "e">
 
-<!ENTITY canSet.label "pot deixar galetes">
-<!ENTITY cannotSet.label "no pot deixar galetes">
-<!ENTITY canLoad.label "pot carregar imatges">
-<!ENTITY cannotLoad.label "no pot carregar imatges">
-
-<!ENTITY checkbox.label "No permet que els llocs que deixen galetes suprimides en deixin en un futur">
+<!ENTITY   futureCookies.label      "No permetis al llocs web que deixen galetes suprimides que en facin en un futur">
+<!ENTITY   futureCookies.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
@@ -35,42 +35,24 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 # note this section of the code may require some tinkering in other languages =(
 # format in dialog: site [can/cannot] set cookies
-can=el lloc pot deixar galetes
-cannot=el lloc no pot deixar galetes
-canSession=el lloc pot deixar galetes de sessió
-canImages=el lloc pot carregar imatges
-cannotImages=el lloc no pot carregar imatges
-canPopups=el lloc pot mostrar emergents
-cannotPopups=el lloc no pot mostrar emergents
+can=el lloc web pot deixar galetes
+cannot=el lloc web no pot deixar galetes
+canSession=el lloc web pot deixar galetes de sessió
 domain=Domini on s'aplica aquesta galeta:
 host=Servidor que deixa la galeta:
-imageTitle=Gestor d'imatges
-popupTitle=Gestor d'emergents
 hostColon=Servidor central:
 domainColon=Domini:
 forSecureOnly=Només connexions xifrades
 forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
 AtEndOfSession=al final de la sessió
-tabBannedImages=Llocs d'imatges
-tabBannedPopups=Llocs d'emergents
-textBannedImages=Llocs d'on es carreguen o no imatges.
-textBannedPopups=Llocs d'on es permet o no finestres emergents.
-accepted=acceptada
-downgraded=sessió
-flagged=assenyalada
-policyUnstated=cap política quant a l'emmagatzemament d'informació identificadora
-policyNoConsent=emmagatzema informació identificadora sense cap consentiment de l'usuari
-policyImplicitConsent=emmagatzema informació identificadora excepte si no ho vol l'usuari
-policyExplicitConsent=emmagatzema informació identificadora si així ho vol l'usuari
-policyNoIICollected=no emmagatzema informació identificadora
-close=Tanca
 deleteAllCookies=Esteu segur que voleu suprimir totes les galetes?
 deleteAllCookiesTitle=Suprimeix totes les galetes
+deleteAllCookiesYes=&Suprimeix
 deleteAllCookiesSites=Esteu segur que voleu suprimir tots els llocs de galetes?
-deleteAllImagesSites=Esteu segur que voleu suprimir tots els llocs d'imatges?
 deleteAllSitesTitle=Suprimeix tots els llocs
+deleteAllSitesYes=&Suprimeix
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
 <!ENTITY windowtitle.label       "Excepcions">
 <!ENTITY treehead.sitename.label    "Lloc">
 <!ENTITY treehead.status.label     "Estat">
 <!ENTITY remove.label          "Suprimeix el lloc">
 <!ENTITY remove.accesskey        "r">
 <!ENTITY removeall.label        "Suprimeix tots els llocs">
 <!ENTITY removeall.accesskey      "e">
 <!ENTITY address.label         "Adreça del lloc web:">
+<!ENTITY address.accesskey       "d">
 <!ENTITY block.label          "Bloca">
 <!ENTITY block.accesskey        "B">
 <!ENTITY session.label         "Permet per aquesta sessió">
 <!ENTITY session.accesskey       "s">
 <!ENTITY allow.label          "Permet">
 <!ENTITY allow.accesskey        "P">
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
@@ -26,22 +26,17 @@
 <!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.accesskey "U">
 <!ENTITY cookieImagesDefaultMsg.label "Les imatges d'aquest lloc es baixaran d'acord amb la configuració per defecte.">
 <!ENTITY cookieBlockImagesCmd.label "Bloca les imatges d'aquest lloc">
 <!ENTITY cookieBlockImagesCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY cookieBlockImagesMsg.label "Les imatges d'aquest lloc mai es baixaran.">
 
 <!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.label "Permet les finestres emergents d'aquest lloc">
 <!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY cookieAboutPopupBlocking.label "Quant al blocatge de finestres emergents">
-<!ENTITY cookieAboutPopupBlocking.accesskey "b">
 <!ENTITY cookieManagePopups.label "Gestiona les finestres emergents">
 <!ENTITY cookieManagePopups.accesskey "n">
 
-<!ENTITY cookieTutorialCmd.label "Comprensió de la privadesa">
-<!ENTITY cookieTutorialCmd.accesskey "p">
-
 <!ENTITY cookieCookieManager.label "Gestor de les galetes">
 <!ENTITY cookieCookieManager.accesskey "G">
 <!ENTITY cookieImageManager.label "Gestor d'imatges">
 <!ENTITY cookieImageManager.accesskey "m">
 <!ENTITY cookiePopupManager.label "Gestor de les finestres emergents">
 <!ENTITY cookiePopupManager.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-appearance.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-appearance.dtd
@@ -6,38 +6,24 @@
   Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should
 	 appear
 -->
 <!ENTITY onStartLegend.label "En iniciar el &brandShortName;, obre">
 <!--LOCALIZATION NOTE (navCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY navCheck.label "Navegador">
 <!ENTITY navCheck.accesskey "n">
 <!--LOCALIZATION NOTE (compCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY compCheck.label "Redactor">
-<!ENTITY compCheck.accesskey "c">
-<!ENTITY calCheck.label "Calendar">
-<!ENTITY calCheck.accesskey "a">
 <!ENTITY showToolsLegend.label "Mostra les barres d'eines com a">
 <!ENTITY picsNtextRadio.label "Imatges i text">
 <!ENTITY picsNtextRadio.accesskey "g">
 <!ENTITY picsOnlyRadio.label "Només imatges">
 <!ENTITY picsOnlyRadio.accesskey "o">
 <!ENTITY textonlyRadio.label "Només text">
 <!ENTITY textonlyRadio.accesskey "x">
 <!ENTITY showHideTooltips.label "Mostra els rètols indicadors de funció">
 <!ENTITY showHideTooltips.accesskey "t">
-<!ENTITY useSiteIcons.label "Mostra les icones del lloc web">
-<!ENTITY useSiteIcons.accesskey "i">
-<!ENTITY enableAutomaticImageResizing.label "Habilita la redimensió automàtica d'imatges">
-<!ENTITY enableAutomaticImageResizing.accesskey "H">
-<!ENTITY useSmoothScroll.label "Utilitza el desplaçament suau">
-<!ENTITY useSmoothScroll.accesskey "U">
 
-<!--LOCALIZATION NOTE (languageList.txt.label): Don't translate "&brandShortName;".
+<!ENTITY pref.locales.title           "Llengua de la interfície d'usuari">
+<!ENTITY selectLocale.label           "Seleccioneu la llengua que apareix en els quadres de diàleg, menús, barres d'eines, i etiquetes dels botons:">
+<!--LOCALIZATION NOTE (restartOnLangChange.label): Don't translate "&brandShortName;".
   Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should appear
 -->
-<!ENTITY languageList.txt.label "Trieu una llengua per al &brandShortName;. El paràmetre afecta a la llengua en què apareix el text dels quadres de diàleg, menús, barres d'eines i etiquetes dels botons. Caldrà reiniciar per tal que el canvi de llengua tingui efecte.">
-
-<!--LOCALIZATION NOTE (languageList.label): Don't translate "&brandShortName;".
-  Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should appear
--->
-<!ENTITY languageList.label "Trieu la llengua que preferiu per al &brandShortName;:">
-
+<!ENTITY restartOnLangChange.label       "Les preferències lingüístiques tindran efecte quan reinicieu el &brandShortName;.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
@@ -1,23 +1,11 @@
-<!-- extracted from content/pref-applications.xul -->
-
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Applications prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.applications.title    "Aplicacions ajudants">
-<!ENTITY pref.applications.caption   "Especifica com gestionar els fitxers segons cada tipus de fitxer">
-<!ENTITY fileTypes.label "Tipus de fitxer:">
-<!ENTITY aimLaunchSelect.label "Execució de l'AOL Instant Messenger">
-<!ENTITY newTypeButton.label "Nou tipus...">
-<!ENTITY newTypeButton.accesskey "N">
-<!ENTITY editButton.label "Edita...">
-<!ENTITY editButton.accesskey "E">
-<!ENTITY removeButton.label "Suprimeix">
-<!ENTITY removeButton.accesskey "i">
-<!ENTITY file "Detalls del tipus de fitxer">
-<!ENTITY exten "Extensió:">
-<!ENTITY mimeDesc "Descripció:">
-<!ENTITY handle             "Quan es trobi:">
-<!ENTITY handle.accesskey        "Q">
-<!ENTITY fileOpening.label "Obertura de fitxers">
-<!ENTITY plugins.label "Servei de cerca de connectors">
-<!ENTITY pluginFinder.label "Utilitza sempre el servei de cerca de connectors de Netscape ">
-<!ENTITY pluginFinder.accesskey     "a">
-<!ENTITY pluginFinderDesc.label "Si no s'ha activat aquesta opció, només s'utilitza els connectors de Netscape PFS quan la pàgina web no ha especificat la ubicació d'un connector que que el requereixi.">
+
+<!ENTITY typeColumn.label    "Tipus de contingut">
+<!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
+
+<!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
+<!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
+
+<!ENTITY filter.label      "Cerca:">
+<!ENTITY filter.accesskey    "c">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
@@ -1,21 +1,30 @@
-# foo
+#### Applications
 
-saveToDisk=Desa al disc
-useSystemDefault=Obre aquests fitxers amb l'aplicació per defecte
-useHelperApp=Obre aquests fitxers amb %S
-handleInternally=Gestionada internament
+fileEnding=Fitxer %S
+saveFile=Desa el fitxer
 
-chooseHandler=Escolliu l'aplicació d'ajuda
-programsFilter=Programes
+# LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
+useApp=Utilitza %S
+useDefault=Utilitza %S (per defecte)
 
-canHandleInternallyTitle=Atenció
-canHandleInternally=El %brand% pot gestionar aquest tipus internament. Per aquests tipus, només es cridarà a l'aplicació de l'ajudant si el servidor extern el necessita gestionar.
-canHandleInternallyContinue=&Procedir de qualsevol manera
+useOtherApp=Utilitza altres…
+fpTitleChooseApp=Seleccioneu l'aplicació ajudant
+manageApp=Detalls de l'aplicació…
+webFeed=Canal web
+videoPodcastFeed=Podcast de vídeo
+audioPodcastFeed=Podcast
+alwaysAsk=Demana-m'ho sempre
 
-handlerExists=Ja existeix una aplicació d'ajut per al tipus MIME '%mime%'. Voleu reemplaçar-la? 
-handlerExistsTitle=L'aplicació d'ajuda existeix
+# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
+# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
+# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
+usePluginIn=Utilitza %S (al %S)
 
-emptyMIMEType=Heu d'indicar un tipus MIME.
+# LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
+previewInApp=Previsualitza a %S
+addLiveBookmarksInApp=Afegeix l'adreça d'interès activa al %S
 
-removeHandlerTitle=Elimina el tipus de fitxer
-removeHandler=Si elimineu un tipus registrat, l'aplicació d'ajuda ja no podrà manejar automàticament els fitxers d'aquest tipus. %n%nEsteu segur que voleu eliminar aquest tipus de fitxer?
+# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
+# %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
+# %2$S = type (for example "application/pdf")
+typeDescriptionWithType=%S (%S)
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
@@ -5,19 +5,16 @@
 <!ENTITY cookiePolicy.label "Política d'acceptació de galetes">
 
 <!ENTITY accAllCookiesRadio.label "Permet totes les galetes">
 <!ENTITY accAllCookiesRadio.accesskey "g">
 
 <!ENTITY accOrgCookiesRadio.label "Permet només dels llocs que les originen">
 <!ENTITY accOrgCookiesRadio.accesskey "o">
 
-<!ENTITY accP3PCookiesRadio.label "Permet d'acord amb els paràmetres">
-<!ENTITY accP3PCookiesRadio.accesskey "p">
-
 <!ENTITY disableCookies.label "Bloca les galetes">
 <!ENTITY disableCookies.accesskey "B">
 
 <!ENTITY cookieRetentionPolicy.label "Política de retenció de galetes">
 
 <!ENTITY acceptNormally.label "Accepta les galetes normalment">
 <!ENTITY acceptNormally.accesskey "n">
 
@@ -33,11 +30,9 @@
 <!ENTITY forCurrentSession.label "excepte per a les galetes de sessió">
 <!ENTITY forCurrentSession.accesskey "e">
 
 <!ENTITY manageCookies.label "Gestiona les galetes i els llocs">
 <!ENTITY manageCookiesDescription.label "Us permet visualitzar i gestionar les galetes emmagatzemades i els paràmetres d'acceptació i rebuig de galetes per cada lloc. Aquests paràmetres a nivell particular tindran preferència davant de la configuració anterior.">
 
 <!ENTITY viewCookies.label "Gestor de galetes">
 <!ENTITY viewCookies.accesskey "G">
-<!ENTITY viewP3P.label "Paràmetres de privadesa">
-<!ENTITY viewP3P.accesskey "V">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -22,10 +22,8 @@
 <!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "s">
 <!ENTITY showAlert.label        "Mostra un avís">
 <!ENTITY showAlert.accesskey      "o">
 <!ENTITY browse.label          "Navega...">
 <!ENTITY browse.accesskey        "g">
 <!ENTITY preview.label "Previsualitza la imatge">
 <!ENTITY preview.accesskey       "v">
-<!ENTITY soundURL.label         "URL del so:">
-<!ENTITY soundURL.accesskey       "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!ENTITY monospace.label "Amplada fixa:">
 <!ENTITY monospace.accesskey "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fantasy.label): 'Fantasy' means 'Ornate' -->
 <!ENTITY fantasy.label "Fantasia:">
 <!ENTITY fantasy.accesskey "f">
 <!ENTITY cursive.label "Cursiva:">
 <!ENTITY cursive.accesskey "c">
 
-<!ENTITY fontsize.units "píxels">
-
 <!ENTITY font.langGroup.latin1 "Occidental">
 <!ENTITY font.langGroup.latin2 "Centreeuropeu">
 <!ENTITY font.langGroup.japanese "Japonès">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese "Xinès tradicional">
 <!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese "Xinès simplificat">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk "Xinès tradicional (Hong Kong)">
 <!ENTITY font.langGroup.korean "Coreà">
 <!ENTITY font.langGroup.cyrillic "Ciríŀlic">
@@ -57,24 +55,16 @@
 <!ENTITY minSize.label "Mida de lletra mínima:">
 <!ENTITY minSize.accesskey "n">
 <!ENTITY minSize.none "Cap">
 
 <!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label "Serif">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label "Sans Serif">
 
-<!ENTITY newLanguages.label "Es poden configurar noves llengües mitjançant el tauler Llengües.">
-
 <!ENTITY useDocumentFonts.label "Permet que els documents utilitzin altres tipus de lletra">
 <!ENTITY useDocumentFonts.accesskey "o">
 
 <!-- leaving this stuff in for now -->
 
 <!ENTITY header2 "Quan una pàgina web contingui els seus propis tipus de lletra">
 <!ENTITY useDefaultFont.label "Utilitza els meus tipus de lletra per defecte, ignorant els que la pàgina ha triat">
 <!ENTITY useDefaultFont.accesskey "u">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (useDocFontNonDynamic): Translate 'Dynamic Fonts' according to Netscape Glossary -->
-<!ENTITY useDocFontNonDynamic.label "Utilitza els tipus de lletra que la pàgina ha triat">
-<!ENTITY useDocFontNonDynamic.accesskey "p">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (useDocFontDynamic): Translate 'Dynamic Fonts' according to Netscape Glossary -->
-<!ENTITY useDocFontDynamic.label "Utilitza tots els tipus de lletra que la pàgina ha triat">
-<!ENTITY useDocFontDynamic.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
@@ -9,19 +9,16 @@
 <!ENTITY imageDetails "Especifica com el &brandShortName; gestiona les imatges.">
 
 <!ENTITY accAllImagesRadio.label "Accepta totes les imatges">
 <!ENTITY accAllImagesRadio.accesskey "A">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.label "Accepta les imatges que provenen només del servidor originari">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.accesskey "r">
 <!ENTITY disableImages.label "No carreguis cap imatge">
 <!ENTITY disableImages.accesskey "n">
-<!ENTITY warnAboutImages.label "Demana-m'ho abans de baixar una imatge">
-<!ENTITY warnAboutImages.accesskey "h">
-<!ENTITY viewImagesExplanation.label "Visualitza la llista de llocs on s'emmagatzema informació d'acceptació d'imatges.">
 <!ENTITY viewImages.label "Gestiona els permisos de les imatges">
 <!ENTITY viewImages.accesskey "p">
 <!ENTITY animLoopingTitle.label "Les imatges animades han de reproduir-se repetidament">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.label "Tantes vegades com ho especifiqui la imatge">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.accesskey "m">
 <!ENTITY animLoopOnce.label "Una vegada">
 <!ENTITY animLoopOnce.accesskey "U">
 <!ENTITY animLoopNever.label "Mai">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
@@ -1,42 +1,28 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE 'Languages' preferences dialog -->
 
 <!ENTITY languages.customize.prefLangDescript "De vegades, les pàgines web estan disponibles en diverses llengües. Trieu, per ordre de preferència, les llengües que voleu visualitzar les pàgines web.">
-<!ENTITY languages.customize.lHeader "Llengües">
-<!ENTITY languages.customize.rHeader "Llengües en què es visualitzen les pàgines web">
+<!ENTITY languages.customize.title "Llengües">
 <!ENTITY langtitle.label "Llengües per a les pàgines web">
 <!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript "Seleccioneu la(es) llengua(gües) que voleu afegir.">
-<!ENTITY languages.customize.engOrder.label "1">
-<!ENTITY languages.customize.engOption.label "Anglès">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.label "Afegeix...">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.accesskey "A">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey "m">
-<!ENTITY languages.customize.title.label "Personalitza les llengües">
 <!ENTITY languages.customize.add.title.label "Afegeix llengües">
-<!ENTITY languages.customize.left.header "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY charset.customize.right.header "Seleccioneu els jocs de caràcters suportats">
 <!ENTITY languages.customize.available.label "Llengües:">
 <!ENTITY languages.customize.active.label "Llengües en ordre de preferència:">
-<!ENTITY languages.customize.reorder.label "Torna a ordenar">
-<!ENTITY languages.customize.remove.label "Suprimeix">
-<!ENTITY languages.customize.additional.label "Jocs de caràcters disponibles">
-<!ENTITY languages.customize.add.label "Afegeix">
 <!ENTITY languages.customize.others.label "Altres:">
 <!ENTITY languages.customize.others.accesskey "a">
 <!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label "Codificació per defecte:">
 <!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey "C">
 <!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the terms "en-bz, ar-jo" -->
 <!ENTITY languages.customize.others.examples "p.ex.: en-bz, ar-jo">
-<!ENTITY languages.customize.cancel.label "Canceŀla">
-<!ENTITY languages.customize.save.label "Desa">
-<!ENTITY languages.customize.ok.label "D'acord">
-<!ENTITY languages.customize.save.popup "Si us plau, reinicieu el navegador per tal que els canvis tinguin efecte...">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.label "Amunt">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey "u">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.label "Avall">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey "v">
 
 <!ENTITY spelling.label                 "Ortografia">
 <!ENTITY checkSpelling.label              "Verifica l'ortografia mentre s'escriu:">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey            "V">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Mouse-wheel management prefs, for those lucky OSes that support mouse wheels -->
 
 <!ENTITY pref.mouseWheel.title    "Rodeta del ratolí">
 <!ENTITY mouseWheelPanel.label "Indiqueu el comportament de la roda del ratolí en utilitzar-lo amb aquesta tecla: ">
-<!ENTITY mouseWheelPanel.accesskey "r">
 <!ENTITY usingJustTheWheel.label "Sense tecla modificadora">
 <!ENTITY usingWheelAndAlt.label "&altKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndCtrl.label "&ctrlKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndShft.label "&shiftKey.label;">
 <!ENTITY mousewheelGroup.label    "Desplaçament vertical">
 <!ENTITY mousewheelHorizGroup.label  "Desplaçament horitzontal">
 <!ENTITY scroll.label "Desplaça el document">
 <!ENTITY scroll.accesskey "s">
@@ -19,11 +18,11 @@
 <!ENTITY useSystemDefaultHoriz.accesskey "d">
 <!ENTITY scrollPgUpPgDn.label "Desplaça una pàgina amunt o avall">
 <!ENTITY scrollPgUpPgDn.accesskey "p">
 <!ENTITY scrollPgLtPgRt.label     "Desplaça't una pàgina a l'esquerra o a la dreta">
 <!ENTITY scrollPgLtPgRt.accesskey   "o">
 <!ENTITY history.label "Mou enrere o endavant en l'historial de navegació">
 <!ENTITY history.accesskey "h">
 <!ENTITY historyHoriz.accesskey    "v">
-<!ENTITY textsize.label "Fes el text més gran o més petit">
-<!ENTITY textsize.accesskey "t">
-<!ENTITY textsizeHoriz.accesskey   "e">
+<!ENTITY zoom.label "Augmenta o redueix la pàgina">
+<!ENTITY zoom.accesskey "t">
+<!ENTITY zoomHoriz.accesskey   "e">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -9,18 +9,16 @@
 <!ENTITY blankPageRadio.accesskey "n">
 <!ENTITY homePageRadio.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homePageRadio.accesskey "g">
 <!ENTITY lastPageRadio.label "Darrera pàgina visitada">
 <!ENTITY lastPageRadio.accesskey "D">
 
 <!ENTITY header2.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homePageIntro.label "En prémer el botó Inici anireu a aquesta pàgina.">
-<!ENTITY location.label "Ubicació:">
-<!ENTITY location.accesskey "a">
 <!ENTITY useCurrent.label "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrent.accesskey "U">
 <!ENTITY useCurrentGroup.label "Utilitza el grup actual">
 <!ENTITY useCurrentGroup.accesskey "t">
 <!ENTITY browseFile.label "Trieu un fitxer...">
 <!ENTITY browseFile.accesskey "T">
 <!ENTITY useDefault.label "Valor per defecte">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "V">
@@ -35,8 +33,15 @@
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY printButton.accesskey   "p">
 
 <!ENTITY persToolbarIntro.label  "Barra d'eines personal">
 <!ENTITY homeButton.label "Inici">
 <!ENTITY homeButton.accesskey   "n">
 <!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.accesskey "c">
+
+<!ENTITY defaultBrowserGroup.label   "Navegador per defecte">
+<!ENTITY defaultBrowserButton.label   "Defineix com a navegador per defecte">
+<!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "D">
+<!ENTITY alreadyDefaultText       "El &brandShortName; ja és el vostre navegador per defecte.">
+<!ENTITY defaultPendingText       "Es definirà el &brandShortName; com a navegador per defecte quan feu clic a D'acord.">
+<!ENTITY makeDefaultText        "Defineix el &brandShortName; com el vostre navegador per defecte.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -1,27 +1,33 @@
 <!ENTITY pref.popups.title "Finestres emergents">
 
 <!ENTITY pref.popups.caption "Finestres emergents">
 
-<!ENTITY popupDesc.label "Especifica com gestionar les finestres emergents que apareixen davant o darrere de la finestra actual del navegador:">
-
 <!ENTITY popupBlock.label "Bloca les finestres emergents no soŀlicitades">
 <!ENTITY popupBlock.accesskey "B">
 
 <!ENTITY popupExceptions.label "Llocs permesos...">
 <!ENTITY popupExceptions.accesskey "p">
 
 <!ENTITY whenBlock.description "Quan una finestra emergent ha estat blocada:">
 <!ENTITY playSound.label "Reprodueix un so:">
-<!ENTITY playSound.accesskey      "s">
+<!ENTITY playSound.accesskey      "p">
+<!ENTITY systemSound.label       "Bip del sistema">
+<!ENTITY systemSound.accesskey     "s">
+<!ENTITY customSound.label       "Fitxer de so personalitzat">
+<!ENTITY customSound.accesskey     "z">
 
 <!ENTITY selectSound.label "Selecciona...">
 <!ENTITY selectSound.accesskey "e">
 <!ENTITY previewSound.label "Exemple">
 <!ENTITY previewSound.accesskey "x">
 <!ENTITY selectSound.title "Selecciona el so de blocatge d'emergents">
+<!ENTITY selectSound.filter       "Sons">
 
 <!ENTITY displayIcon.label "Mostra una icona en la barra d'estat del navegador">
 <!ENTITY displayIcon.accesskey     "M">
 
+<!ENTITY displayNotification.label   "Mostra una barra de notíficació a la part superior de l'àrea de contingut">
+<!ENTITY displayNotification.accesskey "n">
+
 <!ENTITY popupNote.description "Nota: Blocar totes les finestres emergents pot impedir que característiques importants d'alguns llocs web funcionin, com ara les finestres d'inici de sessió de llocs de compra o dels bancs. Per a més detalls de com permetre que uns llocs específics utilitzin emergents, mentre es bloca uns altres, feu clic a Ajuda. Fins i tot una vegada blocats, alguns llocs poden utilitzar altres mètodes per a mostrar emergents.">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
@@ -18,13 +18,14 @@
 <!ENTITY socks.accesskey "o">
 <!ENTITY socks4.label "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey "C">
 <!ENTITY socks5.label "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey "K">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.label "Utilitza-ho per a resoldre noms de servidors centrals (recomanable per a SOCKS v5)">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey "e">
 <!ENTITY port.label "Port:">
-<!ENTITY HTTPport.accesskey "P">
-<!ENTITY SSLport.accesskey "o">
-<!ENTITY FTPport.accesskey "r">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey "P">
+<!ENTITY SSLPort.accesskey "o">
+<!ENTITY FTPPort.accesskey "r">
+<!ENTITY gopherPort.accesskey    "">
 <!-- No accesskey for gopher (':' doesn't go well) -->
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey "t">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
@@ -1,25 +1,27 @@
 <!-- extracted from content/pref-proxies.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Proxies preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.title      "Servidors intermediaris">
 <!ENTITY pref.proxies.desc       "Un servidor intermediari és un servei de xarxa que pot filtrar i accelerar la vostra connexió d'Internet.">
 <!ENTITY proxyTitle.label "Configura els servidors intermediaris per accedir a Internet">
 <!ENTITY directTypeRadio.label "Connexió directa a Internet">
 <!ENTITY directTypeRadio.accesskey "d">
+<!ENTITY systemTypeRadio.label     "Utitlitza els paràmetres de servidor intermediari del sistema">
+<!ENTITY systemTypeRadio.accesskey   "U">
 <!ENTITY manualTypeRadio.label "Configuració manual del servidor intermediari">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "m">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.label      "Descobreix automàticament la configuració del servidor intermediari">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.accesskey    "a">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "U">
 <!ENTITY reload.label "Actualitza">
 <!ENTITY reload.accesskey "z">
 <!ENTITY http.label "Servidor intermediari HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey "H">
 <!ENTITY port.label "Port:">
-<!ENTITY HTTPport.accesskey "o">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey "o">
 <!ENTITY advanced.label        "Avançat...">
 <!ENTITY advanced.accesskey      "v">
 <!ENTITY noproxy.label "Cap servidor per a:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey "p">
 <!ENTITY noproxyExplain.label "Exemple: .empresa.com, .empresa.co.cat">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
@@ -5,17 +5,20 @@
 
 <!ENTITY navigator.label "Navegador">
 <!ENTITY navigator.accesskey "r">
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (enableJavaScript.label): 'JavaScript' should never be translated -->
 <!ENTITY enableJavaScript.label "Habilita el Javascript per a:">
 <!ENTITY allowScripts.label "Permet als scripts:">
 <!ENTITY allowScripts.accesskey     "s">
-<!ENTITY allowWindowOpen.label "Obrir finestres no demanades">
 <!ENTITY allowWindowMoveResize.label "Moure o canviar la mida de finestres ja existents">
 <!ENTITY allowWindowFlip.label "Aixecar o abaixar finestres">
 <!ENTITY allowWindowStatusChange.label "Canviar el text de la barra d'estat">
 <!ENTITY allowWindowImageSrcChange.label "Canviar les imatges">
 <!ENTITY allowContextmenuDisable.label "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
 <!ENTITY allowHideStatusBar.label "Amagar la barra d'estat">
 
 <!ENTITY enablePlugin.label "Habilita els connectors per a">
+
+<!ENTITY whenPluginsRequired.description "Quan calguin connectors addicionals:">
+<!ENTITY displayNotification.label    "Mostra una barra de notificació a la part superior de l'àrea de contingut">
+<!ENTITY displayNotification.accesskey  "n">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
@@ -35,10 +35,26 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Privacy and Security' prefs settings -->
 <!ENTITY pref.security.title       "Privadesa i seguretat">
-<!ENTITY rContent1 "Les preferències de privadesa i seguretat determinen la manera com el vostre navegador emplena els formularis i les contrasenyes, com es comporta amb les galetes i les imatges, i com utilitza els certificats i les targetes inteŀligents.">
-<!ENTITY rContent2 "Si no es veu cap subcategoria a l'esquerra, sota Privadesa i seguretat, feu clic al triangle per a expandir la llista.">
+
+<!ENTITY privateData.label        "Dades privades">
+
+<!ENTITY alwaysClear.label        "Neteja sempre les meves dades privades quan tanqui el &brandShortName;">
+<!ENTITY alwaysClear.accesskey      "q">
+
+<!ENTITY askBeforeClear.label       "Demana-m'ho abans de netejar les dades privades">
+<!ENTITY askBeforeClear.accesskey     "D">
+
+<!ENTITY clearDataSettings.label     "Quan demani al &brandShortName; les meves dades privades, hauria d'esborrar:">
+
+<!--LOCALIZATION NOTE (clearDataDialog.label, clearDataSilent.label, clearDataDialog.accesskey):
+ The only difference bettween the two labels is that one calls a dialog, the other doesn't.
+ The same accesskey is used for both labels.
+-->
+<!ENTITY clearDataDialog.label      "Neteja-ho ara…">
+<!ENTITY clearDataSilent.label      "Neteja-ho ara">
+<!ENTITY clearDataDialog.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
@@ -1,24 +1,23 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE UI for Software Updates prefs -->
 <!ENTITY pref.smartUpdate.title        "Instaŀlació de programari">
 <!ENTITY smartTitle.label "Gestiona les instaŀlacions i actualitzacions de programari">
-<!ENTITY enableSU.label "Habilita la instaŀlació de programari. (Se us demanarà en cada actualització.)">
+<!ENTITY enableSU.label            "Permet als llocs web instaŀlar extensions i actualitzacions">
+<!ENTITY enableSU.accesskey          "e">
 <!ENTITY allowedSites.label          "Llocs permesos">
 <!ENTITY allowedSites.accesskey        "L">
 
-<!ENTITY enableSU.accesskey "e">
-<!ENTITY enableNotification.label "Avisa'm quan estigui disponible programari nou i actualitzat">
-<!ENTITY enableNotification.accesskey "n">
-<!ENTITY requireConfirmation.label "Demana confirmació manual de cada instaŀlació">
-<!--LOCALIZATION NOTE (selectUninstall.label): A large list box appears below this label -->
-<!ENTITY selectUninstall.label "Per a desinstaŀlar, seleccioneu de la llista següent i feu clic al botó de desinstaŀlació">
-<!ENTITY uninstallButton.label "Desinstaŀla">
-<!ENTITY uninstallButton.accesskey "D">
+<!ENTITY verifyUpdates.caption        "Actualitzacions">
+<!ENTITY autoUpdates.label          "Comprova automàticament si hi ha actualitzacions:">
+<!ENTITY appUpdates.label           "&brandShortName;">
+<!ENTITY appUpdates.accesskey         "S">
+<!ENTITY daily.label             "diàriament">
+<!ENTITY appDaily.accesskey          "d">
+<!ENTITY weekly.label             "setmanalment">
+<!ENTITY appWeekly.accesskey         "t">
+<!ENTITY extensionsUpdates.label       "Complements instaŀlats">
+<!ENTITY extensionsUpdates.accesskey     "n">
+<!ENTITY extensionsDaily.accesskey      "i">
+<!ENTITY extensionsWeekly.accesskey      "m">
+<!ENTITY addonManagerButton.label       "Gestor de complements">
+<!ENTITY addonManagerButton.accesskey     "G">
 
-<!ENTITY updateNotifications.label "Notificacions d'actualització">
-<!ENTITY updateNotifications.desc "Comproveu les noves versions d'aquest programari. No es facilitarà cap informació vostre o del vostre ordinador durant aquesta operació.">
-<!ENTITY enableUN.label "Comprova si hi ha actualitzacions:">
-<!ENTITY enableUN.accesskey "C">
-<!ENTITY weekly.label "setmanalment">
-<!ENTITY weekly.accesskey "t">
-<!ENTITY monthly.label "mensualment">
-<!ENTITY monthly.accesskey "m">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,19 +1,8 @@
 cachefolder=Tria la carpeta de la memòria cau
 choosehomepage=Tria la pàgina d'inici
-choosefile=Tria un fitxer
 downloadfolder=Tria una carpeta de baixades
 choosesound=Tria un so
-viewrow=Visualitza...
-hiderow=Amaga
 
 SoundFiles=Sons
 
-oldTheme=Heu seleccionat un tema que es va dissenyar per a una versió anterior del %brand% i que és incompatible amb la versió actual del %brand%. Si us plau, cerqueu-ne una versió actualitzada. Podeu desinstaŀlar aquest tema prement al botó «Desinstaŀla el tema».
-
-languageAlert=Si us plau, reinicieu el %brand% per utilitzar el paràmetre Nova llengua preferit.
-languageTitle=Canvia la llengua
-
-prefSaveFailedAlert=No s'ha pogut desar el fitxer de preferències. Qualsevol canvi de les preferències es perdrà al final d'aquesta sessió.
-prefSaveFailedTitle=Error de desament
-
 labelDefaultFont=Per defecte (%font_family%)
--- a/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
+++ b/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
@@ -36,43 +36,21 @@
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
-<!ENTITY windowtitle.label "Seleccioneu el perfil d'usuari">
-
-<!ENTITY welcome.label "Benvinguts al &brandShortName;">
-<!ENTITY profilemanager.label "Gestor de perfils del &brandShortName;">
+<!ENTITY windowTitle.label "Seleccioneu el perfil d'usuari">
 
-<!ENTITY profilename.label "Nom del perfil:">
-
-<!ENTITY password.label "Contrasenya:">
+<!ENTITY      profileManager.title "Gestor de perfils del &brandShortName;">
 
-<!ENTITY start.label "Inicia el &vendorShortName;">
-<!ENTITY exit.label "Surt">
-<!ENTITY manage.label "Gestiona els perfils...">
+<!ENTITY manage.label "Gestiona els perfils…">
 <!ENTITY manage.accesskey "G">
 <!ENTITY      select.label     "Utilitza el perfil">
 
-<!ENTITY availprofiles.label "Perfils disponibles">
-
-<!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix el perfil...">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
-<!ENTITY renameButton.label "Reanomena el perfil...">
-<!ENTITY renameButton.accesskey "R">
-<!ENTITY newButton.label "Crea un perfil...">
-<!ENTITY newButton.accesskey "C">
+<!ENTITY availableProfiles.label "Perfils disponibles">
 
-<!-- manager entities -->
-<!ENTITY pmTextA.label "El &brandShortName; emmagatzema dins del vostre perfil d'usuari la informació sobre els vostres paràmetres, preferències, adreces d'interès, missatges emmagatzemats i altres elements.">
-<!ENTITY pmTextC.label "Heu de seleccionar un perfil, o crear-ne un de nou, la primera vegada que inicieu el &brandShortName;.">
-<!ENTITY pmTextB.label "Indica un perfil creat amb una versió anterior del Communicator. Aquests perfils s'han de convertir abans que el &brandShortName; els pugui carregar. Aquest procés és automàtic.">
-
-
-<!ENTITY offlineState.label "Treballa fora de línia">
-<!ENTITY offlineState.accesskey "o">
-
-<!ENTITY autoSelectLastProfile.label "No preguntis a l'inici">
-<!ENTITY autoSelectLastProfile.accesskey "s">
+<!ENTITY      introStart.label     "Per a accedir al vostre perfil personal, que conté els vostres missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personal, trieu-lo de la llista, i feu clic a &start.label; per a iniciar la vostra sessió.">
+<!ENTITY      introSwitch.label     "Per a canviar a un altre perfil, que conté els missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personal, trieu-lo de la llista, i feu clic a &select.label; per a començar a utilitzar-lo.">
+<!ENTITY      profileManagerText.label "El &brandShortName; emmagatzema informació dels vostres paràmetres, preferències, adreces d'interès, missatges emmagatzemats i altres elements de l'usuari en el vostre perfil.">