[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sat, 22 Nov 2014 21:17:30 +0000
changeset 1663 445f30ba13d9115c3a5f50f2df8e5600d5c66f7a
parent 1662 199b5abfe82b2b6095105634da91cfe913b676f3
child 1664 c59b5b994d4a5c8f825493e96ee63c9ce11fa625
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
dom/chrome/security/security.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -11,8 +11,9 @@ InvalidSTSHeaders=El lloc ha especificat una capçalera «Strict-Transport-Security» no vàlida.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins or HPKP"
 InvalidPKPHeaders=El lloc ha especificat una capçalera «Public-Key-Pins» no vàlida.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Hi ha camps de contrasenya en una pàgina insegura (http://). Això suposa un risc de seguretat, ja que permet robar les credencials d'inici de sessió de l'usuari.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Hi ha camps de contrasenya en un formulari amb una acció de formulari insegura (http://). Això suposa un risc de seguretat, ja que permet robar les credencials d'inici de sessió de l'usuari.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Hi ha camps de contrasenya en un marc iframe insegur (http://). Això suposa un risc de seguretat, ja que permet robar les credencials d'inici de sessió de l'usuari.
 LoadingMixedActiveContent=S'està carregant contingut mixt actiu (insegur) en una pàgina segura «%1$S»
 LoadingMixedDisplayContent=S'està carregant contingut mixt visual (insegur) en una pàgina segura «%1$S»
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
+BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Un iframe que conté tant «allow-scripts» com «allow-same-origin» en l'atribut «sandbox» pot eliminar el seu entorn de proves.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -113,20 +113,32 @@ SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=L'altre extrem SSL ha informat d'un valor de resum del certificat malmès.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió de tiquet de nova sessió no esperat.              \u0020
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió de tiquet de nova sessió mal format.                \u0020
 SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=L'SSL ha rebut un registre comprimit que no s'ha pogut descomprimir.                    \u0020
 SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=No es permet la renegociació en aquest sòcol SSL.                       \u0020
 SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=L'altre extrem ha provat una conformitat de connexió d'estil antic (i, per tant, potencialment vulnerable).
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=L'SSL ha rebut un registre descomprimit inesperat.
 SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=L'SSL ha rebut una clau efímera Diffie-Hellman en el missatge de negociació d'intercanvi de claus del servidor.
-SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=L'SSL ha rebut una extensió NPN no vàlida.
-SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Característica SSL no suportada per a connexions SSL 2.0.
-SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Característica SSL no suportada per a servidors
-SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Característica SSL no suportada per a clients.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=L'SSL ha rebut dades d'extensió NPN no vàlides.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=La característica SSL és incompatible per a connexions SSL 2.0.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=La característica SSL és incompatible per a servidors.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=La característica SSL és incompatible per a clients.
+SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=L'interval de versions de SSL no és vàlid.
+SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=L'altre extrem de la connexió SSL ha seleccionat un entorn de xifratge que no es permet en la versió del protocol seleccionada.
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Hello Verify Request» mal format.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Hello Verify Request» inesperat.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=La característica SSL és incompatible per a la versió del protocol.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate Status» inesperat.
+SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=L'altre extrem de la connexió TLS ha utilitzat un algorisme de resum incompatible.
+SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=La funció de resum ha fallat.
+SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=S'ha especificat un algorisme de signatura incorrecte en un element signat digitalment.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=L'extensió de negociació de següent protocol està activada, però s'ha esborrat la crida de retorn abans que fos necessària.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=El servidor és no és compatible amb cap dels protocols que anuncia el client en l'extensió ALPN.
+SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=El servidor ha rebutjat la conformitat de connexió perquè el client ha tornat a una versió de TLS inferior que el servidor no admet.
 SEC_ERROR_IO=S'ha produït un error I/O durant l'autorització de seguretat.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=ha fallat la biblioteca de seguretat.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=biblioteca de seguretat: s'han rebut dades incorrectes.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=biblioteca de seguretat: s'ha produït un error en la longitud de la sortida.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=la biblioteca de seguretat ha patit un error en la longitud de l'entrada.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=biblioteca de seguretat: els arguments no són vàlids.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=biblioteca de seguretat: l'algorisme no és vàlid.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=biblioteca de seguretat: l'AVA no és vàlid.