update files
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 22 Sep 2010 09:19:45 +0200
changeset 285 2cc27daefc052bb0dba20cdc463676207dfff3c4
parent 284 8797654091cda31b3cb160493820e01c3743d935
child 286 2deb2faed42457ba375f09eee800d02befa9c72f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update files
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/search.properties
browser/chrome/browser/tabview.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -1,11 +1,24 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title "Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY copyright "Crèdits">
-<!ENTITY copyright.accesskey  "C">
-<!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "r">
-<!ENTITY aboutLink "&lt; Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutLink.accesskey  "Q">
-<!ENTITY aboutVersion "versió">
-<!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Tanca"> 
-<!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "c">
-<!ENTITY licenseLinkText      "Informació de la llicència">
-<!ENTITY licenseLinkSuffix     ".">
+
+<!ENTITY community.start2      "El &brandShortName; està dissenyat per ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
+<!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
+<!ENTITY community.middle2     ", una ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
+<!ENTITY community.creditsLink   "comunitat global">
+<!ENTITY community.end2       " que treballa conjuntament per fer d'Internet un lloc millor. Creiem que Internet ha de ser obert, públic, i accessible per a tothom, sense cap mena de restricció.">
+
+<!ENTITY contribute.start      "Us sembla interessant? ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
+<!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Col·laboreu-hi!">
+<!ENTITY contribute.end       "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
+<!ENTITY bottomLinks.license    "Informació de la llicència">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
+<!ENTITY bottomLinks.rights     "Drets dels usuaris finals">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
+<!ENTITY bottomLinks.privacy    "Política de privadesa">
+
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -12,16 +12,18 @@
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "j">
 <!ENTITY aboutProduct.label    "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "Q">
 <!ENTITY productHelp.label    "Ajuda del &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "j">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Per als usuaris de l'Internet Explorer">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "I">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
+<!ENTITY helpSafeMode.label    "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
+<!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "N">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Notes de la versió">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució d'errors">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Tramet l'opinió…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -13,25 +13,25 @@
 
 <!-- Tab context menu -->
 <!ENTITY reloadTab.label          "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "r">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "a">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label        "Tanca les altres pestanyes">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "l">
-<!ENTITY openTabInNewWindow.label      "Obre en una finestra nova">
-<!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey    "f">
-<!ENTITY pinAppTab.label          "Penja com a pestanya d'aplicació">
-<!ENTITY pinAppTab.accesskey        "P">
-<!ENTITY unpinAppTab.label         "Despenja la pestanya">
+<!ENTITY pinAppTab.label          "Clava com a pestanya d'aplicació">
+<!ENTITY pinAppTab.accesskey        "v">
+<!ENTITY unpinAppTab.label         "Desclava la pestanya">
 <!ENTITY unpinAppTab.accesskey       "D">
 <!ENTITY moveToGroup.label         "Mou al grup">
 <!ENTITY moveToGroup.accesskey       "M">
 <!ENTITY moveToNewGroup.label        "Grup nou">
+<!ENTITY moveToNewWindow.label       "Mou a una finestra nova">
+<!ENTITY moveToNewWindow.accesskey     "v">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "Afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "t">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Desfés el tancament de la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "D">
 <!ENTITY closeTab.label           "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY closeTab.accesskey         "c">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "List all tabs">
@@ -122,18 +122,22 @@
 <!ENTITY locationItem.title "Ubicació">
 <!ENTITY searchItem.title "Cerca">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 <!ENTITY bookmarksItem.title "Adreces d'interès">
 
 <!-- Toolbar items --> 
 <!ENTITY appMenuButton.label     "Menú">
 <!ENTITY homeButton.label "Inici">
-<!ENTITY tabViewButton2.label     "Grups de pestanyes">
-<!ENTITY tabViewButton2.tooltip    "Agrupa les vostres pestanyes">
+
+<!ENTITY tabGroupsButton.label    "Grups de pestanyes">
+<!ENTITY tabGroupsButton.tooltip   "Agrupa les pestanyes">
+
+<!ENTITY feedButton.label       "Subscriu-m'hi">
+<!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscriu-me a aquesta pàgina…">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.accesskey "d">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label     "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Mostra les vostres adreces d'interès">
@@ -237,18 +241,18 @@
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Inicia la navegació privada">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.accesskey   "n">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.label     "Atura la navegació privada">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.accesskey   "n">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
-<!ENTITY showTabView2.label   "Agrupa les vostres pestanyes…">
-<!ENTITY showTabView2.accesskey   "g">
+<!ENTITY viewTabGroups.label      "Grups de pestanyes">
+<!ENTITY viewTabGroups.accesskey    "G">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Barra lateral">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "e">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey "P">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Les pestanyes a dalt">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "t">
@@ -265,19 +269,20 @@
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
 <!ENTITY appMenuEdit.label "Edita">
 <!ENTITY appMenuCustomize.label "Personalitza">
 <!ENTITY appMenuToolbarLayout.label "Format de la barra d'eines…">
 <!ENTITY appMenuSidebars.label "Barres laterals">
 <!ENTITY appMenuFind.label "Cerca…">
 <!ENTITY appMenuUnsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
+<!ENTITY appMenuWebDeveloper.label "Desenvolupador web">
 <!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Primers passos">
-
-<!ENTITY developerMenu.label "Desenvolupador">
+<!ENTITY appMenuSafeMode.label "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
+<!ENTITY appMenuSafeMode.accesskey "R">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder      "Vés a un lloc web">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Canvia a la pestanya:">
 <!ENTITY urlbar.accesskey "d">
 
 <!-- 
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
@@ -530,21 +535,14 @@ just addresses the organization to follo
 ! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Pestanyes del navegador">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the history menu -->
 <!ENTITY syncTabsMenu.label   "Pestanyes d'altres ordinadors">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 
-<!ENTITY syncMenu.label        "&syncBrand.shortName.label;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (sync.menu.accesskey): This is part of the tools menu, so
-                       don't use a conflicting access key -->
-<!ENTITY syncMenu.accesskey      "z">
 <!ENTITY syncSetup.label       "Configura el &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "z">
-<!ENTITY syncLogInItem.label     "Connecta">
-<!ENTITY syncLogInItem.accesskey   "C">
-<!ENTITY syncLogOutItem.label     "Desconnecta">
-<!ENTITY syncLogOutItem.accesskey   "D">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sincronitza ara">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
+<!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sincronització">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -54,16 +54,18 @@
 -->
 
 <!ENTITY useCacheBefore.label      "Utilitza fins a">
 <!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "U">
 <!ENTITY useCacheAfter.label       "MB d'espai per a la memòria cau">
 
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "j">
+<!ENTITY smartSizeCache.label      "Deixeu al &brandShortName; gestionar la mida de la memòria cau">
+<!ENTITY smartSizeCache.accesskey    "x">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Actualització">
 
 <!ENTITY autoCheck.label         "Comprova automàticament si hi ha actualitzacions del:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Complements">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "n">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY startup.label       "Inici">
 
 <!ENTITY startupPage.label     "Quan s'iniciï el &brandShortName;:">
 <!ENTITY startupPage.accesskey   "n">
 <!ENTITY startupHomePage.label   "Mostra la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "Mostra una pàgina en blanc">
 <!ENTITY startupLastSession.label "Mostra les finestres i pestanyes de la darrera vegada">
-<!ENTITY location.label      "Pàgina d'inici:">
-<!ENTITY location.accesskey    "i">
+<!ENTITY homepage.label      "Pàgina d'inici:">
+<!ENTITY homepage.accesskey    "i">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "c">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Utilitza les pàgines actuals">
 <!ENTITY useBookmark.label     "Utilitza una adreça d'interès">
 <!ENTITY useBookmark.accesskey   "d">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Restaura les pàgines per defecte">
 <!ENTITY restoreDefault.accesskey "R">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -99,16 +99,23 @@ offlineAppRemoveConfirm=Suprimeix les dades d'ús en fora de línia
 #  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 offlineAppUsage=%1$S %2$S
 
 offlinepermissionstext=No es permet als llocs web següents emmagatzemar dades per a un ús fora de línia:
 offlinepermissionstitle=Dades fora de línia
 
+####Preferences::Advanced::Network
+#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
+#  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
+#  %1$S = size
+#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
+actualCacheSize=La memòria cau està fent servir ara mateix %1$S %2$S de l'espai de disc
+
 #### Syncing
 connect.label=Connecta
 disconnect.label=Desconnecta
 
-differentAccount.title=Voleu utilitzar un compte diferent?
+stopUsingAccount.title=Voleu deixar d'utilitzar aquest compte?
 differentAccount.label=Això reiniciarà tota la informació i preferències del vostre compte de sincronització.
 differentAccountConfirm.label=Reinicia tota la informació
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -1,28 +1,29 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Configura la &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "S">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "La &syncBrand.fullName.label; us permet accedir al vostre historial, adreces d'interès, contrasenyes i pestanyes obertes des de qualsevol dels vostres dispositius.">
 
 <!-- The page shown when logged in... -->
 <!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Compte de &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY currentUser.label      "Usuari actual:">
+<!ENTITY currentAccount.label     "Compte actual:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
+<!ENTITY viewQuota.label       "Visualitza la quota">
 <!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
 <!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
-<!ENTITY differentAccount.label    "Utilitza un compte diferent">
+<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Deixa d'utilitzar aquest compte">
 
 <!-- Sync Settings -->
 <!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Sincronització del navegador">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza les meves">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "adreces d'interès">
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -1,10 +1,14 @@
 searchtip=Cerca amb %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (cmd_pasteAndSearch): "Search" is a verb, this is the
+# search bar equivalent to the url bar's "Paste & Go"
+cmd_pasteAndSearch=Enganxeu-ho i cerqueu-ho
+
 cmd_clearHistory=Neteja l'historial de cerca
 cmd_clearHistory_accesskey=c
 
 cmd_showSuggestions=Mostra suggeriments
 cmd_showSuggestions_accesskey=s
 
 cmd_addFoundEngine=Afegeix «%S»
 
--- a/browser/chrome/browser/tabview.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -1,2 +1,3 @@
 tabview.groupItem.newTabButton=Pestanya nova
 tabview.groupItem.defaultName=Anomeneu aquest grup de pestanyes…
+tabview.search.otherWindowTabs=Pestanyes d'altres finestres
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -48,19 +48,19 @@
   <strong>/</strong>).</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
- <li>Desactiveu «Treballa fora de línia» al menú Fitxer, i torneu-ho a provar.</li>
+ <li>Desactiveu «Treballa fora de línia», i llavors torneu-ho a provar.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc per a informar-los del problema.</li>
 </ul>