security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 11 Oct 2014 23:05:22 +0200
changeset 1620 e65d3dfc07bb9c9e542acee1e776f3c9cdbd8c61
parent 1598 df77cb55de30e55560a19c820df6a493e6035e2c
permissions -rw-r--r--
catalan (ca) l10n. jordi serratosa's work

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPassPrompt=Introduïu la contrasenya de seguretat personal per al dispositiu de seguretat de claus privades PSM.

#These are for dialogs
#Download Cert dialog
newCAMessage1=Voleu confiar en «%S» per a les finalitats següents?
unnamedCA=Entitat certificadora (sense nom)

#For editing cert trust
editTrustWindowTitle=Edita la confiança en els certificats
editTrustCA=El certificat «%S» representa una entitat certificadora.
editTrustEmail=El certificat «%S» fou emès per:
issuerNotTrusted=Com que no confieu en l'entitat certificadora que ha emès aquest certificat, no confieu en l'autenticitat d'aquest certificat tret que s'indiqui aquí una altra cosa.
issuerTrusted=Com que confieu en l'entitat certificadora que ha emès aquest certificat, confieu en l'autenticitat d'aquest certificat tret que s'indiqui aquí una altra cosa.
issuerNotKnown=Com que no sabeu quina entitat certificadora ha emès aquest certificat, no confieu en l'autenticitat d'aquest certificat tret que s'indiqui aquí una altra cosa.
issuerCertNotFound=No s'ha trobat cap certificat per a aquesta entitat certificadora

#For Deleting Certificates
deleteSslCertConfirm3=Esteu segur que voleu suprimir aquestes excepcions de servidor?
deleteSslCertImpact3=Si suprimiu una excepció de servidor, es restauraran les comprovacions de seguretat habituals per al servidor i us caldrà utilitzar un certificat vàlid.
deleteSslCertTitle3=Suprimeix les excepcions de certificats de servidor

deleteUserCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?
deleteUserCertImpact=Si suprimiu un dels propis certificats, no podreu utilitzar-lo més per identificar-vos.
deleteUserCertTitle=Suprimeix els vostres certificats

deleteCaCertConfirm2=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de la CA? En el cas de certificats integrats, se'n suprimirà tota la confiança, que té el mateix efecte. Esteu segur que voleu suprimir-los o deixar-hi de confiar?
deleteCaCertImpactX2=Si suprimiu o deixeu de confiar en un certificat d'una entitat certificadora (CA), l'aplicació deixarà de confiar en els certificats que emeti aquella CA.
deleteCaCertTitle2=Suprimeix o deixa de confiar en els certificats de la CA

deleteEmailCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de correu electrònic d'aquestes persones?
deleteEmailCertImpactDesc=Si suprimiu un certificat de correu electrònic d'algú, ja no podreu enviar-li correu xifrat.
deleteEmailCertTitle=Suprimeix els certificats de correu electrònic

deleteOrphanCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?
deleteOrphanCertTitle=Suprimeix els certificats


#PKCS#12 file dialogs
chooseP12RestoreFileDialog2=Fitxer de certificat per importar
chooseP12BackupFileDialog=Nom del fitxer a què s'ha de fer una còpia de seguretat
file_browse_PKCS12_spec=Fitxers PKCS12


#Preferences
resetPreferences=Utilitzeu aquest botó per reiniciar els paràmetres de seguretat de %S i tornar-los a donar els valors de fàbrica.

#Cert verification
certVerified=S'ha verificat el certificat per als usos següents:
certNotVerified_CertRevoked=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè ha estat revocat.
certNotVerified_CertExpired=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè ha vençut.
certNotVerified_CertNotTrusted=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè no s'hi confia.
certNotVerified_IssuerNotTrusted=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè no es confia en l'emissor.
certNotVerified_IssuerUnknown=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè l'emissor és desconegut.
certNotVerified_CAInvalid=No s'ha pogut comprovar el certificat perquè el certificat de la CA no és vàlid.
certNotVerified_AlgorithmDisabled=No s'ha pogut verificar el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.
certNotVerified_Unknown=No s'ha pogut comprovar el certificat per raons desconegudes.

#Client auth
clientAuthMessage1=Organització: «%S»
clientAuthMessage2=Emès sota: «%S»

#Page Info
pageInfo_SiteNotVerified=La identitat del lloc web no ha estat verificada
pageInfo_WebSiteVerified=La identitat del lloc web ha estat verificada
pageInfo_Identity_Verified=El lloc web %S permet l'ús d'autenticació de la pàgina que esteu visualitzant. La identitat d'aquest lloc web ha estat verificada per %S, una entitat certificadora en què confieu per a aquesta finalitat.
pageInfo_ViewCertificate=Visualitza el certificat de seguretat que verifica la identitat d'aquest lloc web.
pageInfo_NoEncryption=La connexió no està xifrada
pageInfo_Privacy_None1=El lloc web %S no permet l'ús de xifratge per a la pàgina que esteu visualitzant.
pageInfo_Privacy_None2=La informació que s'envia per Internet sense xifratge pot ser visualitzada per tercers mentre és en camí.\u0020
pageInfo_Privacy_None3=La pàgina que esteu visualitzant no està xifrada.
# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_StrongEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
# %2$S is the key size of the cipher.
pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Connexió xifrada: xifratge d'alt nivell (%1$S, claus de %2$S bits)
pageInfo_Privacy_Strong1=La pàgina que esteu visualitzant s'ha xifrat abans de transmetre-la per Internet.
pageInfo_Privacy_Strong2=El xifratge fa molt difícil que persones no autoritzades puguin visualitzar la informació que viatja entre ordinadors. Per tant, és molt improbable que algú hagi llegit aquesta pàgina mentre circulava per la xarxa.
# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_WeakEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
# %2$S is the key size of the cipher.
pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Connexió xifrada: xifratge de baix nivell (%1$S, claus de %2$S bits)
pageInfo_Privacy_Weak1=El lloc web %S utilitza xifratge de baix nivell per a la pàgina que esteu visualitzant.
pageInfo_Privacy_Weak2=El xifratge de baix nivell pot permetre que persones no autoritzades visualitzin aquesta informació.
pageInfo_MixedContent=Connexió xifrada parcialment
pageInfo_Privacy_Mixed1=Hi ha parts de la pàgina que esteu visualitzant que no es xifraren abans de transmetre's per Internet.

#Cert Viewer
certDetails=Visualitzador de certificats:
notPresent=<No forma part del certificat>
unknownIssuer=<Emissor desconegut>

escrowFinalMessage=Feu clic a D'acord només si confieu que «%S» protegirà la vostra clau privada de xifratge.

#Token Manager
password_not_set=(no definit)
failed_pw_change=No es pot canviar la contrasenya mestra.
incorrect_pw=No heu introduït la contrasenya mestra actual correcta. Torneu-ho a provar.
pw_change_ok=La contrasenya mestra s'ha canviat amb èxit.
pw_erased_ok=Atenció! Heu suprimit la vostra contrasenya mestra.
pw_not_wanted=Atenció! Heu decidit no utilitzar una contrasenya mestra.
pw_empty_warning=Les vostres contrasenyes de web i de correu electrònic, les dades dels formularis i les claus privades emmagatzemades no es protegiran.
pw_change2empty_in_fips_mode=Us trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya mestra no buida.
login_failed=No s'ha pogut iniciar la sessió
loadPK11TokenDialog=Trieu un dispositiu PKCS#11 a carregar
devinfo_modname=Mòdul
devinfo_modpath=Camí
devinfo_label=Etiqueta
devinfo_manID=Fabricant
devinfo_serialnum=Número de sèrie
devinfo_hwversion=Versió HW
devinfo_fwversion=Versió FW
devinfo_status=Estat
devinfo_desc=Descripció
devinfo_stat_disabled=Inhabilitat
devinfo_stat_notpresent=No present
devinfo_stat_uninitialized=No inicialitzat
devinfo_stat_notloggedin=No s'ha iniciat la sessió
devinfo_stat_loggedin=S'ha iniciat la sessió
devinfo_stat_ready=Preparat
enable_fips=Habilita els FIPS
disable_fips=Inhabilita els FIPS
fips_nonempty_password_required=El mode FIPS requereix que tingueu una contrasenya mestra definida per a cada dispositiu de seguretat. Definiu la contrasenya abans d'habilitar el mode FIPS.\u0020
unable_to_toggle_fips=No s'ha pogut canviar el mode FIPS del dispositiu de seguretat. Es recomana que sortiu i reinicieu l'aplicació.

resetPasswordConfirmationTitle=Reinicia la contrasenya mestra
resetPasswordConfirmationMessage=S'ha reiniciat la vostra contrasenya.

#Import certificate(s) file dialog
importEmailCertPrompt=Seleccioneu el fitxer que conté el certificat de correu electrònic d'algú a importar
importCACertsPrompt=Seleccioneu el fitxer que conté els certificats de CA per importar
importServerCertPrompt=Seleccioneu el fitxer que conté el certificat de servidor per importar
file_browse_Certificate_spec=Fitxers certificat

# Cert export
SaveCertAs=Desa el certificat a un fitxer
CertFormatBase64=Certificat X.509 (PEM)
CertFormatBase64Chain=Certificat X.509 amb cadena (PEM)
CertFormatDER=Certificat X.509 (DER)
CertFormatPKCS7=Certificat X.509 (PKCS#7)
CertFormatPKCS7Chain=Certificat X.509 amb cadena (PKCS#7)
writeFileFailure=Error de fitxer
writeFileFailed=No es pot escriure al fitxer %S:\n%S.
writeFileAccessDenied=S'ha denegat l'accés
writeFileIsLocked=El fitxer està bloquejat
writeFileNoDeviceSpace=No queda espai al dispositiu
writeFileUnknownError=Error desconegut

#Add Security Exception dialog
addExceptionBrandedWarning2=Esteu a punt de sobreescriure com el %S identifica aquest lloc.
addExceptionInvalidHeader=Aquest lloc intenta identificar-se amb informació que no és vàlida.
addExceptionDomainMismatchShort=Lloc web incorrecte
addExceptionDomainMismatchLong=El certificat pertany a un lloc web diferent, fet que podria indicar una suplantació d'identitat.
addExceptionExpiredShort=Informació obsoleta
addExceptionExpiredLong=El certificat no és vàlid actualment. És impossible verificar llavors si s'hagués pogut informar que aquesta identitat s'hagi suplantat o perdut.
addExceptionUnverifiedOrBadSignatureShort=Identitat desconeguda
addExceptionUnverifiedOrBadSignatureLong=No es confia en el certificat, perquè no l'ha verificat una autoritat reconeguda mitjançant una signatura segura.
addExceptionValidShort=Certificat vàlid
addExceptionValidLong=El lloc web proporciona identificació vàlida i verificada. No cal afegir cap excepció.
addExceptionCheckingShort=Comprovació de la informació
addExceptionCheckingLong=S'està intentant identificar el lloc web…
addExceptionNoCertShort=No hi ha cap informació disponible
addExceptionNoCertLong=No es pot obtenir l'estat d'identificació per al lloc web donat.
addExceptionConnectionFailed=Ha fallat la connexió

#Certificate Exists in database
caCertExistsTitle=El certificat existeix
caCertExistsMessage=Ja existeix el certificat.