suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
author Quim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 19 Jun 2011 16:20:18 +0200
changeset 1536 db4c7f88a9c6f937af9a7aa58385a3e7ed08d346
parent 406 ab335f8b7a8659b17ec66d496d6177141b33c833
child 559 6a95ff15f8e3e6e0258ddeb82171de1946cf7fc2
permissions -rw-r--r--
suite central update

<!ENTITY accountSetupTitle.label  "Configuració del &syncBrand.fullName.label;">

<!-- First page of the wizard -->
<!ENTITY setup.pickSetupType.description "Us donem la benvinguda, si mai heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans, caldrà que creeu primer un nou compte.">
<!ENTITY button.createNewAccount.label "Crea un compte">
<!ENTITY setup.haveAccount.label "Ja tinc un compte del &syncBrand.fullName.label;">
<!ENTITY button.connect.label "Connecta">

<!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans?">
<!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Mai abans he fet servir el &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Ja faig servir el &syncBrand.shortName.label; en un altre ordinador">

<!-- New Account AND Existing Account -->
<!ENTITY server.label        "Servidor">
<!ENTITY server.accesskey      "S">
<!ENTITY serverType.main.label   "Servidor del &syncBrand.fullName.label;">
<!ENTITY serverType.custom2.label  "Utilitza un servidor personalitzat…">
<!ENTITY signIn.account2.label    "Compte">
<!ENTITY signIn.account2.accesskey  "e">
<!ENTITY signIn.password.label   "Contrasenya">
<!ENTITY signIn.password.accesskey "y">
<!ENTITY signIn.syncKey.label    "Clau de sincronització">
<!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "c">


<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
<!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Detalls del compte">
<!ENTITY setup.confirmPassword.label "Confirmeu la contrasenya">
<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "m">
<!ENTITY setup.emailAddress.label   "Adreça electrònica">
<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "e">
<!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
<!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Accepto">
<!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "A">
<!ENTITY setup.tosLink.label    "els termes del servei">
<!ENTITY setup.tosAgree2.label   "i la">
<!ENTITY setup.ppLink.label     "política de privadesa">
<!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
<!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">

<!-- New Account Page 2: Sync Key -->
<!ENTITY setup.newSyncKeyPage.title.label "Al &brandShortName; li importa la vostra privadesa">
<!ENTITY setup.newSyncKeyPage.description.label "Per garantir la vostra total privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. La clau de sincronització, necessària per desxifrar les dades, no es pujarà.">
<!ENTITY syncKeyEntry.label    "La vostra clau de sincronització">
<!ENTITY syncKeyEntry.accesskey  "c">
<!ENTITY syncKeyGenerate.label   "Genera">
<!ENTITY syncKeyGenerate.accesskey "G">
<!ENTITY syncKeyBackup.description "La clau de sincronització és necessària per accedir al &syncBrand.fullName.label; en altres màquines. Creeu-ne una còpia de seguretat. No podem ajudar-vos a recuperar la vostra clau de sincronització.">

<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Imprimeix…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "p">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Desa…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "s">

<!-- New Account Page 3: Captcha -->
<!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Confirmeu que no sou cap robot">

<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
<!ENTITY addDevice.title.label       "Afegeix un dispositiu">
<!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Mostra'm com.">
<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "No tinc cap dispositiu amb mi">
<!ENTITY addDevice.setup.description.label "Per activar-lo, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; a l'altre dispositiu i seleccioneu «Afegeix un dispositiu».">
<!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "A continuació, introduïu aquest codi:">
<!ENTITY addDevice.dialog.description.label "Per activar el nou dispositiu, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del dispositiu i seleccioneu «Connecta».">
<!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Introduïu el codi que proporciona el dispositiu:">
<!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Torneu-ho a provar.">
<!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "S'ha afegit el dispositiu amb èxit. La sincronització inicial pot portar uns quants minuts i finalitzarà en segon pla.">
<!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "Per activar el dispositiu, heu d'introduir la clau de sincronització. Imprimiu o deseu la clau i emporteu-vos-la a sobre sempre.">
<!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Dispositiu connectat">

<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Inicia una sessió">
<!ENTITY existingSyncKey.description "Podeu obtenir una còpia de la clau de sincronització anant a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del vostre altre dispositiu, seleccioneu «La meva clau de sincronització» a «Gestiona el compte».">
<!ENTITY verifying.label       "S'està verificant…">
<!ENTITY resetPassword.label     "Reinicia la contrasenya">
<!ENTITY resetSyncKey.label      "He perdut el meu altre dispositiu.">

<!-- Sync Options -->
<!ENTITY setup.optionsPage.title   "Opcions de sincronització">
<!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">

<!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
<!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
<!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
<!ENTITY engine.history.label    "Historial">
<!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
<!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
<!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
<!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">

<!ENTITY choice2.merge.main.label   "Fusiona les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
<!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">

<!-- Confirm Merge Options -->
<!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
<!ENTITY confirm.merge.label     "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
<!ENTITY confirm.client2.label    "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
<!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
<!ENTITY confirm.server2.label     "Avís: se sobrescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">

<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
<!ENTITY setup.successPage.title  "S'ha completat la configuració!">
<!ENTITY changeOptions.label "Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions de sincronització a continuació.">
<!ENTITY continueUsing.label "Podeu continuar utilitzant el &brandShortName;.">