mail/chrome/messenger/am-smime.properties
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 67 c87afddefc7bd0be34fa35daae4762ce070454a1
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

## S/MIME error strings.
## Note to localization: %S is a placeholder
NoSenderSigningCert=Heu soŀlicitat signar digitalment aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de signatura indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
NoSenderEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de xifratge indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
MissingRecipientEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut localitzat un certificat de xifratge per a %S.
SignNoSenderEncryptionCert=Heu soŀlicitat signar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar un certificat de xifratge per incloure en el missatge signat, o bé el certificat ha vençut.
ErrorCanNotEncrypt=És impossible de xifrar el missatge. Si us plau comproveu que teniu un certificat de correu electrònic vàlid per a cada destinatari. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
ErrorCanNotSign=És impossible de signar el missatge. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.

## Strings used for in the prefs.
prefPanel-smime=Seguretat
NoSigningCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que es pugui utilitzar per signar digitalment els vostres missatges.
NoEncryptionCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que altres persones puguin utilitzar per enviar-vos missatges xifrats.

encryption_needCertWantSame=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn? 
encryption_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn?
encryption_needCertWantToSelect=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu configurar ara un certificat de xifratge? 
signing_needCertWantSame=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
signing_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
signing_needCertWantToSelect=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu configurar-lo ara?