mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 15 40e26bc5f62646f48d59f9f51a94589f183e9f23
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY securityTitle.label "Seguretat">
<!ENTITY securityHeading.label "Per enviar i rebre missatges signats o xifrats, heu d'indicar tant un certificat de signatura digital com un certificat de xifratge.">
<!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Xifratge">
<!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Utilitza xifratge en enviar missatges:">
<!ENTITY neverEncrypt.label "Mai">
<!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Sempre (inhabilita l'enviament tret que tots els destinataris tinguin un certificat)">
<!ENTITY encryptionCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
<!ENTITY encryptionCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
<!ENTITY certificate.button "Seleccioneu...">
<!ENTITY certificate_clear.button "Buida">
<!ENTITY signingGroupTitle.label "Signatura digital">
<!ENTITY signMessage.label "Signa els missatges digitalment">
<!ENTITY signingCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
<!ENTITY signingCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">

<!ENTITY certificates.label     "Certificats">
<!ENTITY managecerts.label      "Visualitza els certificats">
<!ENTITY managecerts.accesskey "t">
<!ENTITY managedevices.label    "Dispositius de seguretat">
<!ENTITY managedevices.accesskey "s">