suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
author Quim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 03 Oct 2010 22:06:57 +0200
changeset 302 a6d05ed6d920a15193aee017c3aa865c86189bfd
parent 80 04c4338723a0b0c2beb7bf1f930e637651d8672a
child 622 2b12c9ca85639cb0be1e1deb3cbca70b61f9095a
permissions -rw-r--r--
suite mailnews update

## S/MIME error strings.
## Note to localization: %S is a placeholder
NoSenderSigningCert=Heu soŀlicitat signar digitalment aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de signatura indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
NoSenderEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de xifratge indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
MissingRecipientEncryptionCert=Heu soŀlicitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut localitzat un certificat de xifratge per a %S.
ErrorCanNotEncrypt=És impossible de xifrar el missatge. Si us plau comproveu que teniu un certificat de correu electrònic vàlid per a cada destinatari. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
ErrorCanNotSign=És impossible de signar el missatge. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i Grups de missatges per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.

## Strings used for in the prefs.
prefPanel-smime=Seguretat
NoSigningCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que es pugui utilitzar per signar digitalment els vostres missatges.
NoEncryptionCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que altres persones puguin utilitzar per enviar-vos missatges xifrats.

encryption_needCertWantSame=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn? 
encryption_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per xifrar i desxifrar els missatges que us enviïn?
encryption_needCertWantToSelect=Abans de poder signar missatges digitalment també heu d'indicar el certificat que els altres utilitzaran per enviar-vos missatges xifrats. Voleu configurar ara un certificat de xifratge? 
signing_needCertWantSame=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
signing_wantSame=Voleu utilitzar el mateix certificat per signar digitalment els vostres missatges?
signing_needCertWantToSelect=També heu d'indicar el certificat que utilitzareu per signar digitalment els vostres missatges. Voleu configurar-lo ara?

## Strings used by nsMsgComposeSecure
mime_multipartSignedBlurb=Això és un missatge signat criptogràficament en format MIME format.
mime_smimeEncryptedContentDesc=Missatge encriptat S/MIME
mime_smimeSignatureContentDesc=Signatura criptogràfica S/MIME