suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 16 Oct 2013 22:31:18 +0200
changeset 1396 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
parent 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
child 1420 6dfaf93633b80af0c6048cd3f8efa250a9578f4a
permissions -rw-r--r--
Jordi Serratosa's work

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
#

# Status - opening folder
imapStatusSelectingMailbox=S'està obrint la carpeta %S…

# Status - create folder
imapStatusCreatingMailbox=S'està creant la carpeta…

# Status - deleting a folder
# LOCALIZATION NOTE (imapStatusDeletingMailbox): The "%S" below should not be translated.
# Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
# of the folder being deleted.
imapStatusDeletingMailbox=S'està suprimint la carpeta %S…

# Status - renaming mailbox
# LOCALIZATION NOTE (imapStatusRenamingMailbox): The "%S" below should not be translated.
# Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
# of the folder being renamed.
imapStatusRenamingMailbox=S'està canviant el nom de la carpeta %S…

# Status - looking for mailboxes
imapStatusLookingForMailbox=S'estan cercant les carpetes…

# Status - subscribing to mailbox
# LOCALIZATION NOTE (imapStatusSubscribeToMailbox): The "%S" below should not be translated.
# Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
# of the folder being subscribed to.
imapStatusSubscribeToMailbox=S'està subscrivint a la carpeta %S…

# Status - unsubscribing from mailbox
# LOCALIZATION NOTE (imapStatusUnsubscribeMailbox): The "%S" below should not be translated.
# Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
# of the folder being unsubscribed from.
imapStatusUnsubscribeMailbox=S'està cancel·lant la subscripció a la carpeta %S…

# Status - searching imap folder
imapStatusSearchMailbox=S'està cercant la carpeta…

# Status - closing a folder
imapStatusCloseMailbox=S'està tancant la carpeta…

# Status - compacting a folder
imapStatusExpungingMailbox=S'està compactant la carpeta…

# Status - logging out
imapStatusLoggingOut=S'està tancant la sessió…

# Status - checking server capabilities
imapStatusCheckCompat=S'estan comprovant les característiques del servidor de correu…

# Status - logging on
imapStatusSendingLogin=S'està enviant la informació d'inici de sessió…

# Status - auth logon
imapStatusSendingAuthLogin=S'està enviant la informació d'inici de sessió…

# Status - downloading message
imapDownloadingMessage=S'està baixant el missatge…

# Status - getting acl for folder
# LOCALIZATION NOTE (imapGettingACLForFolder): Do not translate the word "ACL" below.
imapGettingACLForFolder=S'està recuperant l'ACL de la carpeta…

# Status - getting server info
imapGettingServerInfo=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…

# Status - getting mailbox info
imapGettingMailboxInfo=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…

# Status - empty mime part
imapEmptyMimePart=Aquesta part del cos es baixarà quan se sol·liciti.

# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageHeaders): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
# Place the word %lu where the number of headers should appear.
imapReceivingMessageHeaders=%S - S'està baixant la capçalera del missatge %lu de %lu

# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageFlags): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
# Place the word %lu where the number of flags should appear.
imapReceivingMessageFlags=%S - S'està baixant la informació del missatge %lu de %lu

imapDeletingMessages=S'estan suprimint els missatges…

imapDeletingMessage=S'està suprimint el missatge…

# LOCALIZATION NOTE (imapMovingMessages): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
imapMovingMessages=S'estan movent els missatges a %S…

# LOCALIZATION NOTE (imapMovingMessage): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
imapMovingMessage=S'està movent el missatge a %S…

# LOCALIZATION NOTE (imapCopyingMessages): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
imapCopyingMessages=S'estan copiant els missatges a %S…

# LOCALIZATION NOTE (imapCopyingMessage): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
imapCopyingMessage=S'està copiant el missatge a %S…

# LOCALIZATION NOTE (imapFolderReceivingMessageOf): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
# Place the word %lu where the number of headers should appear.
imapFolderReceivingMessageOf=%S - S'està baixant el missatge %lu de %lu

# LOCALIZATION NOTE (imapDiscoveringMailbox): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
imapDiscoveringMailbox=S'ha trobat la carpeta: %S

# LOCALIZATION NOTE (imapEnterPasswordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
imapEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per a %S:

# LOCALIZATION NOTE (imapServerNotImap4): Do not translate the word "IMAP4" below.
imapServerNotImap4=El servidor de correu %S no és IMAP4.

# This is intentionally left blank.
imapDone=

imapEnterPasswordPromptTitle=Cal una contrasenya per al servidor de correu

imapUnknownHostError=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.

imapConnectionRefusedError=No s'ha pogut connectar amb el servidor de correu %S; la connexió ha estat rebutjada.

imapNetTimeoutError=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.

# Status - no messages to download 
imapNoNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.

imapDefaultAccountName=Correu per a %S

imapSpecialChar= El caràcter %c està reservat en aquest servidor IMAP. Trieu un altre nom. 

imapPersonalSharedFolderTypeName=Carpeta personal

imapPublicFolderTypeName=Carpeta pública

imapOtherUsersFolderTypeName=Carpeta d'un altre usuari

imapPersonalFolderTypeDescription=Aquesta carpeta és per al correu personal. No és compartida.

imapPersonalSharedFolderTypeDescription=Aquesta carpeta és per al correu personal. S'ha compartit.

imapPublicFolderTypeDescription=Aquesta carpeta és pública.

imapOtherUsersFolderTypeDescription=Aquesta carpeta de correu és compartida per l'usuari «%S».

imapAclFullRights=Control total

imapAclLookupRight=Cerca

imapAclReadRight=Llegeix

imapAclSeenRight=Defineix l'estat llegit/no llegit

imapAclWriteRight=Escriu

imapAclInsertRight=Insereix (Copia a)

imapAclPostRight=Envia

imapAclCreateRight=Crea una subcarpeta

imapAclDeleteRight=Suprimeix els missatges

imapAclAdministerRight=Administra la carpeta

imapServerDoesntSupportAcl=Aquest servidor no permet l'ús de carpetes compartides

imapAclExpungeRight=Esborra

imapServerDisconnected= El servidor %S s'ha desconnectat. Pot ser que el servidor s'hagi aturat o que hi hagi un problema a la xarxa.

# LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the imap folder.
imapSubscribePrompt=Voleu subscriure-us a %1$S?

imapServerDroppedConnection=No es pot establir la connexió amb el servidor IMAP. És possible que hàgiu excedit el nombre màxim de connexions. En aquest cas, utilitzeu el diàleg Paràmetres avançats del servidor IMAP per reduir el nombre de connexions en memòria cau.

imapQuotaStatusFolderNotOpen=La informació de quota no està disponible perquè la carpeta no és oberta.

imapQuotaStatusNotSupported=Aquest servidor no permet l'ús de quotes.

imapQuotaStatusNoQuota=Aquesta carpeta no té quotes d'emmagatzematge.

# Out of memory
imapOutOfMemory=L'aplicació no té prou memòria.

# LOCALIZATION NOTE (imapCopyingMessageOf): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
# Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
# Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
imapCopyingMessageOf=S'està copiant el missatge %1$S de %2$S a %3$S

# LOCALIZATION NOTE (imapMoveFolderToTrash): Do not translate the word %S below.
# "%S" is the name of the folder.
imapMoveFolderToTrash=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?

# LOCALIZATION NOTE (imapDeleteNoTrash): Do not translate the word %S below.
# "%S" is the name of the folder.
imapDeleteNoTrash=La supressió de la carpeta no es pot desfer i se suprimiran tots els missatges que conté, així com les seves subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?

imapDeleteFolderDialogTitle=Suprimeix la carpeta

imapDeleteFolderButtonLabel=&Suprimeix la carpeta

# LOCALIZATION NOTE (imapAuthChangeEncryptToPlainSSL): %S is the server hostname
imapAuthChangeEncryptToPlainSSL=El servidor IMAP %S sembla que no permet contrasenyes encriptades. Si acabeu de configurar aquest compte, proveu «contrasenya normal» com a «mètode d'autenticació» a «paràmetres del compte | paràmetres del servidor». Si abans funcionava i ara comença a fallar, contacteu amb l'administrador del correu o amb el proveïdor.

# LOCALIZATION NOTE (imapAuthChangePlainToEncrypt): %S is the server hostname
imapAuthChangePlainToEncrypt=El servidor IMAP %S no permet contrasenyes de text net. Proveu «contrasenya encriptada» com a «mètode d'autenticació» a «paràmetres del compte | paràmetres del servidor».

# LOCALIZATION NOTE (imapAuthChangeEncryptToPlainNoSSL): %S is the server hostname
imapAuthChangeEncryptToPlainNoSSL=El servidor IMAP %S sembla que no permet contrasenyes encriptades. Si acabeu de configurar el compte, proveu «contrasenya, enviada sense seguretat» com a «mètode d'autenticació» a «paràmetres del compte | paràmetres del servidor». Si abans funcionava i ara comença a fallar, pot ser que algú us estigui intentant robar la contrasenya.

# LOCALIZATION NOTE (imapAuthMechNotSupported): %S is the server hostname
imapAuthMechNotSupported=El servidor IMAP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el «mètode d'autenticació» a «paràmetres del compte | paràmetres del servidor».

# LOCALIZATION NOTE (imapAuthGssapiFailed): %S is the server hostname
imapAuthGssapiFailed=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor IMAP %S. Assegureu-vos que heu iniciat la sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.

# LOCALIZATION NOTE (imapServerCommandFailed): 
# Place the word %1$S in your translation where the name of the account name should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the server response should appear.
imapServerCommandFailed=L'ordre no s'ha executat correctament. El servidor de correu del compte %1$S ha respost: %2$S 

# LOCALIZATION NOTE (imapFolderCommandFailed): Do not translate the word %S below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the folder should appear.
# Place the word %3$S in your translation where the server response should appear.
imapFolderCommandFailed=L'operació actual amb '%2$S' no ha anat bé. El servidor de correu del compte %1$S ha respost: %3$S

# LOCALIZATION NOTE (imapServerAlert):
# Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the alert from the server should appear.
imapServerAlert=Alerta del compte %1$S: %2$S