mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 16 Oct 2013 22:31:18 +0200
changeset 1396 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
parent 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
child 1420 6dfaf93633b80af0c6048cd3f8efa250a9578f4a
child 1540 2a6beaacd8d38a65a8717a87a86c454182eb5cb7
permissions -rw-r--r--
Jordi Serratosa's work

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#
removeAccount=Suprimeix el compte…
newFolderMenuItem=Carpeta…
newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
newFolder=Crea una carpeta…
newSubfolder=Crea una subcarpeta…
markFolderRead=Marca la carpeta com a llegida;Marca les carpetes com a llegides
markNewsgroupRead=Marca el grup de discussió llegit;Marca els grups de discussió llegits
folderProperties=Propietats de la carpeta
newTag=Afegeix una etiqueta…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Recupera el següen&t missatge dels grups de discussió;Recupera els següen&ts #1 missatges dels grups de discussió
advanceNextPrompt=Voleu avançar fins al següent missatge per llegir de %S?
titleNewsPreHost=a
replyToSender=Respon al remitent
reply=Respon
EMLFiles=Fitxers de correu (*.eml)
OpenEMLFiles=Obre el missatge
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
SaveMailAs=Anomena i desa el missatge
SaveAttachment=Desa l'adjunció
SaveAllAttachments=Desa totes les adjuncions
ChooseFolder=Selecciona la carpeta
LoadingMessageToPrint=S'està carregant el missatge a imprimir…
MessageLoaded=S'ha carregat el missatge…
PrintingMessage=S'està imprimint el missatge…
PrintPreviewMessage=S'està creant l'exemple d'impressió del missatge…
PrintingContact=S'està imprimint el contacte…
PrintPreviewContact=S'està creant l'exemple d'impressió del contacte…
PrintingAddrBook=S'està imprimint la llibreta d'adreces…
PrintPreviewAddrBook=S'està creant l'exemple d'impressió de la llibreta d'adreces…
PrintingComplete=La impressió ha finalitzat.
PreviewTitle=%S - %S
LoadingMailMsgForPrint=(S'està carregant el contingut per imprimir)
LoadingMailMsgForPrintPreview=(S'està carregant el contingut per a l'exemple d'impressió)
saveAttachmentFailed=No es pot desar l'adjunció. Comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
fileExists=%S ja existeix. Voleu reemplaçar-lo?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=No s'ha pogut llegir el fitxer %1$S perquè: %2$S

downloadingNewsgroups=S'estan baixant els grups de discussió per al seu ús fora de línia
downloadingMail=S'està baixant el correu per al seu ús fora de línia
sendingUnsent=S'estan enviant els missatges per enviar

folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 

compactingFolder=S'està compactant la carpeta %S…
doneCompacting=S'ha acabat la compactació
autoCompactAllFoldersTitle=Compacta les carpetes
autoCompactAllFolders=Voleu compactar totes les carpetes locals i de fora de línia per estalviar espai de disc?
autoCompactAlwaysAskCheckbox=Sempre demana'm abans de compactar automàticament les carpetes
compactNowButton=Compacta-les &ara

confirmFolderDeletionForFilter=Si suprimiu la carpeta «%S» n'inhabilitareu els filtres associats. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta?
alertFilterChanged=Els filtres associats amb aquesta carpeta s'actualitzaran.
filterDisabled=No s'ha pogut trobar la carpeta «%S», i per tant els filtres associats amb aquesta carpeta s'inhabilitaran. Comproveu que la carpeta existeix i que els filtres senyalen una carpeta de destí vàlida.
filterFolderDeniedLocked=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè hi ha una altra operació en curs.
parsingFolderFailed=No es pot obrir la carpeta %S perquè algun altre procés l'està utilitzant. Espereu que el procés acabi i després torneu a seleccionar la carpeta. 
deletingMsgsFailed=No es poden suprimir missatges de la carpeta %S perquè una altra operació l'està utilitzant. Espereu fins que aquesta operació acabi i torneu-ho a provar. 
alertFilterCheckbox=No em tornis a avisar.
compactFolderDeniedLock=La carpeta «%S» no es pot compactar perquè hi una altra operació en curs. Torneu-ho a provar més tard.
compactFolderWriteFailed=La carpeta «%S» no s'ha pogut compactar perquè no s'hi ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
filterFolderWriteFailed=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè no s'ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
copyMsgWriteFailed=Els missatges no s'han pogut moure o copiar a la carpeta «%S» perquè no s'ha pogut escriure a la carpeta. Per aconseguir espai de disc aneu al menú Fitxer, seleccioneu primer Buida la paperera, després Compacta les carpetes, i aleshores torneu-ho a provar.
cantMoveMsgWOBodyOffline=En treballar fora de línia, no podeu moure o copiar missatges que no s'hagin baixat per al seu ús fora de línia. Des de la finestra Correu, obriu el menú Fitxer, desmarqueu Fora de línia i torneu-ho a provar.
operationFailedFolderBusy=Ha fallat l'operació perquè s'està realitzant una altra operació a la carpeta. Espereu que aquesta operació acabi per tornar-ho a provar.
folderRenameFailed=No s'ha pogut reanomenar la carpeta. Potser s'està tornant a analitzar la carpeta, o el nom nou no és un nom de carpeta vàlid.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S a %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=S'ha produït un error en truncar la safata d'entrada després de filtrar un missatge a la carpeta «%1$S». Potser caldrà que sortiu del %2$S i elimineu el fitxer INBOX.msf.

mailboxTooLarge=La carpeta %S és plena i no pot emmagatzemar més missatges. Per fer espai per a més missatges, suprimiu correu antic o no desitjat i compacteu la carpeta.
errorGettingDB=No s'ha pogut obrir el resum del fitxer %S. Potser s'ha produït un error en el disc, o el camí sencer és massa llarg.
defaultServerTag=(Per defecte)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Per llegir
messageHasFlag=Destacat
messageHasAttachment=Amb adjunció
messageJunk=Brossa
messageExpanded=Ampliat
messageCollapsed=Reduït

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<sense especificar>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Cap
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, si està disponible
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SMTP sobre SSL
smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=No
smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Suprimeix el servidor
smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu segur que voleu suprimir el servidor: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Sense autenticació
authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
authPasswordCleartextInsecurely=Contrasenya, enviada sense seguretat
authPasswordCleartextViaSSL=Contrasenya normal
authPasswordEncrypted=Contrasenya encriptada
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=Certificat TLS
authNTLM=NTLM
authAnySecure=Qualsevol mètode segur (desaconsellat)
authAny=Qualsevol mètode (insegur)

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Servidor de grups de discussió (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=Servidor de correu POP
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=Servidor de correu IMAP
serverType-none=Emmagatzematge local del correu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
serverType-movemail=Unix Movemail

sizeColumnTooltip=Feu un clic per ordenar per mida
sizeColumnHeader=Mida
linesColumnTooltip=Feu clic per ordenar per línies
linesColumnHeader=Línies

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=S'està carregant el document…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Se sincronitzen els missatges a %1$S de %2$S…

unreadMsgStatus=Per llegir: %S
selectedMsgStatus=Seleccionats: %S
totalMsgStatus=Total: %S

# localized folder names

localFolders=Carpetes locals

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Safata d'entrada
trashFolderName=Paperera
sentFolderName=Enviat
draftsFolderName=Esborranys
templatesFolderName=Plantilles
outboxFolderName=Safata de sortida
junkFolderName=Correu brossa
archivesFolderName=Arxiu

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Mínima
priorityLow=Baixa
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Alta
priorityHighest=Màxima

#Group by date thread pane titles
today=Avui
yesterday=Ahir
lastWeek=La darrera setmana
twoWeeksAgo=Fa dues setmanes
older=Correu antic

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Missatges no marcats

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Sense estatus

#Grouped by priority
noPriority=Sense prioritat

#Grouped by has attachments
noAttachments=Sense adjuncions
attachments=Adjuncions

#Grouped by starred
notFlagged=No destacats
groupFlagged=Destacats

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Suprimeix totes les etiquetes
mailnews.labels.description.1=Important
mailnews.labels.description.2=Feina
mailnews.labels.description.3=Personal
mailnews.labels.description.4=Per fer
mailnews.labels.description.5=Més tard

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Respost
forwarded=Reenviat
new=Nou
read=Llegit
flagged=Destacat

# for junk status picker in search and mail views
junk=Correu brossa

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Connector
junkScoreOriginFilter=Filtre
junkScoreOriginWhitelist=Llista blanca
junkScoreOriginUser=Usuari
junkScoreOriginImapFlag=Etiqueta IMAP

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Té adjuncions

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etiquetes

# mailnews.js
mailnews.send_default_charset=ISO-8859-1
mailnews.view_default_charset=ISO-8859-1

# generate display names in last first order
# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=fals

# the format for "mail.addr_book.quicksearchquery.format" is:
# @V == the escaped value typed in the quick search bar in the addressbook
#
# note, changing this might require a change to SearchNameOrEmail.label
# in messenger.dtd
#
# LOCALIZATION NOTE - please add phonetic names as below when "mail.addr_book.show_phonetic_fields" is true
# "?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V)(PhoneticFirstName,c,@V)(PhoneticLastName,c,@V))"
#
mail.addr_book.quicksearchquery.format=?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V))

# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=/
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg 
nocachedbodybody=El cos d'aquest missatge no s'ha baixat del servidor per a la seva\nlectura fora de línia. Per poder llegir-lo, torneu-vos a connectar\na la xarxa i seleccioneu Desconnexió / Treballa en línia del menú\nFitxer.\nD'ara endavant podeu seleccionar quins missatges o carpetes voleu\nllegir fora de línia. Per fer-ho, seleccioneu Fora de línia / \nSincronitza del menú Fitxer; podeu ajustar la preferència Espai de\ndisc per evitar la baixada de missatges grans.\n

# accountCentral
mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Correu
newsAcctType=Grups de discussió
feedsAcctType=Canals

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Connecteu-vos per veure aquest missatge</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la cancel·lació de la subscripció
confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu cancel·lar la subscripció de %S?
confirmUnsubscribeManyText=Segur que voleu cancel·lar la subscripció d'aquests grups de discussió?
restoreAllTabs=Restaura totes les pestanyes

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Obre
openLabelAccesskey=O
saveLabel=Anomena i desa…
saveLabelAccesskey=A
detachLabel=Separa…
detachLabelAccesskey=S
deleteLabel=Suprimeix
deleteLabelAccesskey=u
deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
emptyAttachment=Aquest fitxer adjunt sembla que està buit.\nComproveu la persona que l'ha enviat perquè sovint els tallafocs o els antivirus de les empreses suprimeixen els fitxers adjunts.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 adjunt;#1 adjunts

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=Fitxer adjunt:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=mida desconeguda

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=com a mínim %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Fitxers adjunts:

# Connection Error Messages
101=Error desconegut
102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.

recipientSearchCriteria=L'assumpte o el destinatari contenen:
fromSearchCriteria=L'assumpte o el remitent contenen:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
newMailNotification_message=%1$S ha rebut %2$S missatge nou

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
newMailNotification_messages=%1$S ha rebut %2$S missatges nous

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S de %2$S

# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
# %1$S is the number of new messages
# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
macBiffNotification_separator=, 

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaUsedFree=%S de %S KB usats
quotaPercentUsed=%S%% ple
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%
quotaTooltip=Quota d'IMAP: %S kB utilitzats d'un total de %S kB. Feu clic per a més detalls.

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Confirmació
confirmViewDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta vista?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Confirmació de supressió
confirmSavedSearchDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta cerca desada?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Entreu la vostra contrasenya per %1$S a %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de correu

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Confirmeu
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Obrir #1 missatge pot ser lent. Voleu continuar?;Obrir #1 missatges pot ser lent. Voleu continuar?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Confirmeu
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=Obrir #1 missatge pot ser lent. Voleu continuar?;Obrir #1 missatges pot ser lent. Voleu continuar?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Ja existeix una etiqueta amb aquest nom.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Edita l'etiqueta

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Edita les propietats de la cerca desada per a %S

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Heu de triar com a mínim una carpeta per cercar per a la carpeta de cerca desada.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bytes
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Cerca actualitzacions…
updatesItem_defaultFallback=Cerca actualitzacions…
updatesItem_default.accesskey=C
updatesItem_downloading=S'està baixant %S…
updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
updatesItem_downloading.accesskey=b
updatesItem_resume=Reprèn la baixada de %S…
updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
updatesItem_resume.accesskey=R
updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
updatesItem_pending.accesskey=A

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Totes les carpetes
folderPaneModeHeader_unread=Carpetes per llegir
folderPaneModeHeader_favorite=Carpetes preferides
folderPaneModeHeader_recent=Carpetes recents
folderPaneModeHeader_smart=Carpetes unificades
unifiedAccountName=Carpetes intel·ligents

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Torna a moure a «%1$S»
moveToFolderAgainAccessKey=T
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Torna a copiar a «%1$S»
copyToFolderAgainAccessKey=T

#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
alwaysLoadRemoteContentForSender2= Carrega sempre el contingut remot de %1$S

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=El remitent d'aquest missatge (%1$S des de %2$S) ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.

# mailCommands.js
emptyJunkTitle=Confirmació
emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
emptyTrashTitle=Confirmació
emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = El fitxer no s'ha trobat
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.

fileEmptyTitle = Fitxer buit
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = El fitxer %S està buit.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=#1 més;#1 més

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=, i #1 més;, i #1 més

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=Jo

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=Jo

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=Jo

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=Jo

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=Jo

expandAttachmentPaneTooltip=Mostra els fitxers adjunts
collapseAttachmentPaneTooltip=Oculta els fitxers adjunts

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=S'està carregant…

# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptWarning):
# %1$S is replaced by brandShortName, %2$S is replaced by the host name of the
# site.
xpinstallPromptWarning=El %1$S ha evitat que el web (%2$S) us demanés d'instal·lar un programa al vostre ordinador.
xpinstallPromptAllowButton=Permet
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptAllowButton.accesskey):
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active
# context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button).
# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P

xpinstallDisabledMessageLocked=El vostre administrador del sistema ha inhabilitat la instal·lació de programari.
xpinstallDisabledMessage=Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu a provar-ho.
xpinstallDisabledButton=Habilita
xpinstallDisabledButton.accesskey=H

# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
addonsInstalled=S'ha instal·lat #1 amb èxit.;S'han instal·lat #2 complements amb èxit.
addonsInstalledNeedsRestart=S'instal·larà #1 després que reinicieu el #3.;S'instal·laran #2 complements després que reinicieu el #3.
addonInstallRestartButton=Reinicia ara
addonInstallRestartButton.accesskey=R
addonInstallManage=Obre el gestor de complements
addonInstallManage.accesskey=O

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
# #4 is the application version
addonError-1=No s'ha pogut baixar el complement a causa d'un problema amb la connexió amb #2.
addonError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement del servidor #2 perquè no era el complement que esperava el #3.
addonError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement del servidor #2 perquè el complement estava malmès.
addonError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè el #3 no ha pogut modificar un fitxer necessari.

# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
addonLocalError-1=No s'ha pogut instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
addonLocalError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement perquè no es corresponia amb el complement que esperava el #3.
addonLocalError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement perquè estava malmès.
addonLocalError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè el #3 no ha pogut modificar un fitxer necessari.
addonErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè no és compatible amb el #3 #4.
addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè s'ha detectat que té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.

confirmMsgDelete.title=Confirma la supressió
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges dels fils reduïts. Voleu continuar?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=S'esborraran missatges immediatament sense desar-ne una còpia a la paperera. Esteu segur que voleu continuar?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=No m'ho tornis a demanar.
confirmMsgDelete.delete.label=Suprimeix

mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
# translation where you wish to display the hostname of the server to which
# login failed.
mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya

extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte.

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Voleu aplicar els canvis?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Aplica les columnes de la carpeta a %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Voleu aplicar els canvis?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Aplica les columnes de la carpeta a %S i a les carpetes de dins?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Aquest web (%S) vol instal·lar un tema.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P

lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un tema nou.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=t

# safeModeRestart
safeModeRestartPromptTitle=Reinicia amb els complements inhabilitats
safeModeRestartPromptMessage=Esteu segur que voleu inhabilitar tots els complements i reiniciar?
safeModeRestartButton=Reinicia

# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
# directly under the Thunderbird version in the about dialog (see bug 596813 for
# screenshots).
update.checkInsideButton.label=Cerca actualitzacions
update.checkInsideButton.accesskey=C
update.resumeButton.label=Reprèn la baixada de %S…
update.resumeButton.accesskey=d
update.openUpdateUI.applyButton.label=Aplica l'actualització…
update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=A
update.restart.updateButton.label=Reinicia per actualitzar
update.restart.updateButton.accesskey=R
update.restart.restartButton.label=Actualitza i reinicia
update.restart.restartButton.accesskey=R
update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Actualitza ara…
update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=u
update.restart.upgradeButton.label=Actualitza ara
update.restart.upgradeButton.accesskey=u

websearch.setDefault=Defineix com a motor de cerca per defecte
websearch.isDefault=Actualment aquest és el motor de cerca per defecte

# missing plugin installer
missingpluginsMessage.title=Per mostrar el contingut d'aquesta pàgina fa falta un connector addicional.
missingpluginsMessage.button.label=Instal·la els connectors que falten...
missingpluginsMessage.button.accesskey=I
outdatedpluginsMessage.title=Alguns connectors que utilitza aquesta pàgina estan desactualitzats.
outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Actualitza els connectors...
outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
blockedpluginsMessage.title=Per la vostra protecció, s'han bloquejat alguns connectors que utilitza aquesta pàgina.
blockedpluginsMessage.infoButton.label=Detalls...
blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=D
blockedpluginsMessage.searchButton.label=Actualitza els connectors...
blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=A
crashedpluginsMessage.title=El connector %S ha fallat.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Actualitza la pàgina
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=A
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Envia un informe de fallada
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=E
crashedpluginsMessage.learnMore=Més informació...
carbonFailurePluginsMessage.message=Aquesta pàgina demana permís per utilitzar un connector que només pot funcionar en mode 32 bits
carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reinicia en mode 32 bits
carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Neteja tot l'historial
sanitizeButtonOK=Neteja'l ara
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Es netejarà tot l'historial.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Es netejaran tots els elements seleccionats.

learnMoreAboutIgnoreThread=Més informació…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = M
undoIgnoreThread=Desfés Ignora la conversa
undoIgnoreThreadAccessKey=U
undoIgnoreSubthread=Desfés Ignora la subconversa
undoIgnoreSubthreadAccessKey=U
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=No es mostraran les respostes de la conversa «#1».
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=No es mostraran les respostes de la subconversa «#1».
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=No es mostraran les respostes de la conversa seleccionada.;No es mostraran les respostes de les #1 converses seleccionades.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=No es mostraran les respostes de la subconversa seleccionada.;No es mostraran les respostes de les #1 subconverses seleccionades.