calendar/chrome/calendar/calendar.properties
author Quim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 28 Nov 2008 20:35:16 +0100
changeset 59 719613b5aae92cd98a588919433f3cfdeee668d9
parent 58 5408924623757d4b18527452648e47891f7d280b
child 75 85192d43a19280afa6496f91f6e6149845f4d2f9
permissions -rw-r--r--
calendar.properties update

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is Mozilla Calendar code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is
# ArentJan Banck <ajbanck@planet.nl>.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s): ArentJan Banck <ajbanck@planet.nl>
#         Eric Belhaire <belhaire@ief.u-psud.fr>
#         Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
#         Berend Cornelius <berend.cornelius@sun.com>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# Misc. strings in JS

# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle): 
#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
PrintPreviewWindowTitle=Exemple d'impressió de %1$S
Untitled=Sense títol

# Default name for new events
newEvent=Nova cita

# Titles for the event/task dialog
newEventDialog=Nova cita
editEventDialog=Edita la cita
newTaskDialog=Nova tasca
editTaskDialog=Edita la tasca

# Do you want to save changes?
askSaveTitleEvent=Desa la cita
askSaveTitleTask=Desa la tasca
askSaveMessageEvent=La cita encara no s'ha desat. Voleu desar-la?
askSaveMessageTask=La tasca encara no s'ha desat. Voleu desar-la?

# Event Dialog Warnings
warningNegativeDuration=La data de finalització que heu escrit és anterior a la data d'inici

# The name of the calendar provided with the application by default
homeCalendarName=Inici

# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
untitledCalendarName=Calendari sense títol

# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
statusTentative =Provisional
statusConfirmed =Confirmada
statusCancelled =Canceŀlada
statusNeedsAction=Necessita una acció
statusInProcess =En procés
statusCompleted =Finalitzada

# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
highPriority=Alta
mediumPriority=Mitjana
lowPriority=Baixa

importPrompt=En quin calendari voleu importar-hi aquestes entrades?
exportPrompt=Des de quin calendari voleu exportar?
publishPrompt=Quin calendari voleu publicar?

# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
#  %1$S will be replaced with number of failed items
#  %2$S will be replaced with last error code / error string
importItemsFailed=No s'han pogut importar %1$S elements. El darrer error ha estat: %2$S

#spaces needed at the end of the following lines
eventDescription=Descripció: 

unableToRead=No s'ha pogut llegir del fitxer: 
unableToWrite=No s'ha pogut escriure al fitxer:
defaultFileName=MozillaCalCites
HTMLTitle=Calendari del Mozilla

# LOCALIZATION NOTE (timezoneError): 
# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
#  %1$S will be replaced
timezoneError=S'ha trobat un fus horari desconegut i indefinit mentre es llegia %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (duplicateError): 
#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
duplicateError= S'ha(n) ignorat %1$S element(s) perquè existeixen tant al calendari de destinació com a %2$S.

unableToCreateProvider=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per a utilitzar-lo. No estarà disponible.
unknownTimezonesError=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per a utilitzar-lo. El calendari fa referència a zones horàries desconegudes. Cal que intaŀleu l'últim calendar-timezones.xpi.
missingCalendarTimezonesError=No s'han trobat zones horàries. Cal que intaŀleu calendar-timezones.xpi.

# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
unknownTimezoneInItem=S'ha trobat una zona horària desconeguda «%1$S» a «%2$S». Es tractarà com a zona horària local «floatant»: %3$S
TimezoneErrorsAlertTitle=Errors en la zona horària
TimezoneErrorsSeeConsole=Vegeu l'error a la consola: Les zones horàries desconegudes es tractaran com a zones horàries locals «flotants».

unsubscribeCalendarTitle=Abandona la subscripció del calendari

# LOCALIZATION NOTE (unsubscribeCalendarMessage):
# used for an message like 'Are you sure you want to unsubscribe from calendar "Home"?'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
unsubscribeCalendarMessage=Esteu segur que voleu abandonar la subscripció del calendari «%1$S»?

WeekTitle=setmana %1$S
# Used to format the Multiweek's labels, ie Weeks 2 - 7
WeeksTitle=setm. %1$S-%2$S
None=Cap

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none
tooNewSchemaErrorBoxTitle=Les vostres dades de calendari no són compatibles amb aquesta versió del %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Les dades de calendari en el vostre perfil s'han actualitzat a una nova versió del %1$S, i si continueu, segurament la informació es perdrà o es farà malbé. Ara es deshabilitarà el %1$S i el %2$S es tornarà a iniciar.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Sunbird'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird=Les dades de calendari en el vostre perfil s'han actualitzat a una nova versió del %1$S, i si continueu, segurament la informació es perdrà o es farà malbé. Ara se sortirà del %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonRestart=Torna a iniciar el %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonQuit=Surt del %1$S

# List of events or todos (unifinder)
eventUntitled=Sense títol

# Tooltips of events or todos
tooltipTitle  =Títol:
tooltipLocation =Ubicació:
# event date, usually an interval, such as
# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
tooltipDate   =Data:
# event status: tentative, confirmed, cancelled
tooltipStatus  =Estat:
# task/todo fields
# start date time, due date time, task priority number, completed date time
tooltipStart  =Inici:
tooltipDue   =Fi:
tooltipPriority =Prioritat:
tooltipPercent =Realitzat:
tooltipCompleted=Finalització:

#File commands and dialogs
New=Nou
Open=Obre
filepickerTitleImport=Importa
filepickerTitleExport=Exporta

# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
filterIcs=iCalendar (%1$S)
filterXml=Document XML (%1$S)
filterHtml=Pàgina web (%1$S)
filterOutlookCsv=Valors separats per comes d'Outlook (%1$S)
filterWav=Àudio en forma d'ona (%1$S)

# Remote calendar errors
genericErrorTitle=S'ha produït un error
httpPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: %1$S: %2$S
otherPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: 0x%1$S

# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar
readOnlyMode=S'ha produït un error quan es llegien les dades per al calendari: %1$S. S'ha posat en mode només de lectura, perquè els canvis podrien suposar una pèrdua de dades. Podeu canviar aquesta configuració triant «Edita el calendari».

# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar
disabledMode=S'ha produït un error quan es llegien les dades per al calendari: %1$S. S'ha deshabilitat fins que sigui més segur utilitzar-lo.

# LOCALIZATION NOTE (minorError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
minorError=S'ha produït un error en llegir les dades per al calendari: %1$S. No obstant això, aquest error sembla ser menor; per això, el programa intentarà continuar.

# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
stillReadOnlyError=S'ha produït un error en llegir les dades per al calendari: %1$S.
utf8DecodeError=S'ha produït un error en descodificar un fitxer iCalendar (ics) com UTF-8. Comproveu que el fitxer, incloent-hi els símbols i les lletres accentuades, està codificat fent servir la codificació de caràcters UTF-8.
icsMalformedError=L'anàlisi del fitxer iCalendar (ics) ha fallat. Comproveu que aquest compleix la sintaxi de fitxer d'iCalendar (ics).
itemModifiedOnServerTitle=L'element s'ha canviat al servidor
itemModifiedOnServer=Aquest element s'ha canviat recentment al servidor.\n
modifyWillLoseData=En enviar els vostres canvis, se sobrescriuran els que s'hagin fet al servidor.
deleteWillLoseData=Si se suprimeix aquest element, es perdran els canvis fets al servidor.
updateFromServer=Descarta els meus canvis i torna a carregar
proceedModify=Envia els meus canvis igualment
proceedDelete=Suprimeix igualment
dav_notDav=El recurs %1$S o bé no és de tipus DAV o bé no està disponible
dav_davNotCaldav=El recurs %1$S és de tipus DAV però no és un calendari CalDAV
itemPutError=S'ha produït un error quan es desava l'element al servidor.
itemDeleteError=S'ha produït un error quan se suprimia l'element del servidor.
caldavRequestError=S'ha produït un error quan s'estava enviant la invitació.
caldavResponseError=S'ha produït un error quan s'estava enviant la resposta.

# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone). 
#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
# for english-US:
#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
# for english:
#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
likelyTimezone=Europe/Andorra

# Guessed Timezone errors and warnings.
# Testing note: 
# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
# * repeat
#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
#  - restart: sunbird -jsconsole
#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
#   makes sense for OS city.
#
# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time" 
# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
# Testing notes: 
# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
#  can also trigger this warning.
WarningOSTZNoMatch=Avís: el fus horari del vostre sistema operatiu "%1$S"\nno concorda amb el fus horari configurat "%2$S".

# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
SkippingOSTimezone=Sense tenir en compte el fus horari del sistema operatiu '%1$S'.

# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
SkippingLocaleTimezone=Sense tenir en compte el fus horari de la configuració '%1$S'.

# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
# and changes are often more than a week different).
warningUsingFloatingTZNoMatch=Avís: s'està utilitzant un fus horari desconegut.\nNo hi ha informació sobre el fus horari del vostre sistema operatiu.

# "Warning: Using guessed timezone
#  America/New York (UTC-0500/-0400).
#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match…"
# This ZoneInfo timezone was chosen based on … "
WarningUsingGuessedTZ=Avís: s'ha deduït que el vostre fus horari és \n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S

# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k. 
TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Aquest fus horari pràcticament correspon amb la del vostre sistema operatiu.\nPer això, el proper canvi d'horari estiu/hivern pot variar una setmana\nrespecte a la transició del vostre sistema operatiu.\nPer tant es poden produir discrepàncies en les dades, per exemple\nuna data d'inici diferent, una regla que canvia,\no una aproximació incorrecta a una regla d'un calendari no-Gregorià.

TZSeemsToMatchOS=Aquest fus horari sembla que correspon al del vostre sistema operatiu aquest any.

# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
# used for a display of a chosen timezone
#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
TZFromOS=Aquest fus horari ha estat seleccionat a partir de l'identificador del fus horari\ndel sistema operatiu "%1$S".

# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
TZFromLocale=Aquest fus horari ha estat seleccionat a partir de la informació,\nen anglès americà,d'altres usuaris d'Internet que tenen un fus horari\ndel sistema operatiu semblant al del vostre.
 
TZFromKnownTimezones=Aquest fus horari ha estat seleccionat a partir de concordar el fus horari\ndel vostre sistema operatiu amb una llista de fusos horaris coneguts\nordenats alfabèticament pel seu id.

# Print Layout
formatListName = Llista
weekPrinterName = Planificador setmanal
monthPrinterName = Graella mensual

# Providers
caldavName=CalDAV
compositeName=Composite
icsName=iCalendar (ICS)
memoryName=Temporal (memòria)
storageName=Local (SQLite)

# Used in created html code for list layout print and html export
htmlPrefixTitle=Títol
htmlPrefixWhen=Quan
htmlPrefixLocation=Ubicació
htmlPrefixDescription=Descripció

# Categories
addCategory=Afegeix una categoria

today=Avui
tomorrow=Demà
yesterday=Ahir

#Today pane
eventsonly=Cites
eventsandtasks=Cites i tasques
tasksonly=Tasques
shortcalendarweek=St

go=Vés

# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
# 'next Sunday'.
next1=següent
next2=següent
last1=darrer
last2=darrer

# Master Password
changeMasterPassword=Canvia la contrasenya mestra…
pw_change2empty_in_fips_mode=Esteu actualment en mode FIPS. Amb el FIPS cal una contrasenya mestra que no estigui en blanc.
pw_change_failed_title=Ha fallat el canvi de contrasenya

# Check for Updates   (SUNBIRD_ONLY)
updatesItem_default=Cerca actualitzacions…
updatesItem_defaultFallback=Cerca actualitzacions…
updatesItem_downloading=S'està baixant el %S…
updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
updatesItem_resume=Continua la baixada del %S…
updatesItem_resumeFallback=Continua la baixada de l'actualització…
updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…

# Alarm Dialog
# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
alarmWindowTitle.label=#1 Recordatori;#1 Recordatoris
alarmStarts=Inici: %1$S
alarmTodayAt=Avui a les %1$S
alarmTomorrowAt=Demà a les %1$S
alarmYesterdayAt=Ahir a les %1$S

# Alarm interface strings
# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
alarmDefaultDescription=Descripció per defecte de Mozilla
alarmDefaultSummary=Resum per defecte de Mozilla

# offline support strings (SUNBIRD ONLY)
offlineTooltip=Actualment esteu fora de línia.
onlineTooltip=Actualment esteu en línia.

taskDetailsStatusNeedsAction=Necessita una acció
taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% fet
taskDetailsStatusCompleted=Finalitzada
taskDetailsStatusCompletedOn=Finalitzada un %1$S
taskDetailsStatusCancelled=Canceŀlada

gettingCalendarInfoCommon=S'estan comprovant els calendaris\u2026
gettingCalendarInfoDetail=S'està comprovant el calendari %1$S de %2$S

errorCode=Codi d'error: %1$S
errorDescription=Descripció: %1$S
errorWriting=S'ha produït un error quan s'escrivia al calendari %1$S!
tooltipCalendarDisabled=El calendari %1$S no està disponible temporalment
tooltipCalendarReadOnly=El calendari %1$S només és de lectura

taskEditInstructions=Cliqueu aquí per a afegir una nova tasca
taskEditInstructionsReadonly=Seleccioneu un calendari editable
taskEditInstructionsCapability=Seleccioneu un calendari que permeti tasques

eventDetailsStartDate=Inici:
eventDetailsEndDate=Fi:
taskDetailsStartDate=Data d'inici:
taskDetailsEndDate=Data de fi:
datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S

longCalendarWeek=Setmana del calendari: %1$S
severalLongCalendarWeeks=Setmanes del calendari %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (shortCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
shortCalendarWeek=S: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalShortCalendarWeeks=S: %1$S-%2$S

oneDayBack=Un dia enrere
oneDayForward=Un dia endavant
oneMonthBack=Un mes enrere
oneMonthForward=Un mes endavant
oneWeekBack=Una setmana enrere
oneWeekForward=Una setmana endavant
gotoToday=Vés al dia d'avui

# Task tree, "Due In" column.
dueInDays1=1 dia
# Used for "2 days"
dueInDays2=2 dies
# Used for more than 2 days
dueInDaysN=%1$S dies

dueInHours1=1 hora
dueInHours2=2 hores
dueInHoursN=%1$S hores
dueInLessThanOneHour=< 1 hora

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
# used for display of Month-dates like 'December 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month
#  %2$S will be replaced with the year
monthInYear=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth):
# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date
#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
dayIntervalInMonth=%1$S – %3$S %2$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths):
# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date
#  %5$S will be replaced with the commmon year of both dates
dayIntervalBetweenMonths=%2$S %1$S – %4$S %3$S %5$S

# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears):
# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
#  %3$S will be replaced with the year of the start date
#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date
#  %6$S will be replaced with the year of the end date
dayIntervalBetweenYears=%2$S %1$S %3$S – %5$S %4$S %6$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
# end date but still include end time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
# used for intervals spanning multiple days by including date and time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the date of the end date
#  %4$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S
deleteTaskLabel=Suprimeix la tasca
deleteTaskAccesskey=S
deleteItemLabel=Suprimeix
deleteItemAccesskey=S
deleteEventLabel=Suprimeix la cita
deleteEventAccesskey=S