dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Thu, 18 Jul 2013 23:24:09 -0400
changeset 1332 6900afc7b5bad14c3725f8b168f2b203e3f955f8
parent 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
child 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
permissions -rw-r--r--
partial catalan (ca) localization to test fennec in aurora for the multilocale build (bug 885073)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

menubar    =    Barra del menú
scrollbar   =    Barra de desplaçament
grip      =    Control
alert     =    Notifica
menupopup   =    Missatge emergent
document    =    document
pane      =    tauler
dialog     =    diàleg
separator   =    separador
toolbar    =    barra d'eines
statusbar   =    barra d'estat
table     =    taula
columnheader  =    capçalera de la columna
rowheader   =    capçalera de la fila
column     =    columna
row      =    fila
cell      =    cel·la
link      =    enllaç
list      =    llista
listitem    =    element de la llista
outline    =    contorn
outlineitem  =    element de contorn
pagetab    =    pestanya de pàgina
propertypage  =    pàgina de les propietats
graphic    =    gràfic
pushbutton   =    botó
checkbutton  =    botó casella
radiobutton  =    botó d'opció
combobox    =    quadre combinat
progressbar  =    barra de progrés
slider     =    lliscador
spinbutton   =    botó incremental
diagram    =    diagrama
animation   =    animació
equation    =    equació
buttonmenu   =    botó de menú
whitespace   =    espai flexible
pagetablist  =    llista de pestanyes de pàgina
canvas     =    canvas
checkmenuitem =    element de menú seleccionable
label     =    etiqueta
passwordtext  =    text de contrasenya
radiomenuitem =    element de menú ràdio
textcontainer =    contenidor de text
togglebutton  =    botó d'alternança
treetable   =    taula arbre
header     =    capçalera
footer     =    peu
paragraph   =    paràgraf
entry     =    entrada
caption    =    llegenda
heading    =    encapçalament
section    =    secció
form      =    formulari
comboboxlist  =    llista de quadre combinat
comboboxoption =    opció de quadre combinat
imagemap    =    mapa d'imatge
listboxoption =    opció de quadre de llista
listbox    =    quadre de llista
flatequation  =    equació plana
gridcell    =    graella
note      =    nota
figure     =    figura
definitionlist =    llista de definició
term      =    terme
definition   =    definició

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    àrea de text

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nivell d'encapçalament %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Primer element
listEnd    =    Darrer element
listItemCount =    %S elements

# Invoked actions
jumpAction   =   saltat
pressAction  =   premut
checkAction  =   activat
uncheckAction =   desactivat
selectAction  =   seleccionat
openAction   =   obert
closeAction  =   tancat
switchAction  =   canviat
clickAction  =   clicat
collapseAction =   reduït
expandAction  =   augmentat
activateAction =   activat
cycleAction  =   girat

# Tab states
tabLoading   =   s'està carregant
tabLoaded   =   s'ha carregat
tabNew     =   pestanya nova
tabLoadStopped =   s'ha aturat la càrrega
tabReload   =   s'està tornant a carregar

# Object states
stateChecked   =  verificat
stateNotChecked =  no verificat
stateExpanded  =  expandit
stateCollapsed  =  reduït
stateUnavailable =  no disponible
stateRequired  =  requerit
stateTraversed  =  visitat
stateHasPopup  =  té una finestra emergent

# App modes
editingMode  =   s'està editant
navigationMode =   s'està navegant

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Per defecte
quicknav_Anchor   = Àncores
quicknav_Button   = Botons
quicknav_Combobox  = Capses combinades
quicknav_Entry    = Entrades
quicknav_FormElement = Elements del formulari
quicknav_Graphic   = Imatges
quicknav_Heading   = Capçaleres
quicknav_ListItem  = Elements de la llista
quicknav_Link    = Enllaços
quicknav_List    = Llistes
quicknav_PageTab   = Pestanyes de pàgina
quicknav_RadioButton = Botons d'opció
quicknav_Separator  = Separadors
quicknav_Table    = Taules
quicknav_Checkbox  = Caselles de selecció

# Shortened role names for braille
linkAbbr      =    enl
pushbuttonAbbr   =    botó
passwordtextAbbr  =    txtcontr
imagemapAbbr    =    mapimg
figureAbbr     =    fig
textareaAbbr    =    àreatxt