mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 06 Mar 2013 23:00:32 -0500
changeset 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
parent 1141 3b0b37ceb8b0edfe1320a5a4f520a75f95d5b9af
child 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
permissions -rw-r--r--
huge QA Jordi Serratosa

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
html_domainsAddDomainTitle=Afegeix un nom de domini d'HTML
html_domainsAddDomain=Nom del domini d'HTML:
plaintext_domainsAddDomainTitle=Afegeix un nom de domini de text net
plaintext_domainsAddDomain=Nom del domini de text net:

domainNameErrorTitle=S'ha produït un error amb el nom del domini
#### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
domainDuplicationError=El nom del domini %S ja existeix a les llistes d'HTML o de text net.

#### Junk
confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?

#### Downloads
desktopFolderName=Escriptori
myDownloadsFolderName=Baixades
chooseAttachmentsFolderTitle=Selecció de la carpeta

#### Applications

fileEnding=fitxer %S
saveFile=Desa el fitxer

# LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
useApp=Utilitza %S
useDefault=Utilitza %S (predeterminat)

useOtherApp=Utilitza una altra…
fpTitleChooseApp=Selecciona una aplicació d'ajuda
manageApp=Detalls de l'aplicació…
alwaysAsk=Demana-m'ho sempre
delete=Suprimeix l'acció
confirmDeleteTitle=Suprimeix l'acció
confirmDeleteText=Segur que voleu suprimir aquesta acció?

# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
usePluginIn=Utilitza %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithDetails):
# %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
# %2$S = details (see below, for example "(application/pdf: .pdf, .pdfx)")
typeDescriptionWithDetails=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeOrExt):
# %1$S = type or extensions (for example "application/pdf", or ".pdf, .pdfx")
typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)

# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
# %1$S = type (for example "application/pdf")
# %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)

#### Sound Notifications
soundFilePickerTitle=Trieu un so
soundFilesDescription=Fitxers de so

#### Attachment Reminder
attachmentReminderAddDialogTitle=Afegeix una paraula clau
attachmentReminderAddText=Paraula clau:
attachmentReminderEditDialogTitle=Edita la paraula clau
attachmentReminderEditText=Paraula clau:

#### Cookies
cookiepermissionstitle=Excepcions - Galetes
cookiepermissionstext=Podeu especificar quins llocs web poden utilitzar galetes. Escriviu l'adreça exacta del lloc que voleu gestionar i feu clic a Bloca, Permet durant la sessió o Permet.
invalidURI=Introduïu un nom de servidor correcte
invalidURITitle=Nom de servidor incorrecte

#### Cookie Viewer
hostColon=Servidor:
domainColon=Domini:
forSecureOnly=Només connexions xifrades
forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
AtEndOfSession=al final de la sessió
can=Permet
canSession=Permet durant la sessió
cannot=Bloca
noCookieSelected=<no s'ha seleccionat cap galeta>
cookiesAll=El vostre ordinador té desades les galetes següents:
cookiesFiltered=Les galetes següents responen a la vostra cerca:
removeCookies=Suprimeix les galetes
removeCookie=Suprimeix la galeta