dom/chrome/security/csp.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 06 Mar 2013 23:00:32 -0500
changeset 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
parent 1174 941c9159b9113cbf5b7539e38f28016f5e635046
child 1285 bcd329e0fd194071b5cecc4c0be3578c3e07b624
permissions -rw-r--r--
huge QA Jordi Serratosa

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (directiveViolated):
# %1$S is the directive that has been violated.
directiveViolated = S'ha violat la directiva %1$S
# LOCALIZATION NOTE (directiveViolatedWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
directiveViolatedWithURI = %2$S ha violat la directiva %1$S
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = S'ha provat d'enviar un informe a un URI no vàlid: «%1$S»
# LOCALIZATION NOTE (errorWas):
# %1$S is the error resulting from attempting to send the report
errorWas = l'error ha estat: «%1$S»
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = no s'ha pogut analitzar l'URI de l'informe: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = No s'ha pogut processar la directiva desconeguda '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (doNotUnderstandOption):
# %1$S is the option that could not be understood
doNotUnderstandOption = no s'entén l'opció '%1$S'. S'ignora.
# LOCALIZATION NOTE (notETLDPlus1):
# %1$S is the ETLD of the report URI that could not be used
notETLDPlus1 = no es pot utilitzar l'URI de l'informe d'un eTLD+1 que no coincideix: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (notSameScheme):
# %1$S is the report URI that could not be used
notSameScheme = no es pot utilitzar l'URI de l'informe amb un esquema diferent del document des d'on s'origina: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (notSamePort):
# %1$S is the report URI that could not be used
notSamePort = no es pot utilitzar l'URI de l'informe amb un port diferent del document on s'origina: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
# %1$S is the URI of the page with the policy
# %2$S is the report URI that could not be used
pageCannotSendReportsTo = la pàgina a %1$S no pot enviar informes a %2$S
allowOrDefaultSrcRequired = Cal una directiva 'allow' o 'default-src', però no és present. Es revertirà a "default-src 'none'"
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = No s'ha pogut analitzar la font %1$S
# LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
# %1$S is the specified report URI before redirect
reportPostRedirect = Ha fallat l'enviament de l'informe de violació a %1$S, perquè s'ha produït una redirecció
# LOCALIZATION NOTE (allowDirectiveDeprecated):
allowDirectiveDeprecated = la directiva allow està en desús, utilitzeu la directiva equivalent default-source en el seu lloc

# CSP Errors:
policyURINotAlone = la directiva policy-uri només pot aparèixer sola
noParentRequest = No es pot recollir la policy-uri sense una sol·licitud pare i un CSP.
# LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
# %1$S is the URI that could not be parsed
policyURIParseError = no s'ha pogut analitzar l'URI en l'URI de política: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
# %1$S is the URI host that does not match
nonMatchingHost = no es pot recollir l'uri de política d'un nom de servidor central que no coincideix: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingPort):
# %1$S is the URI port that does not match
nonMatchingPort = no es pot recollir l'uri de política d'un port que no coincideix: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingScheme):
# %1$S is the URI scheme that does not match
nonMatchingScheme = no es pot recollir l'uri de política d'un esquema que no coincideix: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (errorFetchingPolicy):
# %1$S is the error that caused fetching to fail
errorFetchingPolicy = S'ha produït un error en recollir el policy-uri: %1$S
cspSourceNotURI = L'argument proporcionat no és un nsIURI
argumentIsNotString = L'argument proporcionat no és una cadena
selfDataNotProvided = No es pot utilitzar 'self' si no es proporcionen les dades pròpies
# LOCALIZATION NOTE (uriWithoutScheme):
# %1$S is the URI without a scheme
uriWithoutScheme = no es pot analitzar un URI sense un esquema: %1$S
selfKeywordNoSelfData = s'ha utilitzat la paraula clau self, però s'ha especificat cap dada pròpia
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = No s'ha pogut analitzar la font no vàlida %1$S
# LOCALIZATION NOTE (hostSourceWithoutData):
# %1$S is the source
hostSourceWithoutData = No s'ha pogut crear una font %1$S de només servidor central sense unes dades 'self'
# LOCALIZATION NOTE (sourceWithoutData):
# %1$S is the source
sourceWithoutData = No s'ha pogut crear una font %1$S sense unes dades 'self'
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = No s'ha pogut analitzar el servidor central no vàlid %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
# %1$S is the string source
couldntParseScheme = No s'ha pogut analitzar l'esquema en %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = No s'ha pogut analitzar el port en %1$S
# LOCALIZATION NOTE (notIntersectPort):
# %1$S is one source we tried to intersect
# %2$S is the other
notIntersectPort = No s'ha pogut realitzar una intersecció de %1$S amb %2$S per problemes de ports.
# LOCALIZATION NOTE (notIntersectScheme):
# %1$S is one source we tried to intersect
# %2$S is the other
notIntersectScheme = No s'ha pogut realitzar una intersecció de %1$S amb %2$S per problemes d'esquemes.
# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourceWithUndefinedHost):
# %1$S is the source
intersectingSourceWithUndefinedHost = s'està realitzant la intersecció d'una font amb un servidor central no definit: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourcesWithUndefinedHosts):
# %1$S is the first source
# %2$S is the second source
intersectingSourcesWithUndefinedHosts = s'està realitzant la intersecció de dos fonts amb uns servidors centrals no definits: %1$S i %2$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = S'han detectat %1$S directives duplicades. S'ignoraran totes excepte la primera.