toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 29 Aug 2010 14:45:36 +0200
changeset 265 18dcf2064169d2e620f8602f0328137b7e77fe57
parent 217 d52059f4221fc1ba7319532e7b3e090f36e0eac0
child 622 2b12c9ca85639cb0be1e1deb3cbca70b61f9095a
permissions -rw-r--r--
update toolkit

updateName=%S %S
updateFullName=%S (%S)
updateType_major=Nova versió
updateType_minor=Actualització de seguretat

intro_major=Voleu actualitzar-vos al %1$S %2$S ara?
intro_minor=Hi ha una actualització de seguretat i d'estabilitat disponible per al %1$S:

# LOCALIZATION NOTE:
# %1$S is the add-on name
# Example: My Addon
# %2$S is the add-on version.
# Example: 2.1.5
addonLabel=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE: When present
# %1$S is the brandShortName. Ex: MyApplication
# %2$S is the update version - provided by the update xml. Ex: version 10.0.5
# %3$S is the build identifier - provided by the update xml. Ex: 20081022033543
updateNightlyName=%1$S %2$S %3$S — versió nocturna

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# and the 3rd %S is brandShortName. where update version from the update xml
incompatAddons_major=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb el %1$S %2$S, i s'inhabilitaran. Tan aviat com es facin compatibles, el %1$S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:

verificationError=El %S no ha pogut confirmar la integritat del paquet d'actualització.

incompatAddons_minor=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb l'actualització, i cal inhabilitar-los. Tan aviat com es facin compatibles, el %1$S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:

licenseContentNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer de llicència d'aquesta versió. Visiteu la pàgina d'inici del %S per a més informació.
updateMoreInfoContentNotFound=No s'han pogut trobar detalls addicionals d'aquesta versió. Visiteu la pàgina d'inici del %S per a més informació.
licenseContentDownloading=S'està obtenint la llicència de %S %S…
updateMoreInfoContentDownloading=S'estan obtenint més detalls de %S %S…
resumePausedAfterCloseTitle=Actualització de programari
resumePausedAfterCloseMsg=Heu posat en pausa la baixada de l'actualització. Voleu baixar-la en segon pla mentre continueu fent servir el %S?
updaterIOErrorTitle=L'actualització de programari ha fallat
updaterIOErrorMsg=No s'ha pogut instaŀlar l'actualització. Assegureu-vos que no hi ha altres còpies del %S executant-se en el vostre ordinador, i llavors reinicieu el %S per a tornar-ho a provar.
okButton=D'acord
okButton.accesskey=o
askLaterButton=Demana-m'ho més tard
askLaterButton.accesskey=a
noThanksButton=No gràcies
noThanksButton.accesskey=N
updateButton_minor=Actualitza el %S
updateButton_minor.accesskey=u
updateButton_major=Aconsegueix la nova versió
updateButton_major.accesskey=g
backButton=Enrere
backButton.accesskey=r
acceptTermsButton=Accepta els termes
acceptTermsButton.accesskey=A
restartLaterButton=Reinicia més tard
restartLaterButton.accesskey=t
restartNowButton=Reinicia el %S
restartNowButton.accesskey=R

# LOCALIZATION NOTE: %S is the date the update was installed from the local
# updates.xml for displaying update history
statusSucceededFormat=S'ha instaŀlat a: %S
statusFailed=La instaŀlació ha fallat
pauseButtonPause=Pausa
pauseButtonResume=Reprèn
hideButton=Amaga
hideButton.accesskey=g

updatesfound_minor.title=Actualització disponible
updatesfound_major.title=Nova versió disponible

# LOCALIZATION NOTE: %S is the amount downloaded so far
# example: Paused —  879 KB of 2.1 MB
downloadPausedStatus=En pausa —  %S

check_error-200=AUS: El fitxer XML d'actualització està malmès (200)
check_error-403=AUS: Accés denegat (403)
check_error-404=AUS: No s'ha trobat el fitxer XML d'actualització (404)
check_error-500=AUS: Error de servidor intern (500)
check_error-2152398878=AUS: No s'ha trobat el servidor d'actualització (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
check_error-2152398890=No s'ha trobat el servidor intermediari (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=La xarxa està fora de línia (Poseu-vos en línia)
check_error-2152398861=AUS: S'ha rebutjat la connexió
check_error-2152398920=S'ha rebutjat la connexió del servidor intermediari (Contacteu amb el vostre administrador)
check_error-2152398862=AUS: El temps d'espera de la connexió s'ha esgotat
check_error-2152398864=La xarxa està fora de línia (Poseu-vos en línia)
check_error-2152398849=Ha fallat (Motiu desconegut)
check_error-2152398868=AUS: No s'ha rebut cap dada (Si us plau, torneu-ho a provar)
check_error-2152398919=AUS: La transferència de dades s'ha interromput (Si us plau, torneu-ho a provar)
check_error-2152398867=AUS: No es permet aquest port (Contacteu amb el vostre administrador)
check_error-2153390069=El certificat del servidor ha vençut (Ajusteu el rellotge del vostre sistema per a corregir la data i l'hora si és incorrecta, o contacteu amb el vostre administrador)

installSuccess=L'actualització s'ha instaŀlat amb èxit
patchApplyFailure=L'actualització no s'ha pogut instaŀlar (Ha fallat l'aplicació del pedaç)
installPending=No s'ha instaŀlat encara


updateAvailable_minor.title=Està disponible %S
updateAvailable_minor.text=Baixa i instaŀla…
updateAvailable_major.title=Està disponible %S
updateAvailable_major.text=Aconsegueix la nova versió…
updateDownloaded_minor.title=Està disponible %S
updateDownloaded_minor.text=Aplica l'actualització baixada…
updateDownloaded_major.title=Està disponible %S
updateDownloaded_major.text=Instaŀla la nova versió…

check_error-verification_failed=No s'ha pogut verificar la integritat de l'actualització