bug 615445 - don't overwrite clusters when storing glyphs in textrun. r=karlt a=joe
authorJonathan Kew <jfkthame@gmail.com>
Wed, 22 Dec 2010 14:27:43 +0000
changeset 59602 beca3b777fc5a121e50073b75f119f7508577b3e
parent 59601 d4215e592acac5f9e11d924cea4f5592ca581d91
child 59603 53dc4a2c24efe9d92ca1be228d83d5665a544669
push id1
push usershaver@mozilla.com
push dateTue, 04 Jan 2011 17:58:04 +0000
reviewerskarlt, joe
bugs615445
milestone2.0b9pre
bug 615445 - don't overwrite clusters when storing glyphs in textrun. r=karlt a=joe
gfx/thebes/gfxGDIShaper.cpp
gfx/thebes/gfxUniscribeShaper.cpp
--- a/gfx/thebes/gfxGDIShaper.cpp
+++ b/gfx/thebes/gfxGDIShaper.cpp
@@ -95,34 +95,37 @@ gfxGDIShaper::InitTextRun(gfxContext *aC
     return PR_FALSE;
   }
 
   gfxTextRun::CompressedGlyph g;
   PRUint32 i;
   PRInt32 lastWidth = 0;
   PRUint32 appUnitsPerDevPixel = aTextRun->GetAppUnitsPerDevUnit();
   for (i = 0; i < aRunLength; ++i) {
+    PRUint32 offset = aRunStart + i;
     PRInt32 advancePixels = partialWidthArray[i] - lastWidth;
     lastWidth = partialWidthArray[i];
     PRInt32 advanceAppUnits = advancePixels*appUnitsPerDevPixel;
     WCHAR glyph = glyphs[i];
-    NS_ASSERTION(!gfxFontGroup::IsInvalidChar(
-             aTextRun->GetChar(aRunStart + i)),
+    NS_ASSERTION(!gfxFontGroup::IsInvalidChar(aTextRun->GetChar(offset)),
           "Invalid character detected!");
+    PRBool atClusterStart = aTextRun->IsClusterStart(offset);
     if (advanceAppUnits >= 0 &&
       gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleAdvance(advanceAppUnits) &&
-      gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleGlyphID(glyph)) {
-      aTextRun->SetSimpleGlyph(aRunStart + i,
+      gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleGlyphID(glyph) &&
+      atClusterStart)
+    {
+      aTextRun->SetSimpleGlyph(offset,
                   g.SetSimpleGlyph(advanceAppUnits, glyph));
     } else {
       gfxTextRun::DetailedGlyph details;
       details.mGlyphID = glyph;
       details.mAdvance = advanceAppUnits;
       details.mXOffset = 0;
       details.mYOffset = 0;
-      aTextRun->SetGlyphs(aRunStart + i,
-                g.SetComplex(PR_TRUE, PR_TRUE, 1),
+      aTextRun->SetGlyphs(offset,
+                g.SetComplex(atClusterStart, PR_TRUE, 1),
                 &details);
     }
   }
 
   return PR_TRUE;
 }
--- a/gfx/thebes/gfxUniscribeShaper.cpp
+++ b/gfx/thebes/gfxUniscribeShaper.cpp
@@ -264,18 +264,19 @@ public:
     ScriptFontProperties(&sfp);
 
     PRUint32 offset = 0;
     nsAutoTArray<gfxTextRun::DetailedGlyph,1> detailedGlyphs;
     gfxTextRun::CompressedGlyph g;
     const PRUint32 appUnitsPerDevUnit = aRun->GetAppUnitsPerDevUnit();
     while (offset < mItemLength) {
       PRUint32 runOffset = offsetInRun + offset;
+      PRBool atClusterStart = aRun->IsClusterStart(runOffset);
       if (offset > 0 && mClusters[offset] == mClusters[offset - 1]) {
-        g.SetComplex(aRun->IsClusterStart(runOffset), PR_FALSE, 0);
+        g.SetComplex(atClusterStart, PR_FALSE, 0);
         aRun->SetGlyphs(runOffset, g, nsnull);
       } else {
         // Count glyphs for this character
         PRUint32 k = mClusters[offset];
         PRUint32 glyphCount = mNumGlyphs - k;
         PRUint32 nextClusterOffset;
         PRBool missing = IsGlyphMissing(&sfp, k);
         for (nextClusterOffset = offset + 1; nextClusterOffset < mItemLength; ++nextClusterOffset) {
@@ -302,33 +303,37 @@ public:
                        SURROGATE_TO_UCS4(mItemString[offset],
                                 mItemString[offset + 1]));
           } else {
             aRun->SetMissingGlyph(runOffset, mItemString[offset]);
           }
         } else if (glyphCount == 1 && advance >= 0 &&
           mOffsets[k].dv == 0 && mOffsets[k].du == 0 &&
           gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleAdvance(advance) &&
-          gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleGlyphID(glyph)) {
+          gfxTextRun::CompressedGlyph::IsSimpleGlyphID(glyph) &&
+          atClusterStart)
+        {
           aRun->SetSimpleGlyph(runOffset, g.SetSimpleGlyph(advance, glyph));
         } else {
           if (detailedGlyphs.Length() < glyphCount) {
             if (!detailedGlyphs.AppendElements(glyphCount - detailedGlyphs.Length()))
               return;
           }
           PRUint32 i;
           for (i = 0; i < glyphCount; ++i) {
             gfxTextRun::DetailedGlyph *details = &detailedGlyphs[i];
             details->mGlyphID = mGlyphs[k + i];
             details->mAdvance = mAdvances[k + i]*appUnitsPerDevUnit;
             details->mXOffset = float(mOffsets[k + i].du)*appUnitsPerDevUnit*aRun->GetDirection();
             details->mYOffset = - float(mOffsets[k + i].dv)*appUnitsPerDevUnit;
           }
           aRun->SetGlyphs(runOffset,
-            g.SetComplex(PR_TRUE, PR_TRUE, glyphCount), detailedGlyphs.Elements());
+                  g.SetComplex(atClusterStart, PR_TRUE,
+                         glyphCount),
+                  detailedGlyphs.Elements());
         }
       }
       ++offset;
     }
   }
 
   void SelectFont() {
     if (mFontSelected)