fixup-allmakefiles
author Benjamin Smedberg <benjamin@smedbergs.us>
Sat, 26 Jul 2008 22:49:39 -0400
changeset 167 a4da40849f5436e629c5732f4368c6c48189637f
parent 82 ba505859ba00a5a9298ad653bb5e124cb263c5f4
permissions -rw-r--r--
State as of now

diff --git a/toolkit/toolkit-makefiles.sh b/toolkit/toolkit-makefiles.sh
--- a/toolkit/toolkit-makefiles.sh
+++ b/toolkit/toolkit-makefiles.sh
@@ -414,6 +414,7 @@ MAKEFILES_chrome="
   chrome/Makefile
   chrome/public/Makefile
   chrome/src/Makefile
+  chrome/test/Makefile
   embedding/minimo/chromelite/Makefile
   rdf/chrome/Makefile
   rdf/chrome/public/Makefile