gfx/cairo/zero-subpath-bounds.patch
author moz-wptsync-bot <wptsync@mozilla.com>
Thu, 08 Nov 2018 08:22:51 +0000
changeset 506788 f62150dda3664620284888933718cef568d96558
parent 447987 edc9a58cf92ecb32c036e424c5e0e298e272469c
permissions -rw-r--r--
Bug 1505638 [wpt PR 13972] - Update wpt metadata, a=testonly wpt-pr: 13972 wpt-type: metadata

diff --git a/gfx/cairo/cairo/src/cairo-path-bounds.c b/gfx/cairo/cairo/src/cairo-path-bounds.c
--- a/gfx/cairo/cairo/src/cairo-path-bounds.c
+++ b/gfx/cairo/cairo/src/cairo-path-bounds.c
@@ -139,6 +139,13 @@ static cairo_status_t
 static cairo_status_t
 _cairo_path_bounder_close_path (void *closure)
 {
+    cairo_path_bounder_t *bounder = closure;
+
+    if (bounder->has_initial_point) {
+	_cairo_path_bounder_add_point (bounder, &bounder->current_point);
+	bounder->has_initial_point = FALSE;
+    } 
+
     return CAIRO_STATUS_SUCCESS;
 }