.mailmap
author Eitan Isaacson <eitan@monotonous.org>
Thu, 20 Dec 2018 16:03:00 -0500
changeset 501491 c58ea2229c337e9981ab9d3650b04fd3d249b141
parent 460343 8934930b9199c69ec3d89ff119efafda87fef38c
permissions -rw-r--r--
Bug 1513912 - Null check return from TextToSpeech.getFeatures(). r=agi, a=jcristau

Andreas Tolfsen <ato@sny.no> <ato@mozilla.com>
Nika Layzell <nika@thelayzells.com> Michael Layzell <michael@thelayzells.com>