b175e7f4356c8707bc2d8aacd0ae15e551bfde6e
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO80_2011102619_RELBRANCH GECKO80_2011102619_RELBRANCH
40574760411435f382770fde2ed4d585dd12dc2b
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE80_2011102618_RELBRANCH MOBILE80_2011102618_RELBRANCH
d8cc9e1736f2cb3331e171e83ef8172fcc51ecad
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch CAL80_20111019_RELBRANCH CAL80_20111019_RELBRANCH
f3233e4bb81b8e998e776d058f6578e12a4ff464
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO80_2011101907_RELBRANCH GECKO80_2011101907_RELBRANCH
6e616f8d9da54801021099a4fd3240a9f2eb3325
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE80_2011101907_RELBRANCH MOBILE80_2011101907_RELBRANCH
ed0422842f16aec7f51454fc5776fdb9461696d7
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM80_20111018_RELBRANCH COMM80_20111018_RELBRANCH
5a96ebc79927600aac30b96104a511f5cf964315
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO80_2011100518_RELBRANCH GECKO80_2011100518_RELBRANCH
15f41672d38ddbdd60392f6e2b51c5c6515a0da2
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO80_2011101118_RELBRANCH GECKO80_2011101118_RELBRANCH
3879aa3dd7b24cf21ccfff3fd25c2361405dddaa
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE80_2011101117_RELBRANCH MOBILE80_2011101117_RELBRANCH
c3a69e76e7c6e993ecb98826d7e19ee13d4551e1
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE80_2011100517_RELBRANCH MOBILE80_2011100517_RELBRANCH
416b282455fca82a661a1ab0255ea2568ccaaa68
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM80_20110929_RELBRANCH COMM80_20110929_RELBRANCH
60fd207c952f19b6dd9c423ce7dc04d94664de8a
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO80_2011092805_RELBRANCH GECKO80_2011092805_RELBRANCH
25f7b254dee5b3841cd2b7de14eb0fb1f1eca0ea
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE80_2011092805_RELBRANCH MOBILE80_2011092805_RELBRANCH
69e4e1e0cf78ecdf3f1c5161ad9ed82fc3dc4d0e
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011083111_RELBRANCH GECKO70_2011083111_RELBRANCH
f7db203c3a8a1b2fe2bc537eab47a40a7c0d1495
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011091608_RELBRANCH GECKO70_2011091608_RELBRANCH
909230b01bf323d39043ed527c9b3eb4c119d394
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011091608_RELBRANCH MOBILE70_2011091608_RELBRANCH
44676116395111cb4a64bafd58ffac832d23e679
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch SEA_COMM70_20110910_RELBRANCH SEA_COMM70_20110910_RELBRANCH
4fca81c811f298203520a7599c810ab746d4bacc
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011090812_RELBRANCH MOBILE70_2011090812_RELBRANCH
eb2e4d6bef0abf3ca053064ce7a14d62aa9d3568
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011090812_RELBRANCH GECKO70_2011090812_RELBRANCH
53aed581782828d1fc1e4ce2fa9179c1e9968e11
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011083111_RELBRANCH MOBILE70_2011083111_RELBRANCH
0e3c6d0088147ecc0cb38b4f3f95af0c1773cde1
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011083009_RELBRANCH GECKO70_2011083009_RELBRANCH
5e1cb96358ec156340caa23188713780b9c64892
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011083009_RELBRANCH MOBILE70_2011083009_RELBRANCH
0da6afe8d7d8a9262965a93f98214eec0b656490
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011082416_RELBRANCH GECKO70_2011082416_RELBRANCH
1adf52f65f19348d2a8ad503084ff7ca388ad51e
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011082416_RELBRANCH MOBILE70_2011082416_RELBRANCH
f34c7c3c88f88d2bb46674ccec120c3bf29257d9
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM70_20110817_RELBRANCH COMM70_20110817_RELBRANCH
a44f3776eeb96b960fd4ec8b9458038164a49be0
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO70_2011081615_RELBRANCH GECKO70_2011081615_RELBRANCH
1dc16d285bb3cd85b1a41d24f4e1b1eb02ad3f66
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011080402_RELBRANCH GECKO60_2011080402_RELBRANCH
f3e5f8757861b6de31f8380e5bbd4d56e8ba8b35
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE70_2011081614_RELBRANCH MOBILE70_2011081614_RELBRANCH
a0b65413577f94b5d44e8126abd81537d1e7d82d
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011081016_RELBRANCH MOBILE60_2011081016_RELBRANCH
09eabfd5c42072c7d355dae1b319900154428ced
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch SEAMONKEY_2_3b3_RELBRANCH SEAMONKEY_2_3b3_RELBRANCH
b361466789cbe4bfbe8f12be05bf4835126a3548
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011080402_RELBRANCH MOBILE60_2011080402_RELBRANCH
f092aef8f41a8aa3a91b2720bc6b6a916bc44290
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011072907_RELBRANCH GECKO60_2011072907_RELBRANCH
c4df9a66d49f5be1ad12f3265e5e85545464a3ed
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011072907_RELBRANCH MOBILE60_2011072907_RELBRANCH
088935c61837c1aa93e5725d17f33cd3a25984c6
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM60_20110729_RELBRANCH COMM60_20110729_RELBRANCH
3decf008c87083b33989d7c3d81551806ae98cdd
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011072114_RELBRANCH GECKO60_2011072114_RELBRANCH
872568155cbcde472b63934ae60e52a1ef994ac7
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011072114_RELBRANCH MOBILE60_2011072114_RELBRANCH
180fac43305597724d5f880738d799caf40b64f4
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011072110_RELBRANCH MOBILE60_2011072110_RELBRANCH
13d4ce9c9102805c5a051be886fab7b374a4d61c
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011072110_RELBRANCH GECKO60_2011072110_RELBRANCH
ada90040010f19305f76148ebfffc7396b979e7f
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011071316_RELBRANCH GECKO60_2011071316_RELBRANCH
021d3f6ab629145bc017611364e846b70c227e89
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch MOBILE60_2011071316_RELBRANCH MOBILE60_2011071316_RELBRANCH
2439b0531d2f204843d55c4c377c6a904e6b4bdc
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO60_2011070520_RELBRANCH GECKO60_2011070520_RELBRANCH
34e4dcb82eb7cb095863fab7a6b0cffb0881cb5c
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM50_20110701_RELBRANCH COMM50_20110701_RELBRANCH
983bfd71da92eed9728124cb1498114379fad23c
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM50_20110626_RELBRANCH COMM50_20110626_RELBRANCH
60f4d34a4ce39b755c10c5252fb2188b0be86571
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch SEAMONKEY_2_2b1_RELBRANCH SEAMONKEY_2_2b1_RELBRANCH
f6007c84492b8b747ed8e50c4ec7d7ac719c30a0
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011061416_RELBRANCH GECKO50_2011061416_RELBRANCH
dd9fe159c82fab528140ca0964837c062cd3e9de
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011061316_RELBRANCH GECKO50_2011061316_RELBRANCH
ec4c699a6f7e232c607785a25d23c2371fd342a6
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011060814_RELBRANCH GECKO50_2011060814_RELBRANCH
a7e09071fd934e4ed50863c1d0e5198f0121d758
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011060309_RELBRANCH GECKO50_2011060309_RELBRANCH
f876f23d270d9af8d846e86ab6a3d734eef08fcc
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011052708_RELBRANCH GECKO50_2011052708_RELBRANCH
4519397c6eee889e1530446b5212bce96295eaee
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50_2011051718_RELBRANCH GECKO50_2011051718_RELBRANCH
c93a5f16eecfc9e2fbdd555431cbd6c2fdca8358
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO50b1_2011042713_RELBRANCH GECKO50b1_2011042713_RELBRANCH
09838b2c3b1d4b88c1d6271566e318dc5bb9de3f
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM2000_20110314_RELBRANCH COMM2000_20110314_RELBRANCH
1d54feddc57f19e58c656e76de9aa43816d4ccee
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO20b12_2011022218_RELBRANCH GECKO20b12_2011022218_RELBRANCH
ef391bd9813dda70d9adbaf22abf9e257a1c5848
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO20b12pre_20110216_RELBRANCH GECKO20b12pre_20110216_RELBRANCH
0dbcc69388171a867c24420047641e5ead858995
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO20b11_2011020209_RELBRANCH GECKO20b11_2011020209_RELBRANCH
6adfd0e2c803fce45f50bc424714ea0656222d6b
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO20b11pre_20110126_RELBRANCH GECKO20b11pre_20110126_RELBRANCH
0e1b261e17453835ab65efe53770a3d99fd3c1c0
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch GECKO20b10_2011012115_RELBRANCH GECKO20b10_2011012115_RELBRANCH
7831e71bd1460fdaa7287622eb143ad3f90adf5d
2015-01-28 13:37 -0800
Gregory Szorc - Close old release branch COMM2000_20110114_RELBRANCH COMM2000_20110114_RELBRANCH
0682356c6fcf911188189d832257d2b93fb2676b
2013-01-05 06:10 -0800
tbirdbld - Added THUNDERBIRD_10_0_12esr_RELEASE THUNDERBIRD_10_0_12esr_BUILD2 tag(s) for changeset 3292e7767984. DONTBUILD CLOSED TREE a=release GECKO10012_2013010506_RELBRANCH
3292e776798424a5f59a8d6585978c6295f5ca19
2013-01-05 06:10 -0800
tbirdbld - Automated checkin: version bump for thunderbird 10.0.12esr release. DONTBUILD CLOSED TREE a=release GECKO10012_2013010506_RELBRANCH THUNDERBIRD_10_0_12esr_BUILD2 THUNDERBIRD_10_0_12esr_RELEASE
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -60 +60 tip