devtools/client/debugger/new/test/mochitest/examples/sourcemaps-reload/v1.bundle.js.map
author Jason Laster <jlaster@mozilla.com>
Wed, 06 Mar 2019 17:00:37 +0000
changeset 520547 e9364ffb92a61f92c6c0989f546ac899b08fb3cf
parent 454297 70045e7a2bb3e5dcfaf3749ed4970f5e6ace9629
child 527310 98b223de054374a3fba8669750eed1a8b3247baa
permissions -rw-r--r--
Bug 1531350 - Add column breakpoints (w/ fix for sourcemaps-reload). r=loganfsmyth Differential Revision: https://phabricator.services.mozilla.com/D22329

{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap 7f7d36c9c8ca0d417720","webpack:///./v1.js"],"names":["window","bar","Promise","resolve","setTimeout","foo","console","log"],"mappings":";AAAA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;;AAGA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAK;AACL;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,mCAA2B,0BAA0B,EAAE;AACvD,yCAAiC,eAAe;AAChD;AACA;AACA;;AAEA;AACA,8DAAsD,+DAA+D;;AAErH;AACA;;AAEA;AACA;;;;;;;;;AC7DAA,OAAOC,GAAP,GAAa,SAASA,GAAT,GAAe;AAC1B,SAAO,IAAIC,OAAJ,CAAYC,WAAWC,WAAWD,OAAX,EAAoB,GAApB,CAAvB,CAAP;AACD,CAFD;;AAIAH,OAAOK,GAAP;AAAA,+BAAa,aAAqB;AAChC,UAAMJ,KAAN;AACAK,YAAQC,GAAR,CAAY,IAAZ;AACD,GAHD;;AAAA,WAA4BF,GAA5B;AAAA;AAAA;;AAAA,SAA4BA,GAA5B;AAAA,K","file":"v1.bundle.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n \t\t\t\tconfigurable: false,\n \t\t\t\tenumerable: true,\n \t\t\t\tget: getter\n \t\t\t});\n \t\t}\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 0);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/bootstrap 7f7d36c9c8ca0d417720","window.bar = function bar() {\n  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 100))\n}\n\nwindow.foo = async function foo() {\n  await bar();\n  console.log(\"YO\")\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./v1.js"],"sourceRoot":""}