tagging B2G_1_3 for mergeday. r=a=mergeday DONTBUILD
authorAki Sasaki <asasaki@mozilla.com>
Mon, 28 Apr 2014 12:31:35 -0700
changeset 171343 5f295b9a8636a5128d9b438779994d4942b8ac3f
parent 171342 f84a8ffbc552db7e159eef698cc93a384d31054d
child 171344 8cbc1c4cb9608c0b1cfb3e3d9931064965552515
push id398
push userasasaki@mozilla.com
push dateMon, 28 Apr 2014 19:32:35 +0000
reviewersa
milestone28.0
tagging B2G_1_3 for mergeday. r=a=mergeday DONTBUILD
.hgtags
--- a/.hgtags
+++ b/.hgtags
@@ -94,8 +94,9 @@ cc37417e2c284aed960f98ffa479de4ccdd5c7c3
 1c070ab0f9db59f13423b9c1db60419f7a9098f9 FIREFOX_AURORA_22_BASE
 d7ce9089999719d5186595d160f25123a4e63e39 FIREFOX_AURORA_23_BASE
 8d3810543edccf4fbe458178b88dd4a6e420b010 FIREFOX_AURORA_24_BASE
 ad0ae007aa9e03cd74e9005cd6652e544139b3b5 FIREFOX_AURORA_25_BASE
 2520866d58740851d862c7c59246a4e3f8b4a176 FIREFOX_AURORA_26_BASE
 05025f4889a0bf4dc99ce0c244c750adc002f015 FIREFOX_AURORA_27_BASE
 d3997dda8ddc87fe632a7836982098584d5634b7 B2G_1_3_20140203_MERGEDAY
 e2c448e8e3b4a78fec0b37e9a078aaa254bac27b B2G_1_3_20140317_MERGEDAY
+f84a8ffbc552db7e159eef698cc93a384d31054d B2G_1_3_20140428_MERGEDAY