Mongolian: update from Pootle
authorMongolian Team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:mn>
Tue, 27 Aug 2013 13:07:40 +0100
changeset 233 dcb25aedfcefbae26451e3d4c9693d9afe19917f
parent 232 bc3beee71412015f39d767cafcf72a62d09863fd
child 245 9f57c4158007a6ddce69dce0c31883b6a23ce7b5
push id157
push userzbraniecki@mozilla.com
push dateMon, 16 Sep 2013 19:44:59 +0000
Mongolian: update from Pootle
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/netError.dtd
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -8,17 +8,20 @@ protocolNotFound=Firefox энэ хаягийг яаж нээхээ мэдэхгүй байна. Учир нь (%S) протоколд ямар ч програм заагдаагүй байна.
 connectionFailure=Firefox %S дээр буй сервертэй холбоо тогтоож чадахгүй байна.
 netInterrupt=%S-тэй хийсэн холболт хуудсыг дуудаж байх үед тасарлаа.
 netTimeout=%S дээр буй сервер хариулах гэж их цаг авч байна.
 redirectLoop=Энэ хаяг руу дамжуулсан хүсэлт хэзээ ч гүйцээгдэхгүйг Firefox олж тогтоолоо.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Энэ хуудсыг харуулахын тулд өмнө нь %S-р илгээгдсэн мэдээллүүд дахин илгээгдэх ёстой. Энэ үед өмнө нь үйлдсэн үйлдэл (хайлт хийсэн эсвэл хүснэгт бөглөж илгээсэн гэх мэт) дахин хийгдэх болно.
 unknownSocketType=Firefox сервертэй яаж холбогдохоо мэдэхгүй байна.
 netReset=Сервертэй хийсэн холболт хуудас дуудаж байх үед дахин шинэчлэгдлээ.
+notCached=Энэ мэдээллийг харах боломжгүй байна.
 netOffline=Firefox одоогоор салангид горимд байгаа тул вэб хуудсанд зорчиж чадахгүй.
 isprinting=Энэ хуудас Хэвлэгдэж байх үед юм уу Хэвлэх харагдацанд байх үед өөрчлөгдөж чадахгүй.
 proxyResolveFailure=Firefox прокси сервер хэрэглэнэ гэж тохируулагдсан мөртлөө олж чадахгүй байна.
 proxyConnectFailure=Firefox прокси сервер хэрэглэнэ гэж тохируулагдсан боловч прокси нь холболтоос татгалзлаа.
 externalProtocolTitle=Гадаад протоколын хүсэлт
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Үл мэдэгдсэн>
 externalProtocolChkMsg=Энэ төрлийн бүх холбоосонд миний сонголтыг сануул.
 externalProtocolLaunchBtn=Програмыг ажиллуул
+cspFrameAncestorBlocked=Энэ хуудсанд байгаа мэдээллийг хамгаалах зорилгоор ингэж тохируулсан байна.
+corruptedContentError=Таны харах гэсэн хуудас мэдээлэл дамжуулалтын алдаатай тул харуулах боломжгүй байна.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -40,16 +40,17 @@
 <strong>http://www.example.com/</strong></li> гэсэн хэлбэртэй байдаг. 
 <li>Та хөтлөх тэмдгийг (жишээлбэл 
 <strong>/</strong>) хэрэглэж буй эсэхээ шалгана уу.</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Холболт тасарсан">
 
 
+<!ENTITY notCached.title "Хавтасны хугацаа дууссан">
 
 
 <!ENTITY netOffline.title "Салангид горим">
 
 
 
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Найдваргүй файлын төрөл">
@@ -109,22 +110,24 @@
 </ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Сэжигтэй довтлогч хуудас!">
 
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Вэб хууралт хийгч сэжигтэй хуудас!">
 
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Агуулгын хамгаалалтын улмаас хаагдсан">
 
 
 
 
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Эсвэл та зарим онцгой тохиолдлууд нэмж болно…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Эндээс намайг гарга!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Онцгойлж зааж өгөх…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to firefox. -->
 
+<!ENTITY remoteXUL.title "Алсын XUL ">
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -1,26 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-malformedURI=Хаяг зөв биш бөгөөд дуудагдаж чадахгүй байна.
+malformedURI=Хаяг зөв биш бөгөөд дуудаж чадсангүй.
 fileNotFound=%S файл олдсонгүй. Байрлалыг шалгаад дахин оролдоно уу.
 dnsNotFound=%S олдсонгүй. Хаягийг шалгаад дахин оролдоно уу.
 protocolNotFound=%S бүртгэгдсэн протокол биш байна.
 connectionFailure=%S-тай холболт хийхийг оролдож байх үед холболт салгагдсан.
 netInterrupt=%S -рүү холбогдсон холболт санамсаргүй тасарлаа. Зарим өгөгдөл дамжуулагдсан байж магадгүй.
 netTimeout=%S холболт тогтоохыг оролдож байх үед цаг дууссан.
 redirectLoop=Энэ хаягийн дамжуулалтын хязгаар дууссан байна. Шаардсан хуудсыг дуудах боломжгүй. Энэ нь күүкийг хааснаас болсон байж магадгүй.
 confirmRepostPrompt=Энэ хуудсыг харуулахын тулд өмнө нь %S-р илгээгдсэн мэдээллүүд дахин илгээгдэх ёстой. Энэ үед өмнө нь үйлдсэн үйлдэл (хайлт хийсэн эсвэл хүснэгт бөглөж илгээсэн гэх мэт) дахин хийгдэх болно.
 resendButton.label=Дахин илгээ
 unknownSocketType=Та Хувийн Нууцлалын Зохицуулагчийг (ХНЗ) суулгахаас нааш энэ хуудсыг харуулах боломжгүй. ХНЗ-г татаж аваад суулгаж дахин оролдох эсвэл сүлжээ хариуцагчтайгаа холбоо барина уу.
 netReset=Энэ хуудсанд ямар ч өгөгдөл алга байна.
+notCached=Энэ мэдээллийг харах боломжгүй байна.
 netOffline=Салангид үед энэ хуудсыг харуулах боломжгүй.
 isprinting=Энэ хуудас Хэвлэгдэж байх үед юм уу Хэвлэх харагдацанд байх үед өөрчлөгдөж чадахгүй.
 deniedPortAccess=Нууцлалын шалтгаанаар өгөгдсөн портын дугаар луу хандах боломжгүй.
 proxyResolveFailure=Таны тохируулсан прокси сервер олдсонгүй. Прокси серверийн тохируулгыг шалгаад дахин оролдоно уу.
 proxyConnectFailure=Таны тохируулсан прокси сервер лүү холбогдох оролдлого татгалзагдлаа. Прокси серверийн тохируулгыг шалгаад дахин оролдоно уу.
 externalProtocolTitle=Гадаад протоколын хүсэлт
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Үл мэдэгдсэн>
 externalProtocolChkMsg=Энэ төрлийн бүх холбоосонд миний сонголтыг сануул.
 externalProtocolLaunchBtn=Програмыг ажиллуул
+cspFrameAncestorBlocked=Энэ хуудсанд байгаа мэдээллийг хамгаалах зорилгоор ингэж тохируулсан байна.
+corruptedContentError=Таны харах гэсэн хуудас мэдээлэл дамжуулалтын алдаатай тул харуулах боломжгүй байна.
+remoteXUL=Энэ хуудас хэвийн горимонд дэмждэггүй технологи ашиглаж байна.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -8,15 +8,19 @@ Browse=Зааж өг…
 FileUpload=Файл илгээ
 # LOCALIZATION NOTE (IsIndexPromptWithSpace): The last character of the string 
 # should be a space (U+0020) in most locales. The prompt is followed by an 
 # input field. The space needs be escaped in the property file to avoid 
 # trimming.
 ForgotFileEnctypeWarning=Хүснэгтэд файл оруулж өгсөн байгаа ба method=POST болон enctype=multipart/form-data горимууд хүснэгтэд дутагдаж байна. Файл илгээгдэхгүй байх болно.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=%S-н хүснэгтийн Пост
+AllSupportedTypes=Бүх дэмжигдсэн төрлүүд
 # LOCALIZATION NOTE (NoFileSelected): this string is shown on a
 # <input type='file'> when there is no file selected yet.
 # LOCALIZATION NOTE (NoFilesSelected): this string is shown on a
 # <input type='file' multiple> when there is no file selected yet.
+NoFilesSelected=Ямар ч файл сонгогдоогүй байна
 # LOCALIZATION NOTE (XFilesSelected): this string is shown on a
 # <input type='file' multiple> when there are more than one selected file.
 # %S will be a number greater or equal to 2.
+XFilesSelected=%S файл сонгогдлоо.
+ColorPicker=Өнгөө сонго
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -23,16 +23,17 @@
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>Энэ алдаа эсвэл хүндрэлийн нэмэлт мэдээлэл одоогоор боломжгүй.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Буруу хаяг Алдаа">
 
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Өгөгдлийн дамжуулалт тасарсан">
 
 
+<!ENTITY notCached.title "Хавтасны хугацаа дууссан">
 
 
 <!ENTITY netOffline.title "Салангид байна Алдаа">
 
 
 
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Найдваргүй файлын төрөл">
@@ -69,20 +70,22 @@
 </ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Сэжигтэй довтлогч хуудас!">
 
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Вэб хууралт хийгч сэжигтэй хуудас!">
 
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Агуулгын хамгаалалтын улмаас хаагдсан">
 
 
 
 
+<!ENTITY remoteXUL.title "Алсын XUL ">
 
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
      Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
      this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
      Please, try to keep this at the end of the file. -->
 
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;