[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 07 May 2017 14:16:43 +0000
changeset 2374 90057a6251c43a2f7aa143bd5a313d11bc81864a
parent 2373 0cd03ed5e9c3f274dd8e420da26f40cf021fa729
child 2375 6620a5425a9b275cbcd21c34f99676aa613a76c2
push id1137
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 12 Jun 2017 12:57:15 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/startup.properties
devtools/client/webconsole.properties
netwerk/necko.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
@@ -5,20 +5,20 @@
 
 
 <!ENTITY generalTab.label        "General">
 
 <!ENTITY accessibility.label       "Accessibilitat">
 
 <!ENTITY useCursorNavigation.label    "Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "c">
-
-
-
-
+<!ENTITY searchOnStartTyping.label    "Cerca el text en començar a teclejar">
+<!ENTITY searchOnStartTyping.accesskey  "x">
+<!ENTITY blockAutoReload.label      "Avisa quan els llocs web provin de redirigir o actualitzar la pàgina">
+<!ENTITY blockAutoReload.accesskey    "v">
 <!ENTITY useOnScreenKeyboard.label    "Mostra un teclat tàctil quan calgui">
 <!ENTITY useOnScreenKeyboard.accesskey  "M">
 
 <!ENTITY browsing.label         "Navegació">
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Utilitza el desplaçament automàtic">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Utilitza el desplaçament suau">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -5,42 +5,42 @@
 
 
 <!ENTITY generalTab.label        "General">
 
 <!ENTITY accessibility.label       "Accessibilitat">
 
 <!ENTITY useCursorNavigation.label    "Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "c">
-
-
-
-
+<!ENTITY searchOnStartTyping.label    "Cerca el text en començar a teclejar">
+<!ENTITY searchOnStartTyping.accesskey  "x">
+<!ENTITY blockAutoReload.label      "Avisa quan els llocs web provin de redirigir o actualitzar la pàgina">
+<!ENTITY blockAutoReload.accesskey    "v">
 <!ENTITY useOnScreenKeyboard.label    "Mostra un teclat tàctil quan calgui">
 <!ENTITY useOnScreenKeyboard.accesskey  "M">
 
 <!ENTITY browsing.label         "Navegació">
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Utilitza el desplaçament automàtic">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Utilitza el desplaçament suau">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "s">
-
-
+<!ENTITY checkUserSpelling.label     "Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu">
+<!ENTITY checkUserSpelling.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Elecció de dades">
 
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Us ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Activa l'informe de salut del &brandShortName;">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "r">
 <!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
 
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
-
-
+<!ENTITY enableTelemetryData.label    "Comparteix dades addicionals (és a dir, la telemesura)">
+<!ENTITY enableTelemetryData.accesskey  "t">
 <!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
 
 <!ENTITY crashReporterDesc2.label     "Els informes de fallada ajuden a &vendorShortName; a resoldre problemes i a fer més estable i segur el vostre navegador">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.label  "Permet que el &brandShortName; enviï els informes de fallada pendents automàticament">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.accesskey "P">
 <!ENTITY crashReporterLearnMore.label   "Més informació">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
@@ -74,44 +74,47 @@
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "N">
 <!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.label  "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "e">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Ignora la gestió automàtica de la memòria cau">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "g">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Actualització">
 
+<!ENTITY updateApplication.label     "Actualitzacions del &brandShortName;">
 
-
+<!ENTITY updateAuto2.label        "Instal·la les actualitzacions automàticament (l'opció recomanada per seguretat)">
+<!ENTITY updateAuto2.accesskey      "a">
+<!ENTITY updateCheckChoose2.label    "Cerca actualitzacions, però demana'm si vull instal·lar-les">
+<!ENTITY updateCheckChoose2.accesskey  "C">
 
 
 
-
-
-
-
+<!ENTITY updateHistory2.label      "Mostra l'historial d'actualitzacions…">
+<!ENTITY updateHistory2.accesskey    "h">
 
 <!ENTITY useService.label        "Instal·la les actualitzacions en segon pla">
 <!ENTITY useService.accesskey      "s">
 
 
 
 
-
+<!ENTITY offlineStorageNotify.label        "Avisa quan un lloc web demani emmagatzemar dades per utilitzar-les fora de línia">
+<!ENTITY offlineStorageNotify.accesskey      "f">
 <!ENTITY offlineStorageNotifyExceptions.label   "Excepcions…">
 <!ENTITY offlineStorageNotifyExceptions.accesskey "x">
 
 <!ENTITY offlineAppsList2.label     "Els llocs web següents poden desar dades per utilitzar-les fora de línia:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "8em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Suprimeix…">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Suprimeix les dades fora de línia">
 
 <!ENTITY certificateTab.label      "Certificats">
-
+<!ENTITY certPersonal2.description    "Quan un servidor demani el meu certificat personal">
 <!ENTITY selectCerts.auto        "Selecciona'n un automàticament">
 
 <!ENTITY selectCerts.ask         "Demana-ho cada vegada">
 
 <!ENTITY enableOCSP.label        "Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats">
 <!ENTITY enableOCSP.accesskey      "C">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "c">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
@@ -1,17 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY colorsDialog.title       "Colors">
 <!ENTITY window.width          "48em">
 <!ENTITY window.macWidth         "48em">
 
-
+<!ENTITY overrideDefaultPageColors.label    "Sobreescriu els colors que especifica la pàgina per la selecció anterior:">
+<!ENTITY overrideDefaultPageColors.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY overrideDefaultPageColors.always.label "Sempre">
 <!ENTITY overrideDefaultPageColors.auto.label  "Només amb temes de contrast alt">
 <!ENTITY overrideDefaultPageColors.never.label "Mai">
 
 <!ENTITY color              "Text i fons">
 <!ENTITY textColor.label         "Text:">
 <!ENTITY textColor.accesskey       "T">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -16,19 +16,20 @@
 <!ENTITY notificationsDoNotDisturb.accesskey "N">
 <!ENTITY notificationsDoNotDisturbDetails.value "No es mostrarà cap més notificació fins que reinicieu el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY popupExceptions.label    "Excepcions…">
 <!ENTITY popupExceptions.accesskey  "E">
 
 <!ENTITY fontsAndColors.label    "Tipus de lletra i colors">
 
-
-
-
+<!ENTITY defaultFont2.label     "Tipus de lletra per defecte">
+<!ENTITY defaultFont2.accesskey   "d">
+<!ENTITY defaultSize2.label     "Mida:">
+<!ENTITY defaultSize2.accesskey   "M">
 
 <!ENTITY advancedFonts.label     "Avançat…">
 <!ENTITY advancedFonts.accesskey   "v">
 
 <!ENTITY colors.label        "Colors…">
 <!ENTITY colors.accesskey      "C">
 
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -56,17 +56,18 @@
 <!ENTITY minSize.label              "Mida mínima de la lletra:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "l">
 <!ENTITY minSize.none               "Cap">
 <!-- default font type -->
 
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Serif">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Sans Serif">
 
-
+<!ENTITY allowPagesToUseOwn.label        "Permet a les pàgines triar els seus propis tipus de lletra, en lloc de la selecció anterior">
+<!ENTITY allowPagesToUseOwn.accesskey      "e">
 
 <!ENTITY languages.customize.Fallback2.grouplabel "Codificació del text per al contingut antic">
 <!ENTITY languages.customize.Fallback2.label   "Codificació del text alternativa:">
 <!ENTITY languages.customize.Fallback2.accesskey "t">
 <!ENTITY languages.customize.Fallback2.desc    "Aquesta codificació del text s'utilitza per al contingut antic que no declara la seva codificació.">
 
 <!ENTITY languages.customize.Fallback.auto    "Valor per defecte de la llengua actual">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.arabic):
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,20 +1,22 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY startup.label       "Inici">
 
-
+<!ENTITY startupPage2.label    "En iniciar el &brandShortName;">
+<!ENTITY startupPage2.accesskey  "i">
 <!ENTITY startupUserHomePage.label "Mostra la pàgina d'inici">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "Mostra una pàgina en blanc">
 <!ENTITY startupPrevSession.label "Mostra les finestres i pestanyes de la darrera vegada">
 
-
+<!ENTITY homepage2.label      "Pàgina d'inici">
+<!ENTITY homepage2.accesskey    "P">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "c">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Utilitza les pàgines actuals">
 <!ENTITY chooseBookmark.label   "Utilitza una adreça d'interès…">
 <!ENTITY chooseBookmark.accesskey "z">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Restaura les pàgines per defecte">
 <!ENTITY restoreDefault.accesskey "R">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -133,16 +133,18 @@ cookiesFiltered=Les galetes següents coincideixen amb la vostra cerca:
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeSelectedCookies):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # If you need to display the number of selected elements in your language,
 # you can use #1 in your localization as a placeholder for the number.
 # For example this is the English string with numbers:
 # removeSelectedCookied=Remove #1 Selected;Remove #1 Selected
+removeSelectedCookies.label=Suprimeix la seleccionada;Suprimeix les seleccionades
+removeSelectedCookies.accesskey=r
 
 defaultUserContextLabel=Cap
 
 #### Offline apps
 offlineAppsList.height=8em
 offlineAppRemoveTitle=Suprimeix les dades de llocs web fora de línia
 offlineAppRemovePrompt=Després de suprimir aquestes dades, %S no estarà disponible fora de línia. Esteu segur que voleu suprimir aquest lloc web fora de línia?
 offlineAppRemoveConfirm=Suprimeix les dades fora de línia
@@ -172,16 +174,17 @@ actualDiskCacheSizeCalculated=S'està calculant la mida de la memòria cau de contingut web…
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualAppCacheSize=La memòria cau d'aplicacions actualment utilitza %1$S %2$S d'espai de disc
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the total usage of site data.
 #  e.g., "The total usage is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
+totalSiteDataSize=Les dades de llocs emmagatzemades actualment utilitzen %1$S %2$S d'espai de disc
 siteUsage=%1$S %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (siteDataSettings.description): %S = brandShortName
 # LOCALIZATION NOTE (removeAllSiteData, removeAllSiteDataShown):
 # removeAllSiteData and removeAllSiteDataShown are both used on the same one button,
 # never displayed together and can share the same accesskey.
 # When only partial sites are shown as a result of keyword search,
 # removeAllShown is displayed as button label.
 # removeAll is displayed when no keyword search and all sites are shown.
@@ -222,8 +225,9 @@ disableContainersButton2=Mantén activades
 # #S is the number of container tabs
 
 
 # Search Results Pane
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the word being searched
 # LOCALIZATION NOTE %S gets replaced with the browser name
 
 # LOCALIZATION NOTE %S is the default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
+defaultContentProcessCount=%S (per defecte)
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -1,12 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY trackingProtectionHeader2.label   "Protecció contra el seguiment">
+
 
 <!ENTITY trackingProtectionAlways.label    "Sempre">
 <!ENTITY trackingProtectionAlways.accesskey  "S">
 <!ENTITY trackingProtectionPrivate.label   "Només en finestres privades">
 <!ENTITY trackingProtectionPrivate.accesskey "N">
 <!ENTITY trackingProtectionNever.label    "Mai">
 <!ENTITY trackingProtectionNever.accesskey  "M">
 <!ENTITY trackingProtectionLearnMore.label  "Més informació">
@@ -25,25 +27,27 @@
 <!ENTITY doNotTrack.pre.label     "També podeu ">
 <!ENTITY doNotTrack.settings.label   "gestionar els paràmetres de «No vull ser seguit»">
 <!ENTITY doNotTrack.post.label     ".">
 
 <!ENTITY history.label         "Historial">
 
 <!ENTITY locationBar.label       "Barra d'ubicació">
 
+<!ENTITY locbar.suggest2.label     "Quan s'utilitzi la barra d'ubicació, suggereix">
 <!ENTITY locbar.history.label     "Historial">
 <!ENTITY locbar.history.accesskey   "H">
 <!ENTITY locbar.bookmarks.label    "Adreces d'interès">
 <!ENTITY locbar.bookmarks.accesskey  "d">
 <!ENTITY locbar.openpage.label     "Pestanyes obertes">
 <!ENTITY locbar.openpage.accesskey   "P">
 <!ENTITY locbar.searches.label     "Cerques relacionades del motor de cerca per defecte">
 <!ENTITY locbar.searches.accesskey   "d">
 
+<!ENTITY suggestionSettings2.label   "Canvia les preferències dels suggeriments de motors de cerca">
 
 <!ENTITY acceptCookies.label      "Accepta galetes dels llocs web">
 <!ENTITY acceptCookies.accesskey    "A">
 
 <!ENTITY acceptThirdParty.pre.label   "Accepta galetes de tercers:">
 <!ENTITY acceptThirdParty.pre.accesskey "c">
 <!ENTITY acceptThirdParty.always.label  "Sempre">
 <!ENTITY acceptThirdParty.never.label  "Mai">
@@ -56,17 +60,18 @@
 <!ENTITY close.label          "que tanqui el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY cookieExceptions.label    "Excepcions…">
 <!ENTITY cookieExceptions.accesskey  "E">
 
 <!ENTITY showCookies.label       "Mostra les galetes…">
 <!ENTITY showCookies.accesskey     "s">
 
-
+<!ENTITY historyHeader2.pre.label     "El &brandShortName;">
+<!ENTITY historyHeader2.pre.accesskey   "l">
 <!ENTITY historyHeader.remember.label   "Recordarà l'historial">
 <!ENTITY historyHeader.dontremember.label "No recordarà mai l'historial">
 <!ENTITY historyHeader.custom.label    "Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial">
 <!ENTITY historyHeader.post.label     "">
 
 <!ENTITY rememberDescription.label   "El &brandShortName; recordarà el vostre historial, baixades, formularis i historial de cerca, i conservarà les galetes dels llocs web que visiteu.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (rememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (rememberActions.middle.label): include a starting and trailing space as needed -->
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -14,18 +14,18 @@
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 <!ENTITY engine.addons.label    "Complements">
 <!ENTITY engine.addons.accesskey  "C">
 <!-- Device Settings -->
 
 <!ENTITY fxaSyncDeviceName.label    "Nom del dispositiu">
-
-
+<!ENTITY changeSyncDeviceName2.label "Canvia el nom del dispositiu…">
+<!ENTITY changeSyncDeviceName2.accesskey "v">
 <!ENTITY cancelChangeSyncDeviceName.label "Cancel·la">
 <!ENTITY cancelChangeSyncDeviceName.accesskey "n">
 <!ENTITY saveChangeSyncDeviceName.label "Desa">
 <!ENTITY saveChangeSyncDeviceName.accesskey "D">
 <!-- Footer stuff -->
 
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Condicions del servei">
 <!ENTITY fxaPrivacyNotice.link.label "Avís de privadesa">
@@ -47,18 +47,18 @@ both, to better adapt this sentence to t
 <!ENTITY signedInLoginFailure.aftername.label "">
 
 <!ENTITY notSignedIn.label      "No heu iniciat la sessió.">
 <!ENTITY signIn.label        "Inicia la sessió">
 <!ENTITY signIn.accesskey      "I">
 <!ENTITY profilePicture.tooltip   "Canvia la imatge de perfil">
 <!ENTITY verifiedManage.label    "Gestiona el compte">
 <!ENTITY verifiedManage.accesskey  "a">
-
-
+<!ENTITY disconnect3.label      "Desconnecta…">
+<!ENTITY disconnect3.accesskey    "D">
 <!ENTITY verify.label        "Verifiqueu l'adreça electrònica">
 <!ENTITY verify.accesskey      "V">
 <!ENTITY forget.label        "Oblida aquesta adreça electrònica">
 <!ENTITY forget.accesskey      "b">
 
 <!ENTITY signedOut.caption      "El vostre web a tot arreu">
 <!ENTITY signedOut.description    "Sincronitzeu les vostres adreces d'interès, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.">
 <!ENTITY signedOut.accountBox.title  "Connecteu-vos amb un &syncBrand.fxAccount.label;">
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -6,16 +6,17 @@
 #          state.current.allowedForSession,
 #          state.current.allowedTemporarily,
 #          state.current.blockedTemporarily,
 #          state.current.blocked):
 # This label is used to display active permission states in the site
 # identity popup (which does not have a lot of screen space).
 state.current.allowedForSession = Permès durant la sessió
 state.current.allowedTemporarily = Permès temporalment
+state.current.blockedTemporarily = Blocat temporalment
 
 # LOCALIZATION NOTE (state.multichoice.alwaysAsk,
 #          state.multichoice.allow,
 #          state.multichoice.allowForSession,
 #          state.multichoice.block):
 # Used to label permission state checkboxes in the page info dialog.
 state.multichoice.alwaysAsk = Demana-m'ho sempre
 state.multichoice.allow = Permet
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -103,16 +103,18 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY sslv3Used.title "No s'ha pogut connectar de forma segura">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Informació avançada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
             certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
 
+<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p>El &brandShortName; no s'ha connectat a <span id='wrongSystemTime_URL'/> perquè sembla que l'hora del rellotge de l'ordinador no és correcta, cosa que impedeix establir una connexió segura.</p> <p>Segons l'ordinador, la data i hora actuals són <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, però haurien de ser <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>. Per solucionar aquest problema, canvieu els paràmetres de data i hora per tal que coincideixin amb la data i hora correctes.</p>">
+<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p>El &brandShortName; no s'ha connectat a <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> perquè sembla que l'hora del rellotge de l'ordinador no és correcta, cosa que impedeix establir una connexió segura.</p> <p>Segons l'ordinador, la data i hora actuals són <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>. Per solucionar aquest problema, canvieu els paràmetres de data i hora per tal que coincideixin amb la data i hora correctes.</p>">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle1 "Connexió insegura">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Aquest lloc utilitza HSTS (HTTP Strict Transport Security), que vol dir que el &brandShortName; només s'hi pot connectar de forma segura. Per tant, no és possible afegir una excepció per a aquest certificat.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Copia el text al porta-retalls">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "La connexió no és segura">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -104,26 +104,29 @@ toggle_sidebar.title=Mostra/amaga la bar
 toggle_sidebar_label=Mostra/amaga la barra lateral
 document_outline.title=Mostra l'esquema del document (doble clic per ampliar/reduir tots els elements)
 document_outline_label=Contorn del document
 attachments.title=Mostra les adjuncions
 attachments_label=Adjuncions
 thumbs.title=Mostra les miniatures
 thumbs_label=Miniatures
 findbar.title=Cerca al document
+findbar_label=Cerca
 
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_title=Pàgina {{page}}
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_canvas=Miniatura de la pàgina {{page}}
 
 # Find panel button title and messages
+find_input.title=Cerca
+find_input.placeholder=Cerca al document…
 find_previous.title=Cerca l'anterior coincidència de l'expressió
 find_previous_label=Anterior
 find_next.title=Cerca la següent coincidència de l'expressió
 find_next_label=Següent
 find_highlight=Ressalta-ho tot
 find_match_case_label=Distingeix entre majúscules i minúscules
 find_reached_top=S'ha arribat al principi del document, es continua pel final
 find_reached_bottom=S'ha arribat al final del document, es continua pel principi
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -114,16 +114,17 @@ otherEvents=Altres
 # the user hovers over the checkbox used to toggle blackboxing its associated
 # source.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.search.key): Key shortcut to open the search for
 # searching all the source files the debugger has seen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.noSourcesAvailable): Text shown when the debugger
 # does not have any sources.
+sources.noSourcesAvailable=Aquesta pàgina no té fitxers de codi font
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.searchAlt.key): Alternate key shortcut to open
 # the search for searching all the source files the debugger has seen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.key): Key shortcut to open the search
 # for searching within a the currently opened files in the editor
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
@@ -369,16 +370,17 @@ sources.search=%S per cercar
 watchExpressions.header=Expressions de vigilància
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressions.refreshButton): Watch Expressions header
 # button for refreshing the expressions.
 
 # LOCALIZATION NOTE (welcome.search): The center pane welcome panel's
 # search prompt. e.g. cmd+p to search for files. On windows, it's ctrl, on
 # a mac we use the unicode character.
+welcome.search=%S per cercar fonts
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search): The center pane Source Search
 # prompt for searching for files.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.noResults): The center pane Source Search
 # message when the query did not match any of the sources.
 sourceSearch.noResults=No s'ha trobat cap fitxer que coincideixi amb %S
 
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -100,21 +100,25 @@ inspector.menu.copyUrlToClipboard.label=Copia l'adreça de l'enllaç
 # element in the DOM (like with <label for="input-id">), and that allows to
 # select that element in the inspector.
 inspector.menu.selectElement.label=Selecciona l'element #%S
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorEditAttribute.label): This is the label of a
 # sub-menu "Attribute" in the inspector contextual-menu that appears
 # when the user right-clicks on the node in the inspector, and that allows
 # to edit an attribute on this node.
+inspectorEditAttribute.label=Edita l'atribut «%S»
+inspectorEditAttribute.accesskey=E
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorRemoveAttribute.label): This is the label of a
 # sub-menu "Attribute" in the inspector contextual-menu that appears
 # when the user right-clicks on the attribute of a node in the inspector,
 # and that allows to remove this attribute.
+inspectorRemoveAttribute.label=Suprimeix l'atribut «%S»
+inspectorRemoveAttribute.accesskey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorCopyAttributeValue.label): This is the label of a
 # sub-menu "Attribute" in the inspector contextual-menu that appears
 # when the user right-clicks on the attribute of a node in the inspector,
 # and that allows to copy the attribute value to clipboard.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.nodePreview.selectNodeLabel):
 # This string is displayed in a tooltip that is shown when hovering over a DOM
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -139,16 +139,17 @@ jsonpScopeName=JSONP → callback %S()
 networkMenu.sortedAsc=Ordre ascendent
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedDesc): This is the tooltip displayed
 # in the network table toolbar, for any column that is sorted descending.
 networkMenu.sortedDesc=Ordre descendent
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.perf): A tooltip explaining
 # what the perf button does
+networkMenu.summary.tooltip.perf=Inicia l'anàlisi de rendiment
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded): A tooltip explaining
 # what the DOMContentLoaded label displays
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.load): A tooltip explaining
 # what the load label displays
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.requestsCount): This label is displayed
@@ -208,16 +209,17 @@ networkMenu.sizeServiceWorker=procés de treball de servei
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS=→ %S ms
 
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
+netmonitor.waterfall.tooltip.separator=,\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.total): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for total time (in milliseconds).
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.blocked): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for blocked time (in milliseconds).
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.dns): This is part of the tooltip
@@ -268,16 +270,17 @@ tableChart.loading=Espereu…
 tableChart.unavailable=No hi ha dades disponibles
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.sizeKB): This is the label displayed
 # in pie or table charts specifying the size of a request (in kilobytes).
 charts.sizeKB=%S KB
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.transferredSizeKB): This is the label displayed
 # in pie or table charts specifying the size of a transferred request (in kilobytes).
+charts.transferredSizeKB=%S KB
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalS): This is the label displayed
 # in pie or table charts specifying the time for a request to finish (in seconds).
 charts.totalS=%S s
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalTranferredSize): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total transferred size, in kilobytes.
 
@@ -286,16 +289,17 @@ charts.totalS=%S s
 charts.cacheEnabled=Memòria cau disponible
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.cacheDisabled): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for "cache disabled" charts.
 charts.cacheDisabled=Buida la memòria cau
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalSize): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total requests size, in kilobytes.
+charts.totalSize=Mida: %S KB
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalSeconds): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This is the label displayed in the performance analysis view for the
 # total requests time, in seconds.
 charts.totalSeconds=Temps: #1 segon;Temps: #1 segons
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCached): This is the label displayed
@@ -303,23 +307,26 @@ charts.totalSeconds=Temps: #1 segon;Temp
 charts.totalCached=Respostes a la memòria cau: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total requests.
 charts.totalCount=Total de sol·licituds: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for size of the request.
+charts.size=Mida
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for type of request.
+charts.type=Tipus
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for transferred
 # size of the request.
+charts.transferred=Transferits
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for time of request.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.headers): A label used for Headers tab
 # This tab displays list of HTTP headers
 netRequest.headers=Capçaleres
 
@@ -457,35 +464,39 @@ netmonitor.toolbar.domain=Domini
 # in the network table toolbar, above the "remoteip" column.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cause): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cause" column.
 netmonitor.toolbar.cause=Causa
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.type): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "type" column.
+netmonitor.toolbar.type=Tipus
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cookies" column.
+netmonitor.toolbar.cookies=Galetes
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.setCookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "set cookies" column.
 # Set-Cookie is a HTTP response header. This string is the plural form of it.
 # See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "scheme" column.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.transferred): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "transferred" column, which is the
 # compressed / encoded size.
+netmonitor.toolbar.transferred=Transferits
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.contentSize): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "size" column, which is the
 # uncompressed / decoded size.
+netmonitor.toolbar.contentSize=Mida
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.waterfall): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "waterfall" column.
 netmonitor.toolbar.waterfall=Línia de temps
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.headers): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the headers tab.
 netmonitor.tab.headers=Capçaleres
@@ -726,16 +737,17 @@ netmonitor.context.copyPostData.accesske
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a cURL command.
 # The capitalization is part of the official name and should be used throughout all languages.
 # http://en.wikipedia.org/wiki/CURL
 netmonitor.context.copyAsCurl=Copia com a cURL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCUrl.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as cURL menu item displayed in the context menu for a request
+netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestHeaders): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected item's request headers
 netmonitor.context.copyRequestHeaders=Copia les capçaleres de la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestHeaders.accesskey): This is the access key
 # for the Copy Request Headers menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyRequestHeaders.accesskey=s
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -273,16 +273,17 @@ dom.tooltip=DOM (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
 # This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
 # that toggles paintflashing.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.scratchpad):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that opens
 # the scratchpad window
+toolbox.buttons.scratchpad = Bloc de proves
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -26,16 +26,17 @@ ConsoleAPIDisabled=L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): the Web Console floating
 # panel title. For RTL languages you need to set the LRM in the string to give
 # the URL the correct direction. Parameters: %S is the web page URL.
 webConsoleWindowTitleAndURL=Consola web - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleXhrIndicator): the indicator displayed before
 # a URL in the Web Console that was requested using an XMLHttpRequest.
 # Should probably be the same as &btnConsoleXhr; in webConsole.dtd
+webConsoleXhrIndicator=XHR
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleMixedContentWarning): the message displayed
 # after a URL in the Web Console that has been flagged for Mixed Content (i.e.
 # http content in an https page).
 webConsoleMixedContentWarning=Contingut mixt
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleMoreInfoLabel): the more info tag displayed
 # after security related web console messages.
@@ -181,16 +182,17 @@ severity.info=Informació
 severity.log=Registre
 
 # LOCALIZATION NOTE (level.error, level.warn, level.info, level.log, level.debug):
 # tooltip for icons next to console output
 level.error=Error
 level.warn=Avís
 level.info=Informació
 level.log=Registre
+level.debug=Depuració
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.find.key)
 # Key shortcut used to focus the search box on upper right of the console
 webconsole.find.key=CmdOrCtrl+F
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.close.key)
 # Key shortcut used to close the Browser console (doesn't work in regular web console)
 webconsole.close.key=CmdOrCtrl+W
@@ -235,39 +237,45 @@ webconsole.clear.keyOSX=Ctrl+L
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.filterInput.placeholder)
 # Label used for for the placeholder on the filter input, in the console top toolbar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.errorsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Errors" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides error messages, either inserted in the page using
 # console.error() or as a result of a javascript error..
+webconsole.errorsFilterButton.label=Errors
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.warningsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Warnings" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides warning messages, inserted in the page using console.warn().
+webconsole.warningsFilterButton.label=Avisos
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.logsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Logs" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides log messages, inserted in the page using console.log().
+webconsole.logsFilterButton.label=Registres
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.infoFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Info" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides info messages, inserted in the page using console.info().
+webconsole.infoFilterButton.label=Informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.debugFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Debug" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides debug messages, inserted in the page using console.debug().
+webconsole.debugFilterButton.label=Depuració
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.cssFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "CSS" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides CSS warning messages, inserted in the page by the browser
 # when there are CSS errors in the page.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.xhrFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "XHR" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides messages displayed when the page makes an XMLHttpRequest or
 # a fetch call.
+webconsole.xhrFilterButton.label=XHR
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.requestsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Requests" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides messages displayed when the page makes a network call, for example
 # when an image or a scripts is requested.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -36,16 +36,17 @@ DirColMTime=Darrera modificació
 DirFileLabel=Fitxer:\u0020
 
 PhishingAuth=Ara visitareu «%1$S.» Aquest lloc podria estar intentant enganyar-vos fent-vos pensar que esteu visitant un lloc diferent. Aneu amb extrema precaució.
 PhishingAuthAccept=Ho entenc i aniré molt amb compte
 SuperfluousAuth=Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S», però el lloc web no requereix autentificació. Podria ser intent d'enganyar-vos.\n\nÉs «%1$S» el lloc que voleu visitar?
 AutomaticAuth=Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S».
 
 TrackingUriBlocked=S'ha blocat el recurs del lloc «%1$S» perquè protecció contra el seguiment està activada.
+UnsafeUriBlocked=La funció de navegació segura ha blocat el recurs del lloc «%1$S».
 
 # LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
 # %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
 APIDeprecationWarning=Avís: «%1$S» està en desús; utilitzeu «%2$S»
 
 # LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
 # %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
 nsICookieManagerAPIDeprecated=«%1$S» ha canviat. Actualitzeu el codi i passeu el valor d'«originAttributes» correcte. Més informació a MDN: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Tech/XPCOM/Reference/Interface/nsICookieManager%2$S
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -16,19 +16,19 @@ This is likely the same like id.heading 
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Aquesta aplicació no està configurada per visualitzar els informes de fallada.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Extensions">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Habilitada">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versió">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
-
-
-
+<!ENTITY aboutSupport.featureName "Nom">
+<!ENTITY aboutSupport.featureVersion "Versió">
+<!ENTITY aboutSupport.featureId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Funcions experimentals">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentId "ID">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentDescription "Descripció">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentActive "Actiu">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentEndDate "Data de fi">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentHomepage "Pàgina d'inici">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
@@ -73,15 +73,16 @@
 <!ENTITY aboutTelemetry.addonHistogramsSection " Histogrames recollits pels complements">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.toggle " Feu clic per canviar la secció">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.emptySection " (No s'han recollit dades)">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.fullSqlWarning " NOTA: la depuració de SQL lenta està habilitada. Es poden mostrar les cadenes SQL completes a sota però no s'enviaran per a la telemesura.">
 
+<!ENTITY aboutTelemetry.fetchStackSymbols " Obtén els noms de les funcions per a les piles">
 
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.filterText " Filtra (cadenes o /regexp/)">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.payloadChoiceHeader " Càrrega útil">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.rawPayload " Càrrega útil sense processar">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
@@ -81,12 +81,13 @@ addonTableDetails = Detalls
 addonProvider = Proveïdor %1$S
 
 parentPayload = Càrrega útil del pare
 
 # Note to translators:
 # - The %1$S will be replaced with the number of the child payload (e.g. "1", "2")
 childPayloadN = Càrrega útil del fill %1$S
 
+timestampHeader = marca horària
 
 
 
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -16,17 +16,17 @@
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label     "Cerca actualitzacions">
 <!ENTITY listEmpty.search.label        "No s'ha pogut trobar cap complement que hi coincideixi">
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Més informació dels complements">
 <!ENTITY installAddonFromFile.label      "Instal·la un complement des d'un fitxer…">
 <!ENTITY installAddonFromFile.accesskey    "I">
 <!ENTITY toolsMenu.tooltip          "Eines per a tots els complements">
 
 <!ENTITY getThemes.description        "Voleu personalitzar el vostre navegador?">
-
+<!ENTITY getThemes.learnMore         "Trieu d'entre els milers de temes disponibles.">
 
 <!ENTITY cmd.back.tooltip           "Vés enrere una pàgina">
 <!ENTITY cmd.forward.tooltip         "Vés endavant una pàgina">
 
 <!ENTITY showUnsignedExtensions.button.label "No s'han pogut verificar algunes extensions">
 <!ENTITY showAllExtensions.button.label    "Mostra totes les extensions">
 <!ENTITY debugAddons.label          "Depura complements">
 <!ENTITY debugAddons.accesskey        "u">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -23,16 +23,17 @@ dateUpdated=S'ha actualitzat el %S
 
 #LOCALIZATION NOTE (notification.incompatible) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name, %3$S is application version
 notification.incompatible=%1$S no és compatible amb el %2$S %3$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.unsigned, notification.unsignedAndDisabled) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.unsignedAndDisabled=«%1$S» no s'ha pogut verificar per al seu ús al %2$S i s'ha inhabilitat.
 notification.unsigned=«%1$S» no s'ha pogut verificar per al seu ús al %2$S. Aneu amb compte.
 notification.unsigned.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (notification.nonMpcDisabled) %1$S is the add-on name
+notification.nonMpcDisabled.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (notification.blocked) %1$S is the add-on name
 notification.blocked=S'ha inhabilitat %1$S per motius de seguretat o estabilitat.
 notification.blocked.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (notification.softblocked) %1$S is the add-on name
 notification.softblocked=Es coneix que %1$S pot causar problemes de seguretat o estabilitat.
 notification.softblocked.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (notification.outdated) %1$S is the add-on name
 notification.outdated=Hi ha una actualització important per a %1$S.
@@ -79,16 +80,17 @@ installCancelled=S'ha cancel·lat la instal·lació
 
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.incompatible) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name, %3$S is application version
 details.notification.incompatible=%1$S no és compatible amb el %2$S %3$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.unsigned, details.notification.unsignedAndDisabled) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.unsignedAndDisabled=«%1$S» no s'ha pogut verificar per al seu ús al %2$S i s'ha inhabilitat.
 details.notification.unsigned=«%1$S» no s'ha pogut verificar per al seu ús al %2$S. Aneu amb compte.
 details.notification.unsigned.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.nonMpcDisabled) %1$S is the add-on name
+details.notification.nonMpcDisabled.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.blocked) %1$S is the add-on name
 details.notification.blocked=S'ha inhabilitat %1$S per motius de seguretat o d'estabilitat.
 details.notification.blocked.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.softblocked) %1$S is the add-on name
 details.notification.softblocked=Se sap que %1$S provoca problemes de seguretat o d'estabilitat.
 details.notification.softblocked.link=Més informació
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.outdated) %1$S is the add-on name
 details.notification.outdated=Hi ha una actualització important per a %1$S.
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -57,15 +57,16 @@ loginHostAge=%1$S (%2$S)
 # String is used on the context menu when a login doesn't have a username.
 noUsername=Cap nom d'usuari
 duplicateLoginTitle=Aquestes dades d'inici de sessió ja existeixen
 duplicateLogin=Ja existeixen aquestes dades d'inici de sessió.
 
 # LOCALIZATION NOTE (insecureFieldWarningDescription2, insecureFieldWarningDescription3):
 # %1$S will contain insecureFieldWarningLearnMore and look like a link to indicate that clicking will open a tab with support information.
 insecureFieldWarningDescription2 = Aquesta connexió no és segura. Les dades d'inici de sessió que introduïu aquí podrien estar en risc. %1$S
+insecureFieldWarningLearnMore = Més informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAll, removeAllShown):
 # removeAll and removeAllShown are both used on the same one button,
 # never displayed together and can share the same accesskey.
 # When only partial sites are shown as a result of keyword search,
 # removeAllShown is displayed as button label.
 # removeAll is displayed when no keyword search and all sites are shown.