[ca] update from Pootle (thunderbird)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Mon, 24 Apr 2017 11:05:31 +0000
changeset 2366 8d9dada8dd22fb8e90c9390ba401b8e89ec633f4
parent 2365 85d47b6ffea5d8cdf8cf7546d4cab044306cb450
child 2367 722524a262278795392dd33d9cfb0e7763137ffd
push id1137
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 12 Jun 2017 12:57:15 +0000
[ca] update from Pootle (thunderbird)
chat/dateFormat.properties
chat/irc.properties
chat/matrix.properties
editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
mail/chrome/messenger/templateUtils.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/dateFormat.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+
+
+
+
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (finduri-MonthYear):
+# %1$S is the month name, %2$S is the year (4 digits format).
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -52,18 +52,16 @@ command.ctcp=%S &lt;sobrenom&gt; &lt;msg
 command.chanserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al ChanServ.
 command.deop=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Suprimeix l'estat d'operador del canal d'algú. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
 command.devoice=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Suprimeix l'estat de veu d'algú, evitant que pugui parlar si el canal és moderat (+m). Heu de ser operador de canal per fer-ho.
 command.invite2=%S &lt;sobrenom&gt;[ &lt;sobrenom&gt;]* [&lt;canal&gt;]: Convida un o més sobrenoms a acompanyar-vos en el canal actual, o a unir-se al canal especificat.
 command.join=%S &lt;sala1&gt;[,&lt;sala2&gt;]* [&lt;clau1&gt;[,&lt;clau2&gt;]*]: Introduïu un o més canals, proporcionant opcionalment una clau de canal per cada un si cal.
 command.kick=%S &lt;sobrenom&gt; [&lt;missatge&gt;]: Suprimeix algú d'un canal. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
 command.list=%S: Mostra la llista de sales de xat a la xarxa. Avís: alguns servidors poden desconnectar-vos quan proveu de fer-ho.
 command.memoserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al MemoServ.
-command.modeUser=%S (+|-)&lt;mode nou&gt; [&lt;sobrenom&gt;]: estableix o elimina un mode d'usuari.
-command.modeChannel=%S &lt;canal&gt;[ (+|-)&lt;mode nou&gt; [&lt;paràmetre&gt;][,&lt;paràmetre&gt;]*]: Obté, estableix o elimina un mode de canal.
 command.msg=%S &lt;sobrenom&gt; &lt;missatge&gt;: Envia un missatge privat a un usuari (en comptes de fer-ho a un canal).
 command.nick=%S &lt;sobrenom nou&gt;: Canvia el vostre sobrenom.
 command.nickserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al NickServ.
 command.notice=%S &lt;destinació&gt; &lt;missatge&gt;: Envia un avís a l'usuari o al canal.
 command.op=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Dóna l'estat d'operador de canal a algú. Heu de ser operador de canal per poder fer-ho.
 command.operserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre a l'OperServ.
 command.part=%S [missatge]: Deixa el canal actual amb un missatge opcional.
 command.ping=%S [&lt;sobrenom&gt;]: Demana quant temps de retard té un usuari (o el servidor, si no s'especifica cap usuari).
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/matrix.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+
+# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
+#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
+#  for Matrix accounts.
+#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
+#  character of the string should be used as the access key for this
+#  field.
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
@@ -21,8 +21,9 @@
 <!ENTITY visitedLinkText.label "Text de l'enllaç visitat">
 <!ENTITY visitedLinkText.accessKey "v">
 <!ENTITY background.label "Fons:">
 <!ENTITY background.accessKey "o">
 <!ENTITY colon.character ":">
 <!ENTITY backgroundImage.label "Imatge de fons:">
 <!ENTITY backgroundImage.accessKey "f">
 <!ENTITY backgroundImage.tooltip "Utilitzeu un fitxer d'imatge com a fons per a la pàgina">
+
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
@@ -4,23 +4,24 @@
 <!-- extracted from EdReplace.xul -->
 
 
 <!ENTITY replaceDialog.title "Cerca i reemplaça">
 <!ENTITY findField.label "Cerca el text:">
 <!ENTITY findField.accesskey "r">
 <!ENTITY replaceField.label "Reemplaça amb:">
 <!ENTITY replaceField.accesskey "m">
-<!ENTITY caseSensitiveCheckbox.label "Distingeix entre majúscules i minúscules">
-<!ENTITY caseSensitiveCheckbox.accesskey "c">
+
+
 <!ENTITY wrapCheckbox.label "Cerca a tot el text">
 <!ENTITY wrapCheckbox.accesskey "C">
 <!ENTITY backwardsCheckbox.label "Cerca cap enrere">
 <!ENTITY backwardsCheckbox.accesskey "C">
 <!ENTITY findNextButton.label "Cerca el següent">
 <!ENTITY findNextButton.accesskey "C">
 <!ENTITY replaceButton.label "Reemplaça">
 <!ENTITY replaceButton.accesskey "R">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.label "Reemplaça i cerca">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.accesskey "R">
 <!ENTITY replaceAllButton.label "Reemplaça-ho tot">
 <!ENTITY replaceAllButton.accesskey "t">
-<!ENTITY closeButton.label "Tanca">
+
+
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -1,24 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha articles nous cada ">
-<!ENTITY biffStart.accesskey "a">
-<!ENTITY biffEnd.label "minuts">
+<!ENTITY loginAtStartup.label     "En iniciar, comprova si hi ha articles nous">
+<!ENTITY loginAtStartup.accesskey   "i">
+
 
-<!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha articles nous"> 
-<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">
+
 
-<!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web"> 
-<!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">
-
-<!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…"> 
+<!ENTITY manageSubscriptions.label   "Gestiona les subscripcions…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
 
-<!ENTITY feedWindowTitle.label "Auxiliar de comptes de canals d'informació">
-<!-- entities from rss.rdf -->
+<!ENTITY feedWindowTitle.label     "Auxiliar de comptes de canals d'informació">
 
-<!ENTITY feeds.accountName "Blogs i canals de notícies">
-<!ENTITY feeds.wizardShortName "Canals">
-<!ENTITY feeds.wizardLongName "Blogs i canals de notícies">
-<!ENTITY feeds.wizardLongName.accesskey "B">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -4,33 +4,39 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
 
 <!ENTITY feedSubscriptions.label   "Subscripcions RSS">
 <!ENTITY learnMore.label       "Més informació sobre els canals RSS">
 
 <!ENTITY feedTitle.label       "Títol:">
 <!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">
 
-<!ENTITY feedLocation.label     "URL del canal:">
-<!ENTITY feedLocation.accesskey   "U">
+
 <!ENTITY feedLocation.placeholder  "Introduïu un URL de canal vàlid per afegir">
 <!ENTITY locationValidate.label   "Valida">
 <!ENTITY validateText.label     "Comprova la validació i recupera un URL vàlid.">
 
 <!ENTITY feedFolder.label      "Emmagatzema els articles en:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey    "g">
+<!-- Account Settings and Subscription Dialog -->
+
+
+
+
+
+
 
 <!ENTITY quickMode.label       "Mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
 <!ENTITY quickMode.accesskey     "M">
 
-<!ENTITY autotagEnable.label     "Crea automàticament etiquetes a partir dels noms de les categories dels canals">
-<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "C">
+
 <!ENTITY autotagUsePrefix.label   "Afegeix aquest prefix a les etiquetes:">
 <!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "p">
 <!ENTITY autoTagPrefix.placeholder  "Introduïu un prefix per a l'etiqueta">
+<!-- Subscription Dialog -->
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Afegeix">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "A">
 <!ENTITY button.updateFeed.label   "Edita">
 <!ENTITY button.updateFeed.accesskey "E">
 <!ENTITY button.removeFeed.label   "Suprimeix">
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "r">
 <!ENTITY button.importOPML.label   "Importa">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -5,23 +5,23 @@
 # the about dialog.
 -->
 
 
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.label    "Cerca actualitzacions">
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.accesskey  "C">
 <!ENTITY update.updateButton.label2        "Reinicia el &brandShortName; per actualitzar-lo">
 <!ENTITY update.updateButton.accesskey      "R">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly and Aurora builds. It is only shown in those versions. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly builds. It is only shown in this version. -->
 
 
 <!ENTITY warningDesc.version    "El &brandShortName; és experimental i pot ser inestable.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in this version. "It" refers to brandShortName. -->
 <!ENTITY warningDesc.telemetryDesc "Envia automàticament informació del rendiment, maquinari, ús i personalitzacions a &vendorShortName; per ajudar a millorar el &brandShortName;.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly and Aurora builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
 
 <!ENTITY community.exp.start    "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.exp.mozillaLink "&vendorShortName;">
 <!ENTITY community.exp.middle    " és una ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.creditslink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.exp.creditsLink "comunitat global">
 <!ENTITY community.exp.end     " que treballa conjuntament per mantenir el web obert, públic i accessible per a tothom.">
@@ -83,17 +83,17 @@
   update.unsupported.end all go into one line with linkText being wrapped in
   an anchor that links to a site to provide additional information regarding
   why the system is no longer supported. As this is all in one line, try to
   make the localized text short (see bug 843497 for screenshots). -->
 
 <!ENTITY update.unsupported.start  "No podeu actualitzar en aquest sistema. ">
 <!ENTITY update.unsupported.linkText "Més informació">
 <!ENTITY update.unsupported.end   "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and
   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
 
 <!ENTITY update.downloading.start  "S'està baixant l'actualització — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
 
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -7,42 +7,38 @@ paused2=Pausat
 processing=S'està processant
 notStarted=No ha començat
 failed=Ha fallat
 waitingForInput=S'està esperant que s'introdueixin dades
 waitingForRetry=S'està esperant que es torni a intentar
 completed=Completada
 canceled=Cancel·lada
 
-# LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
-yesterday=Ahir
-# LOCALIZATION NOTE (monthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
-monthDate=#2 #1
-
 # LOCALIZATION NOTE (sendingMessages): this is used as a title for grouping processes in the activity manager when sending email.
 sendingMessages=S'estan enviant els missatges
 sendingMessage=S'està enviant el missatge
 # LOCALIZATION NOTE (sendingMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 sendingMessageWithSubject=S'està enviant el missatge: %S
 copyMessage=S'està copiant el missatge a la carpeta «Enviats»
 sentMessage=S'ha enviat el missatge
 # LOCALIZATION NOTE (sentMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 sentMessageWithSubject=S'ha enviat el missatge: %S
 failedToSendMessage=No s'ha pogut enviar el missatge
 failedToCopyMessage=No s'ha pogut copiar el missatge
 # LOCALIZATION NOTE (failedToSendMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 failedToSendMessageWithSubject=No s'ha pogut enviar el missatge: %S
 # LOCALIZATION NOTE (failedToCopyMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 failedToCopyMessageWithSubject=No s'ha pogut enviar el missatge: %S
 
-# LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessProgress): Do not translate the word "%1$S", "%2$S" and "%3$S" below.
+# LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessProgress2): Do not translate the words "%1$S", "%2$S", "%3$S" and "%4$S" below.
 # Place the word %1$S in your translation where the number of the message being downloaded should appear.
-# Place the word %2$S in your translation where the total number of pending messages should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the total number of messages to be downloaded should appear.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
-autosyncProcessProgress=S'està baixant %1$S de %2$S a %3$S
+# Place the word %4$S in your translation where the name of account being processed should appear.
+# EXAMPLE: Ted's account: Downloading message 334 of 1008 in Inbox…
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessDisplayText): %S will be replaced by the folder name
 autosyncProcessDisplayText=S'està actualitzant la carpeta %S
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncEventDisplayText=%S està actualitzat
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventStatusText): %S will be replaced by total number of downloaded messages
 autosyncEventStatusText=Total de missatges baixats: %S
 autosyncEventStatusTextNoMsgs=No s'ha baixat cap missatge
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncContextDisplayText): %S will be replaced by the account name
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -118,25 +118,25 @@
 <!ENTITY Notes.label          "Anotacions:">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
 
 <!ENTITY Chat.tab            "Xat">
 <!ENTITY Chat.accesskey         "a">
 <!ENTITY Gtalk.label          "Google Talk:">
 <!ENTITY Gtalk.accesskey        "G">
 <!ENTITY AIM.label           "AIM:">
-<!ENTITY AIM.accesskey         "m">
+
 <!ENTITY Yahoo.label          "Yahoo!:">
 <!ENTITY Yahoo.accesskey        "Y">
 <!ENTITY Skype.label          "Skype:">
 <!ENTITY Skype.accesskey        "S">
 <!ENTITY QQ.label            "QQ:">
 <!ENTITY QQ.accesskey          "Q">
-<!ENTITY MSN.label           "MSN:">
-<!ENTITY MSN.accesskey         "N">
+
+
 <!ENTITY ICQ.label           "ICQ:">
 <!ENTITY ICQ.accesskey         "I">
 <!ENTITY XMPP.label           "ID del Jabber:">
 <!ENTITY XMPP.accesskey         "J">
 <!ENTITY IRC.label           "Sobrenom de l'IRC:">
 <!ENTITY IRC.accesskey         "R">
 
 <!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
@@ -1,23 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Title -->
 
 <!ENTITY mailListWindowAdd.title    "Llista de correu nova">
-<!-- Labels -->
+<!-- Labels and Access Keys -->
+
 <!ENTITY addToAddressBook.label     "Afegeix a:">
-
+<!ENTITY addToAddressBook.accesskey   "A">
 <!ENTITY ListName.label         "Nom de la llista:">
+<!ENTITY ListName.accesskey       "l">
 <!ENTITY ListNickName.label       "Sobrenom de la llista:">
-<!ENTITY ListDescription.label     "Descripció:">
+<!ENTITY ListNickName.accesskey     "S">
+
+
 <!-- See bug 58485, when we implement drag and drop, add 'or drag addresses' back in -->
-<!ENTITY AddressTitle.label       "Escriu noms o arrossega adreces a la llista de correu inferior:">
+
 <!ENTITY UpButton.label         "Mou cap amunt">
 <!ENTITY DownButton.label        "Mou cap avall">
-<!-- Access Keys -->
 
-<!ENTITY addToAddressBook.accesskey   "A">
-<!ENTITY ListName.accesskey       "l">
-<!ENTITY ListNickName.accesskey     "S">
-<!ENTITY ListDescription.accesskey   "e">
-
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -135,16 +135,18 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label            "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey          "n">
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 
 <!ENTITY newContactButton.label             "Crea un contacte">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "n">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Crea una llista">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "l">
+
+
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Edita">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Propietats">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "P">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Propietats">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "P">
 <!ENTITY editContactContext.label            "Edita el contacte">
 <!ENTITY editContactContext.accesskey          "E">
 <!ENTITY editMailingListContext.label          "Edita la llista">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -1,17 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#
-# The following are used by the Mailing list dialog
-#
-
-## LOCALIZATION NOTE (mailingListTitleEdit): %S will be replaced by the Mailing List's display name
+# The following are used by the Mailing list dialog.
+# LOCALIZATION NOTE (mailingListTitleEdit): %S will be replaced by the Mailing List's display name.
 mailingListTitleEdit=Edita %S
 emptyListName=Heu d'introduir un nom de llista.
 lastFirstFormat=%S, %S
 firstLastFormat=%S %S
 
 allAddressBooks=Totes les llibretes d'adreces
 
 newContactTitle=Nou contacte
@@ -30,26 +27,83 @@ cardRequiredDataMissingMessage=Heu d'introduir com a mínim un dels elements següents:\nAdreça electrònica, Nom, Cognoms, Nom a mostrar, Organització.
 cardRequiredDataMissingTitle=Falta informació necessària
 incorrectEmailAddressFormatMessage=L'adreça electrònica principal ha de ser de la forma usuari@servidor.
 incorrectEmailAddressFormatTitle=El format de l'adreça electrònica és incorrecte
 
 viewListTitle=Llista de correu: %S
 mailListNameExistsTitle=La llista de correu ja existeix
 mailListNameExistsMessage=Ja existeix una llista de correu amb aquest nom. Trieu un nom diferent.
 
-# used in the addressbook
-confirmDeleteMailingListTitle=Suprimeix la llista de correu
-confirmDeleteAddressbookTitle=Suprimeix la llibreta d'adreces
-confirmDeleteContact=Esteu segur que voleu suprimir el contacte seleccionat?
-confirmDeleteContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes seleccionats?
-confirmDeleteAddressbook=Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
-confirmDeleteCollectionAddressbook=Si se suprimeix aquesta llibreta d'adreces, el %S no continuarà recollint adreces. Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
-confirmDeleteMailingList=Esteu segur que voleu suprimir la llista de correu seleccionada?
-confirmDeleteListsAndContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes i llistes de correu seleccionats?
-confirmDeleteMailingLists=Esteu segur que voleu suprimir les llistes de correu seleccionades?
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisContact):
+# #1 The name of the selected contact
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: Are you sure you want to delete this contact?
+#     • John Doe
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreContacts):
+# Semicolon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 The number of selected contacts, always more than 1.
+# Example: Are you sure you want to delete these 3 contacts?
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmRemoveThisContact):
+# #1 The name of the selected contact
+# #2 The name of the containing mailing list
+# This title is about a contact in a mailing list, so it will not be deleted,
+# but only removed from the list.
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: Are you sure you want to remove this contact from the mailing list 'Customers List'?
+#     • John Doe
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmRemove2orMoreContacts):
+# Semicolon list of singular and plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 The number of selected contacts, always more than 1.
+# #2 The name of the containing mailing list
+# Example: Are you sure you want to remove these 3 contacts from the mailing list 'Customers List'?
+
+confirmDeleteThisMailingListTitle=Suprimeix la llista de correu
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisMailingList):
+# #1 The name of the selected mailing list
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: Are you sure you want to delete this mailing list?
+#     • Customers List
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreMailingLists):
+# Semicolon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 The number of selected mailing lists, always more than 1
+# Example: Are you sure you want to delete these 3 mailing lists?
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreContactsAndLists):
+# Semicolon list of and plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 The number of selected contacts and mailing lists, always more than 1
+# Example: Are you sure you want to delete these 3 contacts and mailing lists?
+
+confirmDeleteThisAddressbookTitle=Suprimeix la llibreta d'adreces
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisAddressbookTitle):
+# #1 The name of the selected address book
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: Are you sure you want to delete this address book and all of its contacts?
+#     • Friends and Family Address Book
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisLDAPDir):
+# #1 The name of the selected LDAP directory
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: Are you sure you want to delete the local copy of this LDAP directory and all of its offline contacts?
+#     • Mozilla LDAP Directory
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisCollectionAddressbook):
+# #1 The name of the selected collection address book
+# #2 The name of the application (Thunderbird)
+# Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
+# Example: If this address book is deleted, Thunderbird will no longer collect addresses.
+#     Are you sure you want to delete this address book and all of its contacts?
+#     • My Collecting Addressbook
 
 propertyPrimaryEmail=Adreça electrònica
 propertyListName=Nom de la llista
 propertySecondaryEmail=Adreça electrònica alternativa
 propertyNickname=Sobrenom
 propertyDisplayName=Nom a mostrar
 propertyWork=Feina
 propertyHome=Particular
@@ -67,24 +121,16 @@ propertyAIM=AIM
 propertyYahoo=Yahoo!
 propertySkype=Skype
 propertyQQ=QQ
 propertyMSN=MSN
 propertyICQ=ICQ
 propertyXMPP=ID del Jabber
 propertyIRC=Sobrenom de l'IRC
 
-## LOCALIZATION NOTE (dateFormatMonthDay)
-## Only used if the year isn't present and should be in the format used by
-## Date.toLocaleFormat see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
-## %B is the month's localized name and %d is the day of the month [01-31].
-## Don't go using %e here, since it breaks things on Windows!
-## Separators (a space, dash, etc.) can be used
-dateFormatMonthDay=%d %B
-
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%1$S, %2$S %3$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
@@ -7,16 +7,19 @@
 <!ENTITY serverDirectory.label "Directori del servidor IMAP:">
 <!ENTITY serverDirectory.accesskey "D">
 <!ENTITY usingSubscription.label "Mostra només les carpetes subscrites">
 <!ENTITY usingSubscription.accesskey "o">
 <!ENTITY dualUseFolders.label "El servidor permet l'ús de carpetes que contenen subcarpetes i missatges">
 <!ENTITY dualUseFolders.accesskey "v">
 <!ENTITY maximumConnectionsNumber.label "Nombre màxim de connexions del servidor en memòria cau">
 <!ENTITY maximumConnectionsNumber.accesskey "m">
+
+
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (namespaceDesc.label): Do not translate "IMAP" -->
 <!ENTITY namespaceDesc.label "Aquestes preferències indiquen els espais de noms del servidor IMAP">
 <!ENTITY personalNamespace.label "Espai de noms personal:">
 <!ENTITY personalNamespace.accesskey "p">
 <!ENTITY publicNamespace.label "Públic (compartit):">
 <!ENTITY publicNamespace.accesskey "b">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.label "Altres usuaris:">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.accesskey "u">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -70,25 +70,29 @@ imapDownloadingMessage=S'està baixant el missatge…
 imapGettingACLForFolder=S'està recuperant l'ACL de la carpeta…
 
 imapGettingServerInfo=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…
 
 imapGettingMailboxInfo=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…
 
 imapEmptyMimePart=Aquesta part del cos es baixarà quan se sol·liciti.
 
-# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageHeaders2): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
-# Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
-# Place the word %lu where the number of headers should appear.
-imapReceivingMessageHeaders2=%S: S'està baixant la capçalera del missatge %lu de %lu…
+# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageHeaders3): Do not translate the words "%1$S", "%2$S", and "%3$S" below.
+# Place the word %1$S in your translation where the number of the header being downloaded should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the total number of headers to be downloaded should appear.
+# Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
+# Note: The account name and separators (e.g. colon, space) are automatically added to the status message.
+# Example: "Joe's Account: Downloading message header 100 of 1000 in Drafts…"
 
-# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageFlags2): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
-# Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
-# Place the word %lu where the number of flags should appear.
-imapReceivingMessageFlags2=%S: S'està baixant la informació del missatge %lu de %lu…
+# LOCALIZATION NOTE (imapReceivingMessageFlags3): Do not translate the words "%1$S", "%2$S", and "%3$S" below.
+# Place the word %1$S in your translation where the number of the flag being downloaded should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the total number of flags to be downloaded should appear.
+# Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
+# Note: The account name and separators (e.g. colon, space) are automatically added to the status message.
+# Example: "Jim's Account: Downloading message flag 100 of 1000 in INBOX…"
 
 imapDeletingMessages=S'estan suprimint els missatges…
 
 imapDeletingMessage=S'està suprimint el missatge…
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapMovingMessages): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 imapMovingMessages=S'estan movent els missatges a %S…
@@ -100,20 +104,22 @@ imapMovingMessage=S'està movent el missatge a %S…
 # LOCALIZATION NOTE (imapCopyingMessages): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 imapCopyingMessages=S'estan copiant els missatges a %S…
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapCopyingMessage): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 imapCopyingMessage=S'està copiant el missatge a %S…
 
-# LOCALIZATION NOTE (imapFolderReceivingMessageOf2): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
-# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-# Place the word %lu where the number of headers should appear.
-imapFolderReceivingMessageOf2=%S: S'està baixant el missatge %lu de %lu…
+# LOCALIZATION NOTE (imapFolderReceivingMessageOf3): Do not translate the words "%1$S", "%2$S", and "%3$S" below.
+# Place the word %1$S in your translation where the number of the message being downloaded should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the total number of messages to be downloaded should appear.
+# Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
+# Note: The account name and separators (e.g. colon, space) are automatically added to the status message.
+# Example: "Juan's Account: Downloading message 100 of 1000 in Sent…"
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapDiscoveringMailbox): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 imapDiscoveringMailbox=S'ha trobat la carpeta: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapEnterServerPasswordPrompt): Do not translate the words %1$S and %2$S below.
 # Place the word %1$S in your translation where the username should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the servername should appear.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -629,16 +629,19 @@
 <!ENTITY folderNameColumn.label "Nom">
 <!ENTITY folderUnreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY folderTotalColumn.label "Total">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Mida">
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Recupera els missatges">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "g">
+
+
+
 <!ENTITY folderContextOpenInNewWindow.label "Obre en una finestra nova">
 <!ENTITY folderContextOpenInNewWindow.accesskey "O">
 <!ENTITY folderContextOpenNewTab.label "Obre en una pestanya nova">
 <!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "t">
 <!ENTITY folderContextNew.label "Crea una subcarpeta…">
 <!ENTITY folderContextNew.accesskey "n">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Reanomena">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "R">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -1,18 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The following are used by the messenger application
 #
 
-#LOCALIZATION NOTE(statusMessage): Do not translate the words
-# $1S and $2S below. Place the word $1S where account name should appear and $2S
-# where the status message should appear.
+# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
+# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
+# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
+# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
 statusMessage=%1$S: %2$S
 
 removeAccount=Suprimeix el compte…
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
 markFolderRead=Marca la carpeta com a llegida;Marca les carpetes com a llegides
@@ -411,16 +412,21 @@ newMailNotification_message=%1$S ha rebu
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
 newMailNotification_messages=%1$S ha rebut %2$S missatges nous
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
 # This is UNIX only
 newMailNotification_messagetitle=%1$S de %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
+
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
 macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
 # Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
@@ -679,20 +685,20 @@ addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar el complement «#1» perquè té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 confirmMsgDelete.title=Confirma la supressió
 confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges de les converses reduïdes. Voleu continuar?
 confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=S'esborraran missatges immediatament sense desar-ne una còpia a la paperera. Esteu segur que voleu continuar?
 confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Se suprimiran permanentment els missatges de la paperera. Voleu continuar?
 confirmMsgDelete.dontAsk.label=No m'ho tornis a demanar.
 confirmMsgDelete.delete.label=Suprimeix
 
 mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
-# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
-# translation where you wish to display the hostname of the server to which
-# login failed.
-mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
+# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
+# "%S" is the account name.
+# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
+# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya
 
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte.
 
 # LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
 # When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -394,18 +394,16 @@ cloudAttachmentListFooter=El %1$S facilita compartir fitxers grans amb el correu electrònic.
 ## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
 ## attachment.
 cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) hostatjat a %3$S: %4$S
 
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=N
 stopShowingUploadingNotification.label=No tornis a mostrar-ho
-replaceButton.label=Reemplaça…
-replaceButton.accesskey=l
 replaceButton.tooltip=Mostra el diàleg Cerca i reemplaça
 
 ## LOCALIZATION NOTE(blockedAllowResource): %S is the URL to load.
 blockedAllowResource=Desbloca %S
 ## LOCALIZATION NOTE (blockedContentMessage): Semi-colon list of plural forms.
 ## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ## %S will be replaced by brandShortName.
 ## Files must be unblocked individually, therefore the plural form reads:
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -8,18 +8,16 @@
 <!ENTITY importFromWin.label      "Importa les opcions, paràmetres de compte, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 <!ENTITY importFromNonWin.label     "Importa les preferències, paràmetres dels comptes, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 <!ENTITY importSourceNotFound.label   "No s'ha trobat cap aplicació per importar-ne les dades.">
 
 <!ENTITY importFromNothing.label    "No importis res">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "r">
 <!ENTITY importFromSeamonkey3.label   "SeaMonkey 2 o posterior">
 <!ENTITY importFromSeamonkey3.accesskey "S">
-<!ENTITY importFromOExpress.label    "Outlook Express">
-<!ENTITY importFromOExpress.accesskey  "u">
 <!ENTITY importFromOutlook.label    "Outlook">
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Importació dels paràmetres i carpetes de correu">
 <!ENTITY importItems.title       "Elements per importar">
 <!ENTITY importItems.label       "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
 
 <!ENTITY migrating.title        "S'està important…">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
@@ -3,26 +3,22 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 profileName_format=%S %S
 
 # Import Sources
 1_seamonkey=Preferències
 
 2_seamonkey=Paràmetres del compte
-2_oexpress=Paràmetres del compte
 2_outlook=Paràmetres del compte
 
 4_seamonkey=Llibretes d'adreces
-4_oexpress=Llibreta d'adreces
-4_outlook=Llibreta d'adreces
 
 8_seamonkey=Entrenament del correu brossa
 
 16_seamonkey=Contrasenyes desades
 
 32_seamonkey=Altres dades
 
 64_seamonkey=Carpetes de grups de discussió
 
 128_seamonkey=Carpetes de correu
-128_oexpress=Carpetes de correu
 128_outlook=Carpetes de correu
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -50,16 +50,19 @@
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Llibretes d'adreces locals">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "a">
 <!ENTITY directories.label           "Servidor de directori:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "Cap">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "E">
 
+
+
+
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label     "Configura el comportament del format de text">
 <!ENTITY sendOptions.label           "Opcions d'enviament…">
 <!ENTITY sendOptions.accesskey         "v">
 
 <!ENTITY attachmentReminder.label       "Comprova si falten fitxers adjunts">
 <!ENTITY attachmentReminder.accesskey     "m">
 <!ENTITY attachmentReminderOptions.label    "Paraules clau…">
 <!ENTITY attachmentReminderOptions.accesskey  "P">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -103,8 +103,10 @@ defaultUserContextLabel=Cap
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualDiskCacheSize=La memòria cau actualment utilitza %1$S %2$S d'espai de disc
 actualDiskCacheSizeCalculated=S'està calculant la mida de la memòria cau…
+
+# LOCALIZATION NOTE (labelDefaultFont): %S = font name
--- a/mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
@@ -5,15 +5,18 @@
 <!ENTITY dialogTitle         "Suprimeix el compte i les dades">
 <!ENTITY removeButton.label      "Suprimeix">
 <!ENTITY removeButton.accesskey    "r">
 <!ENTITY removeAccount.label     "Suprimeix la informació del compte">
 <!ENTITY removeAccount.accesskey   "f">
 <!ENTITY removeAccount.desc      "Se suprimeix el compte únicament del &brandShortName;. No afecta el compte en el servidor.">
 <!ENTITY removeData.label       "Suprimeix les dades de missatges">
 <!ENTITY removeData.accesskey     "d">
+
+
 <!ENTITY removeDataLocalAccount.desc "Suprimeix del disc local tots els missatges, carpetes i filtres associats a aquest compte. Això no afecta alguns missatges, que poden romandre al servidor. No seleccioneu aquesta acció si teniu planificat arxivar les dades locals o tornar-les a utilitzar amb el &brandShortName; més endavant.">
 <!ENTITY removeDataServerAccount.desc "Suprimeix del disc local tots els missatges, carpetes i filtres associats a aquest compte. Els vostres missatges i carpetes romandran al servidor.">
+
 <!ENTITY showData.label        "Mostra la ubicació de les dades">
 <!ENTITY showData.accesskey      "M">
 <!ENTITY progressPending       "S'estan suprimint les dades seleccionades…">
 <!ENTITY progressSuccess       "La supressió s'ha realitzat correctament.">
 <!ENTITY progressFailure       "La supressió ha fallat.">
--- a/mail/chrome/messenger/templateUtils.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/templateUtils.properties
@@ -1,10 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE yesterday: used in various places where we compute
 # a "friendly" date, e.g. displaying that a message was from yesterday.
 yesterday=ahir
-
-# LOCALIZATION NOTE monthDate: #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
-monthDate=#2 #1