update chat THUNDERBIRD_13_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_13_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_13_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_13_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_13_0b4_BUILD1 THUNDERBIRD_13_0b4_RELEASE THUNDERBIRD_14_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_14_0b2_RELEASE
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 01 May 2012 21:01:17 +0200
changeset 931 5a7a1b07b0a567eb55141125aab2d1ad4a426031
parent 930 79ff0d26cdcdb2c6fc5a39ee9054733a74a9f11c
child 936 44e455a9471f60ac6d49c06167681ea59a8d3b50
child 938 ab10eaa4cd3fbd05086e8939d305c4ae92254f45
child 944 a9d77d0be7b42f40e28a103cd791412bec6fce86
child 947 623993c9cb86f6b9345c06fcff12c242fe5a275a
child 971 0a132f94f940ef24c105b08bf52164671a674e15
push id223
push usertoniher@softcatala.org
push dateTue, 01 May 2012 19:01:28 +0000
update chat
chat/facebook.properties
chat/irc.properties
chat/status.properties
chat/twitter.properties
chat/xmpp.properties
--- a/chat/facebook.properties
+++ b/chat/facebook.properties
@@ -1,1 +1,1 @@
-connection.error.useUsernameNotEmailAddress=Utilitzeu el vostre compte de Facebook, no una adreça de correu electrònic
+connection.error.useUsernameNotEmailAddress=Utilitzeu el vostre compte del Facebook, no una adreça de correu electrònic
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -37,111 +37,111 @@ ctcp.time=El temps per %1$S és de %2$S.
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
 #  These are the help messages for each command, the %S is the command name
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
 command.action=%S &lt;acció per realitzar&gt;: Realitza una acció.
 command.ctcp=%S &lt;sobrenom&gt; &lt;msg&gt;: Envia un missatge CTCP al sobrenom.
 command.chanserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al ChanServ.
-command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this.
-command.devoice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this.
-command.invite=%S &lt;nick&gt; [&lt;room&gt;]: Invite someone to join you in the specified channel, or the current channel.
-command.join=%S &lt;room1&gt;[,&lt;room2&gt;]* [&lt;key1&gt;[,&lt;key2&gt;]*]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed.
-command.kick=%S &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this.
-command.list=%S: Display a list of chat rooms on the network. Warning, some servers may disconnect you upon doing this.
-command.memoserv=%S &lt;command&gt;: Send a command to MemoServ.
-command.mode=%S (&lt;nick&gt;|&lt;channel&gt;) (+|-)&lt;new mode&gt;: Set or unset a channel or user mode.
-command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel).
-command.nick=%S &lt;new nickname&gt;: Change your nickname.
-command.nickserv=%S &lt;command&gt;: Send a command to NickServ.
-command.notice=%S &lt;target&gt; &lt;message&gt;: Send a notice to a user or channel.
-command.op=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this.
-command.operserv=%S &lt;command&gt;: Send a command to OperServ.
-command.part=%S [message]: Leave the current channel with an optional message.
-command.ping=%S [&lt;nick&gt;]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has.
-command.quit=%S &lt;message&gt;: Disconnect from the server, with an optional message.
-command.quote=%S &lt;command&gt;: Send a raw command to the server.
-command.time=%S: Displays the current local time at the IRC server.
-command.topic=%S [&lt;new topic&gt;]: View or change the channel topic.
-command.umode=%S (+|-)&lt;new mode&gt;: Set or unset a user mode.
-command.version=%S &lt;nick&gt;: Request the version of a user's client.
-command.voice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this.
-command.wallops=%S &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't use it (sends a command to all connected with the +w flag and all operators on the server.
-command.whowas=%S &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off.
+command.deop=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Suprimeix l'estat d'operador del canal d'algú. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
+command.devoice=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Suprimeix l'estat de veu d'algú, evitant que pugui parlar si el canal és moderat (+m). Heu ser operador de canal per fer-ho.
+command.invite=%S &lt;sobrenom&gt; [&lt;sala&gt;]: Convida algú a unir-se al canal especificat, o al canal actual.
+command.join=%S &lt;sala1&gt;[,&lt;sala2&gt;]* [&lt;clau1&gt;[,&lt;clau2&gt;]*]: Introduïu un o més canals, proporcionant opcionalment una clau de canal per cada un si cal.
+command.kick=%S &lt;sobrenom&gt; [&lt;missatge&gt;]: Suprimeix algú d'un canal. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
+command.list=%S: Mostra la llista de sales de xat a la xarxa. Avís: alguns servidors poden desconnectar-vos quan proveu de fer-ho.
+command.memoserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al MemoServ.
+command.mode=%S (&lt;sobrenom&gt;|&lt;canal&gt;) (+|-)&lt;mode nou&gt;: Configura o desconfigura un canal o mode d'usuari.
+command.msg=%S &lt;sobrenom&gt; &lt;missatge&gt;: Envia un missatge privat a un usuari (en comptes de fer-ho a un canal).
+command.nick=%S &lt;nou sobrenom&gt;: Canvia el vostre sobrenom.
+command.nickserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre al NickServ.
+command.notice=%S &lt;objectiu&gt; &lt;missatge&gt;: Envia un avís a l'usuari o al canal.
+command.op=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Dóna l'estat d'operador de canal a algú. Heu de ser operador de canal per poder fer-ho.
+command.operserv=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre a l'OperServ.
+command.part=%S [missatge]: Deixa el canal actual amb un missatge opcional.
+command.ping=%S [&lt;sobrenom&gt;]: Demana quant temps de retard té un usuari (o el servidor, si no s'especifica cap usuari).
+command.quit=%S &lt;missatge&gt;: Desconnecta del servidor, amb un missatge opcional.
+command.quote=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre en brut al servidor.
+command.time=%S: Mostra l'hora local actual al servidor IRC.
+command.topic=%S [&lt;tema nou&gt;]: Mostra o canvia el tema del canal.
+command.umode=%S (+|-)&lt;mode nou&gt;: Configura o desconfigura un mode d'usuari.
+command.version=%S &lt;sobrenom&gt;: Sol·licita la versió del client d'un usuari.
+command.voice=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Dóna l'estat de veu del canal a algú. Heu de ser un operador del canal per fer-ho.
+command.wallops=%S &lt;missatge&gt;: Si no sabeu què és això, probablement no el podeu fer servir (envia una ordre a tots els connectats amb el senyal +w i tots els operadors en el servidor).
+command.whowas=%S &lt;sobrenom&gt;: Envia informació d'un usuari que ha finalitzat la sessió.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):
 #  These are shown as system messages in the conversation.
 #  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
-message.join=%1$S [%2$S] entered the room.
+message.join=%1$S [%2$S] ha entrat a la sala.
 #  %1$S is the nick of who kicked you.
 #  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
-message.kicked.you=You have been kicked by %1$S%2$S.
+message.kicked.you=Heu estat expulsat per %1$S%2$S.
 #  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
 #  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
-message.kicked=%1$S has been kicked by %2$S%3$S.
+message.kicked=%1$S ha estat expulsat per %2$S%3$S.
 #  %S is the kick message
 message.kicked.reason=: %S
 #  %1$S is the nickname of the user whose mode was changed, %2$S is the new
 #  mode and %3$S is who set the mode.
-message.mode=mode (%1$S %2$S) by %3$S.
+message.mode=mode (%1$S %2$S) per %3$S.
 #  %1$S is the old nick and %2$S is the new nick.
-message.nick=%1$S is now known as %2$S.
+message.nick=%1$S es coneix ara com a %2$S.
 #  %S is your new nick.
-message.nick.you=You are now known as %S.
+message.nick.you=Sou conegut ara com a %S.
 #  The paramter is the message.parted.reason, if a part message is given.
-message.parted.you=You have left the room (Part%1$S).
+message.parted.you=Heu deixat la sala (Part%1$S).
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
-message.parted=%1$S has left the room (Part%2$S).
+message.parted=%1$S ha deixat la sala (Part%2$S).
 #  %S is the part message supplied by the user.
 message.parted.reason=: %S
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
-message.quit=%1$S has left the room (Quit%2$S).
+message.quit=%1$S ha deixat la sala (Quit%2$S).
 #  The paramter is the quit message given by the user.
 message.quit2=: %S
 #  %1$S is the user who changed the topic, %2$S is the new topic.
 message.topicChanged=%1$S ha canviat el tema a: %2$S.
 #  %1$S is the user who cleared the topic.
 message.topicCleared=%1$S ha netejat el tema.
 #  %1$S is the conversation name, %2$S is the topic.
 message.topic=El tema de %1$S és: %2$S.
 #  %S is the conversation name.
 message.topicRemoved=S'ha suprimit el tema de %S.
 #  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
 #  they were invited to.
-message.invited=%1$S was successfully invited to %2$S.
+message.invited=%1$S va ser convidat amb èxit a %2$S.
 #  %S is the nickname of the user who was summoned.
-message.summoned=%S was summoned.
+message.summoned=%S va ser convocat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error.*):
 #  These are shown as error messages in the conversation.
 #  %S is the channel name.
 error.noChannel=No hi és el canal: %S.
-error.tooManyChannels=Cannot join %S; you've joined too many channels.
+error.tooManyChannels=No podeu unir-vos a %S; us heu unit a massa canals.
 #  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
-error.nickCollision=Nick already in use, changing nick to %1$S [%2$S].
-error.banned=You are banned from this server.
-error.bannedSoon=You will soon be banned from this server.
-error.mode.wrongUser=You cannot change modes for other users.
+error.nickCollision=El sobrenom ja és en ús. Es canvia el sobrenom a %1$S [%2$S].
+error.banned=Esteu bandejat en aquest servidor.
+error.bannedSoon=Aviat estareu bandejat en aquest servidor.
+error.mode.wrongUser=No podeu canviar els modes d'altres usuaris.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the descriptions given in a tooltip with information received
 #  from a whois response.
 #  The human readable ("realname") description of the user.
-tooltip.realname=Name
+tooltip.realname=Nom
 #  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
 #  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
 #  protect users).
-tooltip.connectedFrom=Connected from
+tooltip.connectedFrom=Connectat des de
 # The away message of the user
-tooltip.away=Away
-tooltip.ircOp=IRC Operator
-tooltip.channels=Currently on
-tooltip.server=Connected to
+tooltip.away=Absent
+tooltip.ircOp=Operador IRC
+tooltip.channels=Actualment en
+tooltip.server=Connectat a
 #  %1$S is the server name, %2$S is the server location.
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
-tooltip.idleTime=Idle for
+tooltip.idleTime=Inactiu per
 
 # LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
 # This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
 # string defined in imAccounts.properties when the user is
 # configuring an IRC account.
-usernameHint=and server
+usernameHint=i servidor
--- a/chat/status.properties
+++ b/chat/status.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
-availableStatusType=Available
-awayStatusType=Away
-unavailableStatusType=Unavailable
-offlineStatusType=Offline
+availableStatusType=Disponible
+awayStatusType=Absent
+unavailableStatusType=No disponible
+offlineStatusType=Fora de línia
 invisibleStatusType=Invisible
-idleStatusType=Idle
-mobileStatusType=Mobile
+idleStatusType=Inactiu
+mobileStatusType=Mòbil
 # LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
 # the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
-unknownStatusType=Unknown
+unknownStatusType=Desconegut
 
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
 # This will be the away message put automatically when the user is idle.
-messenger.status.defaultIdleAwayMessage=I am currently away from the computer.
+messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Ara mateix sóc lluny de l'ordinador.
--- a/chat/twitter.properties
+++ b/chat/twitter.properties
@@ -1,101 +1,101 @@
 # LOCALIZATION NOTE (error.*):
 #  These are errors that will be shown to the user in conversation.
-error.tooLong=Status is over 140 characters.
+error.tooLong=L'estat té més de 140 caràcters.
 # LOCALIZATION NOTE (error.general, error.retweet, error.delete):
 #  %1$S will be either the error string returned by the twitter server,
 #  in English, inside parenthesis, or the empty string if we have no specific
 #  message for the error.
 #  %2$S is the message that caused the error.
-error.general=An error %1$S occurred while sending: %2$S
-error.retweet=An error %1$S occurred while retweeting: %2$S
-error.delete=An error %1$S occurred while deleting: %2$S
+error.general=S'ha produït un error %1$S en enviar: %2$S
+error.retweet=S'ha produït un error %1$S en repiular: %2$S
+error.delete=S'ha produït un error %1$S en suprimir: %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (timeline):
 #  This is the title of the conversation tab, %S will be replaced by
 #  @<username>.
-timeline=%S timeline
+timeline=Línia temporal %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (action.*):
 # This will be an action in the context menu of displayed tweets.
-action.copyLink=Copy Link to Tweet
-action.retweet=Retweet
-action.reply=Reply
-action.delete=Delete
+action.copyLink=Copia l'enllaç per piular
+action.retweet=Repiula
+action.reply=Respon
+action.delete=Suprimeix
 # LOCALIZATION NOTE (action.follow, action.stopFollowing):
 # %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
-action.follow=Follow %S
-action.stopFollowing=Stop following %S
+action.follow=Segueix %S
+action.stopFollowing=Deixa de seguir %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (event.follow, event.unfollow, event.followed):
 # This will be displayed in system messages inside the timeline conversation.
 # %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
-event.follow=You are now following %S.
-event.unfollow=You are no longer following %S.
+event.follow=Ara esteu seguint %S.
+event.unfollow=Ja no esteu seguint %S.
 event.followed=%S us està seguint.
 # LOCALIZATION NOTE (event.deleted):
 # %S will be replaced by the text of the deleted tweet.
 event.deleted=Heu suprimit la piulada: «%S».
 
 # LOCALIZATION NOTE (replyingToStatusText):
 # This will be visible in the status bar of the conversation window
 # while the user is typing a reply to a tweet.
 # %S will be replaced by the text of the tweet the user is replying to.
-replyingToStatusText=Replying to: %S
+replyingToStatusText=Responent a: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.*):
 #  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
 #  of the connection.
 #  (These will be displayed in account.connection.progress from
 #  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
 #  periods at the end of these messages.)
-connection.initAuth=Initiating authentication process
-connection.requestAuth=Waiting for your authorization
-connection.requestAccess=Finalizing authentication
-connection.requestTimelines=Requesting user timelines
+connection.initAuth=S'està iniciant el procés d'autenticació
+connection.requestAuth=S'està esperant la vostra autorització
+connection.requestAccess=S'està finalitzant l'autenticació
+connection.requestTimelines=S'està sol·licitant les línies temporals de l'usuari
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
-connection.error.userMismatch=Username mismatch.
-connection.error.failedToken=Failed to get request token.
-connection.error.authCancelled=You cancelled the authorization process.
-connection.error.authFailed=Failed to get authorization.
-connection.error.noNetwork=There is no network connection available.
+connection.error.userMismatch=El nom d'usuari no coincideix.
+connection.error.failedToken=No s'ha pogut obtenir el testimoni de sol·licitud.
+connection.error.authCancelled=Heu cancel·lat el procés d'autorització.
+connection.error.authFailed=No s'ha pogut obtenir l'autorització.
+connection.error.noNetwork=No hi ha connexió a la xarxa disponible.
 
 # LOCALIZATION NOTE (authPrompt):
 #  This is the prompt in the browser window that pops up to authorize us
 #  to use a Twitter account. It is shown in the title bar of the authorization
 #  window.
-authPrompt=Give permission to use your Twitter account
+authPrompt=Dóna permís per utilitzar el vostre compte de Twitter
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.*):
 #  These are the protocol specific options shown in the account manager and
 #  account wizard windows.
-options.track=Tracked keywords
+options.track=Paraules claus seguides
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the Twitter information that will appear in the tooltip
 #  for each participant on the home timeline.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.created_at): the date the user joined.
-tooltip.created_at=User Since
-tooltip.location=Location
-tooltip.lang=Language
-tooltip.time_zone=Timezone
-tooltip.url=Homepage
+tooltip.created_at=Usuari des de
+tooltip.location=Ubicació
+tooltip.lang=Llengua
+tooltip.time_zone=Fus horari
+tooltip.url=Pàgina d'inici
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.protected):
 # whether the user's tweets are publicly visible.
-tooltip.protected=Protects Tweets
+tooltip.protected=Piulades protegides
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.following):
 # whether you are subscribed to the user's tweets.
-tooltip.following=Currently Following
-tooltip.description=Description
+tooltip.following=Seguint actualment
+tooltip.description=Descripció
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*_count):
 # Please see the right side of the official Twitter website UI.
-tooltip.friends_count=Following
-tooltip.statuses_count=Tweets
-tooltip.followers_count=Followers
-tooltip.listed_count=Listed
+tooltip.friends_count=Seguint
+tooltip.statuses_count=Piulades
+tooltip.followers_count=Seguidors
+tooltip.listed_count=Llistat
 
 # LOCALIZATION NOTE (yes, no):
 # These are used to turn true/false values into a yes/no response.
-yes=Yes
+yes=Sí
 no=No
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -1,72 +1,72 @@
 # LOCALIZATION NOTE (connection.*)
 #  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
 #  of the connection.
 #  (These will be displayed in account.connection.progress from
 #  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
 #  periods at the end of these messages.)
-connection.initializingStream=Initializing stream
-connection.initializingEncryption=Initializing encryption
-connection.authenticating=Authenticating
-connection.gettingResource=Getting resource
-connection.downloadingRoster=Downloading contact list
+connection.initializingStream=S'està inicialitzant el flux
+connection.initializingEncryption=S'està inicialitzant el xifratge
+connection.authenticating=S'està autenticant
+connection.gettingResource=S'està obtenint el recurs
+connection.downloadingRoster=S'està baixant la llista de contactes
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
-connection.error.failedToCreateASocket=Failed to create a socket (Are you offline?)
-connection.error.serverClosedConnection=The server closed the connection
-connection.error.resetByPeer=Connection reset by peer
-connection.error.timedOut=The connection timed out
-connection.error.receivedUnexpectedData=Received unexpected data
-connection.error.incorrectResponse=Received an incorrect response
-connection.error.startTLSRequired=The server requires encryption but you disabled it
-connection.error.startTLSNotSupported=The server doesn't support encryption but your configuration requires it
-connection.error.failedToStartTLS=Failed to start encryption
-connection.error.noAuthMec=No authentication mechanism offered by the server
-connection.error.noCompatibleAuthMec=None of the authentication mechanisms offered by the server are supported
-connection.error.notSendingPasswordInClear=The server only supports authentication by sending the password in cleartext
-connection.error.authenticationFailure=Authentication failure
-connection.error.notAuthorized=Not authorized (Did you enter the wrong password?)
-connection.error.failedToGetAResource=Failed to get a resource
+connection.error.failedToCreateASocket=No s'ha pogut creat el sòcol (esteu en línia?)
+connection.error.serverClosedConnection=El servidor ha tancat la connexió
+connection.error.resetByPeer=Connexió reiniciada per una part
+connection.error.timedOut=La connexió ha esgotat el temps d'espera
+connection.error.receivedUnexpectedData=S'han rebut dades no esperades
+connection.error.incorrectResponse=S'ha rebut una resposta incorrecta
+connection.error.startTLSRequired=El servidor requereix xifratge, però l'heu inhabilitat
+connection.error.startTLSNotSupported=El servidor no funciona amb xifratge, però la vostra configuració ho requereix
+connection.error.failedToStartTLS=No s'ha pogut iniciar el xifratge
+connection.error.noAuthMec=No hi ha mecanismes d'autenticació oferts pel servidor
+connection.error.noCompatibleAuthMec=Cap dels mecanismes d'autenticació oferts pel servidor són compatibles
+connection.error.notSendingPasswordInClear=El servidor només permet autenticació enviant la contrasenya en text net
+connection.error.authenticationFailure=Ha fallat l'autenticació
+connection.error.notAuthorized=No autoritzat (heu introduït una contrasenya incorrecta?)
+connection.error.failedToGetAResource=No s'ha pogut obtenir un recurs
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the titles of lines of information that will appear in
 #  the tooltip showing details about a contact or conversation.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
 #  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
-tooltip.status=Status (%S)
-tooltip.statusNoResource=Status
-tooltip.subscription=Subscription
+tooltip.status=Estat (%S)
+tooltip.statusNoResource=Estat
+tooltip.subscription=Subscripció
 
 # LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
 #  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
 #  for XMPP accounts.
 #  The _ character won't be displayed; it indicates the next
 #  character of the string should be used as the access key for this
 #  field.
-chatRoomField.room=_Room
-chatRoomField.server=_Server
-chatRoomField.nick=_Nick
-chatRoomField.password=_Password
+chatRoomField.room=Sa_la
+chatRoomField.server=_Servidor
+chatRoomField.nick=Sobre_nom
+chatRoomField.password=Con_trasenya
 
 # LOCALIZATION NOTE
 # Buddies that aren't in any group on the server will appear in this group.
 # Try to use the same translation as for defaultGroup in instantbird.properties
-defaultGroup=Contacts
+defaultGroup=Contactes
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.*):
 #  These are the protocol specific options shown in the account manager and
 #  account wizard windows.
-options.resource=Resource
-options.connectionSecurity=Connection security
-options.connectionSecurity.requireEncryption=Require encryption
-options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Use encryption if available
-options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Allow sending the password unencrypted
-options.connectServer=Server
+options.resource=Recurs
+options.connectionSecurity=Seguretat de la connexió
+options.connectionSecurity.requireEncryption=Requereix xifratge
+options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Utilitza el xifratge si és disponible
+options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Permet enviar la contrasenya sense xifrar
+options.connectServer=Servidor
 options.connectPort=Port
 
 # LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
 # This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
 # string defined in imAccounts.properties when the user is
 # configuring a Google Talk account.
-gtalk.usernameHint=email address
+gtalk.usernameHint=adreça electrònica