[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Thu, 08 Jun 2017 11:47:08 +0000
changeset 2415 1c651c21059c6f43df67fad5352ac3b0f81dfd7a
parent 2414 d920af4c73392f6c4803164e146706e4e884ef32
child 2416 f27f9e1662df3ee7296959fb7605e5e69866780f
push id1137
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 12 Jun 2017 12:57:15 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
devtools/client/layout.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
--- a/devtools/client/layout.properties
+++ b/devtools/client/layout.properties
@@ -20,19 +20,18 @@
 # infinitely setting option in the CSS Grid pane.
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.header): The accordion header for the CSS Grid pane.
 layout.header=Graella
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.gridDisplaySettings): The header for the grid display
 # settings container in the CSS Grid pane.
 
-# LOCALIZATION NOTE (layout.noGrids): In the case where there are no CSS grid
+# LOCALIZATION NOTE (layout.noGridsOnThisPage): In the case where there are no CSS grid
 # containers to display.
-layout.noGrids=Sense graelles
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.overlayMultipleGrids): The header for the list of grid
 # container elements that can be highlighted in the CSS Grid pane.
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.overlayGrid): Alternate header for the list of grid container
 # elements if only one item can be selected.
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.rowColumnPositions): The row and column position of a grid
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -6,16 +6,19 @@ ImageMapRectBoundsError=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="rect"> no està en el format «esquerra,superior,dreta,inferior».
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="circle"> no està en el format «centre-x,centre-y,radi».
 ImageMapCircleNegativeRadius=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="circle"> té un radi negatiu.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="poly"> no està en el format «x1,y1,x2,y2…».
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=A l'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="poly"> li falta l'última coordenada «y» (el format correcte és «x1,y1,x2,y2…»).
 
 TablePartRelPosWarning=Ara es permet el posicionament relatiu de les files i dels grups de files de les taules. És possible que el lloc s'hagi d'actualitzar perquè potser depèn del fet que aquesta funcionalitat no tingui cap efecte.
 ScrollLinkedEffectFound2=Aquest lloc sembla que utilitza un efecte de posicionament enllaçat amb el desplaçament vertical. És possible que no funcioni bé amb el desplaçament horitzontal asíncron; vegeu https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects per obtenir més detalls i uniu-vos a al debat sobre eines i funcions relacionades.
 
+## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
+## %1$S is an integer value of the area of the frame
+## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
 ## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden):
 ## 'backface-visibility: hidden' is a CSS property, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=Les animacions de transformacions «backface-visibility: hidden» no es poden executar en el compositor
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D):
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -86,16 +86,19 @@ blockAllMixedContent = S'està blocant la sol·licitud no segura «%1$S».
 # %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values (e.g., 'require-sri-for')
 ignoringDirectiveWithNoValues = «%1$S» s'ignorarà perquè no conté cap paràmetre.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
 # %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
 ignoringReportOnlyDirective = La directiva d'entorn de proves «%1$S» s'ignorarà si està inclosa en una política de tipus «report-only»
 # LOCALIZATION NOTE (deprecatedReferrerDirective):
 # %1$S is the value of the deprecated Referrer Directive.
 deprecatedReferrerDirective = La directiva de referent «%1$S» està en desús. Utilitzeu la capçalera «Referrer-Policy».
+# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
+# %1$S is the name of the src that is ignored.
+# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
 
 # CSP Errors:
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
 # %1$S is the source that could not be parsed
 couldntParseInvalidSource = No s'ha pogut analitzar la font no vàlida %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
 # %1$S is the host that's invalid
 couldntParseInvalidHost = No s'ha pogut analitzar el servidor central no vàlid %1$S
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -57,17 +57,17 @@ BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Un iframe que conté tant «allow-scripts» com «allow-same-origin» en l'atribut «sandbox» pot eliminar el seu entorn de proves.
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=L'element de l'script té un hash amb format incorrecte en l'atribut «integrity»: «%1$S». El format correcte és «<hash algorithm><hash value>».
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityLength=El hash inclòs en l'atribut «integrity» té una longitud incorrecta.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityBase64=No s'ha pogut descodificar el hash inclòs en l'atribut «integrity».
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorigthm in use (e.g. "sha256").
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
 IntegrityMismatch=No hi ha cap hash «%1$S» de l'atribut «integrity» que coincideixi amb el contingut del subrecurs.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the sub-resource that cannot be protected using SRI.
 IneligibleResource=«%1$S» no es pot utilitzar per a les comprovacions d'integritat perquè no té activat CORS ni té el mateix origen.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the invalid hash algorithm found in the attribute.
 UnsupportedHashAlg=L'atribut «integrity» conté un algorisme de hash incompatible: «%1$S»
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 NoValidMetadata=L'atribut «integrity» no conté cap metadada vàlida.