update revert
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 14 Jun 2012 22:45:22 +0200
changeset 986 005827984694a2a72092320c52882a6f68bb4564
parent 983 55d4d68db4686224852f9f1412d5d8af05749d51
child 988 77c87ddc82ff93aad30c8234165416a8931da59e
push id262
push usertoniher@softcatala.org
push dateThu, 14 Jun 2012 20:45:35 +0000
update revert
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/am-im.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -29,52 +29,52 @@
 <!ENTITY fullnameLabel.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "n">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "t">
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 
-<!ENTITY incomingTitle.label "Incoming Server Information">
+<!ENTITY incomingTitle.label "Informació del servidor d'entrada">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Seleccioneu el tipus de servidor d'entrada que utilitzeu.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Deixa els missatges al servidor">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "l">
 <!ENTITY portNum.label "Port:">
 <!ENTITY portNum.accesskey "o">
 <!ENTITY defaultPortLabel.label "Predeterminat:">
 <!ENTITY defaultPortValue.label "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServer.description "Enter the name of your incoming server (for example, &quot;mail.example.net&quot;).">
-<!ENTITY incomingServer.label "Incoming Server:">
+<!ENTITY incomingServer.description "Introduïu el nom del servidor d'entrada (per exemple, «mail.example.net»).">
+<!ENTITY incomingServer.label "Servidor d'entrada:">
 <!ENTITY incomingServer.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingUsername.description "Enter the incoming user name given to you by your email provider (for example, &quot;jsmith&quot;).">
-<!ENTITY incomingUsername.label "User Name:">
+<!ENTITY incomingUsername.description "Introduïu el nom d'usuari d'entrada proporcionat pel vostre proveïdor de correu (per exemple, «jsmith»).">
+<!ENTITY incomingUsername.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY incomingUsername.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Introduïu el nom del servidor de grups de discussió (NNTP) (per exemple, &quot;news.exemple.net&quot;).">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Servidor de grups de discussió:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
 
-<!ENTITY outgoingTitle.label "Outgoing Server Information">
+<!ENTITY outgoingTitle.label "Informació del servidor de sortida">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY outgoingServer.description "Enter the name of your outgoing server (SMTP) (for example, &quot;smtp.example.net&quot;).">
-<!ENTITY outgoingServer.label "Outgoing Server:">
+<!ENTITY outgoingServer.description "Introduïu el nom del servidor de sortida (SMTP) (per exemple, «smtp.example.net»).">
+<!ENTITY outgoingServer.label "Servidor de sortida:">
 <!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Enter the outgoing user name given to you by your email provider (this is typically the same as your incoming user name).">
-<!ENTITY outgoingUsername.label "Outgoing User Name:">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Introduïu el nom d'usuari de sortida que us ha proporcionat el vostre proveïdor de correu (normalment és el mateix que el nom d'usuari d'entrada).">
+<!ENTITY outgoingUsername.label "Nom d'usuari del servidor de sortida:">
 <!ENTITY outgoingUsername.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
 -->
 
 <!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Podeu canviar els servidors de sortida anant a les opcions del compte.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
--- a/mail/chrome/messenger/am-im.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-im.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
-<!ENTITY accountWindow.title      "Account properties">
+<!ENTITY accountWindow.title      "Propietats del compte">
 <!ENTITY accountWindow.width      "300">
 <!ENTITY account.general        "General">
-<!ENTITY account.advanced       "Advanced Options">
-<!ENTITY account.name         "Username:">
-<!ENTITY account.password       "Password:">
-<!ENTITY account.alias         "Alias:">
-<!ENTITY account.newMailNotification  "Notify on new Mail">
-<!ENTITY account.autojoin       "Auto-Joined Channels:">
-<!ENTITY account.proxySettings.caption "Proxy Settings:">
-<!ENTITY account.proxySettings.change.label   "Change…">
+<!ENTITY account.advanced       "Opcions avançades">
+<!ENTITY account.name         "Nom d'usuari:">
+<!ENTITY account.password       "Contrasenya:">
+<!ENTITY account.alias         "Àlies:">
+<!ENTITY account.newMailNotification  "Notifica el correu nou">
+<!ENTITY account.autojoin       "Canals d'unió automàticament:">
+<!ENTITY account.proxySettings.caption "Paràmetres del servidor intermediari:">
+<!ENTITY account.proxySettings.change.label   "Canvia…">
 <!ENTITY account.proxySettings.change.accessKey "C">
--- a/mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
@@ -1,26 +1,26 @@
-<!ENTITY accountsWindow.title        "Instant messaging status">
-<!ENTITY accountsWindow.style        "width: 28em; height: 19em;">
-<!ENTITY accountManager.newAccount.label   "New Account">
-<!ENTITY accountManager.newAccount.accesskey "N">
-<!ENTITY accountManager.close.label     "Close">
-<!ENTITY accountManager.close.accesskey   "l">
+<!ENTITY accountsWindow.title        "Estat de missatgeria instantània">
+<!ENTITY accountsWindow.style        "width: 38em; height: 19em;">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.label   "Compte nou">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.accesskey "n">
+<!ENTITY accountManager.close.label     "Tanca">
+<!ENTITY accountManager.close.accesskey   "T">
 <!-- This should match account.commandkey in instantbird.dtd -->
 <!ENTITY accountManager.close.commandkey   "a">
 <!-- This title must be short, displayed with a big font size -->
-<!ENTITY accountManager.noAccount.title   "No account configured yet">
-<!ENTITY accountManager.noAccount.description "Click on the &accountManager.newAccount.label; button to let &brandShortName; guide you through the process of configuring one.">
-<!ENTITY account.autoSignOn.label   "Sign-on at startup">
-<!ENTITY account.autoSignOn.accesskey "S">
-<!ENTITY account.connect.label    "Connect">
+<!ENTITY accountManager.noAccount.title   "No s'ha configurat el compte encara">
+<!ENTITY accountManager.noAccount.description "Feu clic al botó &accountManager.newAccount.label; per permetre al &brandShortName; guiar-vos a través del procés de configurar-ne un.">
+<!ENTITY account.autoSignOn.label   "Inicia la sessió a l'inici">
+<!ENTITY account.autoSignOn.accesskey "I">
+<!ENTITY account.connect.label    "Connecta">
 <!ENTITY account.connect.accesskey  "o">
-<!ENTITY account.disconnect.label   "Disconnect">
-<!ENTITY account.disconnect.accesskey "i">
-<!ENTITY account.edit.label      "Properties">
+<!ENTITY account.disconnect.label   "Desconnecta">
+<!ENTITY account.disconnect.accesskey "e">
+<!ENTITY account.edit.label      "Propietats">
 <!ENTITY account.edit.accesskey    "P">
-<!ENTITY account.moveup.label     "Move up">
-<!ENTITY account.movedown.label    "Move down">
-<!ENTITY account.cancelReconnection.label     "Cancel reconnection">
+<!ENTITY account.moveup.label     "Vés amunt">
+<!ENTITY account.movedown.label    "Vés avall">
+<!ENTITY account.cancelReconnection.label     "Cancel·la la reconnexió">
 <!ENTITY account.cancelReconnection.accesskey   "a">
-<!ENTITY account.connecting      "Connecting…">
-<!ENTITY account.disconnecting    "Disconnecting…">
-<!ENTITY account.disconnected     "Not Connected">
+<!ENTITY account.connecting      "S'està connectant…">
+<!ENTITY account.disconnecting    "S'està desconnectant…">
+<!ENTITY account.disconnected     "No connectat">
--- a/mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
-<!ENTITY joinChatWindow.title      "Join chat">
-<!ENTITY name.label           "Room">
-<!ENTITY optional.label         "(optional)">
-<!ENTITY account.label         "Account">
-<!ENTITY autojoin.label         "Auto-join this Chat Room">
-<!ENTITY autojoin.accesskey       "A">
+<!ENTITY joinChatWindow.title      "Uneix al xat">
+<!ENTITY name.label           "Sala">
+<!ENTITY optional.label         "(opcional)">
+<!ENTITY account.label         "Compte">
+<!ENTITY autojoin.label         "Uneix-automàticament a la sala de xat">
+<!ENTITY autojoin.accesskey       "a">