chat/irc.properties
author ffxbld
Mon, 18 Nov 2013 23:49:01 -0500
branchMOBILE260b6_2013111823_RELBRANCH
changeset 1407 0866021a3c7b9b26d8821e000ebd91a391c71e28
parent 1396 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
child 1445 c1470f5efd6e0dce4b9f539a160fa8a2bbbbd79d
permissions -rw-r--r--
Added FENNEC_26_0b6_RELEASE FENNEC_26_0b6_BUILD1 tag(s) for changeset a9042b891e9a. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=sobrenom

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=S'ha perdut la connexió amb el servidor
connection.error.timeOut=El temps d'espera de la connexió s'ha esgotat
connection.error.invalidPassword=La contrasenya del servidor no és vàlida
connection.error.passwordRequired=Es requereix una contrasenya

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Canal
joinChat.password=_Contrasenya

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Servidor
options.port=Port
options.ssl=Utilitza SSL
options.encoding=Joc de caràcters
options.quitMessage=Missatge de sortida
options.partMessage=Part del missatge
options.showServerTab=Mostra els missatges del servidor

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user who was pinged.
#  #2 is the delay (in seconds).
ctcp.ping=Resposta del Ping des de %1$S en #2 segon.;Resposta del Ping des de %1$S en #2 segons.
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S fa servir "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=El temps per %1$S és de %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <acció per realitzar>: Realitza una acció.
command.ctcp=%S <sobrenom> <msg>: Envia un missatge CTCP al sobrenom.
command.chanserv=%S <ordre>: Envia una ordre al ChanServ.
command.deop=%S <sobrenom1>[,<sobrenom2>]*: Suprimeix l'estat d'operador del canal d'algú. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
command.devoice=%S <sobrenom1>[,<sobrenom2>]*: Suprimeix l'estat de veu d'algú, evitant que pugui parlar si el canal és moderat (+m). Heu de ser operador de canal per fer-ho.
command.invite=%S <sobrenom> [<sala>]: Convida algú a unir-se al canal especificat, o al canal actual.
command.join=%S <sala1>[,<sala2>]* [<clau1>[,<clau2>]*]: Introduïu un o més canals, proporcionant opcionalment una clau de canal per cada un si cal.
command.kick=%S <sobrenom> [<missatge>]: Suprimeix algú d'un canal. Heu de ser operador del canal per fer-ho.
command.list=%S: Mostra la llista de sales de xat a la xarxa. Avís: alguns servidors poden desconnectar-vos quan proveu de fer-ho.
command.memoserv=%S <ordre>: Envia una ordre al MemoServ.
command.modeUser=%S (+|-)<nou mode> [<sobrenom>]: estableix o elimina un mode d'usuari
command.modeChannel=%S <canal>[ (+|-)<nou mode> [<paràmetre>][,<paràmetre>]*]: Obté, estableix o elimina un mode de canal.
command.msg=%S <sobrenom> <missatge>: Envia un missatge privat a un usuari (en comptes de fer-ho a un canal).
command.nick=%S <nou sobrenom>: Canvia el vostre sobrenom.
command.nickserv=%S <ordre>: Envia una ordre al NickServ.
command.notice=%S <objectiu> <missatge>: Envia un avís a l'usuari o al canal.
command.op=%S <sobrenom1>[,<sobrenom2>]*: Dóna l'estat d'operador de canal a algú. Heu de ser operador de canal per poder fer-ho.
command.operserv=%S <ordre>: Envia una ordre a l'OperServ.
command.part=%S [missatge]: Deixa el canal actual amb un missatge opcional.
command.ping=%S [<sobrenom>]: Demana quant temps de retard té un usuari (o el servidor, si no s'especifica cap usuari).
command.quit=%S <missatge>: Desconnecta del servidor, amb un missatge opcional.
command.quote=%S <ordre>: Envia una ordre en brut al servidor.
command.time=%S: Mostra l'hora local actual al servidor IRC.
command.topic=%S [<tema nou>]: Defineix el tema d'aquest canal.
command.umode=%S (+|-)<mode nou>: Configura o desconfigura un mode d'usuari.
command.version=%S <sobrenom>: Sol·licita la versió del client d'un usuari.
command.voice=%S <sobrenom1>[,<sobrenom2>]*: Dóna l'estat de veu del canal a algú. Heu de ser un operador del canal per fer-ho.
command.whois2=%S [<nick>]: informació sobre l'usuari.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] ha entrat a la sala.
message.rejoined=Us heu tornat a unir a la sala.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Heu estat expulsat per %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S ha estat expulsat per %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=%3$S ha establert el mode %1$S per a %2$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=%2$S ha establert el mode del canal a %1$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=El vostre mode és %S.
#  %1$S is the old nick and %2$S is the new nick.
message.nick=%1$S es coneix ara com a %2$S.
#  %S is your new nick.
message.nick.you=Sou conegut ara com a %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=No s'ha pogut utilitzar el sobrenom especificat. El vostre sobrenom segueix sent %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Heu deixat la sala (Part%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S ha deixat la sala (Part%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S ha deixat la sala (Quit%2$S).
#  The paramter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S us ha convidat a %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S va ser convidat amb èxit a %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S va ser convocat.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Informació WHOIS per a %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S està desconnectat. Informació WHOWAS per a %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=਀a0਀a0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=No s'ha trobat el sobrenom %S.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S ha canviat la contrasenya del canal a %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S ha suprimit la contrasenya del canal.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Els usuaris connectats des de les següents ubicacions estan bandejats de %S:
message.noBanMasks=No hi ha ubicacions bandejades de %S.
message.banMaskAdded=Els usuaris connectats des de les ubicacions que coincideixen amb %1$S han estat bandejats per %2$S.
message.banMaskRemoved=Els usuaris connectats des d'ubicacions que coincideixen amb %1$S ja no estan bandejats per %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=No hi és el canal: %S.
error.tooManyChannels=No podeu unir-vos a %S; us heu unit a massa canals.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=El sobrenom ja és en ús. Es canvia el sobrenom a %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S no és un sobrenom permès.
error.banned=Esteu bandejat en aquest servidor.
error.bannedSoon=Aviat estareu bandejat en aquest servidor.
error.mode.wrongUser=No podeu canviar els modes d'altres usuaris.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S No està connectat.
error.wasNoSuchNick=No existeix el sobrenom: %S
error.noSuchChannel=No existeix el canal: %S.
#  %S is the channel name.
error.cannotSendToChannel=No podeu enviar cap missatge a %S.
error.nonUniqueTarget=%S no és un usuari únic usuari@servidor o sobrenom, o bé heu accedit a diversos canals alhora.
error.notChannelOp=No sou un operador del canal %S.
error.notChannelOwner=No sou un propietari del canal %S.
error.wrongKey=No podeu unir-vos a %S, contrasenya de canal no vàlida.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Nom
tooltip.server=Connectat a
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Connectat des de
tooltip.registered=Registrat
tooltip.registeredAs=Registrat com
tooltip.secure=S'utilitza una connexió segura
# The away message of the user
tooltip.away=Absent
tooltip.ircOp=Operador IRC
tooltip.bot=Bot
tooltip.idleTime=Inactiu per
tooltip.channels=Actualment en

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Yes
no=No