bug 1014639 - part 3 - reftest for Irish uppercasing rules. r=smontagu
authorJonathan Kew <jkew@mozilla.com>
Sun, 01 Jun 2014 23:18:39 +0100
changeset 186032 edeea8eaa741ebf05716300d385027db025168cb
parent 186031 09a014d5834e9791eb0c4f6a3d93a8e4b4e05e81
child 186033 1f5266cae802b86cadee16f928cf5f344668c10f
push id26873
push usercbook@mozilla.com
push dateMon, 02 Jun 2014 13:13:50 +0000
treeherdermozilla-central@3e9d9aa535c7 [default view] [failures only]
perfherder[talos] [build metrics] [platform microbench] (compared to previous push)
reviewerssmontagu
bugs1014639
milestone32.0a1
first release with
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
last release without
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
bug 1014639 - part 3 - reftest for Irish uppercasing rules. r=smontagu
layout/reftests/text-transform/irish-uppercase-1-ref.html
layout/reftests/text-transform/irish-uppercase-1.html
layout/reftests/text-transform/reftest.list
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/reftests/text-transform/irish-uppercase-1-ref.html
@@ -0,0 +1,120 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="ga-IE">
+<head>
+<meta charset="utf-8">
+<title>Test for Irish uppercasing</title>
+<style>
+body {
+  font: 16px/20px monospace;
+  text-transform: none;
+}
+</style>
+</head>
+<body>
+  ORD NA bhFOCAL
+/ COSÁN NA bhFILÍ
+/ ÁR bPOBAL
+/ NÓRA NA bPORTACH
+/ I dTOSACH BÁIRE
+/ AN GHAEILGE I dTUAISCEART NA hÉIREANN
+/ AS AN gCEANTAR SIN
+/ I gCONTAE NA MÍ AGUS I gCONAMARA
+/ DÉ hAOINE
+/ OIRTHEAR NA hÁISE
+/ PARLAIMINT NA hEORPA
+/ POBLACHT NA hÉIREANN
+/ EALAÍN NA hIODÁILE
+/ NA hÍOSÁNAIGH
+/ ACADAMH NA hOLLSCOLAÍOCHTA
+/ TÍR NA hÓIGE
+/ TOGHCHÁN NA hUACHTARÁNACHTA
+/ NA hÚDARÁIS CHÁNACH
+/ I mBUN MO MHACHNAMH
+/ I mBÉAL FEIRSTE AGUS I mBAILE ÁTHA CLIATH
+/ ÁR nACMHAINNÍ UISCE
+/ EOLAÍOCHT NA nÁBHAR
+/ LUCHT NA nEALAÍON
+/ CEOL NA nÉAN
+/ ORD NA nIMEACHTAÍ
+/ LUCHT ADHARTHA NA nÍOMHÁNNA
+/ GNÉITHE DÁR nOIDHREACHT
+/ CULTÚR NA nÓG
+/ OCHT nUAIRE SA LÁ
+/ FORMHÓR NA nÚDARÁS
+/ ÁR nATHAIR
+/ CLÁR NA nÁBHAR
+/ LOCH nEATHACH
+/ CUMANN NA nÉIREANNACH AONTAITHE
+/ GRÉASÁN NA nIONTAS
+/ NÓIBHÍSEACHT NA nÍOSÁNACH
+/ I gCEANTAR NA nOILEÁN
+/ TÍR NA nÓG
+/ BAILE NA nULTACH
+/ GORT NA nÚLL
+/ CEOL NA nDAOINE
+/ I nDÚN NA nGALL
+/ TÁIM I nGRÁ LEAT
+/ LABHAIR SÉ I nGAEILGE!
+/ CÉN tAM É?
+/ TÁ AN tÁDH ORM INNIU!
+/ DEN OBAIR AN tEOLAS
+/ AN tÉILEAMH A ÍOC
+/ AN tINNEALL CUARDAIGH IS FEARR
+/ AN tÍOCHTAR A CHUR IN UACHTAR
+/ TABHAIR AN tORDÚ SEO DÓ!
+/ TÁ AN tÓR BUÍ AIGE.
+/ AN tUISCE BEATHA AR AN TÁBLA.
+/ AN tÚRSCÉAL IS DEIREANAÍ
+/ AN tACHT OIDEACHAIS
+/ AN tÁIVÉ MÁIRIA
+/ AN tEARRACH ARABACH
+/ AN tÉIRÍ AMACH
+/ AN tIMEALL
+/ AN tÍOSÁNACH PEADAR CANISIUS
+/ AN tOILEÁNACH
+/ AN tÓR MUIRE
+/ AN tUASAL ÉAMON Ó CUÍV
+/ AN tÚDARÁS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA
+/ AR AON tSLÍ
+/ BÉAL ÁTHA AN tSLÉIBHE
+/ AMACH ÓN tSNÁTHAID
+/ BANRÍON AN tSNEACHTA
+/ AR AN tSRÁID
+/ CAINT AN tSRÁIDBHAILE
+/ CORA CRUA AN tSAOIL
+/ BHOLADH AN tSÁILE
+/ UAIR SA tSEACHTAIN
+/ DEIREADH AN tSÉASÚIR
+/ FEAR AN tSIOPA
+/ AN tSÍOCHÁIN A CHOIMEÁD
+/ AN tSOCHAÍ FAISNÉISE
+/ GAOTH AN tSÓLÁIS
+/ IS BEAG AN tSUIM IAD
+/ INFHEICTHE AG AN tSÚIL
+/ CNOC AN tSAMHRAIDH
+/ CIONN tSÁILE
+/ AN tSEIRBHÍS PHOIBLÍ
+/ BAILE AN tSÉIPÉIL
+/ AN tSIRIA
+/ AN tSÍN
+/ OIFIG AN tSOLÁTHAIR
+/ POLL AN tSÓMAIS
+/ EOLAIRE AN tSUÍMH
+/ CASADH AN tSÚGÁIN
+/ SCRÍOBHFAIDH
+/ PREABPHAS
+/ ÚSÁIDTEAR
+/ SNAGCHEOL
+/ STÁITSE IMBOLC
+/ IN-ATHNUAITE AGATSA
+/ TEANGA DHOMHANDA
+/ RÉALTSRUTH
+/ NA HATAÍ
+/ NA HATAÍ
+/ ÁR NATHAIR
+/ ÁR NATHAIR
+/ T-LÉINE
+/ TORC ALLTA
+/ TSK TSK TSK A CHARA
+</body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/reftests/text-transform/irish-uppercase-1.html
@@ -0,0 +1,120 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="ga-IE">
+<head>
+<meta charset="utf-8">
+<title>Test for Irish uppercasing</title>
+<style>
+body {
+  font: 16px/20px monospace;
+  text-transform: uppercase;
+}
+</style>
+</head>
+<body>
+  ord na bhfocal
+/ Cosán na bhFilí
+/ ár bpobal
+/ Nóra na bPortach
+/ i dtosach báire
+/ An Ghaeilge i dTuaisceart na hÉireann
+/ as an gceantar sin
+/ I gContae na Mí agus i gConamara
+/ Dé hAoine
+/ Oirthear na hÁise
+/ Parlaimint na hEorpa
+/ Poblacht na hÉireann
+/ Ealaín na hIodáile
+/ na hÍosánaigh
+/ Acadamh na hOllscolaíochta
+/ Tír na hÓige
+/ toghchán na hUachtaránachta
+/ na hÚdaráis Chánach
+/ I mbun mo mhachnamh
+/ I mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath
+/ ár n-acmhainní uisce
+/ eolaíocht na n-ábhar
+/ lucht na n-ealaíon
+/ ceol na n-éan
+/ ord na n-imeachtaí
+/ lucht adhartha na n-íomhánna
+/ gnéithe dár n-oidhreacht
+/ cultúr na n-óg
+/ ocht n-uaire sa lá
+/ formhór na n-údarás
+/ Ár nAthair
+/ Clár na nÁbhar
+/ Loch nEathach
+/ Cumann na nÉireannach Aontaithe
+/ Gréasán na nIontas
+/ nóibhíseacht na nÍosánach
+/ i gCeantar na nOileán
+/ Tír na nÓg
+/ Baile na nUltach
+/ Gort na nÚll
+/ ceol na ndaoine
+/ i nDún na nGall
+/ táim i ngrá leat
+/ labhair sé i nGaeilge!
+/ cén t-am é?
+/ tá an t-ádh orm inniu!
+/ Den obair an t-eolas
+/ An t-éileamh a íoc
+/ an t-inneall cuardaigh is fearr
+/ an t-íochtar a chur in uachtar
+/ Tabhair an t-ordú seo dó!
+/ Tá an t-ór buí aige.
+/ an t-uisce beatha ar an tábla.
+/ an t-úrscéal is deireanaí
+/ An tAcht Oideachais
+/ an tÁivé Máiria
+/ An tEarrach Arabach
+/ An tÉirí Amach
+/ An tImeall
+/ An tÍosánach Peadar Canisius
+/ An tOileánach
+/ An tÓr Muire
+/ an tUasal Éamon Ó Cuív
+/ An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
+/ ar aon tslí
+/ Béal Átha an tSléibhe
+/ Amach ón tsnáthaid
+/ Banríon an tSneachta
+/ ar an tsráid
+/ Caint an tSráidbhaile
+/ cora crua an tsaoil
+/ bholadh an tsáile
+/ uair sa tseachtain
+/ deireadh an tséasúir
+/ fear an tsiopa
+/ an tsíocháin a choimeád
+/ an tsochaí faisnéise
+/ gaoth an tsóláis
+/ Is beag an tsuim iad
+/ infheicthe ag an tsúil
+/ Cnoc an tSamhraidh
+/ Cionn tSáile
+/ an tSeirbhís Phoiblí
+/ Baile an tSéipéil
+/ An tSiria
+/ An tSín
+/ Oifig an tSoláthair
+/ Poll an tSómais
+/ Eolaire an tSuímh
+/ Casadh an tSúgáin
+/ scríobhfaidh
+/ preabphas
+/ úsáidtear
+/ snagcheol
+/ Stáitse Imbolc
+/ in-athnuaite agatsa
+/ Teanga Dhomhanda
+/ Réaltsruth
+/ na hataí
+/ Na Hataí
+/ ár nathair
+/ Ár Nathair
+/ t-léine
+/ torc allta
+/ tsk tsk tsk a chara
+</body>
+</html>
--- a/layout/reftests/text-transform/reftest.list
+++ b/layout/reftests/text-transform/reftest.list
@@ -23,11 +23,12 @@ skip-if(B2G) HTTP(..) == all-title.html 
 == smtp-upper.html smtp-upper-ref.html
 == smtp-lower.html smtp-lower-ref.html
 == smtp-title.html smtp-title-ref.html
 == turkish-casing-1.html turkish-casing-1-ref.html
 HTTP(..) != small-caps-turkish-1.html small-caps-turkish-1-notref.html
 == greek-uppercase-1.html greek-uppercase-1-ref.html
 == greek-uppercase-2.html greek-uppercase-2-ref.html
 HTTP(..) == greek-small-caps-1.html greek-small-caps-1-ref.html
+== irish-uppercase-1.html irish-uppercase-1-ref.html
 == fullwidth-1.html fullwidth-1-ref.html
 == fullwidth-2.html fullwidth-2-ref.html
 == fullwidth-all.html fullwidth-all-ref.html