dom/webidl/HTMLFormControlsCollection.webidl
100732a8c93e05a90094f8b890d8d6baea5602a2
created 2014-07-16 18:44 +0200
pushed 2014-07-17 14:03 +0000
Dirkjan Ochtman Dirkjan Ochtman - Bug 779723 - Implement RadioNodeList collection r=bz
0779196218d24e14692b0e0c49e0ba731c623619
created 2013-10-03 09:11 +0200
pushed 2013-10-03 07:22 +0000
Ms2ger Ms2ger - Bug 913920 - Part b: Implement HTMLFormControlsCollection and use it for HTMLFormElement.elements; r=dzbarsky
less more (0) tip