toolkit/chrome/global/printdialog.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:58:51 +0200
changeset 993 8e3b5561c5f38bacc61d43a7bc33ba2f2e91a3f9
parent 908 83fc8d87a6afe31438b6c7ff10ecd9e8371ee6da
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# These strings are used in the native GTK, Mac and Windows print dialogs.

# GTK titles:
printTitleGTK=Shicilela
optionsTabLabelGTK=Iindlela zokhetho

# Mac titles:
optionsTitleMac=Ekunokukhethwa kuko:
appearanceTitleMac=Imbonakalo:
pageHeadersTitleMac=Okusemantla ekhasi:
pageFootersTitleMac=Okusemazantsi ekhasi:

# Windows titles:
optionsTitleWindows=Iindlela zokhetho

# TRANSLATOR NOTE: For radio button labels and check button labels, an underscore _
# before a character will turn that character into an accesskey in the GTK dialog.
# e.g. "_As laid out" will make A the accesskey.
# In the Windows labels, use an ampersand (&).
# On Mac, underscores will be stripped.

shrinkToFit=Sukukuhoya ukukalisha uze un_nciphise ukulingana ububanzi bephepha
selectionOnly=Printa ukhetho_kuphela
printBGOptions=Printa okungemva
printBGColors=Imibala_yaseMva kwePrinta
printBGImages=Printa i_mifuziselo engemva
headerFooter=Okusemantla nokusemazantsi ekhasi
left=Ekhohlo
center=Esizikithini
right=Ekunene
headerFooterBlank=--akubhalwanga nto--
headerFooterTitle=Isihloko
headerFooterURL=URL
headerFooterDate=Umhla/Ixesha
headerFooterPage=Ikhasi #
headerFooterPageTotal=Ikhasi # le-#
headerFooterCustom=Lungiselela…
customHeaderFooterPrompt=Nceda ungenise umbhalo wesiqhelo kumantla/kumazantsi

summarySelectionOnlyTitle=Printa ukhetho
summaryShrinkToFitTitle=Finyeza Ukuze Kulingane
summaryPrintBGColorsTitle=Printa imibala ye-BG
summaryPrintBGImagesTitle=Printa imifuziselo ye-BG
summaryHeaderTitle=Okusemantla ekhasi
summaryFooterTitle=Okusemazantsi ekhasi
summaryNAValue=N/A
summaryOnValue=layitile
summaryOffValue=Kwimo engeyo yakusebenza