security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:58:51 +0200
changeset 993 8e3b5561c5f38bacc61d43a7bc33ba2f2e91a3f9
parent 956 62324ee5182a0fe2bdf0aa70c5eefcf9152ee317
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Umphathi Wesatifikethi

certmgr-tab-mine =
  .label = Izatifikethi Zakho

certmgr-tab-ca =
  .label = Oogunyaziwe

certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Hlela Imimiselo yentembeko yesatifikethi se-CA
  .style = width: 48em;

certmgr-edit-cert-edit-trust = Hlela imimiselo yentembeko:

certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Esi satifikethi sinako ukuchonga abasebenzisi bemeyile.

certmgr-delete-cert =
  .title = Cima Isatifikethi
  .style = width: 48em; height: 24em;

certmgr-cert-name =
  .label = Igama Lesatifikethi

certmgr-token-name =
  .label = Isixhobo Sokhuseleko

certmgr-begins-label =
  .label = Iqala Ngo

certmgr-expires-label =
  .label = Iphelelwa Ngeli Xesha

certmgr-email =
  .label = Idilesi Yemeyile

certmgr-serial =
  .label = Inombolo Yolandelelwano

certmgr-view =
  .label = Jonga…
  .accesskey = J

certmgr-export =
  .label = Thumela ngaphandle…
  .accesskey = p

certmgr-delete-builtin =
  .label = Cima okanye Ungathembi…
  .accesskey = C

certmgr-backup =
  .label = Eyogcino…
  .accesskey = E

certmgr-backup-all =
  .label = Gcina Iikopi Zako Konke…
  .accesskey = G

certmgr-restore =
  .label = Okuthathwa ngaphandle…
  .accesskey = t

certmgr-add-exception =
  .label = Yongeza ieksepshini…
  .accesskey = e

pk11-bad-password = Igama logqithiso elingenisiweyo alichanekanga.
pkcs12-decode-err = Akuphumelelanga ukususa ikhowudi kwifayili. Mhlawumbi ayikho kulungiselelo lwe-PKCS #12, yonakalisiwe, okanye igama lokugqithisa olingenisileyo belingachanekanga.
pkcs12-unknown-err-restore = Akuphumelelanga ukubuyisela ifayili ye-PKCS #12 ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-unknown-err-backup = Akuphumelelanga ukuyila ifayili yokugcina ikopi ye-PKCS #12 ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-unknown-err = Umsebenzi we-PKCS #12 awuphumelelanga ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Asiyonto inokwenzeka ukugcina iikopi zezatifikethi ezivela kwisixhobo sokhuselo sikamatshini esifana ne-smart card.
pkcs12-dup-data = Isatifikethi nokubalulekileyo kwabucala sekukhona kwisixhobo sokhuselo.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Igama Lefayili Egcinelwa Ikopi
file-browse-pkcs12-spec = Iifayili ze-PKCS12

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Iifayili Zesatifikethi
import-ca-certs-prompt = Khetha ifayile equlethe is(z)atifikethi zegunya lezatifikhethi ezisiwa ngaphandle
import-email-cert-prompt = Khetha Ifayili equlethe isatifikethi somntu Semeyile esithathwa ngaphandle

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Isatifikethi i- "{ $certName }" simele Ugunyaziwe Wesatifikethi.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Cima Izatifikethi zakho
delete-user-cert-confirm = Uqinisekile ufuna ukucima ezi zatifikethi?
delete-user-cert-impact = Ukuba ucima esinye sezatifikethi ezizezakho, akunakukwazi ukuphinga usisebenzisele ukuzichonga.


delete-ca-cert-impact = Ukuba ucima okanye akuthembanga igunya (CA), le aplikheyishini ayisayi kuthemba naziphi na izatifikethi ezinikezelwe lelo gunya (CA).


delete-email-cert-title =
  .title = Cima Izatifikethi Zemeyile
delete-email-cert-confirm = Uqinisekile ufuna ukucima izatifikethi zemeyile zaba bantu?
delete-email-cert-impact = Ukuba ucima isatifikethi semeyile, akusayi kuphinda ukwazi ukuthumela imeyile yoguqulelo oluntsonkothileyo kwabo bantu.

## Cert Viewer

## Used to show whether an override is temporary or permanent

## Add Security Exception dialog

add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Ubunini Obungaziwayo
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Isatifiketi asithenjwa ngenxa yokuba asikhange siqinisekiswe njengesikhutshwe ligunya elithenjiweyo kusetyenziswa usayino olukhuselekileyo.
add-exception-checking-long = Izama ukufumanisa le sayithi…
add-exception-no-cert-short = Akukho Nkcazelo Ikhoyo

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Gcina Isatifiketi Kwifayili
write-file-failure = Impazamo Yefayile