security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 26 Jan 2020 15:14:21 +0100
changeset 832 3f12ba2b80e3a812bbb3c77b28e6393f32660d2f
parent 749 6bc2a354e2bb50b3ec0e894a082685b06833cefc
permissions -rw-r--r--
Bug 1587544 - Add Firefox Screenshots brand

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Umphathi Wesatifikethi
certmgr-tab-mine =
  .label = Izatifikethi Zakho
certmgr-tab-ca =
  .label = Oogunyaziwe
certmgr-subject-info-label =
  .value = Zinikelwa Ku
certmgr-issuer-info-label =
  .value = Zinikelwa Ngu
certmgr-period-of-validity-label =
  .value = Ithuba Lokusebenza
certmgr-fingerprints-label =
  .value = Izishicilelo zeminwe
certmgr-subject-label = Zinikelwa Ku
certmgr-issuer-label = Zinikelwa Ngu
certmgr-period-of-validity = Ithuba Lokusebenza
certmgr-fingerprints = Izishicilelo zeminwe
certmgr-cert-detail-cn =
  .value = Igama Eliqhelekileyo (CN)
certmgr-cert-detail-o =
  .value = Umbutho (O)
certmgr-cert-detail-ou =
  .value = Icandelo Lombutho (OU)
certmgr-cert-detail-serialnumber =
  .value = Inombolo Yolandelelwano
certmgr-cert-detail-sha256-fingerprint =
  .value = Ushicilelo lweminwe lwe-SHA-256
certmgr-cert-detail-sha1-fingerprint =
  .value = Ushicileleo lweminwe lwe-SHA1
certmgr-cert-detail-commonname = Igama Eliqhelekileyo (CN)
certmgr-cert-detail-org = Umbutho (O)
certmgr-cert-detail-orgunit = Icandelo Lombutho (OU)
certmgr-cert-detail-serial-number = Inombolo Yolandelelwano
certmgr-cert-detail-sha-256-fingerprint = Ushicilelo lweminwe lwe-SHA-256
certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = Ushicileleo lweminwe lwe-SHA1
certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Hlela Imimiselo yentembeko yesatifikethi se-CA
  .style = width: 48em;
certmgr-edit-cert-edit-trust = Hlela imimiselo yentembeko:
certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Esi satifikethi sinako ukuchonga abasebenzisi bemeyile.
certmgr-delete-cert =
  .title = Cima Isatifikethi
  .style = width: 48em; height: 24em;
certmgr-cert-name =
  .label = Igama Lesatifikethi
certmgr-token-name =
  .label = Isixhobo Sokhuseleko
certmgr-begins-on = Iqala Ngo
certmgr-begins-label =
  .label = Iqala Ngo
certmgr-begins-value =
  .value = { certmgr-begins-label.label }
certmgr-expires-on = Iphelelwa Ngeli Xesha
certmgr-expires-label =
  .label = Iphelelwa Ngeli Xesha
certmgr-expires-value =
  .value = { certmgr-expires-label.label }
certmgr-email =
  .label = Idilesi Yemeyile
certmgr-serial =
  .label = Inombolo Yolandelelwano
certmgr-view =
  .label = Jonga…
  .accesskey = J
certmgr-export =
  .label = Thumela ngaphandle…
  .accesskey = p
certmgr-delete-builtin =
  .label = Cima okanye Ungathembi…
  .accesskey = C
certmgr-backup =
  .label = Eyogcino…
  .accesskey = E
certmgr-backup-all =
  .label = Gcina Iikopi Zako Konke…
  .accesskey = G
certmgr-restore =
  .label = Okuthathwa ngaphandle…
  .accesskey = t
certmgr-details =
  .value = IsatifikethiImimandla
  .accesskey = I
certmgr-fields =
  .value = IfildiIxabiso
  .accesskey = I
certmgr-hierarchy =
  .value = Amabakala Ezatifikethi
  .accesskey = H
certmgr-add-exception =
  .label = Yongeza ieksepshini…
  .accesskey = e
pk11-bad-password = Igama logqithiso elingenisiweyo alichanekanga.
pkcs12-decode-err = Akuphumelelanga ukususa ikhowudi kwifayili. Mhlawumbi ayikho kulungiselelo lwe-PKCS #12, yonakalisiwe, okanye igama lokugqithisa olingenisileyo belingachanekanga.
pkcs12-unknown-err-restore = Akuphumelelanga ukubuyisela ifayili ye-PKCS #12 ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-unknown-err-backup = Akuphumelelanga ukuyila ifayili yokugcina ikopi ye-PKCS #12 ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-unknown-err = Umsebenzi we-PKCS #12 awuphumelelanga ngezizathu ezingaziwayo.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Asiyonto inokwenzeka ukugcina iikopi zezatifikethi ezivela kwisixhobo sokhuselo sikamatshini esifana ne-smart card.
pkcs12-dup-data = Isatifikethi nokubalulekileyo kwabucala sekukhona kwisixhobo sokhuselo.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Igama Lefayili Egcinelwa Ikopi
file-browse-pkcs12-spec = Iifayili ze-PKCS12

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Iifayili Zesatifikethi
import-ca-certs-prompt = Khetha ifayile equlethe is(z)atifikethi zegunya lezatifikhethi ezisiwa ngaphandle
import-email-cert-prompt = Khetha Ifayili equlethe isatifikethi somntu Semeyile esithathwa ngaphandle

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Isatifikethi i- "{ $certName }" simele Ugunyaziwe Wesatifikethi.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Cima Izatifikethi zakho
delete-user-cert-confirm = Uqinisekile ufuna ukucima ezi zatifikethi?
delete-user-cert-impact = Ukuba ucima esinye sezatifikethi ezizezakho, akunakukwazi ukuphinga usisebenzisele ukuzichonga.
delete-ssl-cert-confirm = Uqinisekile ufuna ukucima ezi zikhethekileyo zeseva?
delete-ca-cert-impact = Ukuba ucima okanye akuthembanga igunya (CA), le aplikheyishini ayisayi kuthemba naziphi na izatifikethi ezinikezelwe lelo gunya (CA).
delete-email-cert-title =
  .title = Cima Izatifikethi Zemeyile
delete-email-cert-confirm = Uqinisekile ufuna ukucima izatifikethi zemeyile zaba bantu?
delete-email-cert-impact = Ukuba ucima isatifikethi semeyile, akusayi kuphinda ukwazi ukuthumela imeyile yoguqulelo oluntsonkothileyo kwabo bantu.

## Cert Viewer

not-present =
  .value = <Asiyonxalenye Yesatifikethi>
# Cert verification
cert-verified = Esi satifikethi sinyanisekiselwe ukusetyenziswa kokulandelayo:
# Add usage
verify-ssl-client =
  .value = Isatifikethi se-SSL Somxumi
verify-ssl-server =
  .value = Isatifikethi se-SSL seSeva
verify-ssl-ca =
  .value = Igunya Lesatifikethi se-SSL
verify-email-signer =
  .value = Isatifikethi Somsayini Wemeyile
verify-email-recip =
  .value = Isatifikethi Somamkeli Wemeyile
# Cert verification
cert-not-verified-cert-revoked = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba asikabuyiswa.
cert-not-verified-cert-expired = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba sesiphelelwe lixesha.
cert-not-verified-cert-not-trusted = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba asithenjwa.
cert-not-verified-issuer-not-trusted = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba umnikeli akathenjwa.
cert-not-verified-issuer-unknown = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba umnikeli akaziwa.
cert-not-verified-ca-invalid = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi kuba isatifikethi se-CA asisebenzi.
cert-not-verified-unknown = Asikwazanga kuqinisekiswa esi satifikethi ngenxa yesizathu ezingaziwayo.

## Add Security Exception dialog

add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Ubunini Obungaziwayo
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Isatifiketi asithenjwa ngenxa yokuba asikhange siqinisekiswe njengesikhutshwe ligunya elithenjiweyo kusetyenziswa usayino olukhuselekileyo.
add-exception-checking-long = Izama ukufumanisa le sayithi…
add-exception-no-cert-short = Akukho Nkcazelo Ikhoyo

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Gcina Isatifiketi Kwifayili
write-file-failure = Impazamo Yefayile