dom/chrome/netError.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 14:07:20 +0200
changeset 994 6806fe98d0fc7e377350574c144843123a8766ba
parent 992 a7546d2cbbbb3f02af145b00e2ed9eca5f1102d0
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Imposiso Yephepha Yokulayisha">
<!ENTITY retry.label "Zama Kwakhona">

<!-- Specific error messages -->


<!ENTITY connectionFailure.title "Unxibelelwano aluphumelelanga">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Nangona isayithi ikhangeleka isebenza, ibhrawuza ayikwazanga ukufumana unxibelelwano.</p><ul><li>Ingaba isayithi ayifumaneki okwethutyana? Nceda uzame kamva.</li><li>Ingaba akukwazi ukubhrawuza ezinye iisayithi? Khangela unxibelelwano lwenethiwekhi yekhompyutha.</li><li>Ingaba ikhompyutha okanye inethiwekhi yakho ikhuselwe ludonga-mlilo okanye ngummeli? Iisethingi ezingachanekanga zingachaphazela ukubhrawuza kwewebhu.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Isiqhagamshelanisi Sithintelwe ngenxa Yezizathu Zokhuseleko">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Idilesi eceliweyo ichaze indawo yokufaka intambo kwikhompyutha (umz.<q>imozilla.org:80</q> kwindawo yokufaka intambo yekhompyutha yama-80 mozilla.org) edla ngokusetyenziselwa ezinye <em>iinjongo</em> kunokubhrawuza iwebhu. Ibhrawuza isirhoxisile isicelo ngesizathu sokhuselo nokhuseleko lwakho.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Idilesi Ayifunyenwanga">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Ibhrawuza ayiyifumani iseva engumsindleki kwidilesi enikiweyo.</p><ul><li>Ingaba wenze impazamo xa ubuchwetheza idomeyini? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> endaweni ye-<q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Uqinisekile ukuba le dilesi yedomeyini ikhona? Ubhaliso lwayo lusenokuba lwaphelelwa.</li><li>Ingaba akukwazi ukubhrawuza ezinye iisayithi? Khangela unxibelelwano lwenethiwekhi kunye neesethingi zeseva ze-DNS.</li><li>Ingaba ikhompyutha okanye inethiwekhi yakho ikhuselwe ludonga-mlilo okanye ngummeli? Iisethingi ezingachanekanga zingachaphazela ukubhrawuza kwewebhu.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Ifayili Ayifunyenwanga">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>ingaba iayithem ithiywe ngokutsha, isusiwe okanye isiwe kwenye indawo?</li><li>Ingaba kukho ukungasetyenziswa kakuhle kopelo, konoobumba abakhulu okanye naluphi na ubhalo olungekho mgaqweni kwidilesi?</li><li>Ingaba unemvume eyaneleyo yokungena kwiayithem eceliweyo?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Ufikelelo kule fayile lwalelwe">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Kusenokwenzeka ukuba isusiwe, isukile, okanye kusenokwenzeka ukuba imvume yefayile ithintela ufikelelo</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Ayikwazi Kusiphetha Isicelo">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Inkcazelo eyongeziweyo kule ngxaki okanye kule mposiso ayifumaneki kungokunje.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Idilesi Engasebenziyo">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Idilesi enikiweyo ayiyofomathi yamkelekileyo. Nceda ukhangele ibha yendawo kwiimpazamo uze uzame kwakhona.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Kuphazamiseke Uthutho Lweenkcukacha">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Ibhrawuza inxityelelwe ngempumelelo kodwa unxibelelwano luphazanyisiwe xa bekuthunyelwa inkcazelo. Nceda uzame kwakhona.</p><ul><li>Ingaba akukwazi ukubhrawuza ezinye iisayithi? Khangela unxibelelwano lwenethiwekhi yekhompyutha.</li><li>Usenengxaki? Dibana nomlawuli wenethiwekhi okanye umnikezeli weintanethi ufumane uncedo.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Uxwebhu luphelelwe">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Uxwebhu olucelwayo alufumaneki kwimemori esisikhupheli yebhrawuza.</p><ul><li>Njengelinge lokhuseleko, ibhrawuza ayiwaceli kwakhona ngokwayo amaxwebhu anobuzaza.</li><li>Cofa uZama kwakhona ukucela kwakhona uxwebhu kwiwebhusayithi.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Imo Engeyo Yakusebenza">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Ibhrawuza isebenza kwimo yayo engaphandle kweintanethi kwaye ayinako ukunxibelelana kwinto eceliweyo.</p><ul><li>Ingaba ikhompyutha inxibelelwe kwinethiwekhi esebenzayo?</li><li>Cinezela &quot;Zama Kwakhona&quot; ukutshintshela kwimo yeintanethi uze ulilayitshe ngokutsha ikhasi.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Imposiso yokukhowuda yomxholo">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Ikhasi ozama ukulijonga alinakuboniswa kuba lisebenzisa udidi locutho olungasebenziyo okanye olungaxhaswayo.</p><ul><li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Udidi lwefayile olungakhuselekanga">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Unxibelelwano luphazanyisiwe">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Ikhonkco lenethiwekhi liphazanyisiwe xa bekuzanywa unxibelelwano. Nceda uzame kwakhona.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Umsebenzi wothungelwano Ugqithelwe Lixesha">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Isayithi ecelwayo ayiphendulanga kwisicelo sonxibelelwano kwane nebhrawuza iyekile ukulindela impendulo.</p><ul><li>Ingaba iseva ifumana umthwalo ongaphaya okanye ukucima kwethutyana? Nceda uzame kamva.</li><li>ingaba akukwazi ukubhrawuza ezinye iisayithi? Khangela unxibelelwano lwenethiwekhi yekhompyutha.</li><li>Ingaba ikhompyutha okanye inethiwekhi yakho ikhuselwe ludonga-mlilo okanye ngummeli? Iisethingi ezingachanekanga zingachaphazela ukubhrawuza kwewebhu.</li><li>Usenengxaki? Dibana nomlawuli wenethiwekhi okanye umnikezeli weintanethi ufumane uncedo.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Yinkqubo Yomthetho Engaziwayo">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Idilesi icacise iprothokhol (umz. <q>wxyz://</q>) engamkelwayo yibhrawuza, ngoko ke ibhrawuza ayikwazi ukungena kakuhle kwisayithi.</p><ul><li>Ingaba uzama ukufikelela kwimalthimidiya okanye kwezinye iinkonzo ezingengombhalo? Khangela isayithi ngeemfuno ezingaphezulu.</li><li>Ezinye iiprothokhol zingafuna isoftwe okanye iisoftwe ezincedisayo zeqela lesithathu phambi kokuba zibe nokwamkelwa yibhrawuza.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Iseva Engummeli Yale Umdibaniso">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Ibhrawuza ilungiselelwe ukusebenzisa iseva yommeli kodwa ummeli ulwalile unxibelelwano.</p><ul><li>Ingaba ulungiselelo lommeli webhrawuza lulungile? Khangela iisethingi uze uzame kwakhona.</li><li>Ingaba inkonzo yommeli iyaluvumela unxibelelwano kule nethiwekhi?</li><li>Usenengxaki? Dibana nomlawuli wenethiwekhi okanye umnikezeli weintanethi ufumane uncedo.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Iseva Yommeli Ayifunyenwanga">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Ibhrawuza ilungiselelwe ukusebenzisa iseva yommeli kodwa ummeli akafumaneki.</p><ul><li>Ingaba ulungiselelo lommeli webhrawuza lulungile? Khangela iisethingi uze uzame kwakhona.</li><li>Ingaba ikhompyutha inxibeleleke kwinethiwekhi esebenzayo?</li><li>Usenengxaki? Dibana nomlawuli wenethiwekhi okanye umnikezeli weintanethi ufumane uncedo.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Tshintsha Intsingiselo ye-Loop">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Ibhrawuza iyekile ukuzama ukufumana iayithem eceliweyo. Isayithi isithumela kwenye indawo isicelo ngendlela engasoze igqitywe.</p><ul><li>Ingaba uziqhwalelisile okanye uzithintele iikhukhi ezifunwa yile sayithi?</li><li><em>QAPHELA</em>: Ukuba ukwamkelwa kweekhukhi zesayithi akuyisombululi ingxaki, kusenokwenzeka ingxaki ikulungiselelo lweseva hayi kwikhompyutha.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Impendulo Ayichanekanga">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Isayithi iphendule kwisicelo senethiwekhi ngendlela engalindelekanga kwaye ibhrawuza ayinakho ukuqhuba.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Unxibelelo lokhuseleko aluphumelelanga">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Ikhasi ozama ukulijonga alinakho ukuboniswa kuba ukufaneleka kweengcombolo ezifunyenweyo akunakuqinisekiswa.</p><ul><li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Unxibelelo lokhuseleko aluphumelelanga">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Oku kusenokuba yingxaki nolungiselelo lweseva okanye isenokuba ngumntu ozenza umnini weseva.</li> <li>Ukuba wakha wanxibelelana kule seva ngempumelelo ngaphambili, imposiso isenokuba yeyethutyana kwaye ungazama kwakhona kamva.</li> </ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Okanye ungongeza ieksepshini…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Umele ungongezi ekhethekileyo ukuba usebenzisa uqhagamshelo lwe-intanenthi ongaluthembi ngokupheleleyo okanye ukuba akuqhelanga ukubona isilumkiso sale seva.</p> <p>Ukuba usafuna ukongeza ekhethekileyo kule sayithi, unokukwenza oku kwiisetingi ze-enkripshini ezihambele phambili.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Ithintelwe ngumGaqonkqubo woKhuseleko lomXholo">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Ibhrawuza ilithintele eli khasi ekulayisheni ngale ndlela kuba ikhasi linomgaqo wokhuselo lomxholo elingakuvumeliyo.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Imposiso yomxholo owonakalisiweyo">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Ikhasi ozama ukulijonga alinakuboniswa kuba kubhaqwe imposiso ekuthunyelweni kweengcombolo.</p><ul><li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Uqhagamshelo lwakho alukhuselekanga">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span>isebenzisa iteknoloji yokhuseleko ephelelwe lixesha nesesichengeni sokuhlaselwa. Umhlaseli unokuthi ngokulula atyhile inkcazelo obucinga ukuba ikhuselekile. Umlawuli wewebhsayithi kuya kufuneka aqale alungise iseva kuqala ngaphambi kokuba utyelele isayithi.</p><p>Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">