browser/chrome/overrides/netError.dtd
author Dwayne Bailey <dwayne@translate.org.za>
Thu, 25 Jun 2020 14:40:20 +0200
changeset 907 74724087c25b167c9748e122a1f5c4b3df77977c
parent 888 b18e69b7186bfe7be219ea49810892d409d3e6cd
permissions -rw-r--r--
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Kukho ingxaki ngokulayisha ikhasi">
<!ENTITY retry.label "Zama Kwakhona">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "Yiya Emva">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Ayikwazi kudibanisa">

<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Le dilesi inemida">

<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->

<!ENTITY fileNotFound.title "Ifayile ayifumaneki">

<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Khangela igama lefayile yoonobumba okanye ezinye iimpazamo zokutayipha.</li> <li>Khangela ubone ukuba ingaba ifayile yashenxiswa, yathiywa ngokutsha okanye yacinywa na.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Ufikelelo kule fayile lwalelwe">

<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Kusenokwenzeka isusiwe, ikhutshiwe, okanye imvume yefayile kungenzeka ithintela ufikelelo.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Oops.">

<!ENTITY generic.longDesc "<p>I-&brandShortName;ayinakho ukulayisha eli khasi ngesizathu esithile.</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "Loga ungene kwinethwekhi">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "<p>Umele ungene kule nethwekhi ngaphambi kokuba ufikelele kwi-Intanethi.</p>">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Vula iPhepha lokuLoga uNgene kwiNethwekhi">

<!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->

<!ENTITY netInterrupt.title "Unxibelelwano luphazanyisiwe">

<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Uxwebhu luphelelwe">

<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Uxwebhu oluceliweyo alufumaneki kwikhetshi ye-&brandShortName;</p><ul><li>Njengesilumkiso sokhuseleko, i-&brandShortName; ayiwaceli kwakhona ngokwayo amaxwebhu anobuzaza.</li><li>Cofa uZama kwakhona ukucela kwakhona uxwebhu kwiwebhusayithi.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Imo engeyo yakusebenza">

<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Cinezela &quot;Zama Kwakhona&quot; ukutshintshela kwimo yeintanethi kwaye ulayishe ngokutsha ikhasi.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Imposiso yekhowudi yomxholo">

<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Udidi lwefayile engakhuselekanga">

<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Umdibaniso uphinde wamiselwa">

<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Umdibaniso uphelelwe lixesha">

<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Idilesi ayiqondwanga">

<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Kunokudingeka ukuba ufakele enye isoftwe ukuze uvule le dilesi.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Iseva yommeli ayiluvumeli unxibelelwano">

<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Khangela iisethingi zommeli ukuqinisekisa ukuba zifanelekile.</li> <li>Qhagamshelana nomlawuli wakho wenethiwekhi ukuqinisekisa ukuba iseva yeproksi iyasebenza.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Ayikwazi ukufumana iseva yommeli">

<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Khangela iisethingi zommeli ukuqinisekisa ukuba zifanelekile.</li> <li>Khangela uqinisekise ukuba ikhompyutha yakho inonxibelelwano olusebenzayo lwenethiwekhi.</li> <li>Ukuba ikhompyutha yakho okanye inethiwekhi ayikhuselwanga yi-firewall okanye iproksi, qiniseka ukuba i-&brandShortName; ivunyelwe ukufikelela kwiWebhu.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Ikhasi alithumeli kwenye indawo kakuhle">

<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Le ngxaki maxa wambi ingabangelwa ngokungasebenzisi okanye ngokwala ukwamkela iikhuki.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Impendulo engalindelekanga kwiseva">

<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Khangela ukuqinisekisa ukuba isistim yakho ine-Personal Security Manager efakelweyo.</li> <li>Oku kunokuba ngenxa yolungelelwano olungekho semgangathweni kwiseva.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Unxibelelwano Ukhuseleko Aluphumelelanga">

<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Ikhasi ozama ukulijonga alinakho ukuboniswa kuba ukufaneleka kweengcombolo ezifunyenweyo akunakuqinisekiswa.</li>  <li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Isayithi isenokungafumaneki okwethutyana okanye ixakeke kakhulu. Zama kwakhona kwimizuzwana embalwa.</li> <li>Ukuba akukwazi ukulayisha nawaphi na amakhasi, khangela unxibelelwano lwenethiwekhi yekhompyutha yakho.</li> <li>Ukuba ikhompyutha yakho okanye inethiwekhi ayikhuselwanga yi-firewall okanye iproksi, qiniseka ukuba i-&brandShortName; ivunyelwe ukufikelela kwiWebhu.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Ithintelwe ngumGaqonkqubo woKhuseleko lomXholo">

<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>i-&brandShortName; ithintele eli khasi ukuba lilayishe ngale ndlela kuba ikhasi linomgaqonkqubo wokhuseleko lomxholo elingakuvumeliyo.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Imposiso yomxholo owonakalisiweyo">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Ikhasi ozama ukulijonga alinakuboniswa kuba kubhaqwe imposiso ekuthunyelweni kweengcombolo.</p><ul><li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li></ul>">


<!ENTITY errorReporting.automatic2 "Xela iimpazamo ezifana nale ukunceda uMozilla afumanise aze abhloke iisayithi eziyingozi">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "Funda okungakumbi…">

<!ENTITY remoteXUL.title "Susa i-XUL">

<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubachazele ngale ngxaki.</li></ul></p>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Akunxibelelani ngokukhuselekileyo">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
     "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Inkcazelo ehambele phambili: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Khuphela umbhalo kwiklipbhodi">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Uqhagamshelo lwakho alukhuselekanga">

<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span>isebenzisa iteknoloji yokhuseleko ephelelwe lixesha nesesichengeni sokuhlaselwa. Umhlaseli unokuthi ngokulula atyhile inkcazelo obucinga ukuba ikhuselekile. Umlawuli wewebhsayithi kuya kufuneka aqale alungise iseva kuqala ngaphambi kokuba  utyelele isayithi.</p><p>ERROR CODE: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">


<!ENTITY prefReset.longDesc "Kukhangeleka ngathi iisetingi zakho zokhuseleko lwenetwekhi kusenokwenzeka zibangela oku. Ngaba ufuna ukuba iisetingi zibuyiselwe?">
<!ENTITY prefReset.label "Buyisela iisetingi zeedifolti">