toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
author Dwayne Bailey <dwayne@translate.org.za>
Wed, 06 Nov 2019 09:47:45 +0100
changeset 814 45204939fc2e62d48acd4369582096eb1a4a0c27
parent 813 15029d23fc4b4f9a3c431f682f2e6a180a8d6db9
child 815 72e74e0296cebc2221d61c54fa3f34cc10cbef4d
permissions -rw-r--r--
Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 2

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addons-window =
  .title = UMphathi wezongezelelo
search-header-shortcut =
  .key = f
loading-label =
  .value = Kuyalayishwa…
list-empty-installed =
  .value = Akunazo izongezelelo zolu didi ezifakelweyo
list-empty-available-updates =
  .value = Akukho zihlaziyi zifumanekayo
list-empty-recent-updates =
  .value = Akuhlaziyanga naziphi na izongezelelo kutshanje
list-empty-find-updates =
  .label = Khangela iZihlaziyi
list-empty-button =
  .label = Funda ngokungaphezulu ngezongezelelo
install-addon-from-file =
  .label = Fakela izongezelelo ezisuka kule fayile…
  .accesskey = F
tools-menu =
  .tooltiptext = Izixhobo zazo zonke izongezelelo
show-unsigned-extensions-button =
  .label = Ezinye izongezelelo azinaku ukuqinisekiswa
show-all-extensions-button =
  .label = Bonisa zonke izandiso
debug-addons =
  .label = Khuphaibhagi Kwizongezelelo
  .accesskey = i
cmd-show-details =
  .label = Bonisa inkcazelo engaphezulu
  .accesskey = B
cmd-find-updates =
  .label = Fumana iZihlaziyi
  .accesskey = F
cmd-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Ekunokukhethwa kuko
      *[other] Izikhethwa
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] E
      *[other] I
    }
cmd-enable-theme =
  .label = Umxholo wokuguga
  .accesskey = w
cmd-disable-theme =
  .label = Nqumamisa umxholo wokuguga
  .accesskey = w
cmd-install-addon =
  .label = Fakela
  .accesskey = F
cmd-contribute =
  .label = Yenza igalelo
  .accesskey = Y
  .tooltiptext = Yenza igalelo kuphuhliso lwesi songezelelo
discover-title = Yintoni izongezelelo?
discover-description = Izongezelelo ziiaplikheshini ezenza ukwazi ukufaka iinkcukacha zakho ze-{ -brand-short-name } ngokusebenza okanye isimbo esithe kratya. Zama ibha yasecaleni engachithi xesha, isazisi semozulu okanye inkangeleko enomxholo ukwenza i-{ -brand-short-name } ibe yeyakho.
discover-footer = Xa ukwi-intanethi, le pheyini iya kubonakalisa izongezelelo ezingcono nezibalulekileyo ukuba ulinge zona.
detail-version =
  .label = Uguqulelo
detail-last-updated =
  .label = Uhlaziyo lokuGqibela
detail-contributions-description = Umphuhlisi wesi songezelelo ucela ukuba uxhase uphuhliso lwaso oluqhubayo ngokwenza igalelo elincinane.
detail-update-type =
  .value = IZihlaziyi ezizenzekelayo
detail-update-default =
  .label = Isiseko
  .tooltiptext = Fakela uhlaziyo ngokuzenzekela kuphela ukuba oko kusisiseko
detail-update-automatic =
  .label = Ivulile
  .tooltiptext = Fakela uhlaziyo ngokuzenzekela
detail-update-manual =
  .label = Icimile
  .tooltiptext = Ungalufakeli uhlaziyo ngokuzenzekelayo
detail-home =
  .label = Ikhasi lasekhaya
detail-home-value =
  .value = { detail-home.label }
detail-repository =
  .label = Iprofayile yesongezelelo
detail-repository-value =
  .value = { detail-repository.label }
detail-check-for-updates =
  .label = Khangela iZihlaziyi
  .accesskey = i
  .tooltiptext = Khangela uhlaziyo lwesi songezelelo
detail-show-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Ekunokukhethwa kuko
      *[other] Izikhethwa
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] E
      *[other] I
    }
  .tooltiptext =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Tshintsha okunokukhethwa kuko kwesongezelelo
      *[other] Tshintsha iipriferensi zesongezelelo
    }
detail-rating =
  .value = Ukulinganisa umyinge
addon-restart-now =
  .label = Qalisa kwakhona ngoku
disabled-unsigned-heading =
  .value = Ezinye izongezelelo zenziwe azasebenza
disabled-unsigned-description = Izongezelelo ezilandelayo ziqinisekisiwe ukusetyenziswa kwe-{ -brand-short-name }. Unganako<label data-l10n-name="find-addons">fumana izinto zokutshintsha </label>  okanye cela umenzi ukufumana ukuba baqinisekiswe.
disabled-unsigned-learn-more = Funda okuninzi malunga neenzane zethu ukukunceda uhlale ukhuselekile kuqhagamshelwano lwe-intanethi.
disabled-unsigned-devinfo = Abenzi abanomdla ekufumaneni izongezelelo zabo ukuba ziqinisekiswe kungaqhubeka ngokufunda zethu<label data-l10n-name="learn-more">Ukwenza ngaphandle komatshini</label>.
plugin-deprecation-description = Ngaba kukho into engekhoyo? Ezinye iiplagini azisaxhaswa yi-{ -brand-short-name } <label data-l10n-name="learn-more">Funda Okungakumbi</label>
legacy-warning-show-legacy = Bonisa izongezelelo ezizizikhokelo
legacy-extensions =
  .value = IZongezelelo zeziKhokelo
legacy-extensions-description = Ezi zongezelelo azidibani nemilinganiselo ye{ -brand-short-name } ekhoyo ngoko iye yayekiswa. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Funda ngotshintsho kwizongezelelo</label>
extensions-view-recent-updates =
  .name = Uhlaziyo lwakutshanje
  .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
extensions-view-available-updates =
  .name = Uhlaziyo olufumanekayo
  .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }

## These are global warnings

extensions-warning-safe-mode-label =
  .value = Zonke izongezelelo ziqhwalelisiwe ngemo ekhuselekileyo.
extensions-warning-safe-mode-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-safe-mode-label.value }
extensions-warning-check-compatibility-label =
  .value = Isongezelelo sokukhangela uhambelwanosiqhwalelisiwe. Usenokuba nezongezelelo ezingahambelaniyo.
extensions-warning-check-compatibility-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-check-compatibility-label.value }
extensions-warning-check-compatibility-enable =
  .label = Vumela
  .tooltiptext = Vumela isongezelelo sokukhangela uhambelwano
extensions-warning-update-security-label =
  .value = Uhlaziyo lwesongezelelo sokukhangela ukhuseleko luqhwalelisiwe. Ungahlangatyezwa luhlaziyo.
extensions-warning-update-security-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
extensions-warning-update-security-enable =
  .label = Vumela
  .tooltiptext = Vumela uhlaziyo lwesongezelelo sokukhangela ukhuseleko

## Strings connected to add-on updates

extensions-updates-check-for-updates =
  .label = Khangela iZihlaziyi
  .accesskey = K
extensions-updates-view-updates =
  .label = Jonga uhlaziyo lwakutshanje
  .accesskey = J
addon-updates-check-for-updates = Khangela iZihlaziyi
  .accesskey = K
addon-updates-view-updates = Jonga uhlaziyo lwakutshanje
  .accesskey = J

# This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
# add-on update checking.

extensions-updates-update-addons-automatically =
  .label = Uhlaziyo nezongezelelo ngokuzenzekelayo
  .accesskey = n
addon-updates-update-addons-automatically = Uhlaziyo nezongezelelo ngokuzenzekelayo
  .accesskey = n

## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).

extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
  .label = Seta kwakhona zonke izongezelelo zihlaziye ngokuzenzekelayo
  .accesskey = S
extensions-updates-reset-updates-to-manual =
  .label = Seta kwakhona zonke izongezelelo zihlaziywe ngesandla
  .accesskey = S
addon-updates-reset-updates-to-automatic = Seta kwakhona zonke izongezelelo zihlaziye ngokuzenzekelayo
  .accesskey = S
addon-updates-reset-updates-to-manual = Seta kwakhona zonke izongezelelo zihlaziywe ngesandla
  .accesskey = S

## Status messages displayed when updating add-ons

extensions-updates-updating =
  .value = Ihlaziya izongezelelo
extensions-updates-installed =
  .value = Izongezelelo zakho zihlaziyiwe.
extensions-updates-downloaded =
  .value = Uhlaziyo lwezongezelelo zakho zikhutshelwe.
extensions-updates-restart =
  .label = Qalisa kwakhona ukugqibezela ufakelo
extensions-updates-none-found =
  .value = Akukho zihlaziyi zifumanekayo
extensions-updates-manual-updates-found =
  .label = Jonga uhlaziyo olufumanekayo
extensions-updates-update-selected =
  .label = Fakela iZihlaziyi
  .tooltiptext = Fakela uhlaziyo olufumanekayo kolu ludwe
addon-updates-updating = Ihlaziya izongezelelo
addon-updates-installed = Izongezelelo zakho zihlaziyiwe.
addon-updates-none-found = Akukho zihlaziyi zifumanekayo
addon-updates-manual-updates-found = Jonga uhlaziyo olufumanekayo

## Add-on install/debug strings for page options menu

addon-install-from-file = Fakela izongezelelo ezisuka kule fayile…
  .accesskey = F
addon-install-from-file-dialog-title = Khetha isongezelelo ukufakela
addon-install-from-file-filter-name = Izongezelelo

## Extension shortcut management


## Recommended add-ons page


## Add-on actions


## Pending uninstall message bar


## Page headings